Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

PwC:s program för Almedalsveckan 2019 - måndag 1 juli

Måndag 1 juli

9.00-10.00

Ingen minns en fegis! - Det modiga ledarskapet hos politik och förvaltning

Digitalisering, kompetensutveckling, demografi, framtidens välfärd, mångfald... Utmaningarna är många och den stora frågan är vem som ska skapa förutsättningarna och lösa problemen. Vi diskuterar utmaningar och hanterar de "sanningar" som många gånger uppkommer som enkla förklaringar på viktiga och svåra problem.

PwC lyfter utifrån en färsk rapport ett antal utmaningar som den offentliga sektorns ledare ser som de stora utmaningarna för ledarskapet inför framtiden. För att möta framtiden kan vi inte säga att yngre generationer kommer att lösa våra utmaningar. Det är bara ett sätt att undvika problemen idag. Vi måste vara mycket modigare och skapa rätt förutsättningar utifrån de utmaningar framtiden ställer oss inför.

På seminariet får du vara med och diskutera olika strategiska osäkerheter som har stor betydelse för den framtida offentliga sektorn och vi utmanar en del "sanningar" gällande: 

  • Framtidens osäkerheter

  • Det etiska ledarskapet

  • Politisk turbulens

  • De yngre generationerna som "ska fixa allt"

  • Partnerskap och nätverkande

Medverkande:
Pernilla Jonsson, Head of Consumer & Industry Lab, Ericsson
Rickard Sundbom, stadsdirektör, Södertälje kommun
Martin Ärnlöv, generalsekreterare, Röda Korset 
Katarina Graffman, antropolog, PhD Inculture
Brit Stakston Stakston PR
Anna Kelly förändringsledare
Jessica Carragher Wallner, PwC

#detmodigaledarskapet #framtidensledarskap #ledarskap #samspelpolitikförvaltning

 

10.30-11.30

Vår cyberbudget ökar. Gör det oss säkrare? Använder vi pengarna effektivt?

Den digitala transformationen pågår för fullt. Exponeringen för nya cyberhot ökar när IT-system som tidigare varit ett internt stöd används av kunder och exponeras direkt mot omvärlden. Det råder en generell kompetensbrist inom cybersäkerhet. Och med den digitala transformationen har vi i Sverige byggt upp en säkerhetsskuld.

Verksamheter blir allt mer molnbaserade och nya framväxande teknologier, såsom AI (artificiell intelligens) och blockchain, förändrar sättet att arbeta på. Information och data är den enskilt viktigaste tillgången och det är ytterst lite, om ens någon information, som inte finns i digitalt format. Denna utveckling för med sig en växande grupp av nya och befintliga hotaktörer och deras metoder blir allt mer sofistikerade. Stora delar av våra verksamheter är uppkopplade och våra närmsta grannar är inte längre Norden, det är världen.

I dag är cybersäkerhet en strategisk fråga för ledningen som har det yttersta ansvaret och idag behöver vara proaktiv och fatta snabba beslut. Cybersäkerhet är inte längre enbart en teknikfråga för IT-avdelningen.

Vilka är de mest skyddsvärda systemen, processerna och tillgångarna? Hur kan de kan skyddas på ett ändamålsenligt, riskbaserat och kostnadseffektivt sätt? Vår cyberbudget ökar, men hur vet vi att vi investeringar i rätt saker?

Svenskt näringsliv är grundbulten för hela det svenska välfärdssamhället. Våra politiker och beslutfattare i företagens ledningar måste öka sin mognadsgrad och riskmedvetenhet. Under seminariet med efterföljande paneldebatt kommer vi att diskutera hur vi tar ansvar för att hantera cybersäkerheten i våra företag och organisationer.

Medverkande:
Charlotte Gustavsson, verksamhetschef, Styrelseakademien
Camilla Lundahl, Head of IT Security, Avanza
Anna-Carin Joelsson, CIO, Ellevio
Carl Thorn, PwC
Katja Severin Danielsson, PwC

#cyberrisk #cybersäkerhet #itsäkerhet

 

13.00-14.00

Så skapar vi hållbar tillväxt när klimatförändringar ändrar spelplanen

Hur kan näringslivet bidra till att vi motverkar klimatförändringar, anpassar oss till de klimatförändringar och samtidigt uppnår tillväxt och ökat välstånd? Vilka åtgärder är viktigast för att företagen ska kunna möta risker och fånga möjligheter? Hur samverkar vi på bästa sätt för att nå resultat?

PwC har på uppdrag av Nationella expertrådet för klimatanpassning utfört en studie av hur Sverige kan komma att påverkas av klimatförändringar i andra länder. Studien identifierar både risker och möjligheter ur ett svenskt perspektiv och konstaterar att de möjligheter som uppstår framför allt kan fångas av näringslivet.

Det pågår ett intensivt arbete med att hejda klimatförändringar och ställa om till ett fossilfritt samhälle. Svenska företag har en avgörande roll i omställningen. Rätt hanterad kan omställningen innebära stora möjligheter.

Kan vi i Sverige bli bättre på att sammanföra de olika perspektiven och tillsammans arbeta för en hållbar utveckling där svenska företag får rätt förutsättningar att möta hot och fånga möjligheter?

Medverkande:
Gunnar Holmgren, ordförande, Nationella expertrådet för klimatanpassning
Karin Wessman, hållbarhetschef, Exportkreditnämnden, EKN
Katarina Kolar, hållbarhetschef, SCA
Hanna Grahn, Sustainability Senior Specialist, EQT
Daniel Stattin, PwC 

#fossilfritt #hållbarhet #klimat #klimatförändringar

 

14.30-15.30

Vad driver jämställdhet och mångfald? Vår känsla för rättvisa eller en hållbar och lönsam affär?

Olikheter bland människor kan bidra till en dynamisk arbetsmiljö som präglas av olika perspektiv och idéer. Många företag och organisationer har som mål att vara diversifierade och inkluderande arbetsgivare. För att uppnå det krävs ett aktivt arbete med mångfald och inkludering för att främja lika rättigheter och möjligheter.

Jämställdhets- och mångfaldsarbetet i arbetslivet tar sin utgångspunkt i FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter, liksom i svensk lagstiftning och EU-rätt, som till exempel diskrimineringslagstiftningen som uppdaterades 2017. Att fokusera på dessa frågor handlar om mer än att följa lagen. Jämställdhet och mångfald är tveklöst en avgörande faktor för att vara relevant som företag och arbetsgivare i framtiden.

Vilka positiva effekter, förutom de uppenbara som att erbjuda en rättvis och inkluderande miljö för kunder och medarbetare, får det på innovation och affärsnytta när våra företag och organisationer präglas av mångfald? Vilka krav ställer det på ledarskapet i organisationen? Hur kommunicerar vi med varandra? Och vad händer om vi inte satsar på jämställdhet och mångfald? Hur kan vi alla tillsammans bidra?

Medverkande:
Azita Shariati, vd, Sodexo
Magnus Berglund, Scandic Hotels
Sofia Götmar-Blomstedt, PwC
Anna Wenner, HR-direktör, Skanska
Niklas Uppenberg, Stiftelsen Allbright
Nasim Khosravi, PwC
Pernilla Nordström, PwC

#affärsnytta #diversity #hållbarhet #jämställdhet #mångfald 

 

16.00-17.00

Våldsbejakande extremism - ett hot mot välfärden?

Hur gör vi samhället mer motståndskraftigt där statliga myndigheter, kommuner och organisationer mer samordnat och effektivt bidrar till att värna demokratin och motverka våldsbejakande extremism?

Statskontoret lämnade i december en utvärdering av regeringens insatser när det gäller om målet med det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism har uppnåtts där framgår att kommunernas arbete behöver intensifieras.

  • Vilket ansvar har olika samhällsaktörer och vilka risker går att identifiera med arbetet mot den våldsbejakande extremismen?

  • Hur når kommunerna effekt av upprättade handlingsplaner?

  • Vilka förslag till åtgärder i form av till exempel samverkan finns från staten, kommuner och andra aktörer?

Medverkande:
Petra Stenkula, polismästare, chef utredningsenhet Syd
Ahn-Za Hagström, senior analytiker, Säkerhetspolisen
Lars Åberg, journalist och författare
Christer Mattsson, föreståndare vid Segerstedtinstitutet, Göteborgs Universitet
Jonas Trolle, chef Center mot våldsbejakande extremism på Brottsförebyggande rådet (Brå)
Lena Salomon, moderator, PwC

#kommuner #löserviktigaproblem #motståndskraft #välfärd #våldsbejakandeextremism

Almedalen
ikon livestreaming

Kontakta oss

Marie-Anne Brändström

Marie-Anne Brändström

Projektledare events, PwC Sverige

Tel 0723-53 05 00

Martin Askman

Tf Presschef, PwC Sverige

Tel 0733-58 31 43

Följ oss i sociala medier