Revision och oberoende granskning inom ideell sektor

En väl genomförd revision är en kvalitetssäkring för din organisation

En väl genomförd revision uttalar sig om huruvida lagar, regler, stadgar, beslut, ansvarsfördelning och policys tillämpas och fungerar i organisationen. Den bidrar på så sätt till att kvalitetssäkra din organisation.

Revisionen innebär också en kvalitetssäkring av era finansiella rapporter och analyser. Det skapar trygghet och säkerhet i verksamheten och trovärdighet gentemot era medlemmar, givare och andra intressenter. Utifrån resultatet av granskningen får du konkret hjälp att identifiera problem och rekommendationer till förbättringar.

Du kan få hjälp med:

 • Förvaltningsrevision – granskning av att lagar, regler, stadgar och bolagsordning följs. Granskning och test av att rutiner för intern kontroll finns och efterlevs.
 • Redovisningsrevision – granskning av att bokföring, löpande rapportering, periodbokslut, deklarationer och årsredovisning är rättvisande och att tillämpliga regelverk efterlevs.
 • Verksamhetsrevision – granskning av att rätt verksamhet bedrivs enligt stadgar, budget och verksamhetsplan och att resultatet av verksamheten står i rimlig proportion till resursförbrukningen.

Stöd och bollplank i revisionsarbetet

En revisors uppgift är även att vara ett proaktivt stöd och bollplank åt din verksamhets ledning, styrelse och ekonomipersonal. I revisionen strävar vi alltid efter att ge er det stöd ni behöver för att på ett effektivt och korrekt sätt sköta administration och redovisning. Alla våra specialister har självklart goda kunskaper om hur den ideella sektorn fungerar.

Alla organisationer har olika behov av stöd. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Andra revisions- och granskningsfrågor du också kan få hjälp med:

 • Granskning och intygsgivning av projekt och bidragsmedel (till exempel Sida, EU och Allmänna arvsfonden)
 • Granskning av hållbarhetsredovisning
 • Utbildning av förtroendevalda revisorer
 • Utvärdering och uppföljning av projekt
 • Forensic services – utredning av misstänkta oegentligheter
 • Intern kontroll
 • Systemrevisioner
 • Hyra en internrevisor

Kontakta oss

Christine Wikström

Christine Wikström

Partner, auktoriserad revisor, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 77

Följ oss i sociala medier