Rädsla för terrordåd och populism

2018-01-22

hot | PwC

Generellt sett verkar vd:ar ha blivit mer oroliga än föregående år. Främst gäller det externa hot av geopolitisk eller socioekonomisk karaktär framför hot som mer direkt rör den egna verksamheten, som till exempel konsumentbeteende. Ger god konjunktur utrymme att fokusera på samhällsfrågor?
 

En generell observation är att företagsledare på senare år börjat oroa sig allt mer för breda geopolitiska, socioekonomiska och miljömässiga hot. På global nivå kan vi notera att orosnivån gått upp i årets undersökning jämfört med året innan. Andelen företagsledare som svarat "extremt orolig" har ökat vad gäller nästan alla av de fem främsta hoten. Snarare än att vara oroliga för specifika företeelser inom den egna marknaden eller sin egen sektor så ser det ut som om företagsledare börjat oroa sig mer för större frågor utanför den egna verksamheten. Klimathotet tar för första gången steget upp bland de tio mest angelägna hoten, samtidigt som oron för terrordåd och cyberhot klämmer sig in bland de fem främsta hoten.

En förklaring till att geopolitiska och socioekonomiska frågor blivit mer angelägna de senaste åren är att de ständigt funnits på den politiska agendan och drivits starkt i internationella sammanhang arrangerade av exempelvis World Economic Forum, FN och EU. Som företagsledare för en större verksamhet måste man numera ta hänsyn till dessa frågeställningar, annars utsätter man sin verksamhet för affärsmässiga risker.
 

Rädslan för terrordåd spär på företagsledares oro

Sedan millennieskiftet har Europa drabbats av en rad uppmärksammade terroristattacker och under 2017 drabbades bland annat Manchester, Hamburg och Stockholm. Med dessa attacker färskt i minnet är oron för terrordåd ett av de största hoten bland företagsledare, visar årets undersökning.

I årets upplaga har ändå rädslan för terrorism tydligt avancerat och utgör numera det hot som företagsledare är näst mest oroliga för på global nivå (från en tolfteplacering året innan). I år svarar 40 procent av de tillfrågade företagsledarna att de är "extremt oroliga" för terrorism. Det är en fördubbling jämfört med året innan då siffran var 20 procent.
 

Ligger oron på en rimlig nivå?

Oron för terrorattacker är förståelig och ifrågasätts nog av få. Men är den befogad och ligger oron på en rimlig nivå? Statistik för Västeuropa pekar på två viktiga fakta som man bör ha i åtanke. Antalet dödsfall i Europa efter terrorattacker mellan 1970 och 1990 var betydligt fler än antalet dödsfall mellan 1990 och 2015.

För Västeuropas del är 1970- och 80-talen den period historiskt då terrorismen skördat flest dödsoffer. Perioden från 1990-talet och fram till nu har med andra ord varit en lugnare period än föregående decennier. Det är lätt och tro att vi befinner på höga historiska nivåer, så är inte fallet. Andelen dödsoffer efter terrordåd i Europa utgör en förhållandevis liten andel i förhållande till totalen1.
 

Terrordåden i Europa har satt sina spår

Däremot har det totala antalet dödsfall relaterade till terrordåd ökat tydligt i framför allt regioner som  Mellanöstern, Afrika och Asien. Viss data pekar på att nästan 80 procent av världens dödsoffer relaterade till terrorism kommer från Irak, Afghanistan, Pakistan, Syrien och Nigeria2. Därför är det inte konstigt att man hittar de mest oroliga företagsledarna i Asien där flertalet större terrordåd inträffade under 2017 med över 100 döda. Men de senaste årens terrordåd i Spanien, Frankrike och Tyskland har utan tvekan satt tydliga spår också bland Europas företagsledare.


https://www.weforum.org/agenda/2016/03/terrorism-in-europe-at-historical-high/

https://www.worldatlas.com/articles/the-global-terrorism-index-countries-most-affected-by-terrorist-attacks.html

Kontakta oss

Peter Nyllinge

Peter Nyllinge

Styrelseordförande, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Följ oss i sociala medier