Vad är gröna obligationer och hur arbetar du bäst med dessa?

grön skog speglas i sjö

Vad är gröna obligationer (green bonds)?

Gröna obligationer är ett finansiellt verktyg som syftar till att uppmuntra investerare att styra kapital mot mer miljövänliga investeringar.

Detta är EU:s standard för gröna obligationer

Genom en rad EU-regleringar läggs ansvar på finansiella aktörer att medverka till en omställning mot mer hållbara investeringar och cirkulär ekonomi. Du som är verksam i den finansiella sektorn bör ha rätt kunskap om lagkraven som berör din verksamhet. 

Ett av de nya regelverken är EU:s standard för gröna obligationer, EU GBS, som är en frivillig standard för alla typer av noterade eller onoterade obligationer.

EU GBS uppställer följande krav: 

  • Den som väljer att följa EU GBS måste säkerställa att utgivarens Green Bonds Framework överensstämmer med EU GBS-förordningen

  • 100 procent av medlen allokeras till ekonomiska aktiviteter som uppfyller EU:s taxonomi i slutet av obligationens löptid

  • En registrerad extern granskare ska verifiera att obligationen överensstämmer med EU GBS, särskilt i förhållande till taxonomi-uppfyllnad

EU:s standard för gröna obligationer, EU GBS

EU GBS är både en europeisk och en internationell standard som ska kunna användas för existerande obligationer och även vara öppen för alla typer av emittenter.  

Urvalskriterierna för vad som är en EU Green Bond baseras på taxonomin, det vill säga att investeringarna väsentligt bidrar till något av de uppsatta miljömålen samt att inget av dessa avsevärt skadas, samtidigt som sociala och arbetsrättsliga minimikrav efterlevs.

Så hjälper vi dig med gröna obligationer

PwC Sustainable Finance team består av specialister inom hållbarhet, finans och regelverk. Vårt team är experter inom bland annat hållbarhetsrapportering och beräkning av hållbarhetsrisker och -påverkan, implementering av nya regelverkskrav och granskning av regelefterlevnad.

Så kan vi hjälpa dig

  • Kartläggning av hur nya och ändrade regelverk påverkar verksamheten

  • Gapanalys för jämförelse av nuvarande rutiner och processer mot nya regelverkskrav

  • Beräkning av hållbarhetspåverkan för portföljinvesteringar

  • Utvärdering och optimering av informations- och datahantering

  • Identifiering av verksamhetens relevanta hållbarhetsrisker

  • Säkerställa nödvändig kompetens samt verka för internt samarbete och förståelse 

  • Översyn av riskstrategi och riskaptit utifrån ett hållbarhetsperspektiv

vägnät omgärdat av lummiga träd

Kontakta oss

Catrine Engström

Catrine Engström

Rådgivare Sustainable Finance, PwC Sverige

Tel 0725-80 06 44

Följ oss i sociala medier