Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

PwC:s program för Almedalsveckan 2019

PwC i Almedalen 2019 - 20 seminarier på Hästgatan 9, Visby

Här hittar du programmet för Almedalen 2019

Varmt välkommen!

ikon livesteraming

Måndag 1 juli

9.00-10.00

Ingen minns en fegis! - Det modiga ledarskapet hos politik och förvaltning

Digitalisering, kompetensutveckling, demografi, framtidens välfärd, mångfald... Utmaningarna är många och den stora frågan är vem som ska skapa förutsättningarna och lösa problemen. Vi diskuterar utmaningar och hanterar de "sanningar" som många gånger uppkommer som enkla förklaringar på viktiga och svåra problem.

PwC lyfter utifrån en färsk rapport ett antal utmaningar som den offentliga sektorns ledare ser som de stora utmaningarna för ledarskapet inför framtiden. För att möta framtiden kan vi inte säga att yngre generationer kommer att lösa våra utmaningar. Det är bara ett sätt att undvika problemen idag. Vi måste vara mycket modigare och skapa rätt förutsättningar utifrån de utmaningar framtiden ställer oss inför.

På seminariet får du vara med och diskutera olika strategiska osäkerheter som har stor betydelse för den framtida offentliga sektorn och vi utmanar en del "sanningar" gällande: 

  • Framtidens osäkerheter

  • Det etiska ledarskapet

  • Politisk turbulens

  • De yngre generationerna som "ska fixa allt"

  • Partnerskap och nätverkande

Medverkande:
Pernilla Jonsson, Head of Consumer & Industry Lab, Ericsson
Rickard Sundbom, stadsdirektör, Södertälje kommun
Martin Ärnlöv, generalsekreterare, Röda Korset 
Katarina Graffman, antropolog, PhD Inculture
Brit Stakston Stakston PR
Anna Kelly förändringsledare
Jessica Carragher Wallner, PwC

#detmodigaledarskapet #framtidensledarskap #ledarskap #samspelpolitikförvaltning

 

10.30-11.30

Vår cyberbudget ökar. Gör det oss säkrare? Använder vi pengarna effektivt?

Den digitala transformationen pågår för fullt. Exponeringen för nya cyberhot ökar när IT-system som tidigare varit ett internt stöd används av kunder och exponeras direkt mot omvärlden. Det råder en generell kompetensbrist inom cybersäkerhet. Och med den digitala transformationen har vi i Sverige byggt upp en säkerhetsskuld.

Verksamheter blir allt mer molnbaserade och nya framväxande teknologier, såsom AI (artificiell intelligens) och blockchain, förändrar sättet att arbeta på. Information och data är den enskilt viktigaste tillgången och det är ytterst lite, om ens någon information, som inte finns i digitalt format. Denna utveckling för med sig en växande grupp av nya och befintliga hotaktörer och deras metoder blir allt mer sofistikerade. Stora delar av våra verksamheter är uppkopplade och våra närmsta grannar är inte längre Norden, det är världen.

I dag är cybersäkerhet en strategisk fråga för ledningen som har det yttersta ansvaret och idag behöver vara proaktiv och fatta snabba beslut. Cybersäkerhet är inte längre enbart en teknikfråga för IT-avdelningen.

Vilka är de mest skyddsvärda systemen, processerna och tillgångarna? Hur kan de kan skyddas på ett ändamålsenligt, riskbaserat och kostnadseffektivt sätt? Vår cyberbudget ökar, men hur vet vi att vi investeringar i rätt saker?

Svenskt näringsliv är grundbulten för hela det svenska välfärdssamhället. Våra politiker och beslutfattare i företagens ledningar måste öka sin mognadsgrad och riskmedvetenhet. Under seminariet med efterföljande paneldebatt kommer vi att diskutera hur vi tar ansvar för att hantera cybersäkerheten i våra företag och organisationer.

Medverkande:
Charlotte Gustavsson, verksamhetschef, Styrelseakademien
Camilla Lundahl, Head of IT Security, Avanza
Anna-Carin Joelsson, CIO, Ellevio
Carl Thorn, PwC
Katja Severin Danielsson, PwC

#cyberrisk #cybersäkerhet #itsäkerhet

 

13.00-14.00

Så skapar vi hållbar tillväxt när klimatförändringar ändrar spelplanen

Hur kan näringslivet bidra till att vi motverkar klimatförändringar, anpassar oss till de klimatförändringar och samtidigt uppnår tillväxt och ökat välstånd? Vilka åtgärder är viktigast för att företagen ska kunna möta risker och fånga möjligheter? Hur samverkar vi på bästa sätt för att nå resultat?

PwC har på uppdrag av Nationella expertrådet för klimatanpassning utfört en studie av hur Sverige kan komma att påverkas av klimatförändringar i andra länder. Studien identifierar både risker och möjligheter ur ett svenskt perspektiv och konstaterar att de möjligheter som uppstår framför allt kan fångas av näringslivet.

Det pågår ett intensivt arbete med att hejda klimatförändringar och ställa om till ett fossilfritt samhälle. Svenska företag har en avgörande roll i omställningen. Rätt hanterad kan omställningen innebära stora möjligheter.

Kan vi i Sverige bli bättre på att sammanföra de olika perspektiven och tillsammans arbeta för en hållbar utveckling där svenska företag får rätt förutsättningar att möta hot och fånga möjligheter?

Medverkande:
Gunnar Holmgren, ordförande, Nationella expertrådet för klimatanpassning
Karin Wessman, hållbarhetschef, Exportkreditnämnden, EKN
Katarina Kolar, hållbarhetschef, SCA
Hanna Grahn, Sustainability Senior Specialist, EQT
Daniel Stattin, PwC 

#fossilfritt #hållbarhet #klimat #klimatförändringar

 

14.30-15.30

Vad driver jämställdhet och mångfald? Vår känsla för rättvisa eller en hållbar och lönsam affär?

Olikheter bland människor kan bidra till en dynamisk arbetsmiljö som präglas av olika perspektiv och idéer. Många företag och organisationer har som mål att vara diversifierade och inkluderande arbetsgivare. För att uppnå det krävs ett aktivt arbete med mångfald och inkludering för att främja lika rättigheter och möjligheter.

Jämställdhets- och mångfaldsarbetet i arbetslivet tar sin utgångspunkt i FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter, liksom i svensk lagstiftning och EU-rätt, som till exempel diskrimineringslagstiftningen som uppdaterades 2017. Att fokusera på dessa frågor handlar om mer än att följa lagen. Jämställdhet och mångfald är tveklöst en avgörande faktor för att vara relevant som företag och arbetsgivare i framtiden.

Vilka positiva effekter, förutom de uppenbara som att erbjuda en rättvis och inkluderande miljö för kunder och medarbetare, får det på innovation och affärsnytta när våra företag och organisationer präglas av mångfald? Vilka krav ställer det på ledarskapet i organisationen? Hur kommunicerar vi med varandra? Och vad händer om vi inte satsar på jämställdhet och mångfald? Hur kan vi alla tillsammans bidra?

Medverkande:
Azita Shariati, vd, Sodexo
Magnus Berglund, Scandic Hotels
Sofia Götmar-Blomstedt, PwC
Anna Wenner, HR-direktör, Skanska
Niklas Uppenberg, Stiftelsen Allbright
Nasim Khosravi, PwC
Pernilla Nordström, PwC

#affärsnytta #diversity #hållbarhet #jämställdhet #mångfald 

 

16.00-17.00

Våldsbejakande extremism - ett hot mot välfärden?

Hur gör vi samhället mer motståndskraftigt där statliga myndigheter, kommuner och organisationer mer samordnat och effektivt bidrar till att värna demokratin och motverka våldsbejakande extremism?

Statskontoret lämnade i december en utvärdering av regeringens insatser när det gäller om målet med det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism har uppnåtts där framgår att kommunernas arbete behöver intensifieras.

  • Vilket ansvar har olika samhällsaktörer och vilka risker går att identifiera med arbetet mot den våldsbejakande extremismen?

  • Hur når kommunerna effekt av upprättade handlingsplaner?

  • Vilka förslag till åtgärder i form av till exempel samverkan finns från staten, kommuner och andra aktörer?

Medverkande:
Petra Stenkula, polismästare, chef utredningsenhet Syd
Ahn-Za Hagström, senior analytiker, Säkerhetspolisen
Lars Åberg, journalist och författare
Christer Mattsson, föreståndare vid Segerstedtinstitutet, Göteborgs Universitet
Jonas Trolle, chef Center mot våldsbejakande extremism på Brottsförebyggande rådet (Brå)
Lena Salomon, moderator, PwC

#kommuner #löserviktigaproblem #motståndskraft #välfärd #våldsbejakandeextremism

Almedalen

Tisdag 2 juli

9.00-10.00

Röster höjs för en ny stor skattereform - är det rätt väg eller är delreformernas era här?

De senaste åren har allt fler framfört att det är dags för en skattereform och i januariavtalet anges att en sådan ska genomföras. Hur viktigt tycker Sveriges företagare att det är att en reform genomförs? Vilka skatter är viktigast att se över i en skattereform?

PwC genomför under våren en undersökning om attityder till skatt och till skattesystemet i syfte att få en bild över företags och företagares syn på skatteklimatet i Sverige. Utfallet av undersökningen presenteras under seminariet och med den som grund diskuterar vi de frågor som är på företagarnas agenda inför en skattereform.

Finns det en skillnad i vad företagarna respektive politiken upplever som angeläget att reformera? Vi kommer också diskutera om de stora skattereformernas tid är förbi och om man i stället borde rikta in arbetet på ett antal delreformer och vilka dessa i sådant fall skulle vara.

Medverkande:
Rune Andersson, grundare, Mellby Gård
Per Åsling, förste vice ordförande i skatteutskottet, Centerpartiet
Maria Rankka, Sverigechef, Brunswick
Johan Fall, chef för skatteavdelningen, Svenskt Näringsliv
Anders Månsson, PwC
Ulrika Lundh Eriksson, PwC

#bolagsskatt #företagsbeskattning #företagsklimat #skattefrågor #skattereform

 

10.30-11.30

Är dagens skatteregler ett hinder för samhällsengagemang?

Företag tänker mer på hållbarhet och att kunna bidra till samhället. Civilsamhället har stort engagemang och kunskap som gör avtryck i vårt samhälle och driver fram samhällsförändringar. Skulle företagen bidra mer om skattereglerna såg annorlunda ut?

Företags avdragsrätt förutsätter att lämnad finansiering av projekt är utgifter för intäkternas förvärvande och bibehållande. Skattetillämpningen leder i praktiken till att företagen vill ha motprestationer för att kunna få hel eller delvis avdragsrätt. Detta leder i sin tur till att organisationer fokuserar på aktiviteter som kanske inte ger så djup samverkan och insats i samhället som det skulle kunna göra om skattereglerna inte påverkade både företagets och organisationens förhållningssätt till varandra.

Vi kommer under detta seminarium att diskutera hur stor påverkan skattereglerna egentligen har i samband med företagens val av engagemang och vilka förändringar företagen och organisationerna vill se.

Medverkande:
Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige (tid. FRII)
Rune Andersson, grundare Mellby Gård
Ola Segnestam-Larsson, forskare Ersta Sköndal Bräcke högskola och Bräcke diakoni
Johan Sverker, PwC
Kristina Lundqvist, PwC

#ideellsektor #skatt #samhällsengagemang #avdragförgåva #politik


13.00-14.00

Från nyanländ till nyanställd – Hur säkrar vi kompetensförsörjningen?

Sverige behöver spetskompetens för att ligga i framkant och fler i arbetsför ålder att kompensera för en åldrande befolkning. Samtidigt är det krångligt att få arbetstillstånd och det tar i genomsnitt sju år innan en nyanländ kommer i arbete. Kan ny syn på ägarskap av information i kombination med blockchain skapa nya förutsättningar för informationsdelning?

Vår offentliga förvaltning är väl utvecklad men vi saknar både struktur och tradition som främjar samordning mellan offentliga aktörer. Det medför mycket dubbelarbete på kommuner och i myndigheter inte minst i asyl- och etableringsarbetet. För företag som vill anställa utländsk spetskompetens är det en komplex process och tidskrävande för individen, vilket är ett hinder för att attrahera kompetens till Sverige.

Floran av system och strukturer kostar samhället miljardbelopp och hämmar oss i vår utveckling. Kan vi förändra vår syn på individens möjlighet att ha tillgång till och dela information/dokument? Och kan ny teknik skapa förtroende för information och därmed möjliggöra nya samarbetsformer att arbeta simultant hellre än sekventiellt? Om tekniken och viljan finns, vad krävs för att komma vidare?

Välkommen till seminarium med paneldebatt som behandlar olika frågeställningar om hur vi kan få till en effektivare och snabbare handläggning som är både rättssäker och trygg! 

Evenemanget genomförs av PWC i samarbete med Förnyelselabbet på SVID. Tillsammans har vi under hösten 2018 utforskat hur en blockchainlösning för hur ett informationsutbyte skulle kunna funka.   

Se vår koncept-/idéfilm via denna länk >>

Medverkande:
Peder Sjölander, digital utvecklingschef & CIO, Migrationsverket
Viktoria Hagelstedt, senior rådgivare, DIGG - Myndigheten för digital förvaltnin
Louise Callenberg, sektionschef digital förnyelse och samverkan, SKL
Fredrik Olausson, projektledare, Förnyelselabbet/Stiftelsen Svensk Industridesign
Henrik Olsson, Blockchainexpert, PwC
Anders Christensson, moderator, PwC

#arbetskraftsinvandring #blockchain #information #kompetens #Nyanlända

 

14.30-15.30

Fastighetsägarens transformation - hur man går från yta till upplevelse?

Vi har hört det förut och vi fattar. Världen förändras och sättet som människor önskar leva sina liv förändras med den. Fastighetsbranschen är inte på något sätt skonad och makten ligger i dag i hyresgästens händer.

Att gå från att sälja yta till att skapa användarupplevelser är en transformationsresa som handlar om att förändra sin verksamhets insida såväl som utsida. Men hur gör du då som fastighetsägare?

Vad kan man lära av företag som Spotify, Netflix och SJ? Och varför är en app inte alltid lösningen? Hur skapar man egentligen en plats där människors drömmar blir verklighet? Och hur får man sina medarbetare att hänga med i transformationen?

Vi ger spännande, framåtlutande och konkreta exempel på hur branschen bör ta sig an sin nya verklighet.

Medverkande:
Nils Styf, vd, Hemsö
Thomas Silbersky, Senior VP Sales and Marketing, SJ
Jenny Hermansson, Managing Director, Spotify
Petra Stenqvist, CXO, PwC Experience Center
Susanna Backman, moderator, PwC
Märta Lagergren, PwC

#fastigheter #förändring #hyresgäster #transformation

 

16.00-17.00

Hur ser framtidens boende, bostadsmarknad och bostadsbyggande ut?

Bostadsmarknaden är under snabb omvandling och påverkas till stor del av kraven från de boende och de möjligheter som i dag står till buds för producenter av bostäder. Hur kommer framtidens boende, bostadsbyggande och bostadsmarknad att se ut?

Vad innebär generation X för framtidens bostadsmarknad i Sverige? Hur påverkar PropTech och ny byggteknik hur smarta hem och bostäder gestaltas i framtiden? Kommer framtiden att vara digitaliserade kooperativ med gemensamma funktioner? Co-living, hyresrätter eller bostadsrätter? Eller något helt annat?

Välkommen att delta på seminariet där vi diskuterar dessa frågeställningar med vår erfarna expertpanel. Vi hämtar fakta från olika undersökningar och empiriska studier på området.

Medverkande:
Hans Wallenstam, CEO Wallenstam
Filippa Reinfeldt, Vectura
Emma Sarin, HSB living lab
Niklas Andersson, vd och styrelseordförande, We are Tomorrow  
Johan Skoglund, vd JM
Arne Engvall, PwC
Helena Ehrenborg, PwC 

#bostäder #co-living #hyresrätt #realestate

Onsdag 3 juli

7.30-8.30

Dataskydd som en konkurrensfördel – att kombinera operationell effektivisering och GDPR-efterlevnad

Fyra bokstäver som fått mer än en person att rysa till av obehag det senaste året. Otaliga organisationer har kämpat med att anpassa sina arbetsprocesser till de nya kraven på transparens och tillgänglighet samtidigt som många upplevt det som en omöjlig uppgift.

Vi är övertygade om att ett robust och genomtänkt dataskydd kan gynna organisationer på fler sätt än man kan tro. Lång erfarenhet av att hjälpa organisationer för att utveckla och effektivisera sina vitala arbetsprocesser med förståelse för kraven på ordning och reda som GDPR ställer på alla organisationer.

Vår ambition är att alla våra kunder ska få ytterligare insikt i sin verksamhet i och med ansträngningar mot ett starkare dataskydd. Vi kommer under detta seminarium att diskutera vad vi tror är den framtida standarden för att utveckla arbetsprocesser parallellt med ett bibehållet dataskydd. Vi kommer även att dela med oss av våra bästa tips på hur man ska bygga upp en hållbar dataskyddsorganisation samt vilka fallgropar som man på alla sätt ska försöka undvika.

#cybersäkerhet #GDPR #informationssäkerhet

 

9.00-9.45 (del 1)

En skola där alla vill vara - Om att främja närvaro i skolan

Barn väljer inte frivilligt att misslyckas i skolan. Barn väljer inte frivilligt att stanna hemma från skolan. Trots det är frånvaro ett omfattande problem i skolan. Hur kan vi minska frånvaro och vad vet vi om vad som faktiskt fungerar för att främja närvaro i skolan?  

Frånvaro i grundskolan innebär att barn går miste om den utbildning de har rätt till. Frånvaro påverkar även anknytningen till skolan och möjligheten att lyckas med sina studier.

Ungefär en tredjedel av gymnasieeleverna fullföljer inte sina studier. Genomförda gymnasiestudier är numera närapå ett krav för att komma in på arbetsmarknaden. Studier visar att individer utan fullföljd gymnasieutbildning löper ökad risk för återkommande perioder av arbetslöshet senare i livet och i förlängningen risk för utanförskap. Att motverka frånvaro och främja närvaro i skolan är därför en angelägen fråga för såväl individen som för samhället i stort.  

Runt om i landet finns det exempel på framgångsrikt arbete med att främja närvaro. Med hjälp av kunskap och erfarenheter från lokal, regional och nationell nivå kommer vi att lyfta framgångsfaktorer och goda exempel.

Medverkande:
Fredrik Zeybrandt, utbildningschef, Göteborgsregionen
Hamid Zafar, barn- och utbildningschef, Mullsjö kommun
Anja Frey, chef, Fryshuset Stockholm
Maria Stockhaus, riksdagsledamot, (M)
Susanna Backman, moderator, PwC
Jenny Nordqvist, PwC 
Viktor Prytz, PwC

#hemmasittare #skolfrånvaro #skolnärvaro #utbildning #utbpol

Under förmiddagen den 3 juli arrangerar PwC en seminarieserie i tre delar på temat utanförskap. Detta är den första delen. Välkommen!

 

9.45-10.45 (del 2)

Att samskapa en skola där alla vill vara

Vad behöver vi göra för att åstadkomma en förändring av skolmiljön så att den främjar närvaro? Vi utforskar just detta genom att leda publiken, sakkunniga och ungdomar genom en designsprint.  Vi tror att de bästa lösningarna skapas genom att involvera användarna själva, och genom att lyfta in flera olika perspektiv. 

Tillsammans formar vi en skola som tar till vara goda exempel, elevernas behov samt blickar framåt. Det finns skolor och huvudmän som lyckas vända elevers frånvaro till närvaro. Vidare finns det förslag och önskemål från elever och sakkunniga om hur vi åstadkommer en skola där barn och elever vill vara. Genom att tänka nytt, kan vi forma lösningar som idag inte är belysta.

Designsprint är en effektiv metodik utvecklad av Google som lämpar sig väl för att snabbt lösa komplexa problem och testa en idé. Designsprinten leds av Petra Stenqvist och Klara Adolphson, PwC:s Experience Center.

Medverkande:
Fredrik Zeybrandt, utbildningschef, Göteborgsregionen
Hamid Zafar, barn- och utbildningschef, Mullsjökommun
Anja Frey, chef, Fryshuset Stockholm
Maria Stockhaus, riksdagsledamot, (M)
Susanna Backman, moderator, PwC
Jenny Nordqvist, PwC 
Viktor Prytz, PwC
samt alla seminariedeltagare

#hemmasittare #skolfrånvaro #skolnärvaro #utbildning #utbpol

Under förmiddagen den 3 juli arrangerar PwC en seminarieserie i tre delar på temat utanförskap. Detta seminarium är del två och den bygger vidare på den inledande seminariedelen där framgångsfaktorer och goda exempel lyfts fram. Välkommen!

 

10.45-11.30 (del 3)

Vägen framåt - hur vänder vi frånvaro till närvaro?

Med avstamp i framgångsfaktorer och resultatet av design sprinten för vi ett samtal om hur skolor, huvudmän och stat kan agera för att hantera utmaningarna, ta ansvar och skapa vägar framåt. Vilka förändringar måste till och hur kan ansvaret fördelas för att främja närvaro och motverka utanförskap?

Det finns skolor och huvudmän som lyckas vända elevers frånvaro till närvaro. Vidare finns det förslag och önskemål från elever och sakkunniga om hur vi åstadkommer en skola där barn och elever vill vara.

Med utgångspunkt i morgonens samtal och framtagna utvecklingsförslag förs en diskussion  om hur vi tar detta vidare. Hur kan ansvaret fördelas och vilka behöver agera för att nå en positiv förändring som gör skillnad för barn, ungdomar och samhället i stort?

Medverkande:
Fredrik Zeybrandt, utbildningschef, Göteborgsregionen
Hamid Zafar, barn- och utbildningschef, Mullsjökommun
Anja Frey, chef, Fryshuset Stockholm
Maria Stockhaus, riksdagsledamot, (M)
Susanna Backman, moderator, PwC
Jenny Nordqvist, PwC
Viktor Prytz, PwC

#hemmasittare #skolfrånvaro #skolnärvaro #utbildning #utbpol

Under förmiddagen den 3 juli arrangerar PwC en seminarieserie i tre delar på temat utanförskap. Detta är den tredje och avslutande delen. Välkommen!

 

13.00-14.00

Impact Investing - hur säkerställer vi hållbara investeringar?

Efterfrågan på hållbara investeringar sveper som en våg över näringslivet och övriga samhället. Globalisering, urbanisering, klimatförändringar och digitalisering ställer oss alla inför nya utmaningar. Företag påverkas av att konsumenter mycket snabbt kan rösta med fötterna. 

Samhället står inför stora utmaningar och möjligheter som följer av de stora megatrenderna såsom globalisering, urbanisering, klimatförändringar och digitalisering. Samtidigt vill många framgångsrika entreprenörer ge tillbaka till samhället. Investerare vill att deras investeringar ska vara hållbara och bidra till något mer än bara avkastning. Medarbetare förväntar sig att det ska finnas ett gott syfte i den organisation där man är anställd.

PwC och Norrsken har ett nära samarbete inom det ekosystem där “impact start-ups” (sociala entreprenörer), talanger och investerare kan mötas.

Hur lyckas man med investeringar som gör gott? Hur får impact-entreprenörer tillgång till finansiering och hur kan investerare finna rätt investeringar? 

Behövs det en ny industristandard för att mäta utfallet av investeringar som vill ge tillbaka till samhället? Ett sådant exempel är ISO 14067:2018, Greenhouse Gases Carbon Footprint of products – Requirements and guidelines for quantification. 

Är dagens skatteregler anpassade för att premiera Impact investing? 

Medverkande:
Jenny Carenco, National Advisory Board of Impact Investing
Maria Björholt, CFO Norrsken Foundation
Karen Spens, rektor Hanken School of Economics
Jenny Keisu, grundare Summa Equity
Peter Hellqvist, PwC

#Agenda2030 #hållbarafonder #hållbarainvesteringar #sustainablefinance #tcfd #impactinvesting

 

14.30-15.30

Prevention och förebyggande vård i ett hälsosamt samhälle

Sverige behöver bli bättre på att arbeta förebyggande för att minska kostnaderna för kroniska och allvarliga sjukdomar. Seminariet tar sin utgångspunkt i en färsk rapport om prevention som visar att förebyggande arbete kan ha markant skillnad på kostnader och utfall för samhället, vården och individen.

PwC har tillsammans med AbbVie, Apoteket AB, Roche Diagnostics och Tamro tagit fram en rapport om vikten av god prevention för att vända trenden med ökade kostnader i samhället i stort men framförallt inom hälso- och sjukvården.

Rapporten innehåller en enkätundersökning där 1 000 respondenter ger en bild av sin upplevelse av prevention idag. Rapporten jämför skillnader i vård och utfall beroende på om patienten får tillgång till förebyggande vård eller inte, samt lyfter konkreta kostnader för att inte arbeta preventivt.

Under seminariet belyser vi ett antal sjukdomar och diagnoser, där patienterna har stora möjligheter att antingen aldrig bli allvarligt sjuka eller att sjukdomen kan hållas under god kontroll om rätt åtgärder görs.

Därefter kommer panelen att diskutera inom vilka områden preventivt arbete kan ha störst effekt, vilket ansvar individerna själva bör ta, hur hälso- och sjukvården bör förändra sig, andra aktörers roll inom prevention, och hur incitament kan skapas för att öka arbetet med prevention.

Medverkande:
Anders W Jonsson, riksdagsledamot, (C)
Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL
Cajsa Helin Hollstrand, ordförande, Unga Reumatiker
Linn Mandahl, vd, AbbVie
Lars Skutholm, vice vd och försäljningsdirektör, Apoteket AB
Ina Caesar, PwC
Henrik Schildt, PwC

#digitalisering #förebyggande #hälsaochsjukvård #prevention #vård

 

16.00-17.00

Är automatiseringen välfärdens frälsare?

Tekniken tar allt mer plats i det offentliga, kommunmedborgare tvingar genom nudging att det offentliga skalar upp sitt utbud av tekniska tjänster. Men är kommunens organisation redo för tekniken eller leder tekniken organisationerna till produktionstapp på grund av mindre bra förarbete?

Många kommuner är inne i en expansiv fas där kompetensbehov och ekonomiska effektiviseringar står högt upp på agendan. På senaste tiden har efterfrågan av automatiseringen exploderat i Sveriges kommuner och landsting.

Det finns många kommuner och landsting som tror att automatiseringen i form av mjukvarurobotar kan lösa framtidens kompetensbrist och samtidigt effektivisera organisationen. Dock finns det stora risker och utmaningar som sträcker sig utanför de tekniska utmaningarna.

För att nå full effektivitet och kunna växla upp i sin kompetensförsörjning så krävs det att det finns en organisation som även gör förändringar på insidan i organisationen. Det kräver mod i ledarskapet både hos beslutsfattande tjänstepersoner och hos politiken. PwC har under 2018 och 2019 drivit projekt tillsammans med Sveriges kommuner och landsting och enskilda kommuner.

Vi kommer under detta seminarium att dela med oss av konkreta exempel för att visa hur automatiseringen kan bli välfärdens frälsare. Välkommen!

Medverkande:
Leif Klingensjö, avdelningschef, SKL
Åsa Zetterberg, managing director, IT&Telekomföretagen
Karolina Wikmyr, personalchef, Tranemo och Svenljunga kommun
Ola Johnsson, moderator, PwC
Cecilia Lejon, PwC

#automatisering #digitalisering #kommunensvälfärd #ledarskap #mod #påriktigt

Almedalen

Torsdag 4 juli

9.00-10.00

Vem tar hand om rektorn?

Ledarskapet i skolan är en avgörande faktor för lärares och elevers utveckling och trivsel. PwC har sammanställt slutsatser från granskningar av rektors förutsättningar som visar på utmaningar och utvecklingsområden. Hur skapas förutsättningar för rektors ledarskap i dag och vad väntar oss framöver?  

PwC:s rapport visar på flera utvecklingsområden och utmaningar när huvudmännen skapar förutsättningar för rektorerna. Det finns även stora variationer mellan huvudmännen. I dag är huvudmännen framför allt kommunala eller fristående men uppdraget är det samma när det gäller att skapa förutsättningar för rektorerna. 

I den så kallade januariöverenskommelsen lyfts vikten av att ge eleverna likvärdiga förutsättningar i skolan. Det arbetet innehåller bland annat att ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan. 

Hur kan dagens huvudmän utveckla goda förutsättningar för rektorerna?

Varför är förutsättningarna viktiga?

Hur skulle ett statligt huvudmannaskap förändra förutsättningarna?

Medverkande:
Erica Andrén, Förste vice ordförande, Skolledarna
Maria Caryll, Chef för utbildningssektionen, SKL
Roger Haddad, Liberalerna
Gunilla Svantorp, riksdagsledamot och ordförande i utbildningsskottet, (S)
Viktor Prytz, PwC

#ledarskap #skola #utbildning #utbpol

 

10.30-11.30

Gör cybersäkerhetstestet! Kan kommunen stå emot en cyberattack? 

Medvetenheten ökar kring vårt beroende av information och olika aktörers förmåga att stjäla, förvanska eller blockera vår tillgång till information. Samtidigt flödar information kors och tvärs i vårt förvaltningssystem, vilket gör det svårt att koordinera arbete med informationssäkerhet.

Vad blir konsekvenserna om kommunens system blir hackat? Vilka blir konsekvenserna för förvaltningen? Hur påverkar det den enskilda kommuninvånaren? 

PwC har genomfört över hundra säkerhetsgranskningar. En stor andel av dessa är kommuner. I våra granskningar ser vi hur motståndskraftig en organisation är att stå emot en cyberattack.

Under seminariet får du veta mer om hur ett så kallat "penetrationstest" går till för att visa hur lätt det är för den som har viljan att göra ett intrång som kan orsaka stor skada. Vi lyfter frågan och gör det visuellt tydligt så att även du som inte jobbar med IT skall förstå.

Detta är en strategisk fråga som måste drivas på både politisk nivå och högsta ledningsnivå i företag och organisationer!

Välkommen på ett interaktivt och lärorikt seminarium med våra cybersäkerhetsexperter: Mattias Gröndahl, Jessica Garpvall och Per Arne Molin

#cybersäkerhet, #intrång, #kommun, #penetrationstest, #säkerhetsgranskning

 

12.00-13.00

Moms till staten eller pengar till knatteidrott - om momseffekter i ideella organisationer

Nya teknik ger nya möjligheter till samverkan mellan ideella organisationer för att mer effektivt använda sina resurser och göra största möjliga samhällsnytta. Är nuvarande momsregler för transaktioner mellan organisationer ett hinder på vägen? Hur påverkar de? Och hur borde det vara i stället? Tillsammans med företrädare för politiska partier och civilsamhället undersöker vi frågan.

Många delar av civilsamhället har komplexa struktur med olika nivåer, som exempel inryms 23 000 idrottsföreningar och 71 specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet. Ny teknologi, nya regelverk och nya engagerade ger nya sätt att organisera administrativa uppgifter i syfte att använda begränsade resurser till så mycket ideell verksamhet som möjlig.

Nya möjligheter har lett till att många ideella organisationer samverkar på olika sätt. Svenska kyrkan har till exempel ett gemensamt IT-system, studieförbunden gemensamma redovisningscentraler etc. Samarbetet innebär att tjänster utförs av en juridisk person och används av en annan. För ideella föreningar som i övrigt inte är momspliktiga, innebär dessa samarbeten en risk för ökade kostnader i form av moms. Ett exempel är ett studieförbund som i efterhand påförts en momskostnad på över en miljon kronor.

Vid detta seminarium vill vi dels undersöka hur momsreglerna påverkar och riskerar medföra kostnader för moms för civilsamhället, men också hur de påverkar sättet ideella organisationer väljer att organisera sig och om momsregler hämmar samarbete. Vi vill också undersöka hur dessa effekter har uppkommit.

Medverkande:
Björn Eriksson, ordförande, Riksidrottsstyrelsen
Monica Widman Lundmark, ordförande Studieförbunden
Helen Ottosson Lovén, generalsekreterare, Svenska Kyrkan
Anna Vikström (s) riksdagsledamot skatteutskottet
Per Åsling (c) riksdagsledamot vice ordförande skatteutskottet
Johan Sverker, PwC
Christina Grape, PwC

#ideellsektor #moms #samhällsnytta #skatt #teknik

 

13.30-14.30

Hur ska den digitala pensionären (över)leva i den analoga äldreomsorgen?

Hur kommer äldreomsorgen att se ut år 2030? Teknikutveckling, nya metoder, kompetensförsörjning och olika sätt att organisera äldreomsorgen kommer att ha avgörande betydelse. Samtidigt har medarbetare, brukare och anhöriga olika förväntningar på hur äldreomsorgen ska fungera.

Olika tekniska lösningar kommer i ökande grad att användas inom äldreomsorgen. Drivkrafter för detta är bland annat krav på effektivisering, ökad digital mognad och ökade förväntningar på digitala lösningar från såväl medarbetare, brukare och anhöriga. Ett behov kopplat till detta är att skapa samarbetsvägar och gemensamma arbetssätt för att erbjuda effektiv och sömlös vård mellan olika vårdgivare.

Hur ser visionen ut för hur innovativ välfärdsteknik kan stödja äldreomsorgen 2030? Hur långt har vi kommit idag? Hur ska kompetensförsörjningen lösas?

Storsthlm i samarbete med Stockholms kommuner har tillsammans med PwC tagit fram en visionsfilm inom området som utgångspunkt för diskussionen. Syftet med filmen är att öka kunskapen och förändringsviljan hos politiker, beslutsfattare, brukare, medarbetare, anhöriga och övriga intressenter.

Alla intressenter måste vara involverade från början och ha en gemensam målbild. Det krävs ett modigt ledarskap för förändring!

Medverkande:
Barbro Westerholm, riksdagsledamot, (L)
John Mellkvist, seniorkonsult och Framtidsspanare, ambassadör i regeringens delegation för senior arbetskraft, Mindmakers PR
Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör, Humana samt ordförande Vårdföretagen
Pia Bornevi, förvaltningschef vård och omsorgskontoret, Sollentuna kommun
Peter Larsson, särskild utredare (Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen), senior rådgivare Sveriges Ingenjörer
Martin Tivéus, vd, Attendo
Peo Lisén, PwC
Lina Zhou, PwC

#digitalisering #äldreomsorg #välfärdsteknik #pensionär #vård #omsorg #hälsa #sjukvård

Almedalen

Kontakta oss

Marie-Anne Brändström

Marie-Anne Brändström

Projektledare events, PwC Sverige

Tel 0723-53 05 00

Martin Askman

Tf Presschef, PwC Sverige

Tel 0733-58 31 43

Följ oss i sociala medier