Att förutse det oförutsägbara

Risker i en tid av förändringar

Historiskt sett har PwC:s vd-undersökning tydligt visat hur risker skiljer sig åt över världen, men 2020 blev året då vi brottades med en gemensam utmaning. Pandemin satte även fingret på en öm punkt – att skapa förberedelse för det oförutsedda.

När företagsledarna listar risker som de har vävt in i det strategiska riskhanteringsarbetet, så är det föga förvånande att 68 procent nämner pandemier och andra hälsorelaterade risker. Därefter följer cyberhoten som 59 procent anger inom ramen för den strategiska riskhanteringen. Mer överraskande är att så få som 40 procent har vägt in klimatförändringar i riskarbetet och bara 29 procent geopolitisk osäkerhet.

graf de fem största riskerna

Självkritik mot de egna prognoserna

I årets undersökning har företagsledarna även skattat hur pass väl verksamheterna lyckas med att genomföra prognoser inom olika områden. Här visar resultaten att många företag är bra på att prognostisera vinst, tillväxt och kapitalinvesteringar, men sämre på att hitta rätt när det gäller forskning och utveckling, innovation och marknadsföring.

Som exempel träffar 79 procent av företagen rätt inom en marginal på ± 10 procent när det gäller tillväxtprognoser men bara 56 procent när det gäller avkastning på forskning, utveckling och produktinnovation. Än värre ställt är det inom marknadsföring där 53 procent levererar prognoser inom en marginal på ± 10 procent och där närmare hälften av företagsledarna inte ens har en uppfattning om kvaliteten på prognosernas utfall.

 

"Under det senaste året har många företag fokuserat på akuta utmaningar, men för en kontinuerlig framgång så måste riskhanteringen ske strategiskt och i ett långsiktigt perspektiv. Genom att arbeta förutseende med riskhanteringen så ökas möjligheterna att nå organisationens mål. I dag finns även fantastiska nya möjligheter att använda digitalt stöd för att på ett enkelt och metodiskt sätt arbeta med och följa upp verksamhetens risker."

Anneli Granqvist, ansvarig Risk Advisory, PwC Sverige
graf rättvisande prognoser

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Sofia Götmar-Blomstedt

Vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 82

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Följ oss i sociala medier