Brexit - dags att agera!

Efter folkomröstningen har det beslutats att Storbritannien kommer att lämna EU den 29 mars 2019. Nu är det hög tid att agera.

Företagen både i Storbritannien och EU måste höja tempot inför en avtalslös brexit

I en kommentar till den betydelsefulla omröstningen i parlamentet 2019-01-15 om brexit-avtalet säger Andrew Gray, Head of Brexit, på PwC UK:

”Resultatet av dagens betydelsefulla omröstning visar att den visshet som företagen eftersträvar ännu är utom räckhåll. Fram till dess att det går att hitta en väg framåt är det viktigt att hålla i minnet att det är en brexit utan avtal (”no deal”) som är det väntade utfallet. Företagen både i Storbritannien och EU måste höja tempot i sina beredskapsplaner för en avtalslös brexit. För dem som ännu inte har vidtagit åtgärder för ett sådant scenario finns det fortfarande vissa mått och steg de kan vidta för att minimera störningarna. Men ju längre de väntar, desto svårare kommer det att bli."

Sara Lörenskog, partner inom Tax på PwC Sverige fortsätter:

”Det råder inget tvivel om att brexit innebär många nya osäkerhetsfaktorer för Sveriges näringsliv. Beroende på sektor och marknad kommer det att finnas positiva sidor och potentiella risker på kort till medellång sikt. Svenska företag har visat, i synnerhet de senaste åren, hur motståndskraftiga och flexibla de kan vara när det gäller att svara på föränderliga marknadsvillkor.

Den inledande reaktionen på marknaden har som väntat varit både negativ och volatil. Vi uppmanar företagen att se över sina beredskapsplaner och planera utifrån dem. Storbritannien är bara en av många exportmarknader och de svenska företagen kan göra vissa ompositioneringar.

De svenska företagen har tid att förbereda sig och anpassa sig. Företagen anpassar sig ständigt till föränderliga omständigheter och marknaderna kommer att anpassa sig återgå till det normala. Vad som är avgörande för de svenska företagen just nu är att omedelbart börja identifiera den eventuella påverkan som brexit kan få och ta fram planer för att hantera den påverkan under de närmaste 3 månaderna.

Sverige är en flexibel och konkurrenskraftig ekonomi med en välutbildad arbetsstyrka och ett land där det är attraktivt att göra affärer – något som kan vara till vår fördel när internationellt rörliga företag överväger alternativen i en värld efter brexit.”

 

Läs mer om nödvändiga åtgärder att checka av inför brexit på PwC:s blogg!

 

 

"Vi råder alla organisationer att utan dröjsmål aktivera sina planer för en avtalslös brexit, samtidigt som de förbereder sig för ett scenario både med och utan avtal. Det är dags att agera nu."

Andrew Gray, Head of Brexit, PwC UK

"Vi kommer att ha fokus på att arbeta med våra kunder för att hjälpa dem att förbereda sig för en eventuell negativ påverkan, men även att identifiera möjligheter som den här förändrade marknaden kommer att erbjuda."

Sara Lörenskog, partner Tax, PwC Sverige

Vilka blir konsekvenserna av brexit?

Exakt vilka konsekvenserna av brexit kommer att bli är det ännu ingen som vet. Inte heller finns några säkra besked avseende hur lång tid förhandlingarna kommer att ta, eller hur lång övergångsperioden kommer att bli. Skulle förhandlingarna inte resultera i en hard brexit finns en stor risk för att lönsamheten hos företag som bedriver handel med Storbritannien kommer påverkas. Att redan nu förbereda för en "hard brexit" skulle dock kunna innebära onödiga kostnader - ingen vet ju säkert hur länge det kommer dröja innan några förändringar sker, eller om det alls kommer bli en "hard brexit".


Detta dilemma har inneburit att många företag i dagsläget inte alls förbereder för brexit, men att vänta på klarhet kan mycket väl visa sig vara det mest riskfyllda alternativet. Oavsett utgången av förhandlingarna kommer brexit att innebära en förändring. Framgångsrika företag drar ofta nytta av förändring genom att inkorporera denna i sina strategiska processer. Redan nu finns ett antal steg som företag kan ta för att förbereda sig för brexit utan att dra på sig stora kostnader.

Tips på saker du behöver förbereda

 • Ta reda på vilka konsekvenser sannolika förändringar avseende moms, tullar och punktskatter kan få på din verksamhet.
 • Ta reda på vad brexit kan komma att innebära från ett regulatoriskt perspektiv om du är verksam inom en bransch som är tungt reglerad från EU-håll, som till exempel pharma eller finansiell sektor.
 • Se över dina anställda - brexit kommer sannolikt att ha en inverkan på möjligheten för medborgare i EU-länder att arbeta i Storbritannien, samt på möjligheten för brittiska medborgare att arbeta i andra EU-länder.
 • Se över dina leverantörskedjor - finns det något led i kedjan som kan komma att påverkas av brexit?
 • Se över dina avtal - behöver dessa förhandlas om med hänsyn till de kommande förändringarna? Är din verksamhet t. ex. tidskänslig och kan påverkas av tidsödande gränskontroller?
 • Se över din data - kräver din verksamhet t. ex. att personlig data flyttas mellan EU och Storbritannien? Behöver du uppdatera dina ERP system?

 

“Svårigheterna att förutse vad brexitförhandlingarna till slut landar i har lett till att många företag i dagsläget inte alls gjort några förberedelser. Att vänta på klarhet kan dock mycket väl visa sig vara det mest riskfyllda alternativet. Framgångsrika företag drar ofta nytta av förändring och redan nu finns ett antal steg som företag kan ta för att förbereda sig utan att dra på sig stora kostnader ”  

Sara Lörenskog, partner Tax, PwC

Brexit-checklista - din nuvarande beredskap

Tull och moms

För den som handlar med Storbritannien kommer hanteringen av tull och moms behöva ses över i och med brexit. Eftersom vi i dagsläget inte vet exakt hur förhandlingarna mellan EU och Storbritannien kommer att landa är det svårt att planera för konkreta scenarion. Det blir dock viktigt att få kontroll över hur situation ser ut idag för att att kunna göra överväganden kring olika scenarion som kan inträffa. Vi rekommenderar att ett företag bör med att se över följande:

 • Känner du till hur stor del av din handel som sker med motparter i  Storbritannien?

 • Vilken kunskap har du om hur varor ska klassificeras ur ett tullperspektiv och är ditt nuvarande klassificeringssystem robust?

 • Vilka tullar kan du komma att drabbas av med utgångspunkt i olika brexitscenarion?

 • Hur tidskänslig är din handel med Storbritannien? Vilken inverkan kommer tullhanteringen kunna få?

 • Är bolaget registrerat för moms i Storbritannien idag? Vad kan kassaflödeseffekten bli av ändrade momsregler?

 • Behövs ytterligare registreringar eller tillstånd t.ex. för tullager etc?

 • Hur behöver mitt ERP-system att klara av nya krav vid försäljning till Storbritannien?

View more

Redovisningssystem och brexit

Vilken inverkan har brexit på företagens redovisningssystem och ERP-lösningar? Vilka verktyg behöver man ha på plats för att hitta rätt under de svåra tider som väntas framöver?

Hantera försörjningskedjor

De vertikala distributionskedjorna kommer att påverkas av brexit, särskilt om vissa nyckelkomponenter har outsourcats till utlandet, om vissa delar av en tillverkningsverksamhet har outsourcats eller om ett företag förlitar sig på lagerlösningar av typen ”just-in-time”. Det kan innebära att företagen behöver tänka om i fråga om hur de hanterar dessa förändringar, med bättre förhandsplanering. En effektiv ERP-lösning med avancerade prognosverktyg kommer att vara en stor fördel.

Hålla liv i den internationella försäljningen
Svenska e-handlare som tar emot online-ordrar från Storbritannien kan påverkas av extra tulldeklarationer och avgifter. Tröskelvärdet för varor som är värda mindre än 15 GBP kan komma att tas bort. Ett ERP-system måste vara tillräckligt flexibelt för att hantera förväntade ändringar, eftersom många frågor avseende skatter och kundavgifter ännu inte är lösta. Hanteringen av brittiska kundorder kan innebära betydande administrativa kostnader, och försäljning till brittiska kunder online kommer kanske därför inte att vara kostnadseffektivt framöver.

Hantering av flera bestämmelser
När Storbritannien lämnar EU kommer det att leda till skillnader i lagstiftningen mellan Storbritannien och EU. Framtidens ERP-lösningar måste kunna hantera finansiell rapportering, leverans, skatt och internprissättning (transfer pricing). Kalkyler eller manuella processer kommer kanske inte vara effektiva eller följa reglerna för att skapa fakturor och tulldokument. Detta kan också omfatta hälso- och säkerhetslagar, exempelvis för mat och barnprodukter. I sådana fall måste extra bevis för ursprungsdokument lämnas i tullen.

Auktoriserad ekonomisk aktör
Många småföretag kommer att anlita logistikföretag för att sköta pappersarbetet och leverera produkter. Det medför dock extra kostnader, och dessutom logistikföretagen kommer att få ta emot högre volymer av produkter efter den 30 mars 2019, vilket kommer att förlänga leveranstiderna till brittiska kunder.

Kan molnet erbjuda den bästa lösningen?
Det är viktigt för företag att försäkra sig om att mjukvarulösningarna är aktuella och att de alltid ger korrekt information. Detta passar leverantörer av molnbaserade ERP-lösningar. Dessa leverantörer gör det möjligt för företagen att följa förändringar av krav avseende till exempel skatte- och redovisningsprinciper. Istället för att anställa dyr IT- eller redovisningspersonal uppdaterar moln leverantörerna priser och beräkningar genom uppgraderingar. Software-as-a-Service-lösningar gör det möjligt för företagen att bibehålla både lägre kostnader och högre flexibilitet.

View more

Är dina avtal redo för brexit?

Många företag kan komma att behöva se över sina avtal inför brexit, för att försäkra sig om att dessa innehåller nödvändiga klausuler inför den stundande förändringen. Brexit kommer att innebära nya villkor för införsel av varor i Storbritannien. Bland annat kan tariffer på varor komma att införas i enlighet med WTO:s nivåer. Tullar och andra hinder kan komma att skapa både kostnader och förseningar. Dessutom kan villkor för medborgare i EU-länder som arbetar i Storbritannien komma att förändras.

 

    

 

Ett företag kan till exempel behöva se över vilken part som enligt avtal ska svara för att tulldeklaration lämnas in och tull betalas. Även vilka leveranstider som finns stadgade i avtal med handelsparter i Storbritannien, eller handelsparter vars leverantörskedja påverkas av brexit kan vara fördelaktigt att se över.

Nya tullar kan komma att skapa förseningar, vilket innebär att nuvarande avtalade leveranstider kanske inte kommer att vara rimliga efter brexit. Detta är särskilt viktigt för företag som bedriver tidskänslig verksamhet. Anställningsavtal kan också komma att påverkas av brexit om företaget har EU-medborgare som är anställda i Storbritannien, eller brittiska medborgare som är anställda i andra EU-länder.

 

View more

Brexit-frågor

Detta är de viktigaste områdena som våra kunder har mest intresse kring i samband med förhandlingarna kring Brexit:

Handel och Tull

Hur ser handeln ut mellan Storbritannien och resten av världen  efter brexit och vilka konsekvenser kommer detta att ha på din verksamhet?

Lär dig mer

Navigera säkert

Vi går in i en period med okända förändringar inom handel, politik och ekonomi.

Resultatet av brexit-förhandlingarna är svårt att förutse. En analys av olika scenarier kan hjälpa företag att förbereda sig, förstå möjligheterna och att vidta praktiska åtgärder för att minska riskerna. De företag som har förberett sig kommer att vara bättre rustade i samband med och efter brexit.

Ekonomi och policies

Hur kommer Brexit påverka den brittiska ekonomin och värdet av bruttonationalproduktionen? Hur kan ändringar i lagstiftningen påverka företagets förmåga att göra affärer över gränserna?

Lär dig mer

Om du har någon fråga kring brexit är du välkommen att kontakta oss här.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Sara Lörenskog

Partner Tax, PwC Sverige

Tel 010-2133556

Marcus Hammarstrand

Partner Tax, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 34

Christopher Reid

Manager RA IT Governance, PwC Sverige

Tel 010-212 67 17

Henning Weitner

Tax Manager, PwC Sverige

Tel 010-213 26 90

Följ oss i sociala medier