Asset Management

Hantera höjda krav och ökad konkurrens med erfaren partner

Tack vare erfarna revisorer och konsulter som förstår kapitalförvaltares möjligheter och risker i grunden, kan du få hjälp att hantera utmaningar med höjda krav och ökad konkurrens samtidigt som du stärker intressenternas förtroende för verksamheten. Just nu arbetar vi med intressanta lösningar inom governance, risk och compliance, finansiell rapportering och strategier för affärsutveckling.
Läs mer här...
 

Highlights

Alternative asset management 2020: Fast forward to centre stage

För att hjälpa alternativa kapitalförvaltare att planera inför framtiden redogör vi för troliga omvärldsförändringar under de kommande åren.

Ny dom: Skandia-målet tillämpligt även på rent interna tjänster mellan huvudkontor och filial i momsgrupp

I det så kallade Skandia-målet (mål C-7/13) kom EU-domstolen fram till att IT-tjänster inköpta av ett amerikanskt huvudkontor (det vill säga från en extern IT-leverantör) och som sedan tillhandahölls vidare till sin svenska filial, skulle ses som en omsättning i och med att filialen ingick i en registrerad momsgrupp. Därmed skulle momsgruppen förvärvsbeskatta sig för dessa omsättningar.

Underkända transaktioner över utdelningsdatum ledde till full kupongskatt för danska banker

Aktieutdelningar beskattas i de flesta länder genom att det bolag, eller dess betalningsombud eller förvaringsinstitut, som lämnar en utdelning ska dra av kupongskatt. Kupongskatten på utdelning sätts regelmässigt ned genom skatteavtal om den som är verklig ägare, så kallad "beneficial owner", till utdelningen har hemvist i en av de avtalsslutande staterna.

Regeringen tillsätter utredning om bankskatt – blir det dansk modell och hur fungerar den?

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska ta fram ett förslag till en skatt på finanssektorn. Detta ligger helt i linje med vad finansminister Magdalena Andersson nyligen har aviserat. I direktivet nämns särskilt den bankskatt som redan idag finns i Danmark. Även förre finansministern Anders Borg har nämnt denna danska modell som intressant.

Lagförslag om återföring av säkerhetsreserv

Finansdepartementet föreslår att det införs uttryckliga regler om återföring till beskattning av avsättning till säkerhetsreserv i skadeförsäkringsföretag. Syftet med förslaget är att klargöra i vilka situationer återföring till beskattning av avsättning till säkerhetsreserv ska göras.

Nu blir det mer rapportering - FATCA var bara början

52 stater har anslutit sig till en OECD-konvention om automatiskt utbyte av information om finansiella konton enligt en global standard som tagits fram av OECD. Sverige undertecknade konventionen i oktober 2014.

Förhandsbesked om kapitalförsäkring

En fondförsäkring med en risk för försäkringstagaren uppgående till en procent har ansetts utgöra en kapitalförsäkring i skattehänseende.

Fler företag ombeds fylla i W-8BEN-E vid vissa utbetalningar från USA

Som en konsekvens av införandet av FATCA i USA ombeds allt fler företag att fylla i blankett W-8BEN-E vid vissa utbetalningar från USA. Utbetalaren har krav på sig att innehålla 30 procent skatt i det fall W-8BEN-E inte är fullständig eller saknas.

Sverige har begått ett fördragsbrott genom att ta ut moms på samhällsomfattande posttjänster

Efter ett flertal år av skriftväxlingar mellan Sverige och EU-kommissionen har nu till slut EU-domstolens dom i det så kallade "postmomsmålet" kommit. Den svenska momslagen innehåller inte ett undantag för posttjänster på det sätt som EU:s momsdirektiv föreskriver. Som väntat slår EU-domstolen fast att Sverige därmed inte uppfyllt sina skyldigheter.

Goda nyheter - svenska fonder har rätt till hemvistintyg från Skatteverket enligt Kammarrätten i Sundsvall!

Fredagen den 27 mars 2015 kom en dom från Kammarrätten i Sundsvall som förklarar att Swedbank Robur Europafond ska anses ha hemvist i Sverige enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien. Det ankommer därför på Skatteverket att utfärda ett så kallat hemvistintyg.