Finansiell analys och modellering

Finansiell analys och modellering är en grundläggande del i både transaktionssituationer och i den dagliga verksamheten. I osäkra och komplexa situationer när den underliggande analysen har stor inverkan på beslut som skall fattas ökar behovet av att till fullo kunna förlita sig på resultatet. Det är då du kan behöva stöd av våra experter inom finansiell modellering.

Våra specialister inom finansiell modellering arbetar med att utveckla finansiella och operationella modeller som ger dig stöd i att strukturera, analysera och belysa osäkra och komplexa situationer. Vi hjälper dig att ta fram nya modeller samt kvalitetssäkra och utveckla befintliga modeller så att de håller hög kvalitet, är flexibla, tydliga och anpassade för det tilltänkta ändamålet.

Exempel på modeller vi kan hjälpa dig att utveckla:
  • Detaljerade prognoser som underlag för värdering, prissättning och förhandling med investerare och/eller finansiärer vid en transaktion.
  • Scenario- och känslighetsanalys för att se effekter i resultat, balans och kassaflöde vid förändringar i operationella, kommersiella eller finansiella förutsättningar, samt vid byte av redovisningsprinciper
  • Utvärdering av finansieringsalternativ, exempelvis genom analys av skatteeffekter och covenanter
  • Analysverktyg till beslutsfattare för utvärdering av investeringsalternativ och/eller andra typer av strategiska beslut
  • Budgetering- och prognostiseringsverktyg
  • Modeller som förtydligar och förbättrar intern rapportering till ledning och styrelse
  • Lönsamhetsanalyser av produkter och/eller kunder
  • Cash management och/eller analys av lagerhållning och övrigt rörelsekapital

Vi stödjer dig också med detaljerade kvalitetsgranskningar av alla typer av excelmodeller för att minska riskerna med modellen och öka alla parters förtroende för analysen.

 

Kontakta oss

Jon Walberg

Jon Walberg

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 11

Sofia Lönnkvist

Sofia Lönnkvist

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 24

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide