PwC:s program för Almedalsveckan 2023 - tisdag 27 juni

Tisdag 9.00-10.00

Ta del i AI-revolutionen: Hur skapar vi en bättre framtid genom ansvarsfull användning?

AI har potential att revolutionera en mängd olika områden, från medicin och forskning till transport och hållbarhet. Men för att detta ska vara möjligt krävs att utvecklingen tar hänsyn till moraliska, etiska samt även legala perspektiv för att utvecklingen sker på ett ansvarsfullt sätt.

För att Sverige och svenska företag ska hålla sig konkurrenskraftiga krävs investeringar i AI-innovation och bred adoption. Utmaningar gällande ansvarsfull utveckling och användning av AI måste dock övervinnas. Är svaret att pausa AI-innovationen? Eller måste vi hitta balansen mellan innovation och reglering? Vi tror på samarbete mellan beslutsfattare och företag för att tillsammans forma en framtid där AI används ansvarsfullt och effektivt.

Medverkande från PwCFelix Wideroth, Fredrik Lundberg.

Panelister:

 • Daniel Akenine, Microsoft
 • Evelina Anttila, Wellstreet
 • Anna Kiefer, Digital Futures
 • Joakim Skog, Vinnova
PwC i Almedalen 2023

Tisdag 10.30-11.30

3:12 – ett område i behov av förändring

Utvecklingen inom 3:12-området, som styr beskattningen av utdelning och kapitalvinst för aktiva ägare till fåmansbolag, har varit omdiskuterad. Såväl entreprenörer som deras rådgivare, ekonomer och politiker har hävdat att reglerna är alltför komplicerade och inte i tillräcklig grad gynnar företagande och tillväxt. 

PwC:s undersökning "Skattebarometern 2023", där företag svarar på frågor kring synen på skatter,  pågår för fullt och det var tydligt i förra årets undersökning att företagen tycker att skattereglerna har blivit mer komplexa. Det har kommit ett antal förslag på att reformera reglerna och i maj 2022 tillsatte dåvarande regeringen en utredning med uppdrag att se över reglerna och komma med förslag på förenklingar. Utredningen ska komma med sitt förslag i november i år. 

Under seminariet diskuterar vi den senaste utvecklingen inom området och var förbättringspotential finns för dessa regler, samt försöker spekulera kring vilka förändringar vi kan vänta oss.

Medverkande från PwC: Ulrika Lundh Eriksson, Oscar Warglo.

Tisdag 12.00-12.30

Mätning av social hållbarhet som är kvantifierbar, jämförbar och värdeskapande – går det?

“What gets measured gets done” – det som mäts blir gjort. För att på ett trovärdigt sätt kunna säga sig bidra till en positiv samhällsutveckling behöver företag ta reda på och förstå vilken påverkan de har.

Social hållbarhet blir allt viktigare inom allt ifrån internationell lagstiftning och regelverk, företags strategiarbete och intressenters förväntningar. För att bemöta nya kravställningar om att förstå, mäta och följa upp sin sociala påverkan är det viktigt att kvantifiera social hållbarhet för att samla in data, som är mätbara och jämförbara. Hur går det till och vilka verktyg finns för lyckas med ett socialt hållbart värdeskapande över tid?

Medverkande från PwC: Sophie Nachemson Ekwall.

Panelister:

 • Björn Bergstrand, hållbarhetschef, Kommuninvest
 • Sofia Breitholtz, vd, Reach for Change
 • Cecilia Safaee, vd, Hemmaplan

Tisdag 13.00-14.00

Samhällets omställning för ett starkare totalförsvar

Sverige har sedan 00-talet nedrustat totalförsvaret och tappat kompetens och förmåga inom området. Nu rustar vi upp. Hur kan samhällsaktörer i rådande läge samarbeta för att tillsammans lösa morgondagens utmaningar?

Det försämrade säkerhetspolitiska läget i världen har resulterat i en ökad oro, och totalförsvaret – inklusive både det militära och det civila försvaret – rustas nu upp.

Det civila försvaret främjar samhällets motståndskraft och beredskap för att hantera och återhämta sig från kriser och olyckor, och näringslivet spelar en viktig roll i detta. Genom samarbete med försvarssektorn kan näringslivet bidra till utvecklingen av nya tekniker och produkter som stärker försvarsmakten.

Medverkande från PwC: Nicolas Berglund, Markus Ekström.

Panelister:

 • Carl Oskar Bohlin, minister för Civilt Försvar  

 • Fredrik Hillelson, vd, Novare, och medgrundare av Beredskapslyftet 

 •  Christian Luiga, CFO & Deputy CEO, SAAB

 • Andrii Plakhotniuk, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Ukraine in Sweden

Tisdag 14.30-15.30

CSRD – mer än bara hållbarhetsrapportering

Årets viktigaste hållbarhetsregelverk är CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Det är en central del i arbetet med att höja kvaliteten på hållbarhetsrapporteringen till samma nivå som den finansiella rapporteringen, 

Vår panel diskuterar bland annat hur vi behöver arbeta för att säkra att det leder till den hållbara omställning som är EU:s intention. Vi diskuterar även  hur vi behöver arbeta med det nya regelverket CSRD med hjälp av transparens och standardisering i mätning och rapportering kring bland annat klimat och sociala frågor, samt hur detta kan användas strategiskt inom bolaget.

Medverkande från PwC: Angelica Berg.

Panelister:

 • Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör och chef hållbarhet, Investor
 • Erik Wottrich, Head of Sustainability & Communications, Tele2
 • Therese Hansen, Sustainability Developer, Apoteket
 • Nickie Excellie, chef hållbarhet & kommunikation, Alecta Fastigheter

Tisdag 16.00-17.00

Har den digitala mognaden ändrats inom offentlig sektor de senaste fem åren?

PwC har gjort regelbundna mätningar av den digitala mognaden inom den offentliga sektorn vilket kommer redovisas i en rapport. Teknikens tillgänglighet har ökat de senaste åren men vi har också genomgått en pandemi som förändrat vårt sätt att använda tekniken. På vilket sätt har detta påverkat? 

PwC har låtit göra mätningar på kommuner och regioners digitala mognad 2018 och 2020, vi har 2023 gjort en ny mätning vilket vi kommer att presentera i en rapport under detta seminarium. I rapporten kommer det finnas möjlighet att jämföra utvecklingen av den digitala mognaden sedan 2018 men även kunna dra slutsatser på vad som driver offentlig sektor framåt i sin digitala utveckling. Under seminariet kommer panelister bjudas in för ett samtal där vi både blickar bakåt och framåt.

Medverkande från PwC: Ola Johnsson.

Panelister

 • Patrik Sundström, Chief Digital Officer, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Cecilia Lejon, kommundirektör, Värmdö kommun
 • Ola Johnsson, rådgivare Intelligent automation, PwC
 • Måns Liljenlov, moderator, PwC
 • Daniel Akenine, nationell teknikschef, Microsoft

Kontakta oss

Marie-Anne Brändström

Marie-Anne Brändström

Projektledare events, PwC Sverige

Tel 0723-53 05 00

Jenny Lilljeqvist

Presschef, PwC Sverige

Tel 0708-18 82 55

Följ oss i sociala medier