Brexit - dags att agera!

Osäkerheten är stor kring de olika scenarierna kring Storbritanniens utträde ur EU. Nu är det hög tid att agera.

Brexit kan medföra krav på ändringar av registrerade företrädare i svenska företag

Om Storbritannien lämnar EU utan några övergångsregler (en så kallad hård brexit), kommer landet att ur ett EU-rättsligt perspektiv över en natt bli ett så kallat tredjeland. En brexit utan övergångsregler kommer att medföra konsekvenser för många svenska företag som har företrädare (styrelseledamöter, vd eller särskilda firmatecknare) som bor i Storbritannien.

För bland annat svenska aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar finns det krav på bosättning inom EES-området (det vill säga EU, Norge, Island och Liechtenstein) för företagets registrerade företrädare enligt nedan:

 • Minst hälften av företagets ordinarie styrelseledamöter ska vara bosatta inom EES. Detsamma gäller för eventuella styrelsesuppleanter.
 • Företagets eventuella vd och vice vd ska vara bosatta inom EES.
 • Minst en särskild firmatecknare (om företaget har valt att registrera sådan) ska vara bosatt inom EES.

Även för utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige genom filial gäller att filialens vd och eventuella vice vd ska vara bosatta inom EES.

Bolagsverket kan dock i ett enskilt fall besluta om undantag från bosättningskravet om det finns särskilda skäl för detta. En ansökan om undantag behandlas som ett dispensärende, där Bolagsverket beaktar alla relevanta omständigheter. Normalt sett ställs kravet för dispens högre för en vd än för exempelvis en styrelsesuppleant.

Ett svenskt företag som exempelvis har en vd som bor i Storbritannien eller en styrelse där mer än hälften av ledamöterna bor i Storbritannien eller andra länder utanför EES, måste således vidta åtgärder i händelse av en brexit utan övergångsregler. Detta kan innebära att söka dispens från bosättningskravet, välja nya företrädare som bor inom EES eller entlediga företrädare som bor utanför EES.

Det är med andra ord mycket viktigt för företag som har registrerade företrädare som bor i Storbritannien att tänka på att brexit kan medföra krav på åtgärder inom kort. Tveka inte att kontakta oss för att diskutera styrelsefrågor i allmänhet eller eventuella frågor om vad bosättningskravet innebär för ditt företag.

 

Brexit: Är er verksamhet beredd?

Storbritannien ska formellt lämna EU i slutet av oktober, om det inte går att nå en överenskommelse tidigare. Trots att mållinjen har flyttats, har brexit fortfarande potential att ställa till betydande oreda.

Vårt råd

Efter Europeiska rådets möte den 10 april 2019 har Storbritannien beviljats en förlängning av artikel 50 till och med den 31 oktober 2019. Det är inte uppenbart att det minskar risken för en avtalslös brexit. Vi råder företag att fortsätta att planera för ett hårt (avtalslöst) utträde.

Vilka alternativ finns det?

 • Hård brexit

Möjligt. För att undvika det här alternativet måste Storbritannien antingen rösta igenom avtalet om utträde och enas om en väg framåt för framtida handelsrelationer, eller återkalla artikel 50. Återkallande av artikel 50 innebär att britterna kan återkalla utträdesanmälan och sedan komma in med en ny, till exempel efter en regeringsombildning, ett nyval och/eller en ny folkomröstning. Fristen på två år skulle då börja löpa på nytt.

 • Avtal om utträde går igenom

Möjligt. Givet det politiska läget är det dock oklart exakt vad ett sådant avtal skulle ha för innehåll.

 • Återkallande av artikel 50

Möjligt men låg sannolikhet.

 • En andra folkomröstning

Möjligt, men även detta bedömer vi som osannolikt i dagsläget

Vad innebär det för företagen?

Företagen vet fortfarande inte säkert vad resultatet av brexit kommer att bli. Vi ser det som positivt för företagen att det inte blev någon hård brexit den 12 april, eftersom det skulle ha fått katastrofala följder för näringslivet. En avtalslös brexit förblir emellertid en möjlighet.

Förlängningen till den 31 oktober ger lite andrum. Använd tiden som står till buds för att kontrollera vad ni behöver göra för att kunna fortsätta bedriva verksamhet och efterleva lagar och regler, oavsett vilket slutgilitigt alternativ som blir verklighet.

Följ Tax matters för våra senaste insikter om brexit.

Övergripande frågeställningar inför brexit

 • Import/export – vem har ansvar för att att sköta hanteringen? Ni eller er affärspartner i Storbritannien? Kan ert affärssystem få fram all nödvändig information för att fullgöra import/exportformaliteter?

 • Leveranser – kan era affärspartners utföra leveranser efter brexit i enlighet med överenskomna tidplaner? Brexit kommer att innebära att varorna måste passera tullen och gå igenom ett tullförfarande, vilket kommer att ta tid.

 • Beredskapslager – behöver ni eller er affärspartner ett beredskapslager för att minimera eventuella problem med produkttillgänglighet?

 • Economic Operator Registration and Identification – har er affärspartner ett EORI-nummer? Detta är nödvändigt för att skicka produkter mellan Storbritannien och EU efter brexit.

 • Ursprungsintyg - har ni undersökt om förutsättningarna för att utfärda ursprungsintyg förändras efter brexit? Om ni exempelvis exporterar varor med insatsvaror från Storbritannien kan det innebära att det inte längre är möjligt att utfärda ursprungsintyg när varan sedan exporteras från Sverige till ett land utanför EU.

Frågeställningar av övergripande karaktär:

 • Import/Export – vem har ansvar för att att sköta hanteringen? Ni eller er affärspartner i Storbritannien? Kan ert affärssystem få fram all nödvändig information för att fullgöra import/exportformaliteter?

 • Leveranser – kan era affärspartners utföra leveranser efter brexit i enlighet med överenskomna tidplaner? Brexit kommer att innebära att varorna måste passera tullen och gå igenom ett tullförfarande, vilket kommer att ta tid.

 • Beredskapslager – behöver ni eller er affärspartner ett beredskapslager för att minimera eventuella problem med produkttillgänglighet?

 • Economic Operator Registration and Identification – har er affärspartner ett EORI-nummer? Detta är nödvändigt för att skicka produkter mellan Storbritannien och EU efter brexit.

 • Ursprungsintyg - har ni undersökt om förutsättningarna för att utfärda ursprungsintyg förändras efter brexit? Om ni exempelvis exporterar varor med insatsvaror från Storbritannien kan det innebära att det inte längre är möjligt att utfärda ursprungsintyg när varan sedan exporteras från Sverige till ett land utanför EU.

Fler tips och checklistor finns längre ner på sidan.

Brexitberedskap – checklistor

Tull och moms

 • Har ni ett brittisk och ett europeiskt registreringsbevis och identifikationsnummer, så kallad Economic Operator Registration and Identification (EORI-nummer)? Detta möjliggör så att ni kan skicka produkter mellan Storbritannien och EU efter brexit.

 • Har ni tillsatt ett tullombud som ska lämna in tulldeklarationerna genom Storbritanniens och EU:s tullmyndighetssystem?

 • Är ni säkra på vilken information som krävs för att lämna in en fullständig tulldeklaration?

View more

Kunder och avtal

 • Har ni förstått vilka speciella behov era nyckelkunder kommer att ha månaderna efter brexit?

 • Har ni reflekterat över vilka av era avtalsförpliktelser som kan komma att påverkas av brexit (leveranstider, livslängd på produkter etc.)?

 • Har ni sett över era avtal så att ni vet om det är köparen eller säljaren som är ansvarig för tulldeklarationer och annan administrativ hantering som uppstår som en konsekvens av brexit?

 • Det finns en stor risk för prisinflation på varor. Har ni fullt ut identifierat riskerna som detta kan medföra, tillsammans med alternativ för att minimera dessa?

 • Finansiella tjänster: Har ni flyttat alla avtal med kunder som påverkas av brexit till en lämplig reglerad enhet, antingen i Storbritannien eller kvarvarande EU-länder?

 

View more

Pengaflöde och valuta

 • Har ni reflekterat över hur en försvagad pund kan komma att påverka era transaktioner till och från UK?
 • Har ni reflekterat över vad för effekt prisinflation och tulländringar kan ha på er kostnadsbas, samt på er förmåga att minimera, fördela eller vältra över kostnaderna?
 • Har ni möjlighet att ställa tillräcklig finansiell säkerhet samt möjlighet att skjuta upp inbetalningar av tull och importmoms för att minska belastningen på kassaflödet på grund av de ökade kostnaderna?
 • Finansiella tjänster: Har ni fått alla nödvändiga myndighetsgodkännanden för att fortsätta tillhandahålla finansiella tjänster till alla era kunder i EU och UK?

 • Finansiella tjänster: Där ni planerat att ha fortsatt tillgång till den brittiska marknaden och brittiska kunder; har ni registrerat er hos United Kingdom Financial Conduct Authority (UK FCA) för att utnyttja deras tillfälliga tillståndsregler?

 

View more

Anställda

 • Har ni gjort en bedömning av hur brexit påverkar era anställda och er affärsverksamhet?

 • Har ni kartlagt var era anställda kommer från, var de befinner sig nu och var de kan komma att resa i tjänsten i framtiden?

 • Har ni reflekterat över om era socialförsäkringar kan komma att behövas ses över vid brexit?

 • Har ni reflekterat över om valutakursförändringar kommer att påverka era anställda som rör sig globalt inom tjänsten?

 • Finansiella tjänster: Har ni omplacerat eller rekryterat all nödvändig personal som kommer att utföra de nödvändiga kontrollfunktionerna i er reglerade enhet?

View more

Beredskapslager

 • Har ni reflekterat över om det behövs ett beredskapslager för att minimera problem med produkttillgänglighet?

 • Har ni reflekterat över var ett sådant beredskapslager ska förvaras?

 • Har ni kontaktat era nyckelkunder för att identifiera deras behov av extra lagerhållning?

 • Har ni fått alla nödvändiga myndighetsgodkännanden för att fortsätta tillhandahålla finansiella tjänster till alla era kunder i EU och Storbritannien?

 • Har ni reflekterat över hur era kunders uppbyggande av beredskapslager kan komma att påverka er produktion, lagerhållning och distributionskapacitet?

View more

Distributionskedjan

 • Har ni kartlagt er fullständiga direkta och indirekta distributionskedja?

 • Har ni möjlighet att göra tillfälliga förändringar för att minimera störningar i distributionskedjan direkt efter brexit?

 • Är det bekräftat att era partners kommer kunna utföra leveranser efter brexit?

 • Har ni gjort förberedelser för att minimera produktförseningar, både från era leverantörer och till era kunder?

View more

Företagen både i Storbritannien och EU måste höja tempot inför en avtalslös brexit

I en kommentar till den betydelsefulla omröstningen i parlamentet 2019-01-15 om brexit-avtalet säger Andrew Gray, Head of Brexit, på PwC UK:

– Resultatet av dagens betydelsefulla omröstning visar att den visshet som företagen eftersträvar ännu är utom räckhåll. Fram till dess att det går att hitta en väg framåt är det viktigt att hålla i minnet att det är en brexit utan avtal (”no deal”) som är det väntade utfallet. Företagen både i Storbritannien och EU måste höja tempot i sina beredskapsplaner för en avtalslös brexit. För dem som ännu inte har vidtagit åtgärder för ett sådant scenario finns det fortfarande vissa mått och steg de kan vidta för att minimera störningarna. Men ju längre de väntar, desto svårare kommer det att bli.

Sara Lörenskog, partner inom Tax på PwC Sverige, fortsätter:

– Det råder inget tvivel om att brexit innebär många nya osäkerhetsfaktorer för Sveriges näringsliv. Beroende på sektor och marknad kommer det att finnas positiva sidor och potentiella risker på kort till medellång sikt. Svenska företag har visat, i synnerhet de senaste åren, hur motståndskraftiga och flexibla de kan vara när det gäller att svara på föränderliga marknadsvillkor.

Den inledande reaktionen på marknaden har som väntat varit både negativ och volatil. Vi uppmanar företagen att se över sina beredskapsplaner och planera utifrån dem. Storbritannien är bara en av många exportmarknader och de svenska företagen kan göra vissa ompositioneringar.

De svenska företagen har tid att förbereda sig och anpassa sig. Företagen anpassar sig ständigt till föränderliga omständigheter och marknaderna kommer att anpassa sig återgå till det normala. Vad som är avgörande för de svenska företagen just nu är att omedelbart börja identifiera den eventuella påverkan som brexit kan få och ta fram planer för att hantera den påverkan under de närmaste tre månaderna.

Sverige är en flexibel och konkurrenskraftig ekonomi med en välutbildad arbetsstyrka och ett land där det är attraktivt att göra affärer – något som kan vara till vår fördel när internationellt rörliga företag överväger alternativen i en värld efter brexit.
 

Läs mer om nödvändiga åtgärder att checka av inför brexit på PwC:s blogg!
 

"Vi råder alla organisationer att utan dröjsmål aktivera sina planer för en avtalslös brexit, samtidigt som de förbereder sig för ett scenario både med och utan avtal. Det är dags att agera nu."

Andrew Gray, Head of Brexit, PwC UK

"Vi kommer att ha fokus på att arbeta med våra kunder för att hjälpa dem att förbereda sig för en eventuell negativ påverkan, men även med att identifiera möjligheter som den här förändrade marknaden kommer att erbjuda."

Sara Lörenskog, partner Tax, PwC Sverige

Vilka blir konsekvenserna av brexit?

Exakt vilka konsekvenserna av brexit kommer att bli är det ännu ingen som vet. Inte heller finns några säkra besked avseende hur lång tid förhandlingarna kommer att ta, eller hur lång övergångsperioden kommer att bli. Skulle förhandlingarna inte resultera i en hard brexit finns en stor risk för att lönsamheten hos företag som bedriver handel med Storbritannien kommer påverkas. Att redan nu förbereda för en "hard brexit" skulle dock kunna innebära onödiga kostnader - ingen vet ju säkert hur länge det kommer dröja innan några förändringar sker, eller om det alls kommer bli en "hard brexit".

Detta dilemma har inneburit att många företag i dagsläget inte alls förbereder för brexit, men att vänta på klarhet kan mycket väl visa sig vara det mest riskfyllda alternativet. Oavsett utgången av förhandlingarna kommer brexit att innebära en förändring. Framgångsrika företag drar ofta nytta av förändring genom att inkorporera denna i sina strategiska processer. Redan nu finns ett antal steg som företag kan ta för att förbereda sig för brexit utan att dra på sig stora kostnader.

Tips på saker du behöver förbereda

 • Ta reda på vilka konsekvenser sannolika förändringar avseende moms, tullar och punktskatter kan få på din verksamhet.
 • Ta reda på vad brexit kan komma att innebära från ett regulatoriskt perspektiv om du är verksam inom en bransch som är tungt reglerad från EU-håll, som till exempel pharma eller finansiell sektor.
 • Se över dina anställda –  brexit kommer sannolikt att ha en inverkan på möjligheten för medborgare i EU-länder att arbeta i Storbritannien, samt på möjligheten för brittiska medborgare att arbeta i andra EU-länder.
 • Se över dina leverantörskedjor –  finns det något led i kedjan som kan komma att påverkas av brexit?
 • Se över dina avtal –  behöver dessa förhandlas om med hänsyn till de kommande förändringarna? Är din verksamhet t. ex. tidskänslig och kan påverkas av tidsödande gränskontroller?
 • Se över din data –  kräver din verksamhet t. ex. att personlig data flyttas mellan EU och Storbritannien? Behöver du uppdatera dina Enterprise Resource Planningsystem?

 

“Svårigheterna att förutse vad brexitförhandlingarna till slut landar i har lett till att många företag i dagsläget inte alls gjort några förberedelser. Att vänta på klarhet kan dock mycket väl visa sig vara det mest riskfyllda alternativet. Framgångsrika företag drar ofta nytta av förändring och redan nu finns ett antal steg som företag kan ta för att förbereda sig utan att dra på sig stora kostnader ”  

Sara Lörenskog, partner Tax, PwC Sverige

Brexit-checklista - din nuvarande beredskap

Tull och moms

För den som handlar med Storbritannien kommer hanteringen av tull och moms behöva ses över i och med brexit. Eftersom vi i dagsläget inte vet exakt hur förhandlingarna mellan EU och Storbritannien kommer att landa är det svårt att planera för konkreta scenarion. Det blir dock viktigt att få kontroll över hur situation ser ut idag för att att kunna göra överväganden kring olika scenarion som kan inträffa. Vi rekommenderar att ett företag bör med att se över följande:

 • Känner du till hur stor del av din handel som sker med motparter i  Storbritannien?

 • Vilken kunskap har du om hur varor ska klassificeras ur ett tullperspektiv och är ditt nuvarande klassificeringssystem robust?

 • Vilka tullar kan du komma att drabbas av med utgångspunkt i olika brexitscenarion?

 • Hur tidskänslig är din handel med Storbritannien? Vilken inverkan kommer tullhanteringen kunna få?

 • Är bolaget registrerat för moms i Storbritannien idag? Vad kan kassaflödeseffekten bli av ändrade momsregler?

 • Behövs ytterligare registreringar eller tillstånd t.ex. för tullager etc?

 • Hur behöver mitt ERP-system att klara av nya krav vid försäljning till Storbritannien?

View more

Redovisningssystem och brexit

Vilken inverkan har brexit på företagens redovisningssystem och ERP-lösningar? Vilka verktyg behöver man ha på plats för att hitta rätt under de svåra tider som väntas framöver?

Hantera försörjningskedjor

De vertikala distributionskedjorna kommer att påverkas av brexit, särskilt om vissa nyckelkomponenter har outsourcats till utlandet, om vissa delar av en tillverkningsverksamhet har outsourcats eller om ett företag förlitar sig på lagerlösningar av typen ”just-in-time”. Det kan innebära att företagen behöver tänka om i fråga om hur de hanterar dessa förändringar, med bättre förhandsplanering. En effektiv ERP-lösning med avancerade prognosverktyg kommer att vara en stor fördel.

Hålla liv i den internationella försäljningen
Svenska e-handlare som tar emot online-ordrar från Storbritannien kan påverkas av extra tulldeklarationer och avgifter. Tröskelvärdet för varor som är värda mindre än 15 GBP kan komma att tas bort. Ett ERP-system måste vara tillräckligt flexibelt för att hantera förväntade ändringar, eftersom många frågor avseende skatter och kundavgifter ännu inte är lösta. Hanteringen av brittiska kundorder kan innebära betydande administrativa kostnader, och försäljning till brittiska kunder online kommer kanske därför inte att vara kostnadseffektivt framöver.

Hantering av flera bestämmelser
När Storbritannien lämnar EU kommer det att leda till skillnader i lagstiftningen mellan Storbritannien och EU. Framtidens ERP-lösningar måste kunna hantera finansiell rapportering, leverans, skatt och internprissättning (transfer pricing). Kalkyler eller manuella processer kommer kanske inte vara effektiva eller följa reglerna för att skapa fakturor och tulldokument. Detta kan också omfatta hälso- och säkerhetslagar, exempelvis för mat och barnprodukter. I sådana fall måste extra bevis för ursprungsdokument lämnas i tullen.

Auktoriserad ekonomisk aktör
Många småföretag kommer att anlita logistikföretag för att sköta pappersarbetet och leverera produkter. Det medför dock extra kostnader, och dessutom logistikföretagen kommer att få ta emot högre volymer av produkter efter den 30 mars 2019, vilket kommer att förlänga leveranstiderna till brittiska kunder.

Kan molnet erbjuda den bästa lösningen?
Det är viktigt för företag att försäkra sig om att mjukvarulösningarna är aktuella och att de alltid ger korrekt information. Detta passar leverantörer av molnbaserade ERP-lösningar. Dessa leverantörer gör det möjligt för företagen att följa förändringar av krav avseende till exempel skatte- och redovisningsprinciper. Istället för att anställa dyr IT- eller redovisningspersonal uppdaterar moln leverantörerna priser och beräkningar genom uppgraderingar. Software-as-a-Service-lösningar gör det möjligt för företagen att bibehålla både lägre kostnader och högre flexibilitet.

View more

Är dina avtal redo för brexit?

Många företag kan komma att behöva se över sina avtal inför brexit, för att försäkra sig om att dessa innehåller nödvändiga klausuler inför den stundande förändringen. Brexit kommer att innebära nya villkor för införsel av varor i Storbritannien. Bland annat kan tariffer på varor komma att införas i enlighet med WTO:s nivåer. Tullar och andra hinder kan komma att skapa både kostnader och förseningar. Dessutom kan villkor för medborgare i EU-länder som arbetar i Storbritannien komma att förändras.

 

    

 

Ett företag kan till exempel behöva se över vilken part som enligt avtal ska svara för att tulldeklaration lämnas in och tull betalas. Även vilka leveranstider som finns stadgade i avtal med handelsparter i Storbritannien, eller handelsparter vars leverantörskedja påverkas av brexit kan vara fördelaktigt att se över.

Nya tullar kan komma att skapa förseningar, vilket innebär att nuvarande avtalade leveranstider kanske inte kommer att vara rimliga efter brexit. Detta är särskilt viktigt för företag som bedriver tidskänslig verksamhet. Anställningsavtal kan också komma att påverkas av brexit om företaget har EU-medborgare som är anställda i Storbritannien, eller brittiska medborgare som är anställda i andra EU-länder.

 

View more

Brexit-frågor

Detta är de viktigaste områdena som våra kunder har mest intresse kring i samband med förhandlingarna kring Brexit:

Handel och tull

Hur ser handeln ut mellan Storbritannien och resten av världen efter brexit och vilka konsekvenser kommer detta att ha på din verksamhet?

Lär dig mer

Navigera säkert

Vi går in i en period med okända förändringar inom handel, politik och ekonomi. Resultatet av brexit-förhandlingarna är svårt att förutse. En analys av olika scenarier kan hjälpa företag att förbereda sig, förstå möjligheterna och att vidta praktiska åtgärder för att minska riskerna. De företag som har förberett sig kommer att vara bättre rustade i samband med och efter brexit.

Ekonomi och policies

Hur kommer brexit påverka den brittiska ekonomin och värdet av bruttonationalproduktionen? Hur kan ändringar i lagstiftningen påverka företagets förmåga att göra affärer över gränserna?

Lär dig mer

Om du har någon fråga kring brexit är du välkommen att kontakta oss här.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Sara Lörenskog

Partner Tax, PwC Sverige

Tel 010-2133556

Marcus Hammarstrand

Partner Tax, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 34

Ulrika Badenfelt

, PwC Sverige

Tel 0729-80 92 94

Christopher Reid

Manager, PwC Sverige

Tel 0725-84 97 17

Följ oss i sociala medier