Private Equity

Värdeskapande samarbete med eftertraktad partner

Private Equitys omvärld blir allt mer komplex. Ökad reglering, krav på transparens, osäker makroutveckling, nyckfulla marknader och ökad konkurrens betyder att värdeskapandet blir allt svårare.

Omvärlden blir allt mer komplex

Ökad reglering genom AIFMD, Dodd Frank, FATCA och krav på transparens avseende affärsmodell samt debatt om ägandeformens lämplighet inom exempelvis samhällsnyttiga funktioner betyder att Private Equity’s omvärld blir allt mer komplex. Lägg därtill osäker makroutveckling, nyckfulla marknader för exits samt ökad konkurrens om investerarmedel och investeringsobjekt betyder att det ställs högre krav på investeringsansvariga för att nå värdeskapande.
 

Våra tjänster inom Private Equity

Vi har stor erfarenhet att arbeta med Private Equity inom Revision, Skatt, Corporate Finance och Consulting, där varje tjänst är anpassad för de specifika frågeställningarna avseende fondstrukturering, transaktionsprocessen, värdeskapande, kontroll och riskhantering som kännetecknar Private Equity.

Inom Corporate Finance sträcker våra tjänster sig till samtliga delar i en förvärvsprocess och värdeskapande åtgärder efter genomförd investering. Våra skatteexperter ger er rådgivning under hela Private Equity fondens livslängd till transaktionsrelaterade skattefrågor specifika för Private Equity.

Vi har rådgivning kring

Fondstrukturer vid upprättande av en ny fond

Löpande skatterådgivning under hela fondens livslängd

Skatterelaterad förvärvsstrukturering och exit planering

Värderingsstöd vid transaktioner

M&A rådgivning

Finansiell, operationell, kommersiell samt skatt due diligence

Branschspecialister

Tack vare våra djupa kunskaper hos våra branschspecialister och specialister inom ekonomi, riskhantering/compliance, IT-system och verksamhetsstyrning kan du alltid få hjälp att genomlysa strategifrågor.

Våra branschspecialister inom private equity genomför kostnadsbesparande åtgärder, förbättrar styrning och kontroll, identifierar och hanterar risker samt att förbättra kvaliteten med syftet att säkerställa att portföljbolagen genererar värde ur ett långsiktigt perspektiv.


Exempel på tjänster inom Private Equity:

  1. Rådgivning i strategiarbetet, affärsplan eller 100-dagars plan
  2. Verksamhetsutveckling genom operationella förbättringar
  3. Framtagande av incitamentsprogram
  4. Rådgivning i kapitalstrukturer
  5. Portföljanalyser samt värdering av portföljer av företag till exempel enligt International Private Equity and Venture Capital Valuation Guideline
  6. Exit & IPO readiness

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

Johan Sjöqvist

Ansvarig partner, Skatt, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 99

Följ oss i sociala medier