Riskpremien på den svenska aktiemarknaden har minskat

2018-05-17

Människor på gata

PwC:s årliga riskpremiestudie visar att marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden har minskat jämfört med föregående år. Det totala avkastningskravet är kvar på historiskt låga nivåer. 
 

Marknadsriskpremien är skillnaden mellan marknadsportföljens avkastning och avkastningen på en riskfri placering. Med andra ord är det den ersättning som en placerare förväntar sig att få i och med att de utsätter sig för risk. Ju mer riskfylld tillgång investeringen innebär, desto högre avkastning och riskpremie förväntas.

Svaren i studien visar på en marknadsriskpremie på den svenska aktiemarknaden om 6,4 procent, vilket är något lägre jämfört med föregående års studie om 6,5 procent.

Det totala avkastningskravet på placeringar i stora noterade bolag uppmättes vid årets studie till 7,2 procent. Det är därmed oförändrat jämfört med föregående års studie, vilket kan förklaras av en något högre riskfri ränta och en något lägre marknadsriskpremie. 

Respondenterna i årets studie anser att en normaliserad långsiktig riskfri ränta motsvarar en nivå om cirka 2,9 procent, vilket är i linje med föregående års studie. Räntenivån som uppgavs är betydligt högre än den genomsnittliga riskfria räntan på en svensk 10-årig statsobligation, uppgick till cirka 0,8 procent vid studiens genomförande.

Riksdagsvalet i september tros påverka framtida avkastning för välfärds-, fastighets- och finanssektorn på aktiemarknaden. Majoriteten av respondenterna i årets studie förväntar sig att en blå regering skulle ha en positiv inverkan medan en röd regering skulle ha en negativ inverkan på samtliga utvalda sektorer i undersökningen.

Välfärdssektorn uppvisar den största skillnaden mellan positiva och negativa förväntningar, där 80 procent av respondenterna anser att en röd regering skulle ha en negativ inverkan på välfärden medan 78 procent anser att en blå regering skulle ha en positiv inverkan på välfärden. 

Respondenterna anser att fastighetssektorn är den av de tre sektorerna som påverkas i lägst utsträckning av riksdagsvalets utgång.
 

Om rapporten

Riskpremiestudien presenterar marknadsriskpremien och andra komponenter som krävs för att kunna uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Undersökningen baseras på svar från aktörer verksamma inom aktieförvaltning, transaktionsrådgivning samt investeringar och värdering av svenska aktier. Undersökningen har genomförts av Corporate Finance inom PwC sedan 1998. I år behandlas även frågan om vilken inverkan de olika marknadsaktörerna förväntar sig att olika koalitionsregeringar skulle ha på utvalda sektorers avkastning på Stockholmsbörsen efter årets riksdagsval.  

 

Kontakta oss

Jon Walberg

, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 11

Följ oss i sociala medier