1 000 svenska medarbetare i en global undersökning:

Så tycker svenskarna om jobben, arbetsgivarna, framtiden och AI

Global Hopes and Fears 2024

I årets upplaga av PwC:s Global Workforce Hopes & Fears har 56 000 medarbetare inom ett stort antal branscher i 50 länder deltagit. 1 000 av dessa är svenska medarbetare inom mellanstora och stora företag och organisationer.

Vårt samhälle har under de senaste åren genomgått stora omställningar som även påverkar våra arbetsplatser. Drygt hälften av svenska medarbetare upplever just nu att förändringstakten är för hög, enligt nya rapporten "Global Workforce Hopes & Fears", som är en av världens mest omfattande medarbetarundersökningar.

I årets upplaga har 56 000 medarbetare inom ett stort antal branscher i 50 länder deltagit. 1 000 av dessa är svenska medarbetare inom mellanstora och stora företag och organisationer.

Årets resultat visar att många svenska medarbetare i grunden är öppna för förändringar, men att den höga arbetsbelastningen och den snabba förändringstakten har tröttat ut dem. Undersökningen visar också att svenska medarbetare i betydligt lägre utsträckning har anammat AI jämfört med den globala arbetsstyrkan.

I denna rapport presenteras de svenska resultaten i fyra huvudpunkter. Vi har även identifierat konkreta rekommendationer till arbetsgivare och ledare kring hur man kan påverka sina organisationer i en positiv riktning för att skapa framtidens hållbara arbetsplatser.

Ladda ner rapporten "PwC:s Global Workforce Hopes and Fears Survey 2024"

Fyll i dina uppgifter och få en länk till rapporten.

1. Medarbetare upplever stora förändringar och en ökad arbetsbörda

Vi lever i en snabbföränderlig värld som skapar stora behov av omställning, vilket även bekräftas av vår vd-undersökning "CEO Survey". Hela 38 procent av de svenska företagsledarna tror inte att deras verksamhet kommer att vara framgångsrik om tio år med nuvarande inriktning. De uppger att den snabba teknikutvecklingen, statliga regleringar och klimatförändringar är de tre faktorer som i högst grad driver omställningställningsbehovet. Detta är något som svenska medarbetare känner av i mycket hög grad. Läs mer i rapporten.

2. Majoriteten är nöjda – men det ekonomiska läget driver upp rörligheten på arbetsmarknaden

60 procent av de globala respondenterna uppger att de är nöjda med sitt nuvarande arbete. Svenskarna är än mer positiva – nästan 7 av 10 anger att de är nöjda. Samtidigt vill allt fler förändra sin arbetssituation. 25 procent av de svenska medarbetarna uppger att de ser det som sannolikt att de kommer att byta jobb under det kommande året. Detta kan jämföras med 21 respektive 19 procent år 2023 och 2022.  Ladda ned den svenska rapporten för fler viktiga insikter.

3. Svenskar är fortfarande skeptiska: AI-användandet är betydligt lägre än globala snittet

I PwC:s globala vd-undersökning, CEO Survey, har vi tidigare uppmärksammat att svenska företagsledare varit mindre benägna än sina globala motsvarigheter att hoppa på AI-tåget. 18 procent av svenska vd:ar respektive 23 procent av globala vd:ar uppger i 2024 års undersökning att de har implementerat generativ AI under det senaste året. Detta avspeglas även väl i årets Hopes & Fears-undersökning. 27 procent av de svenska medarbetarna använder GenAI regelbundet (minst en gång per månad) i jobbet, vilket kan jämföras med 36 procent globalt. Vill du ha fler insikter kring svenskarnas inställning till AI? Ladda ned rapporten.

4. Svenska medarbetares tilltro till sina ledare är oroväckande låg

De svenska respondenterna i årets Hopes & Fears-undersökning har en genomgående lägre tilltro till sina chefer än det globala snittet. Det gäller samtliga undersökta kategorier; synen på ledarnas kompetens och förmåga att driva förändring, pålitlighet, kommunikation, rättvisa, omtanke och lyhördhet. Hur ser  tilltron ut bland kvinnliga medarbetare samt över generationsgapen? Svaren hittar du i rapporten.

Ta del av den globala rapporten

Global Workforce Hopes and Fears Survey 2024

Kontakta oss

Jessica Carragher Wallner

Jessica Carragher Wallner

Workforce Leader, PwC Sverige

Tel 0723-53 09 12

Lisa Haglund

Lisa Haglund

Management Consultant, PwC Sverige

Tel 010-212 90 74

Följ oss i sociala medier