Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

PwC:s program för Almedalsveckan 2022 - tisdag 5 juli

Tisdag 8.30-9.30

Skatterna och valet 2022 

Hur vill våra riksdagspartier forma framtidens skattesystem? Vilka skattefrågor är de viktigaste för näringslivet? Det är några av frågorna som är utgångspunkten för seminariet om den svenska skattepolitikens utveckling. 

Grunden för panelsamtalet är:

 • De intervjuer som PwC har genomfört med samtliga riksdagspartier under våren 2022. 

 • PwC:s återkommande undersökning av svenska företags syn på skatter – Skattebarometern 2022. 

Viktiga delmoment är:

 • Behovet av en skattereform

 • Förenkling av skatteadministrationen
 • Fokus på enskilda skatter som behöver reformeras
 • Förändringar av 3:12-reglerna

Medverkande:

 • Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson, Moderaterna
 • Johan Fall, chef för skatteavdelningen, Svenskt Näringsliv
 • Klas Eklund, Senior Economist, Mannheimer Swartling
 • Eva-Lena Jansson, skatteutskottet, Socialdemokraterna

Se seminariet här

PwC i Almedalen 2022

Tisdag 10.00-11.00

Är digitalisering i vård och omsorg kejsarens nya kläder?

Covid 19-pandemin har inneburit en omfördelning av sjukvårdens resurser, vilket har medfört att de patienter som nu kommer till vården är sjukare och mer vårdkrävande. I tillägg fanns det problem med köer och långa väntetider innan pandemin så en redan ansträngd situation har förvärrats.

Därför är de lärdomar som har upparbetats under pandemin viktiga för att kunna bibehålla och öka hastigheten i det framtida utvecklingsarbetet – framför allt ett ökat nyttjande av digitala lösningar. 

Just digitalisering och e-hälsa har under det senaste årtiondet allt oftare lyfts fram som fundament för utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Syftet är att använda modern teknik för att utveckla smartare arbetssätt som kan bidra till att hantera vårdens framtida utmaningar. De flesta talar om digitalisering som en lösning, men påfallande få beskriver hur den reella nyttan ska skapas med hjälp av tekniken. Exempel finns som kan underlätta för patienten, men det saknas i princip helt lösningar som leder till mer vård för pengarna. Om tekniken är en möjliggörare för framtidens vård – varför går det så långsamt?

Finns det en risk att digitalisering i vård och omsorg är kejsarens nya kläder?

Frågeställningen - "Finns det en risk att digitalisering i vård och omsorg är kejsarens nya kläder?" och andra relaterade områden kommer att diskuterar med en namnkunnig panel, bestående av:

 • Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation, oppositionsråd (M) Region Östergötland
 • Patrik Sundström , Chief Digital Officer, SKR
 • Linn Mandahl, vd AbbVie skandinavien (läkemedelsbolag)
 •  Ulf Österstad, verksamhetschef Bra Liv nära, Jönköping

Diskussionen leds av Henrik Schildt, som är en av PwC:s branschspecialister inom hälso- och sjukvård.

Se seminariet här
 

Tisdag 11.30-12.30

Framtidssäkras företag genom hållbarhet på agendan?

Omställningen till ett hållbart samhälle blir allt viktigare och berör allt fler i takt med att hållbarhetsrelaterade frågor rör sig högre upp på den strategiska agendan för fler organisationer. Hur kan enskilda företag bidra till och accelerera omställningen och tillvarata intressenters intressen?

Osäkerheten för företag ökar över ett brett spektrum, en osäkerhet driven av allt från makroekonomiska trender till förändringar i kunders preferenser, regelverk eller krav från kapitalmarknaderna. Bolag som misslyckas med att förhålla sig och anpassa sig till denna nya verklighet, tror vi kommer få det svårt att attrahera arbetskraft, kapital och lojala kunder.

ESG-agendan, som adresserar hållbarhetsrelaterade frågeställningar utifrån miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsmässiga perspektiv berör hur företag ska navigera i en allt komplexare omvärld för att bygga resiliens, genomföra nödvändiga transformationer och hantera nya typer av risker. 

PwC bjuder in till ett seminarium där vi diskuterar ESG utifrån ett övergripande perspektiv, med representanter från organisationer som är starka på ett eller samtliga av ESG-aspekterna i ett antal frågeställningar för att framtidssäkra företag. Exempel på områden som kan diskuteras innefattar Resilienta och hållbara värdekedjor, fossilfri omställning för industrin, strategi och systemförändring, integrering av hållbara affärsmodeller och cirkulär ekonomi, hållbarhetsarbetets påverkan på kortsiktiga mål, och mångfald på arbetsplatsen.

Medverkande:

 • Erik Wottrich, hållbarhetschef, Tele2
 • Lina Håkansdotter, Head of Public Affairs, H2 Green Steel
 • Annika Ramsköld, Vice President Corporate Sustainability, Vattenfall
 • Melanie Sjögren, hållbarhetschef, Setra 
 • Sophie Nachemson-Ekwall, Social Sustainability Expert, PwC

Se seminariet här
 

Tisdag 13.30-14.30

Inkludering & mångfald – en affärskritisk fråga

Företag har främst arbetat med att motverka diskriminering och minimera riskerna för att göra fel. Nu ser vi ett skifte till att företag istället börjar fokusera på att främja inkludering och mångfald som ett steg mot att våga göra rätt, men framför allt för att stärka sin affär och attraktionskraft.

Dagens forskning är tydlig; företag med en inkluderande företagskultur som lyckas med sitt mångfaldsarbete når längre än sina konkurrenter. Varför bör företag arbeta med inkludering och mångfald som en affärskritisk fråga? Vad är receptet för ett lyckat inkluderings- och mångfaldsarbete? Och vilka är fallgroparna?

Medverkande:

 • Tove Dahlgren, vice vd, Allbright
 • Sandra Kastås, delägare, grundare, Diversity Board
 • Ahmed Abdirahman, vd och grundare, The Global Village
 • Henrik Tegnér, strategi- och hållbarhetschef, AFRY
 • Therese Treutiger, Director Global Partner Solutions & Innovation, Microsoft
 • Katarina Roddar, personaldirektör, PwC

Se seminariet här

Tisdag 15.00-16.00

Vem tjänar på samhällsfastigheter – staten eller kapitalet?

Investeringstakten i den kommunala sektorn har varit mycket hög. Resultat från rapporter tyder dock på att utbyggnad och nybyggen kopplat till en kraftig befolkningstillväxt fått högre prioritet än underhåll. Frågan om ett stort eftersatt underhållsbehov inom kommunsektorn har därför uppmärksammats.

Det eftersatta underhållsbehovet leder till ett stort kommande investeringsbehov förknippat med höga finansieringskostnader. Att många kommuner planerar för omfattande investeringar framöver bekräftas av en enkätundersökning som PwC låtit genomföra. 

En ökande inflation leder till att de senaste årens lågränteekonomi ser ut att vara över. De långvariga makroekonomiska effekterna av detta är svåra att förutspå men allt annat lika leder högre räntor till högre finansieringskostnader för kommunsektorn och minskade resurser till verksamheten.

Med anledning av de stora kommande investeringarna och ökande finansieringskostnaderna bjuder PwC in till att diskutera följande:

 • Hur säkerställer offentlig sektor en hållbar finansiering av samhälls- verksamhetsfastigheter över tid?
 • Vad är bäst, äga eller hyra?
 • Vilka konsekvenser får olika val?
 • Vem tjänar på samhällsfastigheter?
 • Viktiga aspekter utöver finansiering?

Medverkande:

 • Staffan Isling, vd SKR (Sveriges kommuner och regioner)
 • Erik Törnblom, tf forskningschef Kommuninvest
 • Nils Styf, vd, Hemsö
 • Carl-Adam Von Schéele, Investment Director, Altura

Se seminariet här

Tisdag 16.15-17.00

Nya förutsättningar i fastighetsbranschen

Dyrare material och högre byggkostnader, höjda räntor, lägre direktavkastning och brist på personal. Hur hanterar fastighetsbranschen nya utmaningar? Kan man omförhandla? Kommer transaktionstakten hålla i sig? Finns det fortfarande kapital som lockas av fastigheter? Hur går det med ESG-frågorna om avkastningen sjunker? Hur hanterar man fastigheter som inte "håller måttet"?

Medverkande:

 • Tomas Sipos Revelop
 • Agneta Jacobsson, Outpoint
 • Terje Björsell, I am Home
 • Sofi Koriniadis, Swedbank
 • Sophie Nachemson-Ekwall, PwC

Se seminariet här

Kontakta oss

Marie-Anne Brändström

Marie-Anne Brändström

Projektledare events, PwC Sverige

Tel 0723-53 05 00

Martin Askman

Tf Presschef, PwC Sverige

Tel 0733-58 31 43

Följ oss i sociala medier