Näringslivet behöver ställa om för framtiden

I årets undersökning har vi även frågat företagsledarna om hur de ser på omställning. Här handlar det både om behovet av förändring av den egna verksamheten, men också om vilka omvärldsfaktorer som driver på omställningen.

En av frågorna vi ställde var hur länge företagsledarna tror att deras företag kommer att vara konkurrenskraftigt om de fortsätter på den inslagna vägen. Hela 39 procent av såväl de globala som de svenska vd:arna tror att deras nuvarande verksamhet bara kommer att vara framgångsrik i maximalt tio år med nuvarande inriktning. Det finns med andra ord ett stort behov av nytänkande och förändring inom många verksamheter.

Omvärldsfaktorer pressar på för förändring

Vilka är då de orsaker som driver behoven av förändring? Enligt företagsledare både globalt och i Sverige är det särskilt tre områden som kommer påverka lönsamheten i den egna branschen de kommande tio åren och som man därför måste ta med i beräkningen:

• ändrade konsumtionsmönster
• brist på arbetskraft och kompetens
• omställning till nya energikällor.

Vd:arna i Sverige ser generellt sett en större påverkan från dessa faktorer än sina globala kollegor. 63 procent ser en stor eller mycket stor påverkan från ändrade konsumtionsmönster, 61 procent framhåller brist på arbetskraft och kompetens, och 56 procent omställning till nya energikällor.

Motsvarande siffror globalt är 56 procent (ändrade konsumtionsmönster), 52 procent (brist på arbetskraft och kompetens) och 37 procent (omställning till nya energikällor).

järnvägsspår i kvällsljus

Fråga: Vad kommer att påverka lönsamheten i branschen de kommande tio åren?
(Svar från svenska vd:ar.) 

graf påverkan på lönsamheten i branschen

Större teknikfokus bland globala bolag

Det finns tydliga skillnader i vilka åtgärder vd:arna väljer för att ställa om sin verksamhet. Det finns ett stort övergripande fokus på investeringar i att automatisera processer och system, kompetensutveckla företagets medarbetare och införa ny teknik, exempelvis molntjänster och AI (artificiell intelligens).

Av de globala vd:arna säger 76 procent att de kommer investera i automatisering av processer och system det kommande året, 72 procent vill satsa på kompetensutveckling av medarbetarna medan 69 procent vill införa ny teknik.

Svenska vd:ar tänker mer på klimatet

I Sverige har företagsledarna samma syn på vilka områden som driver förändring och ska prioriteras högst för framtida investeringar, men andelen som anser detta är klart lägre inom vissa områden. Till exempel prioriterar bara 54 procent införandet av ny teknik.

De svenska vd:arna är däremot betydligt mer intresserade av klimatrelaterade investeringar, som användning av alternativa energikällor (45 procent) och att satsa på att få bort koldioxid från bolagets affärsmodell (51 procent). Globalt sett anger endast 34 respektive 31 procent dessa alternativ.

Fråga: Vilka investeringar kommer bolaget att göra under de kommande tolv månaderna?
(Jämförelse mellan globala och svenska vd:ar.) 

graf investeringar

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Sofia Götmar-Blomstedt

Vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 82

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Kommunikationschef, PwC Sverige

Tel 0728-80 95 08

Följ oss i sociala medier