Ökad effektivitet med rätt fokus i revisionen

Vad är viktigast för dig som företagare?

Vad funderar du på under nätterna? Vet jag att allt är fakturerat? Har jag kontroll på att mina medarbetare ansvarsfullt tar sig an sina arbetsuppgifter? Hur säkerställer jag att skatter och avgifter betalas i tid? Har jag kontroll på att rätt löner till rätt person betalas ut? Detta är bara några av många frågor som en företagare dagligen ställer sig.

I den dagliga verksamheten måste fokus ligga på att driva verksamheten, det vill säga leverera varor och tjänster till sina kunder, se till att man får rätt kvalitet och rätt pris från sina leverantörer, driva personal frågor med mera. För att få en verksamhet långsiktigt hållbar är det nödvändigt att företagaren har kontroll över verksamheten, med detta menas inte enbart att siffror och bokföringen i sig skall i ordning utan också alla de faktorer omkring som gör att årsredovisningen i slutändan visar en rättvisande bild.

Begreppet intern kontroll är välkänt inom företagsvärlden, men kanske mer hos något större verksamheter. Styrelser och företagsledning i denna typ av verksamheter fokuserar på att bolaget i sig har en god intern kontroll och styrning. Externa revisorer har här mycket fokus på att granska och testa dessa kontroller för att säkerställa för ledningen att företaget har god kontroll över verksamheten.

Även för mindre verksamheter är den interna kontrollen viktig och företagsledare bör även i dessa verksamheter diskutera med sina revisorer hur de bedömer företagets interna kontroll. Inom revisionen talas det ofta om nyttan med revision. Detta har bland annat debatterats när revisionsplikten avreglerades för de minsta företagen. En väsentlig nytta med revision är just granskning av den interna kontrollen och testning av densamma. Detta leder ofta till att revisionen kan ge företagaren ökad nytta genom att komma med förbättringsförslag hur man kan stärka den interna kontrollen. Detta i sig leder till en ökad effektivitet inom företaget och därmed ökad lönsamhet.

Det finns även andra områden som man inom företagsvärlden inte talar så ofta om, bedrägeri. Det vill säga om anställda inom företaget på ett otillåtet sätt tar företagets tillgångar såsom pengar, varor, kickbacks med mera. Tyvärr är dessa händelser betydligt mer vanliga än vad gemene man tror. En företagare kan aldrig till 100 procent skydda sig mot detta men man kan via en god intern kontroll förebygga sådana händelser. Även här kommer nyttan med revisionen in ibland bara genom vetskapen att i revisionen i sig innefattar att granska eventuella oegentligheter.

Även om du driver en verksamhet som inte innefattar obligatorisk revision pekar vi här på några väsentliga områden där revisionsinsatsen ofta ger dig som företagare en faktiskt ökad effektivitet, säkerhet och lönsamhet.

Kontakta oss

Helena Kaiser de Carolis

Partner, Assurance Leader

Tel 0709-29 33 11

Pontus Tonning

Partner, Assurance Leader

Tel 010-212 55 10

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss

Om du är intresserad av våra revisionstjänster kontakta oss med detta formulär.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Hide