Från sjukvård till hälsovård - Prevention är medicinen för ett hållbart samhälle

Sjuksjöterska med patient

Prevention handlar om att aktivt förhindra att sjukdom uppstår hos en frisk individ eller undvika att ett sjukdomstillstånd förvärras. Satsningar på prevention kan ge stora vinster för individen, vårdsystemet och samhället i stort. Trots detta är det endast en mycket liten del av vårdens resurser som satsas på preventiva åtgärder.

Kantar Sifo har under april 2019 genomfört en undersökning för att få en förståelse för medborgarnas upplevelse av hur vården arbetar med prevention, samt vad de själva är villiga att göra för att förebygga sjukdom. Undersökningen genomfördes på uppdrag av PwC, tillsammans med bolagen AbbVie, Apoteket, Roche Diagnostics och Tamro. 

Stark önskan att förbättra hälsan med förebyggande hälsovård

Resultaten visar en stark vilja hos respondenterna att förbättra hälsan med preventiva åtgärder. Mer än hälften av respondenterna uppger att de skulle vända sig till vården för att förbättra sitt allmänna hälsotillstånd. Samtidigt finns uppfattningen att vården saknar ändamålsenliga processer för att möta denna efterfrågan på förebyggande hälsovård och endast en tredjedel anser att vården i hög utsträckning är engagerad i att förebygga sjukdomar. Respondenterna vill kunna kontrollera sin hälsa och monitorera sin sjukdom. De säger sig också vara villiga att dela sin personliga hälsodata med vården.

Förebyggande vård och prevention ger stora vinster för individen, vårdsystemet och samhället

Hälso- och sjukvården ska enligt hälso- och sjukvårdslagen arbeta för att förebygga ohälsa. Det vill säga den ska aktivt verka för att förhindra att sjukdom uppstår, återkommer eller förvärras. Samtidigt används endast mellan 3-4 procent av den offentliga hälso- och sjukvårdens budget till att förebygga att sjukdom uppstår.

"Dagens vårdsystem är i princip helt inriktat på att diagnostisera och behandla sjukdom. Det finns stora ekonomiska och hälsomässiga vinster att göra genom att utveckla den preventiva vården."

Henrik Schildt, branschexpert inom hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Beräkningar från regeringen (SOU 2018:90) visar att samhällskostnaderna för psykisk ohälsa uppgår till cirka 140 miljarder årligen. Om ett ökat fokus på preventivt arbete kan reducera förekomsten med tio procent skulle 14 miljarder kunna sparas varje år (enbart inom psykisk ohälsa), i tillägg till minskat mänskligt lidande.

"Snabb teknikutveckling och digitalisering, forskningsframsteg och introduktion av nya läkemedel erbjuder fantastiska möjligheter för oss alla. Det är samtidigt en tuff utmaning som kräver omställning och en mycket snabbare anpassning av vårdsystemet."

Ina Caesar, PhD, specialist hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Fem förslag som kan bidra till ett mer hälsofrämjande och hållbart samhälle

Det preventiva arbetet är lågt prioriterat. Orsaker till dagens obalans mellan sjukvård och prevention analyseras i rapporten som också ger fem förslag som kan bidra till en transformation av dagens reaktiva vårdsystem till ett mer hälsofrämjande samhällssystem.

"Med en hälso- och sjukvård som är satt under hårt tryck är det viktigare än någonsin att resurserna används så klokt som möjligt. Preventivt arbete är ett av de mest effektiva sätten att använda vårdens resurser på."

Jon Arwidson, partner och branschansvarig för hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Läs mer om våra tjänster: Hälso- och sjukvård
 

Om undersökningen

Som underlag för denna rapport genomfördes en Sifo-undersökning. Syftet var att belysa svenskars bild av sitt eget hälsotillstånd samt deras inställning till preventiva, hälsoförbättrande åtgärder. Enkäten bestod av 24 frågor och besvarades av 1009 individer. Resultaten återges i vissa fall relaterat till respondentens ålder och i andra fall relaterat till om de har en av sjukvården ställd diagnos eller inte. Resultaten i rapporten är viktade för att spegla Sveriges befolkning. Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos slumpmässigt utvalda webbpanel, med personer 18-84 år, under perioden 3-9 april 2019.
 

Kontakta oss

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide