Ideella föreningar - regler, föreningsstyrning, redovisning, revision och skatter

Ideella föreningar är en stor och väsentlig del av svenskt samhällsliv och även en stark kraft i ekonomiskt hänseende. Associationsrättslig lagstiftning saknas för ideella föreningar, vilket gör att dessa är hänvisade till en flora av lagstiftningar och mer eller mindre tydliggjorda regler och normer. Detta skapar ett behov av att samlat uttolka vad som gäller inom här relevanta områden.

I den här boken kan styrelseledamöter, revisorer, personal och andra intressenter hämta information om grundläggande formella regler och normer kring ideella föreningar, om föreningsstyrning, löpande bokföring, om upprättande av årsredovisning/årsbokslut samt om skatter och revision.

Boken ger  en kvalificerad vägledning för ideella föreningar i frågor av formaliakaraktär. Denna fjärde upplaga har reviderats, uppdaterats och kompletterats med bland annat kapitel om föreningsstyrning och lekmannarevisorns roll. Den har också utvidgats med avsnitt om nya regelverk för bland annat avslut av den löpande bokföringen, där vägledning om K3 (och även K2) för ideella föreningar tillkommit, liksom om den skattelagstiftning ideella föreningar har att beakta.

Syftet med den här boken är att bidra till att utveckla, uttolka och forma en god sed inom olika områden av formalia och normgivning för ideella föreningar.

Klicka här för att beställa

Pris: 350 kronor inklusive moms
Utgivningsår: 2017

omslag till skriften Ideella föreningar | PwC

Kontakta oss

Jens Persson

Jens Persson

Branschansvarig, ideell sektor, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 74

Maria Morén

Maria Morén

Ansvarig publikationer, PwC Sverige

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier