PwC:s Riskanalys: Tjänsten som belyser riskerna och möjligheterna

PwC:s Riskanalys: Ett digitalt verktyg för din verksamhet

Alla företag har affärsrisker som måste hanteras. Men det är inte helt lätt att veta vilka risker du står inför. Vissa risker är till och med oundvikliga och utgör en naturlig del av din verksamhet.

PwC:s Riskanalys ger dig som är ägare eller styrelseledamot koll och samsyn på vilka risker ni har, vad du kan göra för att motverka eller dra fördel av dessa, samt uppföljning på att åtgärderna faktiskt blir gjorda. Allt detta sker genom ett smart och strukturerande digitalt verktyg.

Direkta insikter i realtid

PwC:s Riskanalys identifierar de viktigaste riskerna i din verksamhet. Affärsplattformen är utvecklad tillsammans med det svenska techföretaget Hypergene och är helt digitalt anpassad för att samal in, sammanställa, identifiera och hantera de mest väsentliga riskerna inom exempelvis digitalisering, leverantörer, kunder, hållbarhet, nya regleringar och personal.

PwC:s Riskanalys kostar 35 000 kronor per år och erbjuder dig en företagsövergripande riskanalys som innebär att ditt företag på ett enkelt sätt kan identifiera, skatta era risker och arbeta strukturerat med riskhantering.

  • Du skapar samsyn om vilka risker som mest påverkar verksamheten 
  • Du kommer att kunna arbeta proaktivt med riskhanteringen  
  • Du ökar dina möjligheter att nå dina strategiska mål 
  • Du lägger grunden för en god intern kontroll

Vill du ha hjälp med att identifiera och hantera risker?

"De flesta företagen är medvetna om riskerna i verksamheten. Men många har svårt att identifiera vilka risker som påverkar verksamheten mest. PwC:s tjänst Riskanalys hjälper dig att tydliggöra riskerna och hur du bör arbeta med dem."

Gey Widengren, riskexpert, PwC
analys

Vanliga riskområden:

  • Nya regleringar och lagar
  • IT
  • Leverantörer
  • Personal
  • Valuta
  • Hållbarhet

”Genom att arbeta proaktivt med riskhanteringen ökar du dina möjligheter att nå dina strategiska mål. Med PwC:s Riskanalys får du tillgång till ett digitalt verktyg under ett helt år där du enkelt och metodiskt kan arbeta med och följa upp dina risker”.

Daniel Vamos Fecher, riskexpert, PwC

Tjänsten Riskanalys levereras i sex steg

Tjänsten Riskanalys ger dig inte bara en samlad bild av dina viktigaste utmaningar, ni får också stöd och ledning av PwC i att prioritera riskerna och konkreta förslag på hur du kan utveckla en handlingsplan framåt.

Första steget börjar med att en frågeenkät skickas ut till de personer på företaget som utsetts att ingå i riskanalysarbetet. (Förslagsvis ledningsgrupp med en eller flera representanter från styrelsen/ägarna).

De utvalda personerna på ditt företag gör en självskattning av hur stor sannolikhet det är att riskerna inträffar och vilken påverkan de i sådana fall skulle ha på företaget.

Analysen görs med hjälp av en färgskala enligt "trafikljusmodellen" och resultatet blir en lättöverskådlig riskkarta som visar verksamhetens sammanvägda riskexponering. Som vägledning använder sig PwC även av de kommentarer som lämnats av de svarande.

I en efterföljande workshop konkretiseras riskerna och en gemensam topplista av risker tas fram. Vi på PwC ger stöd och ledning i att prioritera dessa risker och under workshopen utses en ansvarig per risk. Hen får sedan i uppdrag att ta fram ett förslag på handlingsplaner/åtgärder för att minska effekterna av de högst prioriterade riskerna.

Individuell avstämning på 30 minuter med varje riskansvarig för att gemensamt gå igenom de handlingsplaner/åtgärder denne skapat.

PwC stöttar under året för att säkerställa att riskarbetet inte avstannar efter Workshopen. Våra specialister hjälper dig löpande under ett helt år med att säkerställa att ditt riskarbete fortlöper och effektiviseras. Sammanlagt ingår 4 timmars konsultarbete när du beställer PwC:s Riskanalys. Naturligtvis finns är även tillgängliga för ytterligare hjälp och rådgivning vid behov.


Kontakta oss

Daniel Vamos Fecher

Daniel Vamos Fecher

Manager, PwC Sverige

Tel 010-212 76 57

Follow us

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide