Framtidens försvar - omställning till nationellt försvar och ökande förtroende i fokus

2018-06-27

alt-text

Försvarsfrågor är återigen i fokus i Sverige efter ett antal år i skuggan. Värnpliktiga rycker in igen, och allmänhetens förtroende för försvarsmakten är på uppåtgående. Måndag eftermiddag i Almedalsveckan anordnade Folk och Försvar tillsammans med Försvarsmakten ett seminarium kring framtidens försvarsmakt.
 

Bland annat var överbefälhavare Micael Bydén där och redogjorde för sin syn på de utmaningar och möjligheter Sverige står inför i och med det nya fokuset på nationellt försvar i stället för internationella insatser. Robert Dalsjö från FOI och PwC:s Johan Wiktorin var inbjudna för att kommentera ÖB:s syn och det övergripande läget för Sveriges totalförsvar. Moderator var Maud Holma von Heijne, generalsekreterare på Folk och försvar.

Enligt Micael Bydén krävs något helt nytt för att anpassa Försvarsmakten till dagens och morgondagens utmaningar. Han uppmanade Sveriges politiker till långsiktighet inom försvarspolitiken för att bygga en stabil och tillförlitlig försvarsförmåga i en oförutsägbar, komplex och snabbt föränderlig omvärld.

– Detta handlar slutligen om vår fred och vår frihet. En omställning från internationella insatser till ett starkare nationellt försvar tar tid och kräver stabilitet från våra politiker. Personalen behöver grundutbildas på ett helt annat sätt än inom andra branscher, att bygga stark och pålitlig militär förmåga tar tid, berättade Micael Bydén.
 

Det snabbt föränderliga omvärldsläget kan sammanfattas i fyra huvudpunkter

  1. Rysslands agerande visar att man inte tvekar att använda militär makt för att nå sina politiska mål. De fortsätter att utöka sin militära kraft över tid, vilket gör att gapet mellan våra militära krafter ökar varje dag.
  2. Operationsmiljön i Östersjöområdet kommer att förändras långsiktigt. Det innebär att vi behöver vara bättre rustade för att möta en motståndare som använder icke-linjär krigsföring. I det sammanhanget blir uthållighetsbegreppet, förmågan att försvara oss över tid, allt viktigare.
  3. Sverige och Finland befinner sig rent fysiskt i en viktig skärningspunkt vid en eventuell militär konflikt. Vi kommer båda att påverkas.
  4. Dagens krigsföring är icke-linjär och berör i stort sett hela samhället, vars sårbarhet har ökat snabbt

– För att möta denna förändring behöver tröskeleffekten vara avskräckande, det vill säga förlusten om man angriper oss måste vara orimligt stor. Vi bygger även säkerhet tillsammans med andra länder och organisationer, vilket i sig ytterligare stärker tröskeleffekten, avslutar Micael Bydén.

Robert Dalsjö från FOI var först ut att kommentera. Han ansåg att många hade en för positiv bild av läget inom Försvarsmakten och att glädjekalkyler hade satts i system både inom försvaret och bland politiker.

– Regeringen har beställt en Mercedes men bara betalt för en Skoda, jag tror att alla förstår att det inte är hållbart. Det är alltid den svagaste länken som sätter gränsen för resultatet. Man får gärna planera för framtid och ny teknik, men om inte befintliga förband är bemannade och fullt beväpnade hjälper det inte, utvecklade Robert Dalsjö.
 

Bemanningen avgörande fråga för svenskt försvar

I Johan Wiktorins kommentar framkom att han anser att den operativa förmågan i det svenska försvaret ökar svagt. Den största öknningen sker inom luftstridskrafterna och svagare inom mark- och marinkrafterna. Bemannningen är den avgörande frågan för en fortsatt ökning. Värnpliktsfrågan får exempelvis inte gå fel. Sen finns det överlag för lite material i våra lager. Det är också viktigt för oss att lära oss samarbeta med andra länder eller organisationer.

– Vår operativa förmåga måste alltid jämföras med en potentiell motståndare. När vi till exempel öppnar Gotlands regemente, så startar Ryssland två arméer. Samma problem gäller i stora delar av Europa, där stormakterna har tappat väldigt mycket. Dessutom finns flera tecken på att USA:s överbefälhavare (presidenten) skulle tveka inför att blanda sig i en militär konflikt i den här delen av världen. Vi behöver kunna skydda oss själva, kommenterar Johan Wiktorin.

Slutligen var båda experterna ense om att det sas mycket bra från politikerhåll, men att det inte tillfördes några större reella resurser. Det, i kombination med ett sannolikt osäkert parlamentarisk läge efter valet, gör framtiden för det svenska försvaret svår att sia om.

     

Kontakta oss

Johan Wiktorin

Director Intelligence Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0728-80 90 08

Följ oss i sociala medier