AI inom finansbranschen

AI automatiserar processer och skapar bättre ekonomisk planering. Inom finansbranschen kan AI till exempel skapa stärkt skydd mot penningtvätt och bedrägerier.

Några av de största vinsterna med AI är precision och analys av realtidsdata, vilket innebär att många enklare och repetitiva processer inom finansbranschen nu kan automatiseras. Enligt PwC:s rapport “Sizing the prize” kommer AI:s ekonomiska påverkan på finansbranschen att drivas av tre faktorer:

  1. Skräddarsydd ekonomisk planering

  2. Tidigare upptäckt av bedrägerier och penningtvätt

  3. Processautomatisering inom back office-funktioner och mot kundens verksamhet.

"Trust is the currency of artificial intelligence"

AI frigör potentiella resurser

När finansbranschens medarbetare slipper enklare och monotona processer kan de i stället koncentrera sig på att förstå kundens situation och erbjuda mer professionell återkoppling och insikter, och därmed bygga djupare relationer. Människans starka sidor och förmågor jämfört med "maskinens" kommer att bli än viktigare i framtiden. Men finansbranschens AI-applikationer, som exempelvis beslut på låneansökningar i realtid, måste få konsumenternas förtroende för att bli kommersiellt gångbara.

PwC:s rapport "Sizing the price" visar att information som kunderna behöver för att till fullo förstå sin ekonomiska ställning och planera för framtiden finns precis inom räckhåll. Finansbranschen har nu ett gyllene tillfälle att proaktivt ta fram skräddarsydda lösningar snarare än att förvänta sig att kunder går igenom ett stort antal lösningar för att hitta den som passar bäst.

De största hindren för den här utvecklingen är framförallt konsumenternas tillit och godkännande från de lagstiftande myndigheterna. Samtidigt som personlig ekonomisk rådgivning är kostsamt och tidskrävande har utveckling av AI-lösningar, som automatiserad rådgivning, gjort det möjligt att ta fram skräddarsydda investeringslösningar för massmarknaden på ett sätt som fram till helt nyligen enbart var tillgängliga för förmögna kunder och privatpersoner.

Finanserna hanteras dynamiskt för att matcha målen, det kan till exempel handla om besparingar till ett huslån eller att optimera kundernas tillgängliga medel. Denna utveckling sker i takt med att kapitalförvaltarna förstärks, och i vissa fall, ersätts av AI. Tekniken och datan finns på plats, även om kundernas acceptans av AI måste öka för att tekniken ska uppnå sin fulla potential. I grunden handlar AI om de insikter man kan generera från data.

Artificiell intelligens ger fantastiska möjligheter att bearbeta stora mängder data mycket snabbt och ta fram beslutsunderlag. AI kan identifiera mönster och korrelationer i stora dataunderlag samt ge insikter där människans kapacitet och logik inte räcker till. Finansaktörer med tillgång till relevant, kvalitetssäkrad massdata har enorma möjligheter att skapa nya värden och nå större framgångar på marknaden.
 

Så ökar du produktiviteten inom finansbranschen

AI kan spela - och spelar redan - en helt avgörande roll för finansbranschens förutsättningar att öka produktiviteten och erbjuda mer relevanta tjänster. Men AI är inte den enda avgörande faktorn. Rapporten "The productivity agenda: moving beyond cost reduction in financial services" bygger på svar från 150 globala finansaktörer. Rapporten tar upp sex fokusområden som finansbranschen måste förstärka och utveckla för att uppnå högre produktivitet.

1. Förstå medarbetarna

Många verksamheter har begränsad insikt i hur medarbetarna fördelar sin arbetstid. Endast 27 procent svarade att de följde medarbetarnas arbetsuppgifter på timbasis. Däremot verkar den finansiella sektorn förstå att tidsrapportering och arbetsflödesanalys är nödvändig för att identifiera faktorer som ökar produktiviteten. Femtiotvå procent angav till exempel att nya mätetal med fokus på produktivitet ska införas i den egna verksamheten under det kommande året.

2. Utmana förändringsprocessen

Över 41 procent av de svarande lägger i genomsnitt 20 procent av sin totala budget på förändringsprojekt eller projekt utöver den dagliga verksamheten. Det kan vara allt ifrån implementering av ny teknik och produktutveckling till fusioner eller avyttringar. Tyvärr är bara 15 procent nöjda med hur förändringen genomfördes då budget och tidsplan ofta missbedöms. Förändringsarbete som inte är tillräckligt produktivt riskerar nedskärningar och att prioriteras ner. En bättre strategi är att öka produktiviteten vid förändringsarbete och få bättre resultat för samma eller lägre kostnad.

3. Anamma plattformsekonomin

Airbnb och Uber är två högt värderade företag. Ändå äger ingen av dem tillgångarna som de huvudsakligen tjänar pengar på. Plattformsekonomin kan även ge stora produktivitetsvinster för den finansiella sektorn. Marknadsplatser för gemensamma fonder har krossat myten om att kapitalförvaltare måste skapa sina egna fonder. P2P-lån har visat att finansiella institut kan skapa lyckade affärsmodeller utan att själva äga det finansiella kapitalet. Allt eftersom tekniken utvecklas blir dessa nya former av kapital allt viktigare för att skapa värde.

4. Förbättra det digitala IQ:t

En digitalt mogen arbetsstyrka är en viktig del i företagets produktivitet, och kontinuerlig utbildning är en förutsättning. Trots det verkar inte dagens insatser räcka till. Enligt vd-undersökningen "CEO survey 2019" är 75 procent av världens vd:ar oroade över den digitala kompetensen i sin egen bransch. För att motivera arbetsstyrkan till ökad kompetensutveckling bör man utbilda och premiera de medarbetare som proaktivt satsar på att ta till sig nya arbetsprocesser. Viktigt att komma ihåg är att AI utgår från det mänskliga perspektivet och att digital kunskap även handlar om kreativitet, emotionell intelligens och förmåga att anpassa sig till nya omständigheter.

5. Uppmuntra agila metoder

För att vara konkurrenskraftig i morgondagens finansbransch måste företagen kunna leverera kundupplevelser till en rimlig kostnad. Samtidigt är det viktigt att förhålla sig till nya regelverk och en föränderlig marknad. För att hålla jämn takt kan man använda sig av agila metoder som Scrum, Lean och Extreme programming. Det blir allt vanligare inom den finansiella sektorn att endast använda agila arbetssätt inom IT för att på så sätt anpassa sig snabbare, lära sig fortare och få en mer flexibel arbetsstyrka.  

6. Bemästra den digitala arbetskraften

Mängden teknik och verktyg som finns tillgängliga för att skapa en produktiv digital arbetskraft är omfattande.  Robotic Process Automation (RPA) är ett vanligt första steg för att införliva digital arbetskraft i verksamheten, för att senare ta steget vidare till artificiell intelligens. Verksamheterna bör nu undersöka de möjligheter som digital arbetskraft ger för att bättre förstå möjligheterna och utmaningarna.

 

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Anneli Granqvist

Partner, Risk Advisory Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Bo Karlsson

Bo Karlsson

Auktoriserad revisor, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 17

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide