Riskpremiestudien 2019: Ökning av marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden

2019-05-10

människor gående på torg, sedda bakifrån

Årets riskpremiestudie visar att marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden har ökat jämfört med föregående år. Svaren implicerar en marknadsriskpremie på den svenska aktiemarknaden om 6,8 procent. Marknadsriskpremien har gått upp sedan föregående år och ligger i linje med 2015 års studie.

Det totala avkastningskravet på placeringar i stora noterade bolag uppmättes vid årets studie till 7,1 procent, marginellt lägre jämfört med föregående års studie. Vidare förväntar sig respondenterna i årets studie att Stockholmsbörsen i genomsnitt kommer avkasta över 5 procent under 2019, efter ett 2018 som uppvisade negativa tendenser och en inledning på 2019 där inflationen varit lägre än väntat och räntorna höjts.

Från slutet av mars 2018 till slutet av mars 2019 har Affärsvärldens generalindex stigit med 4,6 procent. Ökningen kan delvis förklaras av en stigande förväntan på börsbolagens vinstutveckling, tillsammans med en stark start på 2019 jämfört med föregående helår.

Respondenterna i studien anser att en normaliserad långsiktig riskfri ränta motsvarar en nivå om cirka 2,6 procent, vilket är lägre än vid förra årets studie (2,9 procent). Detta är betydligt högre än den genomsnittliga räntan på en svensk tioårig statsobligation som vid studiens genomförande var cirka 0,3 procent.

"Nivåer i linje med respondenternas ansedda normaliserade riskfria ränta har inte uppnåtts sedan hösten 2013. Det utdragna lågränteklimatet tycks inte ha märkbar effekt på vad som anses vara normal räntenivå."

Jon Walberg, Corporate Finance, PwC Sverige

Kontakta oss

Jon Walberg

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 11

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide