Mer samarbete krävs för att skapa förtroende och lösa våra samhällsutmaningar

I dagens värld är förtroende en nyckelfråga för ett företags existens. Enligt Edelman Trust Barometer, som årligen mäter nivån av tillit globalt, har förtroendet för både regeringar, företag och civilsamhället minskat under det senaste decenniet.

Det räcker inte längre för företag att bara leverera kortsiktiga finansiella resultat, utan de förväntas även ta ett större ansvar för att bidra till hållbara lösningar av de stora samhällsfrågorna. De här utmaningarna står inte i motsatsförhållande till varandra utan går snarare hand i hand. Därför behöver företagen en strategi för hur de kan skapa värde och öka förtroendet, samtidigt.

Undersökningen har tittat på förtroendeskapande utifrån tre olika aspekter, med betoning på samarbeten av olika slag:

• Hur samarbetar företagen med externa parter för att skapa nya ekonomiska värden?
• Hur samarbetar de för att lösa samhällsutmaningar?
• På vilket sätt bygger företagen upp förtroende internt?

Svenska bolag behöver öka fokus på samarbeten med entreprenörer

Av de globala företagsledarna säger 26 procent att de till stor eller mycket stor del samarbetar med etablerade bolag och konkurrenter för att skapa nya ekonomiska värden, 20 procent samarbetar med industrikonsortier (sammanslutningar av flera företag) och 20 procent med entreprenörer eller start-ups.

Svenska vd:ar ligger ungefär på samma nivå av samarbete som de globala respondenterna förutom när det gäller samarbete med industrikonsortier och entreprenörer eller start ups, där endast 10 respektive 11 procent anger att det idag finns en samverkan. Här finns uppenbarligen en tydlig affärsmöjlighet för svenska bolag.

kollegor på kontor tittar på skärm

Behov av fler samarbeten kring samhällsutmaningar

Företagen samarbetar generellt sett mer med externa parter för att skapa ekonomiska värden än för att lösa olika typer av samhällsutmaningar. Färre än vart femte globalt företag samarbetar med nationella eller lokala offentliga aktörer och industrikonsortier för att lösa olika samhällsproblem, och endast tio procent samarbetar med entreprenörer eller start-ups.

När det gäller samarbeten med NGO:s (Non-Governmental Organizations) säger endast 14 procent av de globala företagsledarna att det finns ett sådant. En låg siffra med tanke på att NGO:s borde vara en naturlig samarbetspart i och med att många frivillig- och välgörenhetsorganisationer räknas in i den kategorin.

Precis som när det gäller samarbeten för att skapa ekonomiska värden, samarbetar de svenska företagen mindre än sina globala kollegor med industrikonsortier och entreprenörer eller start-ups för att lösa stora samhällsproblem.

Av de svenska vd:arna säger 6 procent att de samarbetar med olika företagssammanslutningar, medan ingen respondent (0 procent) anger att de samarbetar frekvent med entreprenörer eller start-ups för att lösa samhällsutmaningar. Behovet av samarbeten är alltså än större inom samhällsområdet än när det gäller ekonomiska värden.

Mer tillåtande företagskultur i svenska bolag

Hur gör då företagen för att bygga upp ett förtroende internt? Ett sätt kan vara att skapa en kultur där medarbetarna känner att det är tillåtet att prova på nya saker och göra misstag.

Av de globala vd:arna säger 46 procent att ledarna i deras organisationer ofta eller vanligtvis accepterar mindre misstag. Var femte vd menar att deras ledare kan ha överseende med misstag vid enstaka tillfällen, medan 8 procent hävdar att deras chefer sällan kan acceptera ett fel. 

Enkätsvaren visar att attityden är mer tillåtande i Sverige, där hela 64 procent av vd:arna säger att ledarna i deras företag ofta eller vanligtvis kan acceptera mindre fel. Endast 1 procent av de svenska vd:arna har svarat att deras ledare sällan accepterar mindre misstag.

Ett annat sätt att skapa ett öppet och förtroendefullt klimat på arbetsplatsen är att uppmuntra olika åsikter och en öppen intern diskussion kring viktiga frågor. Även här ser vi en skillnad mellan svenska och globala företagsledare.

I Sverige uppmuntrar 71 procent av vd:arna ofta eller vanligtvis till diskussioner, vilket kan jämföras med 56 procent av de globala ledarna. På samma sätt kan vi se att 8 procent av ledarna i Sverige har en mer restriktiv hållning till den interna diskussionen och endast vid enstaka tillfällen uppmuntrar till detta. Motsvarande global siffra är 18 procent.

Potential att skapa säkrare prognoser

Företagen skapar också förtroende genom att resultatprognoserna för de projekt man driver är i linje med det faktiska utfallet. Undersökningen visar tydligt att det finns en förbättringspotential inom det här området.

Faktum är att bara runt hälften av vd:arna (45 procent globalt och 55 procent i Sverige) anser att projekten ofta eller vanligtvis resulterar i enlighet med prognoserna. Så många som var femte vd totalt sett säger att prognoserna sällan, eller bara vid enstaka tillfällen, överensstämmer med utfallet.

händer och dokument

Fråga: Ledarna i bolaget accepterar mindre misstag.
(Jämförelse vd:ar globalt respektive Sverige)

graf ledare accepterar misstag

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Sofia Götmar-Blomstedt

Vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 82

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Kommunikationschef, PwC Sverige

Tel 0728-80 95 08

Följ oss i sociala medier