Risk, styrning och regelefterlevnad inom kapitalförvaltning

För att möta lagstiftarens krav på ökat riskfokus och efterlevnad av nya och förändrade regelverk inom kapitalförvaltningsbranschen behövs ett strategiskt och konsekvent arbetssätt.

Rätt prioriterade och hanterade kan de ökade kraven skapa både effektivitetsvinster, ökat kundskydd och en effektivare riskhantering i många kapitalförvaltande organisationer.

Efter den finansiella krisen 2008 upplever många kapitalförvaltare, såväl förvaltare av diskretionärt kapital eller värdepappersfonder som alternativa investeringsfonder, ett ökat tryck på en riskbaserad strategi och kontroll av verksamheten.

Ett väl fungerande samarbete och interaktion mellan den operativa verksamheten och kontrollfunktionerna skapar förutsättningar för effektiva processer och relevant uppföljning av risker.

PwC har omfattande erfarenhet från arbete med frågor relaterade till risk, styrning och regelefterlevnad på den svenska och nordiska kapitalförvaltningsmarknaden.
 

PwC erbjuder tjänster inom bland annat:

  • Organisation och styrningsstruktur
  • Styrdokument och policys
  • Riskstrategi, riskaptit och risktolerans
  • Compliance-strategi och kontrollplaner
  • Riskrapportering och riskhanteringsprocesser
  • Affärsplanering, uppföljning och rapportering
  • Verksamhetsstyrningssystem
  • Kvalitetsledning/ISO/Lean
  • IT-styrning
  • Tillståndsansökningar och frågor rörande tillstånd
Följ oss i sociala medier