Hur blir förvärv en succé med hjälp av synergier?

Efter mer än ett årtionde av rekordnivåer fick coronakrisen transaktionsmarknaden att tvärbromsa. Vi ser redan nu att marknaden börjar komma igång igen men vi står inför en avmattning jämfört med tidigare. Företagstransaktioner kommer fortsätta att genomföras och de företag som är bäst förberedda går starkast ur krisen. Köpare fokuserar nu på att effektivisera genom ökade marginaler, kostnadsbesparingar, optimering av rörelsekapital samt en ökad tillväxtpotential – med andra ord synergier. I den här artikeln undersöker vi hur företag kan nå framgång med hjälp av synergieffekter i sina kommande transaktioner.

Hur uppnår framgångsrika köpare synergier i ett företagsförvärv?

Företag får inte ut maximalt värde av sina transaktioner. Det visar PwC:s nyligen publicerade rapport "Creating Value Beyond the Deal", där över 600 företagsledare och 100 riskkapitalister intervjuats. Rapporten konstaterar att köpare som tidigt prioriterar synergier, som en del av den övergripande strategiska planen, överträffar liknande bolag i branschen.

Vad menar vi med synergier? Synergier kan vara stordriftsfördelar, korsförsäljning, lägre ränta på finansiering, ökad beläggning vid produktionsanläggningar. Helt enkelt aktiviteter i syfte att driva ekonomiska fördelar.
 

Tips för framgång: vår trestegsmetod för att realisera synergier 

Baserat på rapportens slutsatser samt ledande praxis har vi tagit fram en trestegsmetod för att öka sannolikheten att realisera synergier och således skapa ytterligare värde i ditt nästa förvärv.

Steg 1 Identifiera och kvantifiera synergipotentialen ("uppifrån-och-ned"-analys): Identifiera och prioritera synergimöjligheter och utveckla preliminära synergimål genom att med tillgänglig data, kvantifiera den fulla potentialen. Bedöm därefter sannolikheten för att realisera de synergier som identifierats. Det vill säga, anta en nåbarhetsgrad, samt beakta de risker som uppstår då synergin ska realiseras. Substantiera därefter de preliminära målen mot tillämpliga riktmärken, både interna och branschspecifika. 

Steg 2 Validera och substantiera den estimerade synergipotentialen ("nedifrån-och-upp"-analys): Engagera funktionella ledare / experter under företagsbesiktningen för att underbygga den identifierade synergipotentialen och initiera integrationsplaneringen. Då transaktionen har ägt rum samt när ytterligare data finns tillgänglig behöver den kvantitativa analysen kompletteras med en djupgående kvalitativ analys som beaktar ägandeskap, tidsperspektiv samt kostnader för att realisera synergiinitativen.

Steg 3 Fånga synergierna: Definiera och implementera en robust process med lämpliga styrmedel för att ha ständig kontroll över var projektet befinner sig. Genom att noggrant följa upp på integrations - och synergiinitativ samt att integrationen förhåller sig inom budgetens ramar säkerställs ett tydligt ägandeskap och transparens av händelseutvecklingen inom organisationen.
 

Kör!

Även då delar av världen börjar återhämta sig från coronapandemin är dess inverkan på ekonomin och företag ett faktum och långt ifrån över. Svåra tider kvarstår – frågan är djupet och längden av den ekonomiska nedgången. Oavsett kommer företagstransaktioner att fortsätta.

Trots detta, är det ingen slump när framgångsrika uppköp genomförs. Det framgår tydligt av vår undersökning att företag i allmänhet behöver utveckla sin förmåga att realisera synergier vid en integration genom att prioritera synergier tidigt, engagera rätt personer vid rätt tidpunkt och följa en formaliserad process för att spåra och rapportera framsteg.
 

Kontakta oss

Katie O'Brien

Katie O'Brien

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0728-80 93 73

Gustaf Lindahl

Gustaf Lindahl

Senior Associate, PwC Sverige

Tel 0729-80 97 16

Har du frågor om företagsaffärer?

Ring oss eller kontakta oss via formuläret om du har frågor.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide