Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Trots börsturbulens - ökning av avkastningskravet vid aktieinvesteringar

2022-06-10

kvinna läser riskpremiestudien 2021 på sin smartphone

Kravet på avkastning för placeringar på den svenska aktiemarknaden har ökat markant sedan förra året och befinner sig nu på den högsta nivån sedan 2013. Det här visar resultaten från PwC:s riskpremiestudie som i år har tagits fram för tjugofjärde året. Årets studie slår även fast att kriget i Ukraina har en betydande påverkan på riskpremiens storlek.

– Den nuvarande avkastningskravet på 7,8 procent är klart högre jämfört med 2021 års nivå – 7,1 procent. Årets resultat är dessutom det högsta som uppmätts sedan 2013. Samtidigt så minskar marknadsriskpremien marginellt – från 6,7 till 6,6 procent. Därmed är det bara vid fyra tillfällen i undersökningens tjugofyraåriga historia som det har noterats en högre riskpremie, kommenterar Jon Walberg, ansvarig för företagsvärderingar på PwC.
 

"Den nuvarande avkastningskravet på 7,8 procent är klart högre jämfört med 2021 års nivå – 7,1 procent. Årets resultat är dessutom det högsta som uppmätts sedan 2013."

Jon Walberg, ansvarig företagsvärderingar, PwC Sverige

Kriget i Ukraina har stor påverkan på riskpremien

I årets studie har de medverkande svarat på frågan om hur riskpremien påverkas av kriget i Ukraina. Resultaten visar att hälften av respondenterna gör ett riskpremietillägg relaterat till Ukrainakrisen. 

– Bland förvaltare är det så många som två tredjedelar som applicerar ett riskpremietillägg kopplat till kriget i Ukraina. Majoriteten av respondenterna använder ett tillägg under en procent, men samtidigt är det ungefär var femte respondent som gör ett tillägg på över en procent, kommenterar Jon Walberg.
 

Förvaltare skruvar upp avkastningskraven

– Samtliga kategorier förutom Corporate Finance visar på ökade avkastningskrav sedan ifjol. Allra störst är förändringen bland förvaltare som har angett ett avkastningskrav på 8,0 procent, vilket kan jämföras med 6,4 procent i förra årets studie. Störst avkastningskrav har nu riskkapitalisterna, som kräver 8,3 procent i avkastning, avslutar Jon Walberg.
 

Övriga resultat från undersökningen

 • Riskfri ränta i avkastningskravet
  Andelen respondenter som använder 10-åriga eller 5-åriga statsobligationer som referensränta för en riskfri investering har ökat – från 71 procent till 83 procent. 69 procent anger att de använder den 10-åriga svenska statsobligationsräntan som underlag för den riskfria räntan vid fastställande av avkastningskrav på aktier.
 • Storleksrelaterat riskpremietillägg
  Ofta krävs tillägg till avkastningskraven. I studien har respondenterna angivit när tillägg har tillämpats utefter olika storleksklasser för bolag. Resultaten visar att majoriteten av de storleksrelaterade risktilläggen har justerats ned jämfört med föregående år. Störst är skillnaden för storleksklasserna 2 000 miljoner kronor och 5 000 miljoner kronor, som minskat med 0,2 procentenheter vardera.
 • Normaliserad långsiktig riskfri ränta
  I genomsnitt så bedömer respondenterna att en normaliserad långsiktig riskfri ränta motsvarar 2,7 procent. Nivån skiljer sig tydligt mellan kategorierna och riskkapitalister samt förvaltare angav den högsta normaliserade riskfria räntan – 3,0 procent. Aktörer inom kategorin Corporate Finance angav den lägsta nivån – 2,2 procent.
   

Om undersökningen

Riskpremiestudien genomförs i form av enkätundersökningar riktade till större kapitalplacerare och andra aktörer på den svenska aktiemarknaden. Årets studie genomfördes under perioden perioden 18 mars-14 april 2022. Totalt erhölls svar från 36 aktörer inom kategorierna förvaltare, riskkapitalister, fondkommissionärer och rådgivare inom Corporate Finance.
 

Kontakta oss

Jon Walberg

Jon Walberg

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 11

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide