Deals Analytics - erfarenheter, trender och vägen framåt

Datadrivna insikter skapar bättre affärsbeslut

Datadrivna insikter

I dag har vi tillgång till betydligt mer data och information än någonsin tidigare. Svårigheten ligger i att veta vilken data man ska titta på för att identifiera rätt insikter.

Inom PwC är vi specialiserade på att omvandla data till meningsfulla insikter för att skapa långsiktiga värden för ditt företag. Vi hjälper dig att tolka komplexiteten och ta medvetna beslut genom att kombinera vår affärsförståelse, erfarenhet och teknisk innovation med din vision och data.

 

 

Smarta insikter ger medvetna affärsbeslut

Tar ditt företag tillvara på all den data ni har tillgång till? Skulle en kombination av data från exempelvis er kunddatabas/orderbok och ert redovisningssystem ge fördjupad förståelse för vad som driver er verksamhet?

Tack vare större datamängder och ny teknik kan vi med av vår erfarenhet hjälpa ditt företag till djupare insikter och på vis fatta mer underbyggda beslut.

Vilka har nytta av data analytics?

 • Ägare
 • Styrelse
 • Vd
 • CFO
 • Business/group controllers
 • Head of M&A

​Dina experter på finansiell analys

Gruppen för finansiella beslut och analyser (FDnA) är experter på ekonomi och analys. Vi har en unik kombination av kärnkompetens och djup kunskap som placerar oss i skärningspunkten mellan kommersiella, finansiella och teknisk specialisering.

Vi levererar insikter genom analys som underlättar beslutsfattande. Vi gör detta genom att använda ett brett utbud av avancerade analytiska verktyg och tekniker som svarar på våra kunders frågor.

Deals analytics före en transaktion

Identifiera ”verkliga” historiska trender och samband

 • Öka er förståelse för vad som drivit tillväxt och lönsamhet och nå den fulla potentialen av er data genom att använda och analysera alla era interna datakällor.

 • Kombinera interna och externa datakällor för att skapa nya insikter och dra ytterligare slutsatser kring trender och samband.

Förberedelse inför en transaktion

 • Lägg grunden till en kvalitativ och konsekvent presentation av historiska data och nyckeltal. Arbetet underlättar för utomstående att sätta sig in i och förstå underliggande trender. Det ger också stöd och ökat förtroende för affärsplanen.

 • Utveckla deskriptiva och prediktiva analyser för att stödja värderingen av verksamheten.  Det gör det möjligt att snabbt analysera och simulera olika scenarier.

Deals analytics under en transaktion

Datadriven due diligence

 • En fördjupad analys av historisk utveckling under Due Diligence-processen ger bättre och snabbare insikter kring verksamheten och dess utveckling. Det i sin tur gör det möjligt att ha en mer relevant diskussion med verksamhetens ledning under processen.
 • Med utgångspunkt i detaljerad data ges möjlighet att utmana säljarens presentation av den historiska utvecklingen och antaganden om framtida prognoser.

Skapa dynamiska verktyg för interaktion mellan olika intressenter i transaktionen

 • Genom interaktiv och dynamisk visualisering underlättas identifiering och diskussion av relevanta frågor och punkter. 
 • Svar kan ges i realtid utifrån hur diskussionen utvecklas och underlag kan snabbt uppdateras allteftersom mer information blir tillgänglig.

Deals analytics efter en transaktion

Hitta möjligheter till värdeskapande

 • Använd prediktiva analyser och strukturerade modeller för att identifiera och implementera värdeskapande initiativ.

 • En datadriven analys, i kombination med operativa och kommersiella initiativ, ger bättre stöd och underlag till välgrundade beslut.

Förbättrad uppföljning och förståelse för resultatet med datadriven rapportering

 • Kombinera finansiell och operationell data i rapporteringen för att bättre förstå resultat och utveckling, och ge underlag till bättre beslut.  
 • Länka ihop finansiell och operativ planering/budgetering med utgångspunkt i underliggande drivkrafter för den specifika affären. På så sätt skapas en tydligare och mer robust prognos.
 • Förbättra och förfina den fortlöpande förmågan att förstå och analysera verksamhetens resultat genom att addera ytterligare datapunkter allt eftersom.

Förstå affären och skapa bättre beslut

Att få en djupare förståelse för affären skapar underlag för bättre strategiska beslut. Med datadrivna insikter får ni en ökad förståelse för vad som drivit tillväxten och lönsamheten historiskt eller en prognos för att säkerställa det framtida värdet på företaget.

Exempel på kundcase

Hur vi hjälpt bolag i olika branscher:

Bank och försäkring: Detaljerade analyser av låneportföljen för att förstå hur företaget vuxit och vad som drivit portföljtillväxt, lönsamhet, churn och default rates samt räntenivåer. Insikterna utgjorde underlag för beslut om förvärv av banken, men analyserna implementerades senare som en del av den finansiella uppföljningen och användes för att styra verksamheten.

Healthcare: En djupgående analys av samtliga enheter inom samma koncern. Analysen gav en djupare förståelse för de olika enheternas utveckling och insikterna användes för att identifiera förbättringsområden för verksamheten.

Detaljhandel: Analys av tillväxt och lönsamhet baserad på data per SKU för en djupgående förståelse av underliggande drivare till tillväxt och lönsamhet samt samband mellan olika produkter (product clustering). Insikterna kunde bland annat användas till att utforska och kvantifiera möjligheter till ökad "cross-selling" av olika produkter.

  

Kontakta oss

Sofia Lönnkvist

Sofia Lönnkvist

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 24