Redovisning, revision och internrevision för bank- och kapitalbranschen

2005-12-16

Redovisning – finansiell rapportering i en föränderlig värld

Utmaningarna när det gäller redovisning inom framför allt finansiella bolag är många. Att ha kontroll på de många regelverken, till exempel IFRS, Redovisningsrådets rekommendationer, så kallad lagbegränsad IFRS, Årsredovisningslagen; ÅRFL, ÅRKL eller Finansinspektionens föreskrifter är några. Dessutom gäller det att hålla sig uppdaterad om kommande förändringar och inte minst känna till hur de påverkar den egna verksamheten.

Till ditt förfogande står våra specialister med lång erfarenhet av redovisning inom den finansiella sektorn. I nära samarbete med våra specialiserade revisorer och PwC:s internationella nätverk får du hjälp att hantera utmaningarna och hantera möjligheterna.

En väl genomförd revision ger mer

I en värld som snabbt förändras med nya marknadsförutsättningar, nya regleringar och skarpare krav är det viktigt att du har närhet till engagerade revisorer och specialister med erfarenhet av och förståelse för den finansiella sektorns specifika utmaningar.

Av oss får du tillgång till revisorer* och rådgivare som har stor kunskap och lång erfarenhet av den finansiella bolag. För dig innebär det att du får till tillgång till kunskap och värdefulla insikter som bidrar till din verksamhets fortsatta utveckling inom olika områden, till exempel rutiner och processer för att hantera finansiell information.

*Alla våra ansvariga revisorer är av FAR licensierade för finansiella företag

Internrevision - en oberoende granskning ger bättre kontroll och styrning

Alla finansiella institut under Finansinspektionens tillsyn måste leva upp till särskilda krav när det gäller styrning och kontroll. Det gäller banker, kreditinstitut, försäkringsföretag samt värdepappers- och fondbolag. En oberoende granskning bidrar till förbättrade rutiner och ger styrelsen ett bra underlag för uppföljning av den interna kontrollen.

Hos oss får du tillgång till specialister med lång erfarenhet från branschen som kan bidra med insikter, förslag till förbättringar och relevanta rekommendationer när det gäller rutiner och processer.

Kontakta oss

Sussanne Sundvall

Sussanne Sundvall

Partner, Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 73

Anneli Granqvist

Anneli Granqvist

Partner, Risk Advisory Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier