Outsourcing av kontrollfunktioner för finansiella företag

Outsourcing av kontrollfunktioner för finansiella företag

I takt med att finansiell reglering blir alltmer omfattande ställs allt större krav på att upprätthålla en god efterlevnad av lagar, regler och praxis. Många bolag upplever i dag en stor utmaning i att navigera mellan relevanta regleringar, säkerställa tillräckliga resurser för sina kontrollfunktioner och att samtidigt bedriva verksamheten effektivt. 

PwC:s breda tjänsteutbud inom allt från skatt, värdering och redovisning, hållbarhet till cybersäkerhet ger dig en omfattande bevakning av branschpraxis samt utmaningar och möjligheter. Du får med andra ord inte enbart en tjänst som är strikt kopplad till regelefterlevnad eller riskhantering utan även en möjlighet till rådgivning utifrån branschpraxis och bredare marknadsövervakning.

"Rekryteringar som inte fungerar kan bli mycket dyra erfarenheter och rätt kompetens i en kontrollfunktion kan vara avgörande för den strategiska affärsutvecklingen.”

Viktor Lindroth, Partner PwC

Exempel på tjänster för outsourcing och interimslösningar:

Frågeställningar som ofta uppstår vid outsourcing

 • Vilka regelverk måste vi efterleva? 

  Vi erbjuder regelverksbevakning och analys av din verksamhet för att bedöma vilka regelverk som blir relevanta för er.

 • Hur kan vi säkerställa efterlevnad på ett sätt som gynnar vår utveckling och lönsamhet?

  Utifrån er mål- och utvecklingsplan tar vi fram en strategi för att bäst anpassa verksamheten utifrån de risker och regelverk som ni är exponerade för. 

 • Hur integrerar vi aspekter kring risk och regelefterlevnad i vår företagsstyrning och vår rapportering på bästa sätt?

  Genom en tydlig dialog skapar vi förutsättningar för att integrera risk och regelefterlevnad som en naturlig del av beslut i det fortsatta arbetet.

 • Hur får jag en samlad bild över de risker vi är exponerade för, och hur rangordnar vi och hanterar dessa risker?

  Vi kartlägger och analyserar risker ni är exponerade för och stöttar att hantera dessa utifrån prioritering och riskvärde. 

 • Hur förändras mina risker i framtiden och hur kan vi anpassa oss för att minimera de negativa effekterna?

  Genom monitorering av era risker utifrån er verksamhet tar vi fram prognoser och analyser kring hur dessa risker kan tänkas utvecklas.
   

Områden

Försäkring och pension

Inom försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag består många utmaningar av att i en snabbrörlig värld med nya risker, nya beteenden och nya regelverk hitta strategier för hantering av förändringarna för att bibehålla lönsamhet, begränsa riskerna och säkerställa kundernas intressen.

Organisatoriskt ställer regelverken bland annat krav på att det utöver en internrevisionsfunktion måste finnas centrala funktioner för regelefterlevnad, riskhantering och aktuarie.

 • Aktuariefunktionen måste kunna bedöma alla försäkringsrisker samt ha en djup kunskap om flera olika regelverk för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och om metoder för dessa beräkningar. 
 • Riskhanteringsfunktionen ska på uppdrag av styrelse och vd övervaka hela riskhanteringsystemet och hur riskprofilen utvecklas över tid, och måste kunna förstå och förklara påverkan från alla väsentliga risker.
 • Regelefterlevnadsfunktionen måste kontrollera och säkerställa efterlevnad av de omfattande tillsynsregelverken, Solvens 2 för försäkringsföretag och IORP 2 för tjänstepensionsföretag, men bör även kunna bidra till efterlevnaden av regelverk om exempelvis penningtvätt, dataskydd och försäkringsdistribution.

Läs mer om försäkring och pension

Bank och kreditmarknad

Inom bank- och kreditmarknadssektorn är riskkontrollfunktionen och regelefterlevnadsfunktionen/compliance obligatoriska och nödvändiga kontrollfunktioner med syfte att stötta verksamheten i risk- och regelverksfrågor. Kravet på vad en riskfunktion samt regelefterlevnadsfunktion behöver ha koll på i termer av ständigt förändrade och komplexa regelverk samt hur dessa påverkar verksamhetens risk och kapital är utmanande. Utöver kravet att följa regelverksförändringarna ställs det även krav på att funktionerna innehar den kvalitativa såväl som kvantitativa kompetens som krävs för att hantera och anpassa dessa frågor till den specifika verksamheten.

Läs mer om banksektorn

Värdepappersbolag och fondbolag

Värdepappersbolag och fondbolag står inför många utmaningar i att i en snabbrörlig värld med nya risker, nya beteenden och nya regelverk hitta strategier för hantering av förändringarna för att bibehålla lönsamhet, begränsa riskerna, säkerställa kundernas intressen och samtidigt göra detta i enlighet med omfattande och komplexa regulatoriska krav.

För att möjliggöra detta krävs en god intern styrning och kontroll, där kontrollfunktionernas roll i regelverken har blivit allt mer tydlig och uttalad de senaste åren. Nya kontrollfunktioner har också tillkommit där det blivit allt viktigare för funktionerna att fördela ansvar och samarbeta effektivt i relevanta frågeställningar.

I takt med att kraven blivit större såväl i kvantitet, som i omfattning och komplexitet har naturligt också utmaningarna blivit allt större. Bland annat gällande kontrollfunktionernas proaktivitet och förmågan att övervaka nya krav, såväl som att följa utvecklingen av befintliga krav.

I mindre värdepappersbolag och fondbolag innehas funktionerna inte sällan av en enskild person eller ett mycket litet team, där det varit, om inte kommer att bli en stor utmaning i att fånga hela spektrat från alla perspektiv som krävs idag och i framtiden. Många kontrollfunktioner har också de senaste åren haft fullt upp med implementeringsprojekt, samt omedelbar rådgivning och stöd i de fall då brister identifierats i verksamheten. Utrymmet för att supportera i utvecklingsprojekt och nyskapande har därav blivit allt mindre och i vissa fall kan funktionerna också agera flaskhals. Hur ska bolagen då kunna täcka den kompetens som krävs och samtidigt hinna med relevanta kontroller för att säkerställa en effektiv riskhantering och regelefterlevnad? Är det ens möjligt att göra detta och samtidigt hålla det kostnadseffektivt där kontrollfunktionerna också bidrar till utveckling i verksamheten utan att riskera funktionernas oberoende?

PwC erbjuder flertalet olika kontrollfunktioner (internrevision, riskkontroll och regelefterlevnad) i team, där ni har tillgång till ett större utbud av konsulter med olika erfarenheter. Då blir dels regelverksövervakningen, riskrådgivningen, likväl möjligheten att supportera från olika perspektiv såsom både regulatoriskt, men också t.ex. systemtekniskt och affärsmässigt, större. Vi har inte bara regelverksspecialister, riskexperter och revisorer med mångårig erfarenhet inom extern- och internrevision utan även experter inom cyber-säkerhet, GDPR och mycket, mycket mer.

Läs mer om Asset & Wealth Management

Outsourcing för finansiella företag 

Du kan räkna med oss. Vi har stor erfarenhet av rådgivning kopplat till finansiella regelverk, risk och aktuariellt arbete. Av oss kan du få stöd i hantering av centrala funktioner tillsammans med branschspecifik bevakning och rådgivning. Här ingår konkret rådgivning när förändringar sker i regelverk eller när implementeringar krävs. Vi erbjuder resursförstärkning och hjälper till med regelefterlevnad inom exempelvis Solvens II och IFRS 17.

Riskhantering

Vi tar fram ett ramverk för riskhantering som tydliggör era mål, riskstrategier, processer, kontroller och rapporteringsrutiner. Här ingår även att tydliggöra roller och ansvar samt främja riskkulturen för att uppnå en effektiv riskhantering för din verksamhet.

Våra konsulter har gedigen branscherfarenhet av bland annat regelverkstolkning, riskanalys, riskrapportering samt riskhanteringsmodeller.

Compliance

Inom regelefterlevnad får du tillgång till våra konsulter med specialistkunskap inom finansiella regelverk. Vi övertar det formella ansvaret för compliancefunktionen och sköter sedan det löpande arbetet genom tät dialog på plats i era lokaler eller från vårt kontor. 

Beroende på er situation och tidigare process för analys och årsplan genomför vi en övergripande riskanalys och kartläggning. Alternativt, om detta redan är gjort, så analyserar vi den befintliga årsplanen och tar ställning till om den behöver justeras. Därefter kan vi ta över ansvaret för årsplanen och dess kontrollaktiviteter. I det fortsatta uppdraget ingår löpande regelverksbevakning, utbildning och rapportering till ledning och styrelse.

Aktuarietjänster

Med vår breda kompetens inom aktuariella tjänster tillgodoser vi ert behov och hjälper er att reda ut komplexa frågeställningar i er verksamhet. som att värdera försäkringsbestånd, räkna på försäkringsprodukter utifrån ett riskperspektiv, utföra benchmarkanalyser, prissätta risker, analysera kapitalbehov samt reservsättning.
 

Kontakta oss

Viktor Lindroth

Viktor Lindroth

Partner, ansvarig FS Risk and Regulation, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 73

Christian Öberg

Christian Öberg

Partner, Financial Service Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 77

Följ oss i sociala medier