Nytt EU-direktiv stärker skyddet för visselblåsare

2019-05-17

oroad kvinna sitter vid dataskärm

I dagsläget har endast tio EU-länder, däribland Sverige, lagstiftning som skyddar visselblåsare. Genom ett nytt visselblåsardirektiv, EU Whistleblower Protection Directive, som beslutades i april 2019, har EU vidtagit åtgärder för att tillse gränsöverskridande bestämmelser för flera sektorer som ska medföra ett förstärkt skydd för visselblåsare. Det nya direktivet går längre än den befintliga svenska lagstiftningen i flera delar.

I korthet innebär det nya direktivet följande:

  • Vilka som berörs: Alla privata företag med fler än 50 anställda, företag som verkar inom finansbranschen, företag som är extra känsliga för penningtvätt eller finansiering av terrorism samt kommuner med mer än 10 000 invånare.
  • Rapporteringssystem: Säkra och effektiva kanaler ska etableras för intern rapportering som garanterar visselblåsarens anonymitet. Visselblåsare uppmanas att i första hand använda de interna kanalerna inom sin organisation innan de kontaktar externa organ som inrättats av offentliga myndigheter. Visselblåsare förlorar dock inte sitt skydd även om de väljer att vända sig direkt till externa kanaler.
  • Tillämpningsområde: Visselblåsning gällande exempelvis offentlig upphandling, penningtvätt, finansiella tjänster, företagsbeskattning, dataskydd, skydd av EU:s ekonomiska intressen, livsmedels- och produktsäkerhet samt miljöskydd och kärnvapensäkerhet.
  • Personer som skyddas: Alla personer som kan skaffa sig information om överträdelser i ett arbetsrelaterat sammanhang, till exempel arbetstagare, inklusive offentligt anställda på nationell/lokal nivå, volontärer och praktikanter, icke-verkställande styrelseledamöter, aktieägare etc.
  • Skyddsåtgärder för visselblåsare: Alla former av repressalier mot visselblåsare, även hot om repressalier, förbjuds och lagen introducerar flera skyddsåtgärder som ska förhindra detta, något som organisationerna måste implementera in sin interna uppförandekod.
  • Krav på hantering och uppföljning av visselblåsarrapporter: Företag, organisationer och myndigheter har en skyldighet att följa upp rapporter från visselblåsare inom tre månader, vilket kan förlängas till sex månader för externa kanaler.

Medlemsländerna har två år på sig, det vill säga till april 2021, att implementera de nya reglerna i sina nationella rättssystem. Straffrättsliga, civila eller administrativa påföljder kommer att påföras aktörer som inte lever upp till EUs nya direktiv.

 

Kontakta oss

Ulf Sandlund

Executive Director Forensic Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 07

Magnus Lindahl

Director Forensic, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 25

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide