Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Blockkedjor Whitepaper (PDF)

Blockkedjeteknologin är här – vad är ditt nästa steg?

Blockkedjor, du har säkert hört talas om det, men det är svårt att greppa vad det faktiskt är. Mycket av mediabevakningen senaste året har fokuserat på Bitcoin och kryptovalutor – vilket var de första ”killer-apparna” och applikationen av teknologin.

Nu börjar näringslivet på allvar upptäcka fördelarna med blockkedjor. Och det är lätt att förstå varför. Som en distribuerad, oföränderlig liggare för digitala tillgångar kan en blockkedja inte bara förändra rollen för mellanhänder, den reducerar kostnader, möjliggör transaktioner i realtid och skapar möjligheter att sätta ihop nya tjänster och nya marknader.

Teknologin möjliggör större transparens och spårbarhet för många affärsprocesser något som allt fler företag ser som synonymt med sina varumärken och det ökade fokuset på hållbarhet, etik och öppenhet.

Globalt bedömer undersökningsföretaget Gartner att år 2030 kommer blockkedjor att generera ett affärsvärde på över 3 biljoner dollar. Det förutspås också att 10-20 procent av den globala ekonomiska infrastrukturen samma år utgörs av blockkedjebaserade system.

 

PwC:s rapport 2018

PwC har under 2018 utfört en undersökning på temat blockkedjor, där 600 personer i beslutsfattande ställning från 15 regioner i världen enkätintervjuats. Studien fann att hela 84% av de tillfrågade aktivt jobbar med blockkedjor i någon form

Även om Bitcoin och den finansiella sektorn hittills har fått mest uppmärksamhet när man talar om blockkedjor, har teknologin redan börjat revolutionera flera andra branscher, i allt från myndigheter och förskärningar till hälsa, industriproduktion och detaljhandeln.

I vår studie ser vi ett antal fundamentala skiften i hur ekosystem, affärs-och operativmodeller förändras som ett resultat av väldesignade blockkedjor:

 • ERP (Enterprise Resource Planning) – Möjligheten att använda en distribuerad, oföränderlig liggare inom ett globalt ERP system, istället för separata identifikations nummer/ERP system för varje dotterbolag innebär att man inte längre behöver jämka kontona och jobba med flera olika versioner av samma data. Det har fått flera plattformsjättar att sats på blockkedjelösningar inom finans, HR och kundhantering. Däribland Microsoft, Oracle, SAP och Salesforce. I framtiden kommer många affärsprocesser att drivas – eller kopplas ihop med – system som baseras på blockkedjeprotokoll.

 • Pollettifiering (Tokens) – Möjligheten att representera pengar eller andra tillgångar med polletter innebär att man kan skapa helt nya marknader för digitala tillgångar samt eliminera tidskrävande och dyra banköverföringar och valutaöverföringar då transaktioner över en blockkedja kan ske i realtid utan valutaväxlingar. Liknande hur man redan idag representerar bonusklubbar, flygbiljetter eller tågbiljetter med en QR-kod.

 • ICO (Initial Coin Offering - en form av IPO för kryptotillgångar) – Erbjuder företag ett nytt sätt att inhämta kapital, till skillnad från hur de idag söker kapital (investerings ronder, lån m.m.) från investerare, banker, m.m. Fram till maj 2018 har 13.7 miljarder dollar investerats i ICOs.

 • Supply Chain - Projekt genomförs bland annat inom flygplansindustrin. Tack vare möjligheten att skapa en blockkedja för spårbarhet av varje flygplansdel, som innehåller all historik om delen – tillverkare, underhållshistorik, personals certifiering, m.m. – hoppas branschen att öka säkerheten och tillförlitligheten av flygplanen under dess livstid. Flygplanstillverkare, underhållsföretag och flygbolag har redan börjat jobba tillsammans för att gemensamt skapa ett sådant blockkedjenätverk. Liknande ”track and trace” blockkedjesamarbeten har påbörjats inom matbranschen, läkemedelsbranschen med mera.

Utmaningar med blockkedjor

Trots att flera företag redan har börjat jobba med blockkedjor, och användningsområden blivit allt fler, har teknologin fortfarande inte anammats i samma takt som den förutspåddes. Vår enkät fann att detta i huvudsak beror på fyra utmaningar:

 1. Tillitsproblem
 2. Stor okunskap
 3. Svårt att sammankoppla
 4. Skyddandet av företagshemligheter

Nedan beskriver vi dessa utmaningar i mer detalj, samt sätt att överkomma dem och göra blockkedjeprojekt till en succé.

1. Tillitsproblem

Blockkedjor, en teknologi som skulle öka förtroendet genom att decentralisera dataöverföring – där en gemensam historik kring vad som skickats verifieras av alla parter i nätverket istället för en ensam enskild tredje part (t.ex. en bank) – har som en av sina största utmaningar paradoxalt nog, problem med tillit enligt vår studie. Hela 45% av tillfrågade uppger att brist på förtroende är en av de tre största hindren till att arbeta med blockkedjor.

Tillitsproblemen är i grund och botten relaterade till okunskap, samt avsaknad av standarder och reglering. Som med alla nya teknologier har blockkedjor stött på problem med att folk ifrågasätter dess tillförlitlighet, säkerhet, och skalbarhet. Avsaknaden av regler för design, styrning och standarder leder också till att företag är försiktiga med att anamma teknologin. Den distribuerade affärsmodellen att dela information och lita på varandra i olika blockkedjesamarbeten är fortfarande främmande för många som är vana att jobba med mellanhänder. Detta är samma problem som telefonin, internet och dagens bankbetalningssystem genomgick innan dagens processer, regler och standarder blev vedertagna.

Ovissheten runt lagar och reglering är den största, med 48% är det en av huvudanledningarna till att företag inte anammat teknologin i en större utsträckning, man har helt enkelt valt att vänta på uttalande från lagstiftare.

Mycket av lagstiftningens fokus har varit på bitcoin hittills. Länder som Singapore, Schweiz och Malta har dock börjat lagstifta kring polletter för att öka teknologins anamning, samtidigt som USA tagit en mer agnostisk approach och Kina varit kvicka att separera deras intresse för teknologin från deras förbud av kryptovalutor. Medan i EU skapar nya persondata lagstiftningar som GDPR oro för hur de kan förenas med olika blockkedjeinitiativ. Vilket reflekteras i hur företag ställer sig till tekniken, med endast 17% som anser att reglering är det största hindret för anamining av blockkedjor i Kina, medan i Tyskland är det 38%.

Tips för att lyckas:

 • Delta och forma diskussionen proaktivt – Riskerna med blockkedjor, samt förtroendet för tekniken, är båda del av den större diskussionen kring ansvarsfull innovation och tillit till teknologi. Ta därför en aktiv roll med att hjälpa lagstiftare, branschorganisationer och dylikt att utveckla riktlinjer, bästa praxis, m.m.
 • Följ existerande regleringar – Förutom lagstiftningen om blockkedjor, finns det lagar och regler om informationsanvändning och säkerhet som påverkar hur blockkedjor kan användas. Det är därför viktigt att vara med och utforma hur regleringen inom dessa områden utvecklas.
 • Utnyttja existerande lagar och regler som guide – Det finns redan idag mycket lagstiftning som har konsekvenser för blockkedjor. Dessa förväntas till stor del att fortsätta reglera de nya affärsmodeller och verksamheter som möjliggörs av blockkedjor. Det är därför viktigt att vara agil och hålla sig uppdaterad för att kunna anpassa sig till potentiella förändringar.

2.  Stor okunskap

Blockkedjor kan liknas vid en nätverksbaserad databas med maximal transparens för behöriga användare. Ingen information – kontrakt, värde eller annan data – kan ändras eller på något sätt modifieras i blockkedjan, det förhindrar algoritmen. Inlagrad data sparas även för evigt.

Faktum att blockkedjor är en blandning av databaser och algoritmer - programmeringskod baserad på avancerad matematik – gör den svår att förklara och väldigt abstrakt. Tillskillnad från många av de andra techfenomen idag – självkörande bilar, drönare och VR-glasögon - som är konkreta och enklare att greppa. Det har resulterat i att många, inklusive chefer, inte riktigt förstår hur de kan applicera blockkedjor i sin verksamhet.

Kunskapsgapet på ledningsnivå reflekteras i vår studie, där företag som inte börjat jobba med blockkedjor anger ovissheten om var man ska börja, svårigheterna att se värdet och kostnaderna som huvudanledningar till att de inte börjat. Medan många företag som redan börjat jobba med blockkedjor anser att resultaten inte mött förväntningarna.

Tips för att lyckas:

 • Skapa inte en separat blockkedjestrategi – Blockkedjeprojekt måste kopplas till den övergripande företagsstrategin samt förankras och prioriteras inom ramen för existerande investeringar i teknologi och system. Vilket problem tänker man lösa med teknologin? Hur kommer blockkedjor specifikt att lösa det? Hur kan detta påverka andra inom din bransch?

 • Anamma nya arbetssätt – Inse paradigmskiftet blockkedjor möjliggör. För att verkligen kunna kapitalisera det värde blockkedjor kan skapa, är det viktigt att undvika att återskapa nuvarande arbetssätt fast med blockkedjor som ”stöd”. Använd istället tillfället att jobba ihop med aktörer i ekosystemet och tänk till kring nya sätt att bygga affärsmodeller, tjänster och samarbeta som blockkedjor möjliggör.

 • Börja smått – Förstå var blockkedjor kan förbättra din verksamhet och börja sedan med ett hanterbart projekt för ett mindre ekosystem. Men glöm aldrig det långsiktiga målet och designa för det: en extern plattform och tjänst som delas och möjliggör nya marknader till annan skala.

3.  Svårt att koppla samman blockkedjan med externa aktörer

En ensam organisation kan absolut tjäna på att använda sig av blockkedjor, men nyttan blir mycket större när det kopplas ihop med externa aktörer. Det är först då blockkedjor på allvar kan effektivisera processer och system.

Enligt vår studie är många dock osäkra på hur man kopplar samman flera blockkedjenätverk, medan andra ifrågasätter hur skalbar tekniken är. En annan viktig utmaning är att många saknar standardiserade plattformar (t.ex. namnkonventioner, m.m.) och en robust styrmodell.

Det är därför viktigt att redan från början fastställa vilken arbetsmodell som passar bäst för er verksamhet och bransch. De flesta företag använder sig av en av två modeller:

 • Sponsor modell – ett företag tar ansvar för utvecklingen samt står för kostnaderna. Detta ger dem rätten att bestämma standarden, funktioner, omfattning och skalbarhet. Vilket medför rätten att licensera rättigheterna till andra företag i utbyte mot en avgift.
 • Konsortium modell – en mindre grupp företag står för kostnaderna och tillsammans bestämmer över standarden, funktioner, omfattning och skalbarhet.

Tips för att lyckas:

 • Hitta dina samarbetspartners – Börja med ett mindre ekosystem där det finns tradition av att samarbeta inom branschen. Samt börja med en liten grupp deltagare/intressenter.
 • Utvidga ditt nätverk – Blockkedjekonsortium är viktiga för att förstå teknikutvecklingen, det är dock minst lika viktigt att jobba med branschkonsortium för att utforska potentiella applikationer.
 • Arbeta med andra i värdekedjan – Förstå ifall andra inom din bransch planerar att använda blockkedjor och vad möjligheten till partnerskap är? Förstå om du behöver samarbeta med dem eller bör utveckla något själv.

4. Skyddandet av företagshemligheter

Blockkedjor är en nätverksbaserad databas vars värde framförallt bygger på delande av information över organisationers gränser. Det har medfört en oro kring hur företags känsliga information kan delas på ett säkert sätt.

Det är därför viktigt att redan vid utformningen och designen av blockkedjenätverk beakta dessa frågor och säkerhetsställa att de stödjer den tilltänkta affärsmodellen. Behörigheten till informationen inom en blockkedja kan sättas upp på tre olika sätt: begränsad behörighet, obegränsad behörighet och en hybrid av de två. 

Ett företag skulle till exempel kunna använda sig av en hybrid ifall de ville öka spårbarheten inom deras produktion. De skulle kunna skapa en blockkedja med begränsad behörighet som leverantörer kan fylla i med information om rå material, och en blockkedja med obegränsad behörighet för att ge transparens till kunder kring produkterna de köper. Där den begränsade blockkedjan endast överför relevant information till den obegränsade blockkedjan.

Tips för att lyckas:

 • Identifiera design risker tidigt – Inkludera cybersäkerhet-, compliance-, rättslig- och revisionsspecialister till teamet som jobbar med att utveckla blockkedjor.

 • Reflektera över implikationer för persondata– Säkerhetsställ att teknologins egenskaper – att information sparas för evigt – är förenligt med företagets persondata strategier, samt lagar såsom t.ex. GDPR – som kräver att persondata är identifierbar och raderbar – när du utvärderar användningsområden.

 • Investera i data och processer – Blockkedjor bygger på informationsdelning. Att arbeta med att bryta upp och effektivisera silon och suboptimerade funktioner (t.ex. produktion, marknadsföring, m.m.) och processer, är ett viktigt första steg för att kapitalisera möjligheterna blockkedjor erbjuder.

 

Sammanfattning:

Inom PwC jobbar vi med allt ifrån strategiska vägval till utbildning, experimentering, utveckling och implementering av blockkedjeteknologi. Inom PwC hjälper vi nu våra kunder att ta nästa steg, och verkligen börja kapitalisera på det värde blockkedjor kan tillföra.

I vårt arbete med kunder har vi sett att de företag som lyckas utveckla blockkedjor framgångsrikt, är de som förstår teknologins komplexitet och därför investerar såväl tid som resurser i att väl förstå både teknologins utmaningar och möjligheter innan de påbörjar olika projekt.

Det företagen har gemensamt är att de inser de förändringar digitalisering har medfört. Hur de är tvungna att se över sina egna värdekedjor, affärsmodeller (likt hur Google och Facebook skapat helt nya affärsmodeller där de erbjuder tjänster gratis för att sedan sälja insikt baserat på insamlad data), samt deras position i ekosystemet.

De som har lyckats innovera sig själva inom dessa områden, samt jobbar med att etablera nya standarder är de som kommer att lyckas med blockkedjor.

 

Kontakta oss

Alexander Fritsch

Alexander Fritsch

Digital Strategy, Data & Analytics, PwC Sverige

Tel 0729-97 26 02

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om blockchain projekt

Fyll i nedanstående formulär om du vill kontakta oss om blockchain projekt

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide