Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Family Business Survey 2021

Efter pandemin – familjeföretag siktar mot framtiden

2020 var ett år då många familjeföretag drabbades hårt av minskade intäkter till följd av pandemin. Frågan är nu hur familjeföretagen ställer om verksamheten inför framtiden? I PwC:s svenska version av rapporten "Family Business Survey", ger familjeföretagare sin syn på utmaningar och möjligheter.

35 procent av de svenska familjeföretagen och 46 procent av de globala menar att försäljningen har minskat till följd av pandemin. Mest utsatt runt om i världen är hotell- och upplevelsebranschen följt av fordonsbranschen och därefter underhållning och media. 

Ändå är synen på framtiden positiv ur ett längre perspektiv och för de kommande åren finns tillväxtplaner.

Ladda ner svensk sammanfattning
 

"2022 väntas bli ett expansionsår då hela 84 procent av de svenska familjeföretagen ser tillväxt framför sig. Det är i nivå med de 83 procent som såg samma utveckling i undersökningen 2018."

Pontus Tonning

Pontus Tonning 
Ansvarig för området familjeföretag, PwC Sverige

Familjeföretagens kraft att påverka

Såsom familjeföretag har drivits tidigare med en stor tillit till familjen och dess värderingar och visioner räcker inte för att lyckas i framtiden. Det beror på att hållbarhet, miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer, fortsätter att driva på förändring av hela vårt samhälle. De här yttre omvärldsfaktorerna och krav från intressenter får en allt större påverkan på familjeföretag som vi inte har sett tidigare. 

– Genom att ta de här frågorna på allvar, låta de bli en del av kärnverksamheten och se möjligheterna som förändringen innebär kan familjeföretagen bli framgångsrika, säger Pontus Tonning som tillägger:

– Pandemin har ställt allt på sin spets och det är dags att ställa om.

Läs om hur familjeföretag i olika länder arbetar med ESG  "Family businesses have an opportunity to lead on ESG"

Generationsskiften väntar runt hörnet

Rapporten visar att stora förändringar är på gång när det gäller ägarbilden. Till exempel så säger många av första generationens familjeföretag i Sverige att nästa generation kommer att ta över verksamheten inom de kommande fem åren. 

29 procent av första till tredje generationens familjeföretag i Sverige kommer att överlämnas till nästa generation under de kommande fem åren. Samtidigt säger 42 procent av de företag som i dag helt kontrolleras av familjen, att de kommer att drivas av en extern part inom loppet av fem år. 

–  Med tanke på de förändringar som är på gång är det oroande att så få som 30 procent av företagen som menar att de har en gedigen och dokumenterad successionsplan på plats, säger Pontus Tonning.
 

"Stora förändringar är på gång när det gäller ägarbilden, visar rapporten."

Svenska familjeföretag är mer klimatinriktade

Undersökningen visar att svenska familjeföretag är mer benägna att koppla hållbarhet till verksamheten (58 procent jämfört med 49 procent globalt). 51 procent har en utvecklad och kommunicerad hållbarhetsstrategi, vilket är klart högre än den globala siffran (37 procent).

– När vi tittar på den egna rollen så säger 72 procent av de svenska företagen att de har ett ansvar för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser, vilket kan jämföras med 50 procent globalt. En stor del av dem säger också att de ska fokusera på att minska egen koldioxidpåverkan, berättar Pontus Tonning.

 

Familjeföretag vill satsa mer på digitalisering

När det gäller framtida prioriteringar för de svenska familjeföretagen hamnar digitalisering och användning av ny teknik i topp.

– Samtidigt finns det här betydligt mer utrymme för utveckling då det bara är knappt hälften av företagen som anser att de har en starkt utvecklad digital kapacitet, berättar Pontus Tonning.

De svenska familjeföretagen vill också expandera verksamheten genom att etablera sig på nya marknader och inom nya kundsegment. Många vill även satsa på innovation och strategiska förvärv.

 

Konflikter gror inom familjeföretag

Rapporten ger en dubbel bild när det gäller samsyn inom ägarfamiljen. 63 procent säger att familjemedlemmarna i ledande befattningar delar samma syn om prioriteringar och inriktning för verksamheten. Samtidigt är det vanligt med konflikter inom familjeföretagen, vilket 30 procent av de svenska familjeföretagen säger sig uppleva. 

–  De allra flesta försöker lösa konflikterna inom familjesfären och väldigt få använder utomstående tredje part, vilket kan förklara att konflikterna dessvärre ofta riskerar att bli långvariga, berättar Pontus Tonning.

Om den globala rapporten

Family Business Survey är en internationell undersökning bland nyckelpersoner inom familjeföretag. Målet med undersökningen är att lyfta fram aktuella frågor som påverkar företagens verksamhet under de kommande åren. 2 801 intervjuer har genomförts i 87 länder och bland respondenterna återfinns 43 svenska familjeföretag. Intervjuerna ägde rum under perioden oktober till december 2020. 

Här kan du ta del av rapporten i sin helhet och ta del av kundcase från olika delar av världen:

Family Business Survey 2021

Kontakta oss

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 010-212 55 10

Hide