Riskpremiestudien 2020: Ökning av marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden

2020-07-10

människor gående på torg, sedda bakifrån

Årets studie visar att marknadsriskpremien och det totala avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden har ökat jämfört med föregående år. Svaren implicerar ett avkastningskrav om 7,6 procent och en marknadsriskpremie om 7,7 procent på den svenska aktiemarknaden. Marknadsriskpremien är på den högsta nivån sedan PwC började genomföra den här typen av studier år 1998.

2020 har präglats av en historisk händelse i och med utbrottet av coronaviruset. Pandemin har resulterat i nedstängningar runt om i världen, vilket har inneburit stora samhälleliga och ekonomiska effekter samt hög turbulens på de finansiella marknaderna.

Året inleddes med en börsuppgång då Affärsvärldens generalindex (”AFGX”) steg med 7,8 procent från årsskiftet fram till 19 februari. Till följd av upptrappningen av pandemin ökade dock oron och osäkerheten kring dess effekter, vilket återspeglades på den finansiella marknaden. Stockholmsbörsen började falla efter den 19 februari och nådde en lägsta punkt den 23 mars 2020. Under denna period hade AFGX minskat med 34,8 procent.

Sedan dess har dock börsen återhämtat sig, om än under mer turbulenta omständigheter, och den 14 maj var AFGX upp 19,1 procent från bottennoteringen den 23 mars. Efter studiens undersökningsperiod, som slutade den 14 maj, fram till 15 juni har AFGX stigit med 10,2 procent. Det råder fortfarande en påtaglig osäkerhet i bedömningen av utvecklingen framöver, vilket avspeglas i en ökad riskpremie jämfört med föregående år.

Respondenterna i årets studie anser att en normaliserad långsiktig riskfri ränta motsvarar en nivå om cirka 2,4 procent, vilket är lägre än vid förra årets studie då respondenterna ansåg att den uppgick till 2,6 procent. Detta är betydligt högre än den genomsnittliga räntan på en svensk tioårig statsobligation som vid studiens genomförande var cirka minus 0,1 procent.
 

"Vi ser en tydlig effekt av den oro och osäkerhet på marknaden som coronaviruset har medfört. Marknadsriskpremien är på den högsta nivån sedan vi började genomföra den här typen av studier."

Jon Walberg, Corporate Finance, PwC Sverige

Kontakta oss

Jon Walberg

Jon Walberg

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 11

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide