Få företagsledare tror på ökad tillväxt

För ett år sedan andades resultaten av vår globala vd-undersökning stark optimism. Hela 77 procent av respondenterna trodde på ökad global tillväxt under det kommande året, säkerligen som en följd av den goda ekonomiska utvecklingen när effekterna av pandemin började avta.

I år har pendeln slagit över åt andra hållet. Endast 18 procent av de globala företagsledarna tror nu på en ökning av tillväxten under de kommande tolv månaderna. Resultatet är kanske inte så förvånande med tanke på Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari 2022 och de omfattande effekter detta har fått i form av ökad inflation, räntehöjningar, höjda drivmedelspriser och en europeisk energikris.

I Sverige ser man ännu mer dystert på framtiden – endast 6 procent tror på ökad global tillväxt. En förklaring till det är sannolikt att Sverige är ett litet land i förhållande till många av de andra medverkande länderna, och därmed än mer utsatt. Vi har till exempel sett en exceptionell försvagning av kronan i förhållande till ledande valutor, vilket påverkar importberoende verksamheter.

Även synen på tillväxt i det egna landet är en helt annan än förra året. Av de globala respondenterna tror 29 procent på ökad tillväxt i det egna landet de kommande tolv månaderna, men endast 1 procent av de svenska vd:arna ser ljust på tillväxten i Sverige.

Något ljusare för den egna verksamheten

Den här utvecklingen har även till viss del spillt över på hur företagsledarna ser på framtiden för den egna verksamheten, även om bilden inte är lika mörk som när det gäller världsekonomin.

Av de globala företagen är 42 procent övertygade om ökade intäkter det kommande året, medan drygt hälften ser en ökning på tre års sikt. Motsvarande siffror för de svenska vd:arna är 38 respektive 45 procent. 

storstad i gryningsljus
graf global tillväxt

USA stärker sin position som det viktigaste landet för tillväxt

I årets undersökning befäster USA sin position som det land som anses viktigast för det egna bolagets tillväxt. Av de globala respondenterna anger 40 procent USA som mest betydelsefullt för tillväxt under den kommande tolvmånadersperioden, medan Kina kommer på andra plats med 23 procent. Gapet mellan de två länderna har därmed ökat med tre procentenheter sedan förra året.

Australien är något av en global “bubblare” i sammanhanget och har tagit sig in på en femteplats efter Tyskland och Storbritannien. Andelen globala företagsledare som anger Australien som viktigaste land för tillväxt har ökat från 5 procent för två år sedan till 11 procent i år. Tyskland ligger kvar på samma nivå som förra året och Storbritannien ökar något – båda hamnar på 18 procent.

I kölvattnet av Rysslands agerande under året har även osäkerhetsfaktorerna kring Kina ökat. Den så kallade Taiwan-konflikten har blivit alltmer infekterad under 2022, och vi har sett flera exempel på nya allianser och samarbeten som växt fram som en motpol till kinesisk dominans.

Japan är till exempel ett av flera länder som utökat samarbetet med Australien. De nya säkerhets- och affärsmässiga banden som nu knyts mellan länderna, har troligtvis bidragit till att lyfta Australien i årets rapport.

Tyskland viktigast för svenska vd:ar

Svenska företagsledare har en något annorlunda syn på saken. Av dem anser knappt hälften att Tyskland är viktigast för framtida tillväxt, följt av USA och Norge. Kina hamnar däremot först på en sjätteplats, efter Danmark och Finland.

Intressant från ett svenskt perspektiv är också att Tysklands betydelse har ökat markant från förra året – med 8 procentenheter – medan USA har legat still. Även Norge och Danmark har ökat i betydelse och båda är upp 5 procentenheter jämfört med för ett år sedan. 

graf land viktigast för egna bolagets tillväxt

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Sofia Götmar-Blomstedt

Vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 82

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Kommunikationschef, PwC Sverige

Tel 0728-80 95 08

Följ oss i sociala medier