Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Tillväxt och hållbarhet i fokus när den nya generationen tar över familjeföretagen

PwC:s Global NextGen Survey 2022

Long exposure, drone shot of cars moving in different directions at night, with triangle graphics on top
Long exposure, drone shot of cars moving in different directions at night, with triangle graphics on top

Under de närmaste åren väntas många familjeföretag växla över ansvaret till nästa generation. Nu visar en ny rapport på stora skillnader i synen på verksamheten. Framförallt är generationen som tar över betydligt mer inriktad på att kombinera tillväxt med hållbarhet. Rapporten visar också på att det återstår en hel del arbete med jämställdhetsfrågorna. 

65 procent av den nya generationens familjeföretagare uppger att tillväxt har högsta prioritet. Samtidigt säger hela 71 procent att deras företag har en skyldighet att motverka klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

– Här ser vi en tydlig skillnad. Båda generationerna är fokuserade på tillväxt, men endast hälften av den nuvarande generationen ser ett ansvar inom klimatområdet. Vi ser också en klar skillnad i synen på hur den egna verksamheten kan bidra till samhället i stort. 76 procent av efterträdarna ser samhällsaspekterna som viktiga, men bara drygt hälften av dem som styr företaget idag, kommenterar PwC:s Oscar Warglo, skatterådgivare med fokus på familjeföretag.

Att kommande generationer är missnöjda med företrädarens klimatinsatser blir tydligt i annan del av undersökningen. Så få som 28 procent tycker att deras bolag är engagerade i hållbarhetsfrågorna i nuläget. Men hela 72 procent menar att de kommer att vara involverade i dessa frågor i framtiden. Dessutom tycker endast en fjärdedel att företaget arbetar tillräckligt med att minska sin egen klimatpåverkan.

– Båda generationerna förstår det fundamentala behovet av tillväxt för att skapa värde. Men den nya generationens familjeföretagare menar också att det krävs nya synsätt och lösningar för att lösa komplexa utmaningar, säger Oscar Warglo.

Närmare hälften av de medverkande i undersökningen uppger att de är mer engagerade i verksamheten nu än innan pandemin drog igång. Dessutom menar 56 procent att kommunikationen mellan familjemedlemmarna i företaget förbättrades under pandemin. Samtidigt finns även en baksida. Pandemin verkar nämligen ha gjort det svårare för nuvarande generation att släppa kontrollen och lämna över ansvar till sina efterträdare. 

– Endast 28 procent av de som står på tur att ta över säger att de ges förtroende att styra specifika interna projekt. Den siffran kan jämföras med de 48 procent som gav samma svar i undersökningen 2019. Närmare hälften upplever även svårigheter med att positionera sig som framtida ledare eller styrelsemedlem i företaget, berättar Oscar Warglo.  

Resultaten visar även att det finns mer att göra inom familjeföretagen när det gäller jämställdhetsfrågor. Bland nästa generations familjeföretagare så svarar 43 procent av de medverkande kvinnorna att de har en ledarskapsroll. 59 procent av männen ger samma svar. 

– När det gäller viktiga prioriteringar ser vi att kvinnor uppger ett lägre engagemang i tillväxt, däremot är de mer engagerade i investeringar inom hållbarhet, kommenterar Oscar Warglo. 

Oscar Warglo, PwC

Oscar Warglo, PwC.

Chapter 1

Tillväxt den viktigaste frågan

65 procent av familjeföretagen säger att tillväxt har högsta prioritet. Detta är inte förvånande. För många familjeföretag är tillväxt det självklara kvittot på att man framgångsrikt driver ett stabilt företag i en föränderlig värld. Tillväxt är viktigt för att upprätthålla och bygga vidare på det arv som tidigare generationer skapat och för att säkra familjens fortsatta välstånd även för den kommande generationen. 

 

De tre dimensionerna inom familjeföretagen

Verksamheten

Verksamheten behöver växa med 10 % vartannat till vart tredje år genom organisk tillväxt, diversifiering eller effektinvesteringar för att tjäna familjens intressen.

Framtida fokus: Utveckla förmågan att leverera på miljö-, sociala och styrningsfrågor (ESG).

Familjen

Familjeföretaget: En enad familj, stödd av tydliga regleringar, affärsmodeller och styrelseformer, stödjer tillväxt.

Framtida fokus: Etablera ett generationskontrakt för att stärka generationsskiftesarbetet och hållbara transformationer.

Förmögenhet

Förmögenhet: en adekvat förmögenhet säkerställer att familjen bibehåller eller förstärker sin position.

Framtidsfokus: Family Office kan stärka affärsmöjligheter och främja diversifiering av tillgångar.

Nyckelfrågan är hur du kommer att leverera tillväxt när du står inför dagens utmaningar som klimatförändringar, pandemi och tekniska framsteg. Vilka strategier behöver du - som morgondagens ledare-  för att säkerställa välståndet för ditt familjeföretag?  

Tillväxt är ett komplext område för familjeföretag, med såväl känslomässiga som ekonomiska inslag i mixen. Du kanske känner till tumregeln: vartannat till vart tredje år måste företaget växa med 10 % för att hålla familjens förmögenhet på en konstant nivå när generationerna växer.  Vi tror inte att en business-as-usual-strategi kommer att räcka. Som ny ledare måste du utveckla din egen plan för framgång. För att bibehålla stabilitet och uppnå den tillväxt som krävs kommer du att tänja på gränser och utmana åratal av etablerat tänkande - "så som det alltid har gjorts." Du behöver även nya strategier och processer för att hantera ESG-frågorna. Rent generellt kan vi konstatera en förvånsvärd samsyn hos båda generationerna kring prioriteringarna. Den största skillnaden är just ESG-frågorna, som är mer i fokus för Gen Z. 

 

 

Ikon för Verifierad av gruppen

 

Olika generationer, lika prioriteringar

Alla generationer i ett familjeföretag prioriterar marknader. Men Gen Z är mer benägna att prioritera hållbarhet.

 • Current Generation
 • All NextGen
 • Millennials
 • Gen Z
Expanding into new sectors or markets
55%
47%
49%
44%
Offering new or the right products or services
50%
39%
40%
36%
Adopting new technologies
49%
44%
50%
41%
Improving digital skills
52%
39%
40%
40%
Investing in innovation and R&D
29%
34%
32%
37%
Reducing the organisation’s environmental impact
15%
24%
26%
25%
Increasing the focus on social responsibility and sustainability
16%
31%
32%
38%
Chapter 2

ESG: Dags att agera nu!

Fokus på digital kompetens och ny teknik visade sig vara en ovärderlig strategi för att navigera genom pandemins stormiga hav. I vår NextGen-undersökning från 2019 ansåg 64 % att de kunde tillföra betydande värden till verksamheten genom att ha strategier kring digitala processer på plats. Idag är nästan hälften (44%) aktivt engagerade i att ta till sig ny teknik. För en av fem av de svaranden påskyndades de digitala satsningarna av pandemin. 

Inom ESG kan vi se en liknande trend. 64 % bedömer att det även finns en möjlighet för familjeföretag att leda vägen inom hållbarhetsfrågorna. 72 % vill bli mer delaktiga i att öka företagets fokus på investeringar för hållbarhet, men bara 28 % gör detta nu. Och även om två tredjedelar räknar med att vara mer delaktiga i att minska företagets miljöpåverkan i framtiden, är bara en av fyra redan involverade idag.

Företag med ESG-strategier på plats är också högre värderade på marknaden.

72%

av den nya generationen familjeföretag förväntar sig att vara personligen involverade i att öka fokus på ESG-investeringar i framtiden. 28% gör det nu.

Ikon för Verifierad av gruppen

Källa: PwC’s Global NextGen Survey 2022

Chapter 3

Att utbilda framtidens ledare

Pandemin blev för många ett bryskt uppvaknande. "Rätt" utbildning och spikraka karriärvägar utgör aldrig hundraprocentiga sociala och ekonomiska skyddsnät. Faktum är att 28 % i undersökningen anser att pandemin identifierade omfattande behov av omskolning och vidareutbildning inom ekonomi (53 %), ledarskapsutveckling (48 %) och affärsmodellinnovation (41 %).

 

Ikon för Verifierad av gruppen

24%

Endast 24% prioriterar ESG-frågorna.

Källa: PwC’s Global NextGen Survey 2022

De flesta i undersökningen kan stoltsera med en högre utbildning på CV:et. 89 % har en universitetsexamen, främst inom ekonomi och finans. 17 % har en MBA eller doktorsexamen. Men räcker det att satsa på traditionella utbildningar?

Familjeföretag – ja, alla företag – behöver nya perspektiv för att navigera i dessa transformationstider med digitaliseringen, hållbarhetsfrågorna och ny geopolitisk ordning. Universiteten och handelshögskolorna inser detta och många utbildningar erbjuder ett mer multidisciplinärt förhållningssätt till företagande och ledarskap, med t ex. större vikt vid ESG-frågorna istället för ren vinstmaximering.

 

Chapter 4

Framtidssäkra familjeföretaget

Vår undersökning visar hur pandemin har fört samman generationerna inom familjeföretaget. Stärkt sammanhållning, accelererande generationsskiftesplanering och ökat fokus på att driva tillväxt är några av resultaten. Många upplever en tydligare kommunikation mellan generationerna och hälften av de svaranden känner sig mer engagerade i verksamheten än innan pandemin.

 
Pandemin har lett till större sammanhållning och ökat engagemang inom familjföretaget

 • 43%

  av den nya generationen är mer involverade i verksamheten än de var innan 2020.

 • 36%

  säger att pandemin har lett till en bättre kommunikation med den nuvarande generationen.

 • 43%

  upplever ett större engagemang verksamheten än de gjorde innan pandemin.

Men den nya generationen upplever svårigheter med att hävda sig gentemot den nuvarande ledningen.

 • 14%

  har fått utökat förtroende att leda nya projekt under pandemin.

 • 45%

  har svårt att hävda sig som nya ledare eller som styrelseledamöter

 • 57%

  upplever den sittande generationens motstånd mot att gå i pension som ett problem

Source: PwC’s Global NextGen Survey 2022

Chapter 5

Strategier kring generationsskifte

Beslutet att överlämna tyglarna till nästa generation är en enorm händelse som oftast inträffar endast gång i livet. Ägarna måste känna sig säkra på att verksamheten är i trygga händer, och de framtida ledarna behöver förstå utmaningarna och besitta kompetensen att förvalta och utveckla verksamheten.

En intressant konsekvens av pandemin är att många familjeföretag prioriterat arbetet med just generationsskiftet. I PwC:s Global Family Business Survey 2021 ansåg 30 % att man hade konkreta planer på plats. I denna undersökning uppger hela 61 % att man har en tydlig plan för generationsskiftet. Ändå håller den nuvarande generationen hårt i tyglarna. 39 % av den kommande generationen upplever ett motstånd mot ledarskapsförändringar i företaget.

61%

av den nya generationens ledare har generationsskiftesprocesserna på plats. 

Källa: PwC’s Global NextGen Survey 2022

Men vad innebär exakt att "förbereda sig för generationsskifte"? Vi ser en uppenbar avsaknad av konkreta definitioner. Många verkar tro att det bästa sättet att vinna den nuvarande generationens förtroende är att följa i samma fotspår snarare än att gå en annan väg. Våra undersökningsresultat visar den tendensen – och det förklarar varför t ex ESG-frågorna tydligt förknippas med tillväxt men som ännu inte har omsatts i handling.

 

Ikon för Verifierad av gruppen

En transparent kommunikation mellan generationerna är grunden för att skapa rätt förväntningar med ökat förtroende, trygghet och lojalitet som följd. Nu när kommunikationen är tydligare mellan generationerna, som denna undersökning visar, är det dags att tänka på detaljerna. Vilka ledaregenskaper och erfarenhet krävs för att verksamheten ska blomstra? Vad kommer att ge tillväxt i framtiden? Och vad måste den nya generationen uppnå för att till exempel få en plats i styrelsen?

Chapter 6

Jämställdheten inom familjeföretaget

Även om kvinnor, liksom sina manliga kamrater, ser företagstillväxt som en högsta prioritet (53 % för kvinnor mot 69 % för män), är de marginellt mer fokuserade på ESG-frågor: förbättrade arbetsvillkor och hållbarhet står högre på prioriteringslistan jämfört med männens prioriteringar.

Den stora skillnaden mellan könen ser vi istället på temat ledarskapets förväntningar. 35 % av kvinnorna tror att deras manliga motsvarigheter är mer benägna att förväntas driva verksamheten. På samma fråga tror 41 % av männen att de är mer benägna att leda. Detta kan bero på att kvinnor är mindre benägna att ha en ledarroll nu – 43 % av kvinnorna har för närvarande ledande positioner jämfört med 59 % av de manliga respondenterna. En fjärdedel av de kvinnliga respondenterna säger att de behöver bli mer insatta i verksamheten innan de kan föreslå några förändringar, jämfört med 13 % av deras manliga motsvarigheter.

Chapter 7

Framtidens förmögenhetsförvaltning

Att uppnå tvåsiffrig tillväxt för att säkerställa att generationerna upprätthåller värde inom verksamheten är en svår uppgift och ett stort ansvar för den kommande generationen att ärva. Vi ser att familjeföretag som inte fullt ut anammat ESG, blir mindre attraktiva på kapitalmarknaderna. Det är därför viktigt att realisera de ESG-ambitioner som uttrycks av den nya generationens ledare.

Familjeföretag som nyttjar Family Office- tjänster förstår vikten av ESG för att säkra det framtida välståndet. 42 % har ett Family Office, och statistiken visar att Family Office-tjänster leder till mer professionalism i hela verksamheten. Företag som har ett Family Office är även mer benägna att integrera ESG-frågorna. 43 % har till exempel en hållbarhetsstrategi, jämfört med 37 % av de som saknar Family Office.  

Om rapporten

I PwC:s rapport NextGen Survey 2022 medverkar drygt 1 000 av nästa generations familjeföretagare från totalt 68 länder. Syftet är att skapa förståelse för utmaningar och huvudsakliga prioriteringar inom bolagen. Genomförandet ägde rum under oktober-december 2021.
Här kan du ladda ner rapporten: PwC:s Global NextGen Survey 2022.

Läs hela undersökningen 
PwC:s Global NextGen Survey 2022

Ladda ner som PDF

Kontakta oss

Oscar Warglo

Oscar Warglo

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 40