Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Riskpremiestudien 2021: Fortsatt hög nivå för riskpremien vid börsinvesteringar

2021-06-08

kvinna läser riskpremiestudien 2021 på sin smartphone

Den så kallade marknadsriskpremien för placeringar på den svenska aktiemarknaden har visserligen minskat i jämförelse med fjolårets rekordnotering, men ligger fortfarande på en historiskt hög nivå. När det gäller avkastning så går Corporate Finance-aktörer mot strömmen som enda kategori där kraven har ökat sedan förra året. För investeringar i bolag med så kallad ESG-profil så är avkastningskraven där generellt lägre. Det visar resultaten från årets riskpremiestudie från PwC som är den tjugotredje i ordningen. 

– Årets studie visar att marknadsriskpremien för investeringar på den svenska aktiemarknaden har minskat med en procentenhet till 6,7 procent. Men trots en urstark börs så har vi fortfarande historiskt höga nivåer på riskpremien. Det är bara vid tre tillfällen under undersökningens tjugotreåriga historia som vi har noterat en högre riskpremie, kommenterar Jon Walberg, ansvarig för företagsvärderingar på PwC.

Corporate Finance-aktörer mot strömmen när det gäller avkastning

Enligt årets studie så har avkastningskravet för investeringar på börsen minskat inom samtliga kategorier utom en. För aktörer inom Corporate Finance märks istället en viss ökning och där snittet nu är 0,6 procentenheter högre än bland företrädare för riskkapital, samt hela hela 1,7 procentenheter över snittet för fondkommissionärer. 

Minskat intresse för statsobligationer som referens 

Årets undersökning visar även att de senaste årens trend fortsätter när det gäller ett minskat användande av statsobligationer som referensränta för en riskfri investering.

– Utvecklingen är särskilt tydlig när det gäller den femåriga statsobligationen som bara tre procent anger att de använder som referens, vilket kan jämföras med 14 procent ifjol. Nu säger närmare var tredje respondent att de utgår från andra räntor och bland annat då långsiktiga amerikanska räntor eller en långsiktig normaliserad ränta baserad på realränta, säger Jon Walberg.

Lägre avkastningskrav vid investeringar i ESG-bolag

Rapporten visar även att avkastningskraven är generellt lägre för börsinvesteringar i bolag med så kallad ESG-profil. Hälften av respondenterna anser att de här investeringarna har ett lägre avkastningskrav och lika många menar att det inte påverkar avkastningskravet alls. Noterbart är att inte någon av de medverkande i undersökningen angav att ESG-profilering leder till ett högre avkastningskrav. 

– Slutsaten vi drar här är att förväntningarna på positiv utveckling i nuläget är så pass mycket högre i de här bolagen. I vissa kategorier är riktningen än mer påtaglig och allra mest tydliga är förvaltare och fondkommissionärer, där 88 respektive 75 procent anser att avkastningskraven är lägre, avslutar Jon Walberg.   

Om undersökningen 

Riskpremiestudien genomförs i form av enkätundersökningar riktade till större kapitalplacerare och andra aktörer på den svenska aktiemarknaden. Årets studie genomfördes under perioden 7-30 april 2021. Totalt erhölls svar från 34 aktörer inom kategorierna förvaltare, riskkapitalister, fondkommissionärer och rådgivare inom Corporate Finance.
 

"Det är bara vid tre tillfällen under undersökningens tjugotreåriga historia som vi har noterat en högre riskpremie."

Jon Walberg, ansvarig företagsvärderingar, PwC Sverige

Kontakta oss

Jon Walberg

Jon Walberg

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 11

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide