Generativ AI – hot eller möjlighet för företagen?

Beräkningar visar att AI (artificiell intelligens) väntas bidra med 270 000 miljarder kronor till världsekonomin fram till år 2030. Hela tio procent av den här summan kommer dessutom att genereras i norra delen av Europa. Frågan många ställer sig är därför: Hur kan den affärsmässiga potentialen av AI förverkligas?

Vår vd-undersökning visar tydligt att de globala företagsledarna är mer positivt inställda till AI jämfört med de svenska. 32 procent av de globala företagen uppger att de har implementerat generativ AI under det senaste året, och 31 procent har ändrat sin teknikstrategi på grund av de nya verktygen. Svenska vd:ar har inte varit lika snabba ur startblocken: 18 procent uppger att de har implementerat tekniken och 16 procent har ändrat sin teknikstrategi. 

Även när företagsledarna blickar framåt ser de globala företagen större möjligheter. Nästan sex av tio vd:ar globalt anser att AI kommer att öka kvaliteten på företagets produkter och tjänster under det kommande året, och knappt hälften menar att tekniken kommer att stärka förmågan att skapa förtroende.

I Sverige är det bara fyra av tio vd:ar som instämmer i att AI kommer öka kvaliteten på företagets leveranser, medan endast en av fyra anser att tekniken kommer att förbättra möjligheterna att skapa förtroende.

företagare läser om generativ AI

Artificiell intelligens, AI – hur påverkas din verksamhet?

Läs mer om artificiell intelligens

Möjligheter och ansvar

AI kommer att omvandla affärsmodeller, omdefiniera arbetsprocesser och förändra hela branscher. Företagsledare måste navigera mellan potentiella risker och behov av att agera snabbt för att ta vara på nya möjligheter. Det gäller också att få medarbetarna med på tåget. Att vara transparent, målinriktad och förtroendeskapande när det gäller AI-relaterade planer och beslut, gör medarbetarna mer positivt inställda till omställning och förnyelse.

Samtidigt har företagsledare ett ansvar för att deras organisationer använder AI på ett korrekt och sunt sätt. Med tanke på innovationstakten och den oundvikliga fördröjningen när det gäller nya normer och regler, faller mycket av ansvaret på företagen just nu.

Fokus på riskerna med AI

Skillnaden mellan svenska och globala företag kan bero på fler faktorer, dels bristande kunskap om vad AI är och hur det kan bidra till ökad produktivitet, dels att den svenska debatten till stor del fokuserat på riskerna med AI snarare än möjligheterna. Avsaknaden av tydliga riktlinjer och regelverk för hur man kan använda AI på ett ansvarsfullt sätt har troligtvis förstärkt denna position.

Risken med denna otydlighet är att innovationskraften hämmas och att vi inte utnyttjar den enorma potential som finns med användning av AI. EU har nu slutligen antagit EU AI Act, vilket kommer skapa bättre förutsättningar för ansvarsfull AI-innovation med positiva effekter som följd. Företag bör nu fokusera på att skapa ramverk och processer för att möjliggöra just denna typ av innovation.

Både globala och svenska företagsledare är å andra sidan övertygade om att effektiviteten kommer att förbättras med AI. Så tror exempelvis 64 procent av de globala företagsledarna och 56 procent av de svenska att deras medarbetare redan inom ett år kommer att kunna använda sin arbetstid mer effektivt med hjälp av AI.

Andra förväntade positiva aspekter med AI är större lönsamhet och ökade intäkter. 46 procent av de globala vd:arna och 34 procent av de svenska förutser ökad lönsamhet, medan andelen som tror på ökade intäkter är 41 respektive 26 procent.

person håller mobiltelefon

Fråga
I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om generativ AI?

graf generativ AI

Svenska företag har varit långsammare att implementera AI-tekniken än globala företag. Möjligen kan det återspegla det faktum att svenska folket generellt sett känner stor skepsis inför AI-lösningar. Endast en procent av svenskarna har fullt förtroende för AI, men tror samtidigt att förtroendet kan öka genom bättre säkerhetssystem och reglering. För att AI ska kunna ta fart är det därför avgörande att företagen utvecklar och använder sina AI-lösningar på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

Fredrik Lundberg, ansvarig för AI, Data & Analytics, PwC Sverige

 

AI leder till högre kompetenskrav och större konkurrens

Hela sju av tio globala företagsledare anser att AI markant kommer att höja kraven på att medarbetarna utvecklar nya färdigheter under de kommande tre åren. Två av tre tror också att tekniken kommer att öka konkurrensen inom den egna branschen.

I Sverige är oron inte lika stor. Knappt hälften av svenska vd:ar tror att kraven på att utveckla ny kompetens ökar med AI, och hälften tror att tekniken leder till större konkurrens på marknaden.

Ett annat orosmoment är hur AI kommer att påverka den nuvarande personalstyrkan. Här menar en fjärdedel av vd:arna, både globalt och i Sverige, att antalet anställda kommer att minska under de kommande tolv månaderna som en följd av den nya tekniken.

Samtidigt ges något av dubbla signaler när det gäller påverkan på arbetskraften. På en mer generell fråga om personalstyrkan så svarar 39 procent av de globala vd:arna att antalet medarbetare totalt sett kommer att öka under de kommande tolv månaderna.

Yrken som idag exempelvis går ut på att sammanställa stora mängder information eller göra avancerade beräkningar, kan vara i riskzonen för AI. Samtidigt tillkommer troligen nya roller inom till exempel utveckling och hantering av AI-verktyg för att säkra etisk användning och korrekt hantering.

Oavsett var man som företagsledare står i denna fråga i dag är det viktigt att göra en analys av möjligheter och påverkan av AI, och vilka följder det får för behov av personal och kompetens inom företaget.

händer skriver på tangentbord

Cyberriskerna ökar med AI

Både globala och svenska företagsledare tror att cyberriskerna kommer att öka i och med införandet av AI. 64 respektive 68 procent instämmer i att AI leder till större risker inom cybersäkerhet under det kommande året.

Andra risker som nämns av respondenterna är att AI kan bidra till att sprida felaktig information, risker kopplade till juridiskt ansvar och företagets varumärke, samt att tekniken kan leda till ett snedvridet fokus på vissa kundgrupper eller medarbetare.

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Sofia Götmar-Blomstedt

Vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 82

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Kommunikationschef, PwC Sverige

Tel 0728-80 95 08

Följ oss i sociala medier