Tar näringslivet plats på förändringsresan?

Få tror att vi kommer att gå tillbaka till det tidigare normalläget när pandemin väl klingar av. För att utveckla den egna verksamheten i rätt riktning krävs mod att förändra gamla mönster och skapa nya strukturer. I ett makroperspektiv så visar årets undersökning på skillnader när det gäller enskilda länders attraktionskraft.

USA stärker positionen i förhållande till Kina

Allt fler företag nämner USA som det viktigaste landet för tillväxten i det egna bolaget, samtidigt backar Kina i betydelse. I förra årets undersökning var länderna i princip på samma nivå, men nu är det närmare sju procentenheter fler som uppger USA som mest centrala land för tillväxt i förhållande till Kina. Tyskland befäster tredjeplatsen rejält samtidigt som Storbritannien passerar Indien och klättrar upp till en fjärdeplats. Vi kan med detta som grund ana att Brexit har medfört en positiv effekt på Storbritanniens attraktionskraft som handelspartner.

graf länder betydelsefulla för egna företagets tillväxt

I en tid då vi svävar i ovisshet om utvecklingen i relationen mellan USA och Kina får vi även intressanta signaler från respektive länders näringsliv. Vi kan tydligt se olika riktningar när det gäller hur företag från Kina respektive USA närmar sig varandras marknader. Företagsledarna i USA fortsätter att backa ut från Kina, samtidigt som de kinesiska kollegorna ser USA som allt viktigare för tillväxt under det kommande året.

Företagsutveckling genom medarbetarstrategier

I tider av förändring är en relevant frågeställning hur företagen utvecklar medarbetarstrategierna för att skapa ökad konkurrenskraft. Resultaten visar att företagen i första hand förändrar fokus på produktionsförbättringar genom automation och teknik, vilket 36 procent uppger. På andra plats hamnar företagskulturen som 32 procent lyfter fram och därefter utbildning och utveckling av medarbetare (31 procent).

Noterbart är att så många som 46 procent av de svenska företagsledarna är benägna att lägga fokus på utveckling av kompetens genom stärkt företagskultur. Däremot är det endast två procent av de svenska företagen som uppger att de satsar på att förändra ekonomiska ersättningar och incitament som en del av kompetenshöjningen. Här finns en tydlig skillnad mot det globala snittet där närmare var femte företagsledare ger samma svar.

 

graf inställning till investeringar
graf medarbetarstrategier

Kassakistan öppnas för digitala investeringar

Företagsledarna har även svarat på frågor om synen på investeringar i ett treårsperspektiv till följd av påverkan från covid-19. Här framkommer att 83 procent av företagen kommer att genomföra ökade satsningar på den digitala omställningen. Samtidigt säger tre av fyra företagsledare att de kommer att införa initiativ för kostnadseffektiviseringar.

Även om de svenska företagsledarna hakar på digitaliseringstrenden – 77 procent uppger ökade investeringar under de närmaste tre åren – så visar undersökningen även på en oroande tendens för svensk del. Inom samtliga tio undersökta delområden säger färre svenska bolag att de har ökat investeringar till följd av pandemin jämfört med det globala snittet.

Ett område som väcker särskilda frågetecken är forskning och utveckling där det globala snittet för ökade investeringar är 58 procent, samtidigt som motsvarande siffra bland de svenska svaren är 36 procent. Ett annat område med samma utveckling gäller kapitalinvesteringar, där skillnaden är stor mellan det globala snittet på 42 procent och den svenska svarsandelen på endast 17 procent.

 

"Pandemin har inneburit en snabbspolning framåt av den digitala utvecklingen och företagsledarna står nu positionerade för att öka de digitala investeringarna. Samtidigt som företagen behöver skynda på satsningarna, så går det inte att blint rusa mot framtiden. Det måste finnas tydliga målsättningar och strategiska beslut som ligger till grund för den digitala omställningen. Dessutom behöver den digitala utvecklingen kroka arm med andra discipliner, till exempel när det gäller säkerhetsaspekterna."

Bo Karlsson, ansvarig Digital Transformation, PwC Sverige
smartphones

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Sofia Götmar-Blomstedt

Vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 82

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Följ oss i sociala medier