Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

2017 PwC Global CEO Survey

Företagsledare om framtiden

PwC har frågat 1 379 företagsledare i 79 länder om deras syn på ekonomi, möjligheter och utmaningar samt strategiskt viktiga förutsättningar inom det globala näringslivet.

Forne ministern Carl Bildt i videointervju med PwC:s vd Peter Nyllinge

"I dag behöver man även hantera politiken som företagsledare."

Peter Nyllinge, vd, PwC

Playback of this video is not currently available

Vad krävs för att lyckas som företagsledare?

”Vi måste ha en organisation som är agil och som kan förändras fort. Den största utmaningen är att få företagen att anpassa sig till den nya tekniska utvecklingen"

Thomas von Koch, Managing Partner, EQT

Playback of this video is not currently available

Humöret bland världens företagsledare verkar ha svängt efter några år präglade av pessimism


För tjugonde året i rad har PwC frågat världens företagsledare om deras syn på ekonomi, möjligheter och utmaningar samt strategiskt viktiga förutsättningar inom det globala näringslivet.

Andelen internationella företagsledare som ser optimistiskt på det närmaste året är fler i dag jämfört med för ett år sedan. Trots vågen av optimism så är även orosmomenten många bland världens ledare, årets rapport avslöjar en utbredd oro för eurozonens framtid och den geopolitiska ovissheten.

"Jämfört med förra årets rapport är det en tydlig skillnad då självförtroendet sviktade bland globala företagsledare"

Peter Nyllinge vd PwC Sverige

47%

av Sveriges ledare är mycket säkra på det egna företagets tillväxtutsikter

47% av Sveriges ledare är mycket säkra på det egna företagets tillväxtutsikter

77%

av Sveriges ledare är oroliga för tillgång på nyckelkompetens

77% av Sveriges ledare är oroliga för tillgång på nyckelkompetens

Humöret bland världens ledare verkar ha svängt,

3/10

tror på en förbättrad tillväxt

Humöret bland världens ledare verkar ha svängt, 3/10 tror på en förbättrad tillväxt

1/2

av de globala företagsledarna har en stark oro över bristen på förtroende

1/2 av de globala företagsledarna har en stark oro över bristen på förtroende
Infografik

Företagsledare något mer optimistiska 


Humöret bland världens företagsledare verkar ha svängt efter några år präglade av pessimism. Andelen pessimister minskar globalt med en handfull procentenheter samtidigt som andelen optimister, som ser ljusare på de kommande tolv månaderna, blivit något fler. Tre av tio företagsledare (29 procent) i årets upplaga av CEO Survey tror på en förbättrad tillväxt de närmaste tolv månaderna medan 17 procent tror det motsatta. En majoritet på 53 procent tror på en oförändrad ekonomi.

Investeringstakten har legat på relativt hög nivå, detsamma gäller hushållens konsumtion och sysselsättningsgraden har utvecklats positivt. Den starka ekonomin har resulterat i lägre arbetslöshet och under året har delar av näringslivet rapporterat brist på rätt sorts kompetens. Den starka konjunkturutvecklingen har också varit positiv för statens finanser.

 

2016 präglades av återhämtning

Den globala ekonomiska återhämtningen fortsätter sakta sin återhämtning men åtföljs av regelbundna mindre chocker som hämmar utvecklingen. Internationella valutafonden, IMF, räknar med att den globala tillväxten landar på strax över 3 procent för 2016 och tar fart ytterligare under 2017. Det kan förklara en gryende optimism bland världens företagsledare som blivit något fler till antalet i årets upplaga CEO Survey. 

2016 inleddes med sjunkande börser och en trevande centralbank i USA, något som vi även såg i Sverige med en tillfällig tillbakagång i BNP första halvåret. Federal Reserve, FED, hade i sina prognoser räknat med fyra räntehöjningar under 2016. Det blev endast en räntehöjning, i december, vilket illustrerar hur bräcklig den ekonomiska återhämtningen är. Humöret på världens börser förbättrades en bit in på 2016 och vid årsskiftet balanserade Dow Jones på historiskt höga nivåer. Inför 2017 har FED tre räntehöjningar i sina prognoser och det återstår att se om amerikansk ekonomi är stark nog att bära dessa. Många bedömare tror på en starkare tillväxt i USA och om de blir sannspådda passerar tillväxten 2 procent under 2017 och det kan mycket väl innebära en eller flera räntehöjningar. Då kommer vi att få se en mer åtstramande penningpolitik från USA:s centralbank.

Sverige har under 2016 upplevt ytterligare ett år av högkonjunktur med en tillväxt på över 3 procent (i jämförelse med USA eller eurozonen med en tillväxt strax över 1,5 procent)

Gott om socioekonomiska och affärsmässiga hot


Även om vi ser en tydlig optimism i årets upplaga av CEO Survey så är världens företagsledare också tydliga med ett antal socioekonomiska och affärsmässiga nedåtrisker som kan få allvarliga konsekvenser både för det egna företagets tillväxtutsikter och för världsekonomin. Både på global nivå och för svenskt vidkommande kan vi tydligt se att företagsledare är väldigt uppmärksamma på ett stort antal av dessa hot och inte en obetydlig del av deras vardag handlar om att lotsa det egna företaget rätt i en mycket komplex omvärld.

Att ekonomiska fundamenta är det som främst avgör företagens förutsättningar kan av somliga tolkas som positivt. Även om de flesta frågorna i ett globaliserat näringsliv hänger samman med varandra så finns det många som menar att politiker inte ska riskera ekonomisk tillväxt med alltför tunga regelverk. Att låta marknadskrafter vara det som främst styr förutsättningarna ser många som ett sundhetstecken. Även om många företagsledare ifrågasätter rådande regleringsiver så har just regleringar, i kölvattnet på finanskrisen, varit ett genomgående tema i snart tio år. Bank- och försäkringssektorn tillhör några av de sektorer som i högst utsträckning fått känna på denna utveckling. 

Topp 5

orosmoment för världens ledare...

  • Svag tillväxt (82%)
  • Överreglering (80%)
  • Tillgång till nyckelkompetens (77%)
  • Geopolitisk ovisshet (74%)
  • Valutafluktuationer/volatilitet (70%)

Även inom miljö- och hållbarhetsområdet har man på global nivå fokuserat allt mer på regleringar i form av utsläppsmål och uppförandekoder. FN:s klimatmöte (COP 21) i Paris december 2015 var den största samlingen ledare någonsin och blev en historisk framgång då deltagande länder enades om gemensamma utsläppsmål för att minska utsläpp av växthusgaser. Parisavtalet blev juridiskt bindande ett år senare den 4 november 2016 vid efterföljande klimatmöte (COP22) i Marrakech, Marocko. 

Den geopolitiska ovissheten ligger kvar på en hög nivå, både globalt och bland svenska företagsledare. Brexit, valet i USA, ett fortsatt högt tonläge från Ryssland, kriget i Syrien (med tillhörande flyktingströmmar) och ett antal globala terroristdåd är några bakomliggande orsaker. Enligt resultatet i den senaste upplagan av CEO Survey förväntar sig inte det globala näringslivet att denna ovisshet på något sätt kommer att minska de kommande tolv månaderna.

Den europeiska flyktingsituationen har varit en utmaning för Europa och har medverkat till ökad social instabilitet, ökad populism och protektionism

Flyktingsituationen har inte passerat förbi obemärkt. Både globala och svenska företagsledare är tydligt oroade för denna utveckling även om den förstnämnda gruppen är tydligt mer oroade än sina svenska motsvarigheter.
 

Skattefrågor på ledningens bord

Skatt som enskild fråga har de senaste åren blivit ett hett och omdebatterat ämne. Bland många internationella företag är det numera regel att skattefrågor hamnar på ledningen och styrelsens bord. I spåren av flertalet internationella skattehärvor har många företag ökat fokus på skattefrågor och satt av resurser för att producera hållbara skattepolicies. Många företagsledare menar även att en alltför hård beskattning utgör en fara för tillväxt och företagens förmåga att skapa arbetstillfällen. För samtliga inblandade är skatteområdet komplext och under ständig förändring.

Delningsekonomin kommer även driva fram behovet att helt ny skattelagstiftning då företag som Uber och Airbnb bedriver sin verksamhet på sådant sätt att internationell skattelagstiftning inte riktigt hängt med.

Topp 5

orosmoment för Sveriges ledare...

  • Svag tillväxt (87%)
  • Tillgång till nyckelkompetens (84%)
  • Geopolitisk ovisshet (82%)
  • Framtiden för eurozonen (79%)
  • Överreglering (76%)

På global nivå har ”osäker ekonomisk tillväxt” övertagit förstaplatsen före ”överregleringar” som det främsta hotet mot det egna företagets tillväxtutsikter

CEO Survey fyller 20 år!

Har rollen som företagsledare förändrats under 20 år och vad tänker ledare om framtiden?

Globaliseringen driver inte längre tillväxten i världen i samma utsträckning den en gång gjort. Fokus har i stället skiftat mot den allmänna opinionen som i värsta fall får en inbromsande effekt på tillväxten.

Bob Moritz, styrelseordförande, PwC globalt

Playback of this video is not currently available

Kontakta oss

Peter Nyllinge

Peter Nyllinge

Styrelseordförande, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Följ oss i sociala medier