Finansiell redovisning och rapportering

Som Sveriges ledande redovisningsspecialister bistår vi dig vid kapitalmarknadstransaktioner och bevakar utvecklingen inom redovisning och finansiell rapportering. Vi hjälper dig inom en alltmer komplex regelvärld, såsom IFRS, K3 och K2. Vi arbetar med redovisning och finansiell rapportering vid företagsförvärv, konsolidering, carve-outs, omstrukturering, kapitaltäckning samt CFO-stöd.

Det blir allt viktigare att hålla sig uppdaterad om regelverk kring finansiell rapportering och kapitalmarknadsfrågor. Områden tillkommer, förändras och uppdateras och leder till en alltmer komplex regelvärld. Företag behöver rätt kontroller, processer, verktyg och strategier för att implementera nya redovisningsstandarder, hantera redovisningsförändringar och efterleva reglerna på kapitalmarknaden.

Våra specialister bistår dig med IFRS konverteringar och redovisningsförändringar, extern rapportering (inklusive ESEF/iXBRL-rapportering) och redovisningsfrågor och CFO-support. Vi identifierar möjligheter och utmaningar som ligger i börsnoteringar och hjälper dig igenom hela processen kring upprättande av prospekt och IPO-förberedelser. Du kan även räkna med att hålla dig ständigt uppdaterad, då vi följer utvecklingen inom såväl redovisning och finansiell rapportering som kapitalmarknadsfrågor.
 

"Få kontroll på regelverken med Sveriges ledande IFRS-specialister!"

Tjänster och nyckelkompetenser 

illustration tjänster finansiell rapportering

illis ipo readiness

IPO Readiness och Corporate Governance

Rådgivning och stöd i processen inför en IPO för att vid noteringstillfället klara av att möta de krav som marknaden och tillämpliga regelverk ställer med utgångspunkt i adekvat Corporate Governance. Nulägesanalys, det vill säga Pre IPO / IPO audit, samt stöd i utveckling av ramverk för Corporate Governance / bolagsstyrning innefattande områden såsom till exempel organisation och kompetens, strategisk planering, styrande dokument och underliggande processer och rutiner, extern informationsgivning samt riskhantering.

Kontaktperson: Jon Widefjäll
E-post: jon.widefjaell@pwc.com
 

illis redovisningsförändringar

Redovisningsförändringar

Implementering och kvalitetskontroll av nya redovisningsstandarder, (till exempel IFRS 9, 15, 16 och 17). IFRS-konverteringar till exempel från svenska redovisningsregler till IFRS och förstudier av effekterna vid övergång till nya.

Kontaktperson: Anna Lindén
E-post: anna.linden@pwc.com

illis prospekt

Prospekt

Rådgivning i samband med upprättande av prospekt, bland annat med avseende på proformaredovisning, prognoser och nya eller omarbetade finansiella rapporter som ska inkluderas i prospekt, samt även generell rådgivning kring prospekt i sin helhet. Stöd i dialogen med Finansinspektionen och andra intressenter avseende utformningen av / innehållet i prospekt.

Kontaktperson: Jonas Selberg 
E-post: jonas.selberg@pwc.com

illis redovisningsrådgivning

Redovisningsrådgivning

Rådgivning i samband med förvärv, carve-outs, omstruktureringar, kapitalanskaffning och andra transaktioner. Redovisning i treasury-verksamheter. Proformaredovisning.Stöd i komplexa redovisningsfrågor inom IFRS, K2 och K3. Stöd för att försäkra överensstämmelse med redovisningsregelverk och förbättring av redovisningsrutiner och processer.

Kontakt: Sofia Sköld och Anna Lindén
E-post: sofia.skold@pwc.com och anna.linden@pwc.com

illis cfo support

CFO support

Rådgivning avseende effektivisering av finansiella rutiner och processer inom ekonomiorganisationen. Stöd i frågor rörande planering, styrning och uppföljning (till exempel affärsplan, budget, prognos samt intern- och extern rapportering). Vidare stöd i utveckling av styrande dokumentation såsom Ekonomihandbok samt Redovisnings- och rapporteringsinstruktioner).

Kontaktperson: Jon Widefjäll
E-post: jon.widefjaell@pwc.com

illis extern rapportering

Extern rapportering och digital rapportering XBRL

Framtagande, support och kontroll av externa rapporter inklusive finansiella rapporter (delårsrapporter och årsredovisningar), bolagsstyrningsrapporter, hållbarhetsrapporter och digital rapportering (ESEF: iXBRL / XHTML).

Kontaktperson: Anna Lindén
E-post: anna.linden@pwc.com
 

Redovisning av statliga stöd avseende covid-19: detta ska du tänka på

Den svenska regeringen har beslutat om olika typer av stöd till företagen för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Här kan du ta del av den redovisningsmässiga behandlingen av de svenska stödpaket som beslutats under våren 2020.

 

De stödpaket som införts i andra länder kan givetvis variera, likaså villkoren som ska vara uppfyllda för att företagen ska vara berättigade till det aktuella stödet. Det är därför viktigt för företag som har dotterbolag i andra länder att sätta sig in i de statliga stöd som dotterbolagen har åtnjutit för att kunna bedöma hur dessa statliga stöd ska beaktas i redovisningen.

 

Vill du veta mer? Läs vår skrift:

Redovisning av statliga stöd avseende covid-19

 

Dessa är redovisningsimplikationerna av covid-19

Utbrottet av covid-19 företag på olika sätt. Bolag måste nu adressera frågor som påverkar den finansiella rapporteringen i kvartalsrapporter och årsredovisningar.

Läs mer om redovisningsimplikationerna av covid-19 här
 

Finansiell rapportering

Debattartikel på Realtid.se av PwC:s Per Thorling och Anna Lindén:

EU:s krav på digitala årsredovisningar kräver action nu

Läs hela artikeln här >>


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

Mikael Scheja

Mikael Scheja

Ek dr, redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 38

Claes Janzon

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Sofia Sköld

Sofia Sköld

Capital Markets & Accounting Advisory Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 65

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide