Utmaningar och möjligheter i fjärrvärmesektor

En analys av förslaget till TPA-reglering av fjärrvärmemarknaden

Den här rapporten presenterar en kvalitativ analys av förslaget till ny reglering inom fjärrvärmesektorn. Förslaget lades fram den 29:e april 2011 i den statliga utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten "Fjärrvärme i Konkurrens – TPA-utredningen". Vår analys baseras på innehållet i TPA-utredningen, vår samlade erfarenhet från rådgivning till aktörer inom fjärrvärmesektorn samt vår expertis inom energimarknaderna.

Inledningsvis analyseras hur marknadsmodellen förändras vid konkurrensutsättning. Vi tittar även närmare på de nya aktörer och roller som kommer att skapas, hur prissättningen av produktion kommer att förändras och vilka effekterna blir av kravet på konkurrensneutralitet mellan producenter och handlare.

Robert Gorosch, sakkunig på PwC

I syfte att förtydliga hur TPA kommer att påverka förutsättningarna för konkurrens har vi analyserat vilka attribut en attraktiv fjärrvärmemarknad bör ha. Vi har också utrett om och hur TPA påverkar den regulatoriska risken i sektorn. Utifrån dessa perspektiv diskuteras sedan om effektiv konkurrens kan uppnås, baserat på TPA-utredningens förslag, och utifrån de förutsättningar som finns i fjärrvärmesektorn.

Avslutningsvis analyseras hur kostnader, intäkter och marginaler påverkas för de olika aktörerna; producenter, nätägare, handlare och slutkunder.

TPA: Third Party Access