Möt PwC på konferensen GRC 2019

24-25 september i Stockholm – för dig som arbetar med governance, risk management och compliance

Välkommen till GRC Conference 2019 med PwC den 24-25 september 2019

PwC är stolt samarbetspartner till årets viktigaste konferens för dig som är verksam inom governance, riskhantering, compliance och internrevision. PwC:s experter Karin Juslin, Angelica Berg, Pernilla Nordström, Malin Svensson, Carl Thorn och Katja Severin- Danielsson är på plats och delar med sig av insikter kring cybersäkerhet, mångfaldsarbete, kontrollfunktioner och mycket annat.

Konferensen arrangeras av Internrevisorernas förening (IIA Sweden) tillsammans med ISACA, SWERMA och Compliance Forum.

Välkommen!
 

Datum: 24-25 september

Plats: Sergelbiografen, Hötorget, Stockholm

Vill du veta mer om GRC Conference 2019?
Kontakta Pernilla Nordström, pernilla.nordstroem@pwc.com

PwC:s program 

1. Jämställdhet, mångfald och inkludering (24/9 11.00-11.50)

Hur granskar internrevisorn och övriga kontrollfunktioner risker relaterade till social hållbarhet utifrån externa och interna krav? Hur kan man stötta organisationers styrelser i att få upp dessa risker på den strategiska riskkartan? Vilken kompetens behöver internrevisorer och riskkontrollfunktionerna för att arbeta med risker relaterade till social hållbarhet och bedöma effektiviteten i riskminimerande åtgärder? Detta seminarium belyser dessa frågor och publiken är välkommen att dela med sig av sina erfarenheter.

Karin Juslin, PwC

Karin Juslin

Karin Juslin är hållbarhetsrevisor på PwC och expertmedlem i FARs specialistgrupp för hållbart företagande. Hon granskar flertalet hållbarhetsredovisningar årligen, arbetar och rådgör kring hållbarhetsrisker och rapportering inom olika sektorer. Karin är även certifierad basic auditor i enlighet med SA8000 (social accountability).

Pernilla Nordström, PwC

Pernilla Nordström

Pernilla är en erfaren riskkonsult och internrevisor med mångårig erfarenhet av riskrådgivning med särskilt fokus mot finansiell sektor. Hon har ett brinnande intresse för mångfalds-, jämställdhets- och inkluderingsfrågor och ser det som väsentligt att risker relaterade till det sociala hållbarhetsområdet kommer upp på den strategiska riskkartan.
 

2. Kontrollfunktionernas roll i det strategiska hållbarhetsarbetet ( 24/9 12.50-13.40)

Välkommen till en insiktsfull diskussion kring hur internrevisionsfunktionen kan utgöra en bidragande roll till att företag får risker kopplade till hållbarhet på kartan och integrerar detta i sitt övriga arbete kring riskhantering, styrning och kontroll. Vi belyser olika riskscenarier som företag kan tänkas möta i samband med hållbarhet. Här ingår hur företag påverkar omvärlden men även hur klimatförändringar kan påverka företag. Med detta som utgångspunkt diskuterar vi hur internrevisorer kan genomföra olika typer av granskningar. Det hållbara arbetssättet ställer krav på företag att integrera hållbarhet i sin governanceprocess. Vi diskuterar bland annat hur man bäst kan granska företagens effektivitet.

Angelica Berg, PwC

Angelica Berg

Angelica Berg är hållbarhetskonsult hos PwC och leder PwC Sveriges Sustainable Finance-team utifrån hållbarhetsperspektivet. Angelica arbetade tidigare som Director of Responsible Sourcing på Tetra Pak Group. Angelica har även arbetat som sustainability- och riskmanagementkonsult där hon startade upp Sustainability Services för Asia Pacific-kontoret i Hong Kong samt var med och byggde Deloittes Financial Services team i Köpenhamn.

Malin Svensson, PwC

Malin Svensson

Malin Svensson är internrevisor och rådgivare inom hållbarhet på PwC. Med dessa två roller har Malin en god kunskap kring internrevisorns uppdrag men även de specifika risker som finns kopplade till hållbarhetsområdet. Malin har under majoriteten av sitt yrkesliv arbetat mot finansiella företag.
 

3. Investeringar i cybersäkerhet ökar, men gör det oss säkrare? (25/9 11.10-12.00)

I samband med en allt mer digitaliserad värld ges cybersäkerhet en ökad andel av den totala IT-budgeten. Men många organisationer gör fel prioriteringar och investerar utan att faktiskt ha rätt kunskap om investeringseffekten och hur dessa investeringar de facto påverkar de risker som verksamheten är exponerad mot. Här diskuterar vi cyberrisker ur ett styrelseperspektiv, vad cyberrisk egentligen är och hur man säkerställer att rätt förutsättningar skapas för ett riskbaserat beslutsfattande.

Carl Thorn, PwC

Carl Thorn

Carl Thorn är konsult på PwC och jobbar med cybersäkerhet med fokus på Cyber Risk och Governance. Han har en bakgrund mot operationell risk-, kris- och kontinuitetshantering men hjälper organisationer med att förstå, analysera och hantera de nya riskerna som kommer med ett allt mer digitaliserat och uppkopplat samhälle.

Katja Severin, PwC

Katja Severin- Danielsson

Katja är senior partner på PwC med lång erfarenhet av rådgivning till ledning och styrelser inom bolagsstyrning, företagsövergripande riskhantering, intern kontroll och compliance. Inom riskhantering är Cyberrisk ett viktigt strategiskt område där Katja hjälper verksamheter med att implementera governancestrukturer, och utmana "gamla" arbetssätt genom att analysera, hantera och rapportera de nya växande risker som uppkommer med en alltmer digitaliserad och uppkopplad omvärld.
 

Kontakta oss

Pernilla Nordström

Pernilla Nordström

Director Risk Advisory, PwC Sverige

Tel 0729-80 90 63

Följ oss i sociala medier