PwC Private Business Attractiveness Index 2023

Sverige har klättrat en placering sedan i fjol och är nu på andra plats, med endast Schweiz framför. Därmed är Sverige fortfarande högst rankat inom EU, tätt följt av Tyskland. Däremot har fjolårets tvåa, Storbritannien, halkat ner till en delad sjätteplats.

En jämförelse om förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap

Även om privata företag skiljer sig åt, vad gäller exempelvis inriktning, storlek, bransch och lokalisering, har de många gemensamma behov. Till exempel rättvis och förutsägbar skattelagstiftning samt tydliga regelverk och tillgång till medarbetare med rätt kompetens. 

Sammantaget är dessa och andra faktorer avgörande för hur attraktivt ett land är för privata företag att verka och utvecklas i. Och det är vad PwC undersöker och, för tredje året i rad, sammanställer i Private Business Attractiveness Index.

I årets rapport har PwC undersökt hur 33 länder, främst i Europa, presterar inom nio olika kategorier. Resultatet vägs samman i ett index och ländernas ranking baseras på poäng som satts på 64 olika datapunkter inom kategorierna och maxpoängen är 100. För att kunna göra en mer detaljerad analys är kategorin ESG från och med i år uppdelad i två kategorier: Hållbarhet och klimat samt Social Responsibility och styrning. 

Av de 33 länderna har 17 stycken förbättrat sitt index i år (2022: 20 stycken).

Insikterna från undersökningen är tänkta att ge vägledning till företagsledare, regeringar och beslutsfattare om hur de kan förbättra förutsättningarna att driva företag i deras respektive länder och därmed stimulera ekonomisk tillväxt och utveckling.

Läs mer om de olika länderna som ingår i indexet samt om vilka metoder, faktaunderlag och kategorier som användes i undersökningen (på engelska).

"Klättringen Sverige har gjort i år visar på våra möjligheter och styrkor som företagarland som vi tillsammans behöver ta tillvara på. Inte minst innovationskraften inom hållbar utveckling."

My Lidén, ansvarig för entreprenörsledda och privatägda bolag, PwC Sverige
My Lidén, PwC

Länder med en stabil samhällelig grund kan ge bäst förutsättningar för näringslivet

Nedan finns en sammanställning av den gjorda analysen för vad som kännetecknar länder som rankas högt i indexet.

 • Makroekonomiska svängningar fortsätter påverkar länderna, där bland annat hög inflation och ökande levnadskostnader är stora utmaningar för många marknader. Prognoserna för BNP-tillväxt har dämpats jämfört med för ett år sedan. Snittillväxten för de 33 undersökta länderna är 1,18 procent (2022: 3,35 procent). 

 • De länder som har mest gynnsamt företagsklimat tenderar att ha en väletablerad inhemsk investeringsmiljö som stöttar tillväxt. Även om det är fortsatt dystra ekonomiska utsikter, ökar både det genomsnittliga antalet investeringar och M&A-aktiviteterna. 

 • På skatte- och regelverksområdet har det inte gjorts några större förändringar det senaste året. Men även om skattenivåerna är ganska stabila mellan åren så har det i en del länder tillkommit fler regleringar som kan hämma produktivitet och innovation.

 • Tillgången till olika teknik har ökat i de flesta länder. De länder som toppar inom den här kategorin fokuserar på att investera för en stabil och välfungerande infrastruktur. Vi ser också att verksamheter på dessa marknader i högre utsträckning skyddas från externa riskfaktorer genom avancerad cybersäkerhet och trygga leveranskedjor. 

 • De länder som toppar kategorin ekosystem för startups har både en historia av framgångsrika startups och ett ekosystem som bygger på ett stort och varierat utbud av finansieringsmöjligheter. 

 • Stora offentliga satsningar på hälso- och sjukvård samt en stabil infrastruktur som bland annat mätts genom att titta på antal sjukhusbäddar och läkare per invånare, bidrar till att länder rankas högt i hälso- och sjukvårdskategorin. 

 • Antalet sysselsatta har i snitt ökat med två procent för de undersökta länderna. Att fortsätta investera i utbildning, kunskap och kompetensförsörjning bidrar till ekonomisk tillväxt och välstånd trots de makroekonomiska svängningarna. Regionala kluster av toppuniversitet fortsätter att förse företag och organisationer med välutbildade talanger.
 • De länder som placerar sig i topp i hållbarhets- och klimatkategorin har oftast mer ambitiösa mål för Net Zero än vad som krävs av dem. Dessutom utmärker sig ofta dessa länder genom att de har infört olika hållbarhetspraxis, och bland annat har en hög grad av förnybara energikällor och struktur för återvinning.
 • Länder som både har ett progressivt jämställdhetsarbete och allmänhetens förtroende för folkvalda och sin regering får bäst resultat inom kategorin socialt ansvarstagande och styrning. Topprankade länder tenderar även att ha högst representation av kvinnor i sina respektive parlament (Sverige: bland riksdagsledamöter).

Detta bidrar till att Sverige rankas som tvåa

Sverige har klättrat från en femteplats 2021till en andraplats i år. Endast Schweiz har ett starkare index, vilket gör att Sverige fortsatt ligger högst av EU-länderna, tätt följt av Tyskland. Samtidigt har Storbritannien i år backat från en andraplats till att dela sjätteplatsen med Norge. 

Sverige placerar sig på topp tio i åtta av de nio kategorierna och rankas etta i kategorierna hållbarhet och klimat samt hälso- och sjukvård. Detta gör att Sverige förutom att klättra i rankingen även stärker sitt index med 2,5 poäng och närmar sig därmed Schweiz.  

Främsta styrkorna

 • Hållbarhet och klimat: Sverige presterar bra vad gäller insatser för att minska klimatpåverkan, bland annat med omställning till mer förnybara energikällor och att minska koldioxidutsläppen. Dessutom har Sverige den tredje största andelen av miljöcertifierade byggnader. 

 • Hälso- och sjukvård: Utöver att Sveriges budget/utgifter för hälso- och sjukvård är den sjätte högsta (11,28 procent av BNP), har Sverige lägst spädbarnsdödlighet och högst medellivslängd. Dessutom har vi ett resilient sjukvårdssystem med högst antal läkare per invånare och näst högst antal sjukhusbäddar per invånare. 

 • Ekosystem för startups: Det svenska näringslivet och företagandet har fördelar av den höga innovationsgraden i landet  vilket gör att Sverige rankas tvåa i innovationsindexet. Sverige har också många startup-företag, både nu och historiskt, vilket visar på att landet är en bra grogrund för startups.

Utmaningar

 • Makroekonomi: Sverige rankas lägst (plats 33) i den här kategorin. Det beror främst på den höga inflation Sverige brottats med, en försvagad tillväxt samt konsumenters låga tilltro till landets ekonomi. 

En positiv förflyttning inom kategorin Makroekonomi kan bland annat göras genom att

 • Främja en stabil BNP-tillväxt genom att stötta innovation och att Sverige utvecklar sin konkurrenskraft.
 • Noga följa utvecklingen av hushållens levnadskostnader, inklusive energikostnader. Men också genom att ta fram konkreta insatser för att minska det ekonomiska trycket på hushållen. 
 • Kommunicera proaktivt ekonomiska styrningsstrategier för att bibehålla investerarnas förtroende. 
 • Teknik och infrastruktur: Sverige rankas femtonde vad gäller cybersäkerhet, långt efter ledande nationer på området såsom Storbritannien och Spanien. Sverige ligger även efter exempelvis Nederländerna och Finland avseende stabila leverantörskedjor och sticker ut negativt avseende hyreskostnader för kontorslokaler i a-lägen. 

En positiv förflyttning kan göras bland annat genom att  

 • Fokusera/prioritera på optimera digitalisering och lägga grunden för en stark och stabil infrastruktur som ger såväl näringsliv och privatpersoner tillgång till snabbt bredband och 5G-uppkoppling. 

 • Stärka motståndskraften och säkerheten inom såväl cyberområdet som företagens leveranskedjor. 

 • Belöna/uppmuntra företag att satsa på kompetensutveckling inom teknikområdet för sina medarbetare  Incentivise businesses to provide

“Styrkan för Sverige är mixen, att vi är starka inom många områden som är viktiga för företagens tillväxt.”

Andreas Stranne, ansvarig för entreprenörsledda och privatägda bolag inom PwC Sverige
Andreas Stranne, PwC
+ -

Private Business Attractiveness Index Overall

Select jurisdiction from the list below to view it in detail. Hover over it to see its position change over time.

Data is not available for this category across all 3 years

 • 2021
 • 2022
 • 2023
Show all countries
 • Leading
  jurisdictions
 • Advancing
  jurisdictions
 • Developing
  jurisdictions
 • Emerging
  jurisdictions
Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills, talent Education, skills, talent Education, skills, talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance
Country New overall Old overall Macroeconomics Macroeconomic rank GDP growth GDP growth ranks GDP growth ranks (1 is best) 2021 GDP forecast 2021 GDP forecast ranks 2021 GDP forecast ranks (1 is best) Inflation rate Inflation rate ranks Inflation rate ranks (1 is best) Final consumption expenditure (annual % growth) Final consumption expenditure (annual % growth) ranks Final consumption expenditure (annual % growth) ranks (1 is best) GNI per capita GNI per capita ranks GNI per capita ranks (1 is best) Consumer confidence Consumer confidence (ranks) Consumer confidence ranks (1 is best) Productivity growth Productivity growth (ranks) Productivity growth ranks (1 is best) Electricity prices for businesses Electricity prices for businesses ranks Electricity prices for businesses ranks (1 is best) Gas prices  Gas prices ranks  Gas prices ranks (1 is best) Cost of living index Cost of living index ranks  Cost of living index ranks (1 is best) Private business landscape Private business landscape rank Number of investors Number of investors ranks Number of investors ranks (1 is best) % of global MNC registered % of global MNC registered ranks % of global MNC registered ranks (1 is best) Central bank lending rates Central bank lending rates ranks Central bank lending rates ranks (1 is best) Number of deals recorded Number of deals recorded ranks Number of deals recorded ranks (1 is best) % of "large" private businesses compared to overall large landscape % of "large" private businesses compared to overall large landscape ranks % of "large" private businesses compared to overall large landscape ranks (1 is best) Foreign Direct Investment, Net inflows Foreign Direct Investment, Net inflows ranks Foreign Direct Investment, Net inflows ranks (1 is best) Monetary sector credit to private sector (% GDP) Monetary sector credit to private sector (% GDP) rankings Monetary sector credit to private sector (% GDP) rankings (1 is best) Tax and regulatory environment Tax and regulatory regime rank Corporate tax rate Corporate tax rate rank Corporate tax rate rank (1 is best) Income tax rate Income tax rate ranks Income tax rate ranks (1 is best) Indirect tax rate Indirect tax rate rank Indirect tax rate rank (1 is best) Regulatory quality Regulatory quality ranks Regulatory quality ranks (1 is best) Days to obtain an operating licence Days to obtain an operating licence ranks Days to obtain an operating licence ranks (1 is best) Senior management time spent dealing with regulation Senior management time spent dealing with regulation ranks Senior management time spent dealing with regulation ranks (1 is best) Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance Metrics rank Global Corruption Index Global Corruption Index ranks Global Corruption Index ranks (1 is best) % of energy from non fossil fuel sources Energy from non fossil fuel sources ranks Energy from non fossil fuel sources ranks (1 is best) Global gender pay gap index Global gender pay gap ranks Global gender pay gap ranks (1 is best) CO2 emissions (metric tons per capita) CO2 emissions (metric tons per capita) ranks CO2 emissions (metric tons per capita) ranks (1 is best) Free press rating Free press rating ranks Free press rating ranks (1 is best) % CO2 emissions reduction % CO2 emissions reduction ranks % CO2 emissions reduction ranks (1 is best) Trust in government Trust in government ranks Trust in government ranks (1 is best) Public health Public health rank Infant Mortality Rate  Infant Mortality Rate  ranks Infant Mortality Rate  ranks (1 is best) % of population vaccinated % of population vaccinated ranks % of population vaccinated ranks (1 is best) Number of COVID-19 cases reported (7 day rolling avg per 1m people) Number of COVID-19 cases reported (7 day rolling avg per 1m people) ranks Number of COVID-19 cases reported (7 day rolling avg per 1m people) ranks (1 is best) Cumulative case fatality rate Cumulative case fatality rate ranks Cumulative case fatality rate ranks (1 is best) Life expectancy Life expectancy ranks Life expectancy ranks (1 is best) Health spending Health spending ranks Health spending ranks (1 is best) Age standardised cancer death rate by country Age standardised cancer death rate by country ranks Age standardised cancer death rate by country ranks (1 is best) Population growth Population growth ranks Population growth ranks (1 is the best) Medical doctors per capita  Medical doctors per capita ranks Medical doctors per capita ranks (1 is the best) Hospital beds per capita Hospital beds per capita ranks Hospital beds per capita ranks (1 is the best) Education, skills, talent Education, skills, talent rank Employment rate Employment rate ranks Employment rate ranks (1 is best) Youth unemployment Youth unemployment ranks Youth unemployment ranks (1 is best) Working age population (% 15-64) Working age population (% 15-64) ranks Working age population (% 15-64) ranks (1 is best) Government expenditure on education (%GDP) Government expenditure on education (%GDP) ranks Government expenditure on education (%GDP) ranks (1 is best) Literacy rate Literacy rate ranks Literacy rate ranks (1 is best) Number of universities in top 200 THE Rankings Number of universities in top 200 THE Rankings ranks Number of universities in top 200 THE Rankings ranks (1 is best) Educational attainment, completed at least short cycle tertiary Educational attainment, completed at least short cycle tertiary ranks Educational attainment, completed at least short cycle tertiary ranks (1 is best) Technology and infrastructure Technology and infrastructure rank Internet usage Internet usage ranks Internet usage ranks (1 is best) Cellphone access (subscriptions per 100 inhabitants) Cellphone access (subscriptions per 100 inhabitants) ranks Cellphone access (subscriptions per 100 inhabitants) ranks (1 is best) Broadband access (subscriptions per 100 inhabitants) Broadband access (subscriptions per 100 inhabitants) ranks Broadband access (subscriptions per 100 inhabitants) ranks (1 is best) Mobile Connectivity Index  Mobile Connectivity Index Ranks Mobile Connectivity Index Ranks (1 is best) Cyber security Cyber security ranks Cyber security ranks (1 is best) Supply chain resilience Supply chain resilience ranks Supply chain resilience ranks (1 is best) AI talent concentration AI talent concentration ranks AI talent concentration ranks (1 is the best) Occupation cost premium office space (USD) Occupation cost premium office space ranks Occupation cost premium office space ranks (1 is the best) Startup ecosystem Startup ecosystem rank Number of start ups Number of start ups ranks Number of start ups ranks Number of women founders Number of women founders ranks Number of women founders ranks Number of unicorns  Number of unicorns ranks  Number of unicorns ranks  Innovation Index Innovation Index ranks  Innovation Index Start-up investment success rate Start-up investment success rate ranks Start-up investment success rate ranks (1 is the best) Sustainability and Climate Sustainability and Climate rank % of energy from non fossil fuel sources Energy from non fossil fuel sources ranks Energy from non fossil fuel sources ranks (1 is best) CO2 emissions (in metric tons) CO2 emissions (in metric tons) ranks CO2 emissions (in metric tons) ranks (1 is best) % CO2 emissions change % CO2 emissions change ranks % CO2 emissions change ranks (1 is best) Recycling rates (lower score = better performance) Recycling rates ranks  Recycling rates ranks (1 is the best) EV infrastructure (chargers per capita)  EV infrastructure ranks  EV infrastructure ranks (1 is the best) Sustainability rating for capital city (lower score = better performance) Sustainability rating for capital city ranks Sustainability rating for capital city ranks (1 is the best) Number of certified green buildings Number of certified green buildings ranks Number of certified green buildings ranks (1 is the best) Overall physical risk Overall physical risk ranks  Overall physical risk ranks (1 is the best) Net zero pledge  Net zero pledge ranks Net zero pledge ranks (1 is the best) Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance rank Global Corruption Index Global Corruption Index ranks Global Corruption Index ranks (1 is best) Global gender pay gap index  Global gender pay gap ranks Global gender pay gap ranks (1 is best) Free press rating Free press rating ranks Free press rating ranks (1 is best) Trust in government Trust in government ranks Trust in government ranks (1 is best) Proportion of seats held by women in national parliament press rating Proportion of seats held by women in national parliament press rating ranks Proportion of seats held by women in national parliament press rating ranks (1 is the best)
Austria 58.89574315 15 6.212121212 15 5% 25 9 0% 12 22 8% 9 25 4% 19 15 56140 26 8 97.59 13 21 1.943 24 10 0.581 5 29 0.0974 23 11 68.7 8 26 9.545454545 11 1896 18 16 0% 20 14 312% 21 13 167 18 16 0% 26 8 12326.6 23 11 93 21 13 4.987373737 28 24% 13 21 55% 3 31 20% 24 10 88 22 12 96.2 5 29 10.7 12 22 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.844155844 2 2.7 22 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 81 22 12 12% 31 3 255.7 28 6 0.963774922 25 9 54.59 27 7 6.91 30 4 6.19047619 9 74.03 21 13 9.4 25 9 66% 29 5 5.1 16 18 98 8 26 3 26 8 30% 18 16 5.53030303 14 93% 26 8 122 16 18 29.05 8 26 86.8 26 8 93.89 17 17 89.4 27 7 0.307189542 26 8 33 9.181818182 11 693 19 15 54 16 18 2 22 12 50.2 25 9 6 12 22 6.767676768 7 83% 25 9 8.00405E-06 10 24 10% 20 14 21 25 9 0.001714286 29 5 23 25 9 1.21777E-05 16 18 -0.13 19 15 2 32 3 4.636363636 11 71 20 14 12% 16 18 77.3 15 19 61.05 26 8 40.98360656 25 9
Belgium 57.93037518 13 7.159090909 12 3% 13 21 1% 17 17 4% 26 8 4% 19 15 48700 22 12 99.61 28 6 1.193 20 14 0.333 17 17 0.1266 16 18 65.8 11 23 8.896103896 14 2834 23 11 0% 26 8 314% 20 14 431 22 12 0% 11 23 9792.98 19 15 75 16 18 4.608585859 30 25% 10 24 50% 5 29 21% 18 16 87 20 14 95.5 6 28 10.5 14 20 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.805194805 10 2.9 20 14 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 82 32 8 11% 25 9 349.2 4 30 0.657664577 18 16 62.57 31 3 5.49 22 12 6.277056277 8 66.53 9 25 16.3 14 20 64% 15 19 6.7 32 2 99 24 10 4 27 7 36% 24 10 6.098484848 11 93% 26 8 101 2 32 42.38 26 8 83.4 19 15 96.25 22 12 88.3 25 9 0.247058824 17 17 42 24 10 9.727272727 9 1078 25 9 95 21 13 1 20 14 46.9 19 15 12 17 17 4.949494949 20 67% 20 14 8.95442E-06 5 29 9% 19 15 29 19 15 0.002062272 31 3 30 21 13 5.83238E-06 9 25 -0.313333333 7 27 18 16 18 5.409090909 7 73 23 11 1% 32 2 76.47 14 20 57.24 23 11 42.66666667 27 7
Bulgaria 37.27308802 29 7.613636364 9 3% 16 18 2% 23 11 9% 8 26 5% 27 7 13250 4 30 97.95 20 14 2.116 26 8 0.189 27 7 0.1059 21 13 40.3 29 5 4.74025974 26 443 7 27 0% 6 28 200% 31 3 46 8 26 0% 1 33 3216.63 10 24 48 10 24 8.396464646 5 10% 31 3 10% 33 1 20% 24 10 67.8 6 28 20.8 25 9 10.5 14 20 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.272727273 29 5.6 4 30 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 72 4 30 9% 14 20 247.1 29 5 -6.187252982 1 33 41.68 17 17 7.74 32 2 2.121212121 30 55.4 4 30 12.2 19 15 64% 14 20 4 4 30 98 8 26 33 33 2.689393939 30 75% 5 29 115 10 24 32.73 14 20 74.9 4 30 67.38 1 33 55.1 5 29 0.372781065 32 2 33 3.363636364 22 135 6 28 23 13 21 33 39.5 11 23 33 3.03030303 31 64% 17 17 6.41589E-06 15 19 -1% 7 27 36 14 20 5.54167E-05 4 30 33 8.44586E-06 13 21 -0.166666667 14 20 28 6 29 3.045454545 22 43 5 29 2% 31 3 62.98 6 28 43.3 16 18 24.16666667 9 25
Croatia 35.23905724 28 7.651515152 8 6% 30 4 2% 25 9 8% 11 23 5% 21 13 19470 8 26 97.95 20 14 3.79 29 5 1.59 1 33 0.0429 31 3 47.4 26 8 6.103896104 21 268 3 31 0% 10 24 500% 7 27 54 9 25 0% 21 13 3669.27 11 23 399 33 1 4.861111111 29 18% 25 9 30% 23 11 35% 1 33 69.2 8 26 35.6 12 22 15 8 26 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.272727273 29 3.8 11 23 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 76 11 23 8% 11 23 290.8 18 16 -0.646581847 4 30 34.66 11 23 5.66 24 10 3.593073593 26 64.6 8 26 17.6 12 22 63% 10 24 5.4 22 12 99 24 10 33 18% 7 27 2.310606061 32 81% 7 27 108 6 28 25.82 5 29 79.9 9 25 92.53 14 20 58.7 7 27 0.226890756 13 21 33 1.727272727 29 64 2 32 9 4 30 33 35.6 7 27 49 28 6 3.400673401 29 59% 12 22 4.70656E-06 25 9 6% 14 20 43 10 24 0.000210194 9 25 33 3.69625E-06 6 28 -0.24 9 25 18 16 18 3.318181818 21 50 7 27 7% 23 11 71.95 11 23 43.3 16 18 31.78807947 16 18
Cyprus 47.14417989 23 7.727272727 7 6% 28 6 3% 27 7 2% 33 1 6% 29 5 30540 16 18 97.95 20 14 0.73 18 16 0.365 16 18 10 1 33 59.2 16 18 6.363636364 19 686 14 20 0% 21 13 350% 17 17 28 2 32 0% 2 32 11132.33 21 13 93 21 13 8.522727273 4 13% 30 4 35% 18 16 19% 27 7 76.9 15 19 35.3 14 20 5.5 31 3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.902597403 8 2 29 5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 81 22 12 8% 13 21 256.7 27 7 0.585013505 17 17 53.75 26 8 3.8 14 20 6.060606061 11 73.6 19 15 18.7 9 25 67% 31 3 6.1 28 6 99 24 10 33 39% 29 5 4.242424242 24 91% 22 12 149 32 2 38.38 21 13 82.8 16 18 88.82 11 23 63 10 24 33 33 3.363636364 28 220 11 23 10 5 29 33 46.2 18 16 3 5 29 4.006734007 23 13% 3 31 6.02309E-06 17 17 10% 21 13 80 5 29 0.000290573 12 22 33 1.62786E-05 22 12 -0.09 23 11 18 16 18 1.954545455 30 52 10 24 16% 6 28 68.62 8 26 43.3 16 18 14.28571429 3 31
Czech Republic 44.72895623 21 4.659090909 31 3% 10 24 -1% 3 31 9% 7 27 0% 2 32 26590 14 20 97.95 20 14 0.73 18 16 0.316 19 15 0.1573 11 23 52.8 19 15 6.168831169 20 1028 15 19 0% 16 18 435% 9 25 124 15 19 0% 9 25 10529.73 20 14 54 11 23 7.386363636 10 19% 24 10 23% 26 8 21% 18 16 87.5 21 13 33.1 17 17 13.2 11 23 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.090909091 18 2.2 28 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 77 13 21 9% 17 17 292.6 16 18 0.19305017 12 22 54.69 28 6 6.66 28 6 4.891774892 23 75.47 24 10 7.1 32 2 63% 9 25 5.1 16 18 99 24 10 33 21% 8 26 5.075757576 17 83% 9 25 126 23 11 37.57 19 15 82.3 15 19 74.37 2 32 75 19 15 0.272727273 20 14 34 27 7 5 24 289 13 21 21 12 22 33 42.8 15 19 6 12 22 4.410774411 22 53% 11 23 9.87475E-06 3 31 8% 16 18 19 26 8 0.000116889 6 28 47 16 18 1.6832E-05 23 11 -0.073333333 24 10 28 6 29 3.045454545 22 56 15 19 14% 12 22 83.58 23 11 34.08 7 27 25.5 10 24
Denmark 66.87806638 5 5.340909091 27 4% 18 16 0% 8 26 3% 29 5 -3% 1 33 73200 29 5 99.04 27 7 -0.68 5 29 0.425 11 23 0.1667 10 24 79.2 3 31 11.36363636 6 2865 24 10 0% 25 9 270% 28 6 518 25 9 0% 16 18 28131.61 26 8 158 31 3 5.366161616 26 22% 16 18 56% 1 33 25% 5 29 98.1 31 3 119.9 2 32 5.8 30 4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.318181818 15 2.4 25 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 81 22 12 11% 24 10 351.1 2 32 0.787502465 21 13 42.64 18 16 2.51 5 29 7.489177489 4 76.78 27 7 8.8 27 7 64% 12 22 6.4 29 5 99 24 10 3 26 8 38% 28 6 7.424242424 4 99% 33 1 126 23 11 44.65 31 3 90.9 32 2 92.6 15 19 95 33 1 0.326732673 29 5 33 11.18181818 9 1030 23 11 114 23 11 3 26 8 55.9 27 7 1 3 32 7.575757576 2 85% 26 8 5.36929E-06 21 13 14% 27 7 22 24 10 0.001601307 26 8 4 30 4 1.10493E-05 15 19 0.033333333 27 7 5 29 6 6.818181818 2 90 33 1 6% 29 5 89.48 31 3 63.54 28 6 43.57541899 29 5
Estonia 51.3534151 14 4.015151515 32 -1% 1 33 -1% 1 33 6% 17 17 2% 5 29 27640 15 19 94.18 4 30 -5.795 1 33 0.27 20 14 0.087 25 9 55.9 17 17 5 24 655 11 23 0% 15 19 409% 11 23 63 10 24 0% 8 26 1463.05 8 26 59 14 20 9.532828283 1 20% 21 13 20% 30 4 20% 24 10 92.8 24 10 25.4 19 15 3.9 33 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.512987013 12 2.2 28 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 77 13 21 7% 10 24 278.5 20 14 1.034205877 27 7 38.63 14 20 4.53 18 16 5.800865801 13 76.42 26 8 20.2 7 27 63% 7 27 6.5 30 4 100 33 1 33 40% 31 3 5.833333333 12 91% 22 12 149 32 2 37.44 18 16 84.4 20 14 99.48 32 2 69.8 15 19 0.240740741 15 19 33 7.181818182 16 338 14 20 12 6 28 2 22 12 50.2 25 9 6 12 22 5.521885522 13 44% 10 24 1.40244E-05 2 32 24% 32 2 17 28 6 0.001516147 25 9 33 3.18391E-05 30 4 0.17 33 1 30 4 31 3.954545455 16 74 24 10 20% 5 29 85.31 26 8 50.85 21 13 25.74257426 11 23
Finland 63.63239538 8 5.075757576 29 2% 9 25 0% 8 26 7% 15 19 2% 8 26 54360 25 9 97.52 12 22 1.434 23 11 0.207 25 9 10 1 33 68.7 8 26 9.935064935 10 2511 22 12 0% 22 12 307% 22 12 490 24 10 0% 23 11 7300.09 16 18 99 24 10 6.628787879 17 20% 21 13 55% 3 31 24% 7 27 99 32 2 34.3 16 18 7.1 26 8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 7 1.8 33 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 82 32 8 10% 20 14 271.2 22 12 0.285874176 14 20 43.25 19 15 2.76 6 28 6.103896104 11 74.3 22 12 14.5 15 19 62% 4 30 5.3 20 14 100 33 1 1 22 12 37% 25 9 7.272727273 6 93% 26 8 129 25 9 33.67 15 19 90.5 31 3 95.78 20 14 92.9 32 2 0.246987952 16 18 34 27 7 10.63636364 15 954 22 12 101 22 12 5 29 5 56.9 28 6 6 12 22 7.070707071 5 87% 28 6 7.82361E-06 11 23 12% 22 12 22 24 10 0.001601493 27 7 33 9.39194E-05 32 2 0.17 33 1 1 33 1 5.909090909 4 87 32 2 15% 7 27 87.94 29 5 77.54 31 3 45.5 31 3
France 60.1504329 9 6.060606061 19 3% 12 22 1% 17 17 4% 25 9 3% 9 25 45860 21 13 98.61 24 10 -1.647 4 30 0.372 15 19 0.0754 27 7 69.1 6 28 11.94805195 5 11939 31 3 0% 23 11 304% 23 11 1848 32 2 0% 14 20 96241.67 33 1 121 28 6 4.292929293 31 26% 6 28 45% 12 22 20% 24 10 86.1 18 16 110.1 3 31 20.7 5 29 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.766233766 20 3.7 12 22 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 82 32 8 12% 32 2 341.9 5 29 0.274205279 13 21 33.24 9 25 5.65 23 11 5.064935065 20 68.13 10 24 17.8 11 23 62% 3 31 5.36 21 13 99 24 10 5 29 5 32% 19 15 5.416666667 16 86% 12 22 113 8 26 48.76 33 1 84.6 22 12 97.6 29 5 85.9 23 11 33 80 16 18 12.81818182 3 4123 31 3 740 32 2 22 31 3 55 26 8 174 32 2 6.464646465 8 92% 30 4 4.81E-06 24 10 4% 10 24 30 18 16 0.001230249 23 11 2 32 2 4.6006E-06 8 26 -0.146666667 18 16 5 29 6 4.318181818 13 72 21 13 12% 17 17 78.72 18 16 43.35 17 17 37.26169844 22 12
Germany 70.14093314 4 5.454545455 26 2% 4 30 0% 6 28 6% 17 17 3% 14 20 53390 24 10 98.99 26 8 0.484 13 21 0.91 2 32 0.0741 28 6 66 10 24 12.66233766 2 14326 32 2 0% 19 15 246% 30 4 1662 31 3 0% 33 1 47374.92 31 3 84 19 15 7.070707071 14 16% 27 7 45% 12 22 19% 27 7 94.7 26 8 122.3 1 33 9.2 19 15 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.227272727 4 3 19 15 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 81 22 12 13% 33 1 313.2 10 24 1.056627141 28 6 45.18 21 13 7.76 33 1 6.926406926 6 76.88 28 6 5.8 33 1 64% 17 17 4.7 10 24 99 24 10 22 32 2 29% 16 18 7.651515152 2 91% 22 12 128 24 10 44.22 30 4 86 23 11 97.41 28 6 90.4 29 5 0.314606742 27 7 74 19 15 14.18181818 1 4980 32 2 337 31 3 29 32 2 57.2 29 5 5 7 27 6.32996633 9 60% 13 21 8.32116E-06 8 26 6% 13 21 9 33 1 0.000918751 21 13 5 29 5 1.452E-05 18 16 -0.09 22 12 3 31 4 4.636363636 11 79 27 7 14% 11 23 81.91 19 15 60.76 25 9 34.91847826 20 14
Greece 39.04256854 30 8.181818182 5 6% 29 5 3% 29 5 3% 30 4 6% 28 6 21740 10 24 100.58 31 3 0.304 11 23 0.318 18 16 0.1502 12 22 53.2 18 16 5 24 523 9 25 0% 8 26 385% 12 22 81 14 20 0% 7 27 6846.33 15 19 57 12 22 5.23989899 27 22% 16 18 44% 13 21 24% 7 27 67.3 5 29 35.5 13 21 6.1 29 5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.506493506 22 3.5 13 21 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 80 14 20 10% 19 15 264.7 24 10 -0.704367995 3 31 63.06 32 2 4.7 19 15 1.904761905 31 60.73 6 28 30 2 32 63% 8 26 4.4 7 27 98 8 26 33 27% 13 21 2.765151515 29 78% 6 28 110 7 27 42.46 27 7 78.5 6 28 93.98 18 16 59.9 9 25 33 33 4.909090909 27 143 7 27 20 10 24 33 34.5 6 28 2 4 30 5.353535354 16 44% 8 26 6.31799E-06 16 18 23% 31 3 60 7 27 0.000289133 11 23 64 15 19 2.12207E-05 26 8 -0.153333333 16 18 5 29 6 2.181818182 29 52 10 24 7% 26 8 55.2 3 31 25.63 4 30 21 5 29
Hungary 40.47126022 26 7.121212121 13 5% 21 13 1% 13 21 18% 2 32 5% 24 10 19010 7 27 98.79 25 9 2.086 25 9 0.383 14 20 0.0275 33 1 48 24 10 3.246753247 32 559 10 24 0% 13 21 710% 4 30 71 12 22 0% 3 31 -13134.66 1 33 39 7 27 7.449494949 9 9% 32 2 15% 31 3 27% 2 32 68.8 7 27 13.1 31 3 10.4 15 19 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.980519481 32 3.3 15 19 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 74 8 26 7% 8 26 338.2 6 28 -0.272113417 8 26 32.91 8 26 6.79 29 5 4.935064935 22 74.35 23 11 10.2 22 12 65% 22 12 4.8 12 22 99 24 10 33 25% 11 23 4.734848485 21 89% 18 16 107 3 31 34.83 16 18 81.7 12 22 91.28 12 22 64.6 11 23 0.291044776 24 10 29 29 5 3.909090909 30 215 9 25 20 10 24 33 39.8 12 22 32 23 11 5.185185185 18 64% 18 16 5.56106E-06 19 15 5% 12 22 33 16 18 0.000156568 8 26 40 17 17 1.54998E-05 20 14 -0.16 15 19 5 29 6 1.909090909 31 42 3 31 13% 14 20 62.96 5 29 44.19 18 16 14.07035176 2 32
Ireland 62.41919192 7 8.068181818 6 12% 33 1 6% 33 1 6% 19 15 5% 26 8 81070 30 4 97.98 21 13 3.118 27 7 0.598 4 30 0.1342 15 19 70.4 5 29 10.25974026 9 2290 21 13 0% 32 2 290% 25 9 395 21 13 0% 32 2 14952.58 24 10 28 3 31 7.386363636 10 13% 30 4 40% 16 18 23% 10 24 93.3 25 9 15.4 27 7 13.9 9 25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.155844156 17 3.2 16 18 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 82 32 8 7% 6 28 372.8 1 33 1.0636896 29 5 40.62 15 19 2.89 8 26 6.19047619 9 73.17 18 16 9.1 26 8 65% 24 10 3.1 2 32 99 24 10 1 22 12 37% 27 7 5.53030303 15 95% 28 6 108 6 28 31.63 11 23 88.9 29 5 85.86 9 25 78.6 21 13 0.290123457 23 11 74 19 15 10 6 853 21 13 143 25 9 4 27 7 48.5 20 14 11 16 18 5.555555556 13 42% 7 27 7.12399E-06 13 21 4% 11 23 11 32 2 0.00035132 14 20 28 23 11 0.00010442 33 1 -1.303333333 3 31 5 29 6 5.272727273 8 77 26 8 7% 24 10 89.91 32 2 62.34 27 7 23.125 7 27
Italy 51.85521886 18 5.871212121 22 4% 17 17 1% 17 17 6% 20 14 4% 15 19 37700 20 14 99.63 29 5 -0.264 7 27 0.703 3 31 0.1396 14 20 61 13 21 8.701298701 15 5881 27 7 0% 9 25 416% 10 24 1273 30 4 0% 13 21 31228.08 27 7 78 18 16 5.429292929 24 24% 13 21 43% 14 20 22% 12 22 69.7 9 25 32.7 18 16 8.9 20 14 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.896103896 19 2.3 26 8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 83 32 2 9% 18 16 292.6 16 18 -0.428632459 6 28 41.26 16 18 3.12 11 23 3.463203463 27 60.15 5 29 23.9 4 30 64% 13 21 4.3 6 28 99 24 10 2 23 11 17% 5 29 5.037878788 18 75% 5 29 132 27 7 31.54 9 25 82.2 14 20 96.13 21 13 74 17 17 0.24742268 18 16 58 22 12 10.45454545 14 1668 26 8 191 27 7 1 20 14 46.1 17 17 46 27 7 5.31986532 17 44% 9 25 5.5981E-06 18 16 4% 9 25 14 30 4 0.000636989 19 15 34 19 15 2.67831E-05 28 6 -0.22 10 24 18 16 18 3.681818182 18 56 15 19 6% 28 6 72.05 12 22 35.43 9 25 32.25 17 17
Kenya 33.32792208 31 6.098484848 17 5% 23 11 5% 32 2 7% 13 21 4% 19 15 2170 2 32 33 0 9 25 0.144 30 4 10 1 33 28.9 32 2 3.506493506 31 489 8 26 0% 3 31 875% 3 31 34 5 29 0% 25 9 463.35 5 29 31 5 29 7.070707071 14 30% 4 30 30% 23 11 16% 30 4 36.5 2 32 11.4 32 2 8.6 21 13 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.344155844 24 28 2 32 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 61 2 32 4% 2 32 149.2 32 2 1.909510311 32 2 2.26 1 33 1.4 2 32 1.515151515 32 33 13.4 17 17 59% 2 32 4.8 12 22 83 2 32 33 2% 2 32 2.348484848 31 29% 1 33 123 19 15 1.49 2 32 50.5 1 33 81.7 6 28 48.1 2 32 33 21 31 3 5.272727273 23 274 12 22 59 17 17 33 22.8 2 32 42 26 8 3.535353535 28 92% 29 5 3.52218E-07 33 1 -12% 3 31 72 6 28 3.68228E-06 2 32 82 13 21 6.75974E-07 2 32 -0.15 17 17 33 0.636363636 32 32 2 32 32% 2 32 51.15 2 32 33 23.42857143 8 26
Latvia 40.38059163 24 6.174242424 16 2% 7 27 0% 12 22 7% 15 19 7% 31 3 21500 9 25 96.91 8 26 3.332 28 6 0.41 13 21 0.1212 19 15 51 21 13 3.831168831 30 267 2 32 0% 11 23 381% 13 21 37 6 28 0% 15 19 1216.51 7 27 31 5 29 6.565656566 18 20% 21 13 31% 21 13 21% 18 16 85.6 17 17 18.1 26 8 26.8 1 33 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.597402597 27 2.7 22 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 73 7 28 7% 9 25 301.5 12 22 -0.058972328 10 24 33.45 10 24 5.42 21 13 5.151515152 19 71.33 13 21 13.2 18 16 63% 6 28 6 27 7 100 33 1 33 34% 22 12 3.181818182 27 91% 22 12 115 10 24 26.14 6 28 79.8 8 26 97.28 25 9 54.3 4 30 0.183098592 9 25 33 3.090909091 25 110 4 30 20 10 24 33 36.5 8 26 24 20 14 6.96969697 6 67% 19 15 4.45269E-06 28 6 15% 29 5 32 17 17 0.001072937 22 12 18 26 8 1.6094E-05 21 13 0.08 29 5 18 16 18 2.818181818 24 59 16 18 24% 4 30 83.27 22 12 29.46 5 29 30 15 19
Lithuania 47.89454064 17 5 30 2% 5 29 0% 5 29 8% 12 22 1% 3 31 23690 12 22 101.56 33 1 -3.291 2 32 0.463 8 26 0.0701 29 5 49.9 23 11 5.25974026 22 410 6 28 33 288% 26 8 75 13 21 0% 24 10 685.71 6 28 38 6 28 8.901515152 3 15% 28 6 32% 20 14 21% 18 16 86.5 19 15 14.8 28 6 6.2 28 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.415584416 14 3.1 18 16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 74 8 26 8% 12 22 293.4 14 20 1.141720569 30 4 49.5 24 10 6.35 27 7 5.194805195 18 73.75 20 14 11 21 13 65% 23 11 4.1 5 29 100 33 1 33 30% 18 16 4.696969697 21 87% 14 20 134 28 6 28.79 7 27 83.3 18 16 97.93 30 4 66.7 13 21 0.234693878 14 20 33 5.545454545 20 146 8 26 21 12 22 1 20 14 37.4 9 25 7 15 19 5.016835017 19 62% 15 19 5.08521E-06 23 11 -1% 6 28 25 21 13 0.000371183 15 19 33 1.70744E-05 25 9 0.07 28 6 18 16 18 3.863636364 17 62 19 15 9% 19 15 86.79 27 7 30.38 6 28 28.36879433 14 20
Luxembourg 59.60473785 11 6.136363636 17 2% 2 32 1% 21 13 4% 27 7 3% 13 21 91200 32 2 97.36 11 23 -2.273 3 31 0.143 31 3 0.1251 18 16 71.7 4 30 9.220779221 13 1750 17 17 0% 33 1 303% 24 10 68 11 23 0% 28 6 -9053.88 2 32 105 27 7 7.26010101 12 25% 11 23 42% 15 19 16% 30 4 99.5 33 1 87.8 8 26 9.6 18 16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.448051948 13 3.1 18 16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 83 32 2 5% 3 31 291.9 17 17 1.659425236 31 3 29.85 5 29 4.14 15 19 5.541125541 16 70.13 12 22 17.5 13 21 69% 33 1 5 14 20 100 33 1 33 34% 23 11 6.96969697 7 99% 33 1 137 30 4 38.1 20 14 86.1 24 10 97.41 28 6 78.1 20 14 0.220588235 12 22 79 17 17 8.272727273 11 781 20 14 13 7 27 3 26 8 49.8 23 11 162 31 3 5.892255892 10 86% 27 7 1.45412E-05 1 33 15% 30 4 12 31 3 0.001798909 30 4 33 4.49727E-06 7 27 -0.106666667 20 14 5 29 6 5.863636364 5 77 26 8 1% 33 1 81.98 20 14 78.02 32 2 33.33333333 18 16
Malta 45.42075517 19 8.333333333 3 7% 32 2 4% 31 3 5% 23 11 8% 32 2 33550 19 15 97.95 20 14 0.73 18 16 0.162 29 5 10 1 33 59.4 15 19 8.376623377 17 347 5 29 0% 30 4 150% 32 2 22 1 33 0% 30 4 4829.25 14 20 76 17 17 5.429292929 24 35% 2 32 35% 18 16 18% 28 6 74.5 12 22 98.8 4 30 8.3 22 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.454545455 3 5 6 28 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 83 32 2 11% 23 11 244.6 30 4 0.93690132 24 10 54.85 29 5 4.8 20 14 5.800865801 13 78 31 3 8.3 29 5 67% 32 2 5.98 26 8 95 4 30 33 25% 12 22 2.840909091 28 87% 14 20 123 19 15 41.99 25 9 79.2 7 27 83.65 7 27 54.1 3 31 33 33 3.181818182 26 133 5 29 5 3 31 33 49.2 22 12 78 30 4 3.367003367 30 12% 1 33 1.90373E-06 31 3 -41% 1 33 142 2 32 0.000571119 17 17 33 2.47485E-05 27 7 -0.5 5 29 18 16 18 2.636363636 27 51 8 26 11% 18 16 59.76 4 30 43.3 16 18 27.84810127 12 22
Netherlands 67.29244829 6 6.704545455 14 5% 20 14 1% 20 14 5% 24 10 5% 23 11 57430 27 7 98.26 22 12 0.438 12 22 0.554 7 27 0.143 13 21 67.5 9 25 10.97402597 7 6553 30 4 0% 29 5 284% 27 7 956 28 6 0% 29 5 -2693.48 3 31 98 23 11 6.25 20 26% 7 27 50% 6 28 21% 18 16 96.6 30 4 77.4 11 23 6.3 27 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.285714286 16 3.3 15 19 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 81 22 12 11% 27 7 349.6 3 31 0.965187158 26 8 38.36 13 21 2.95 9 25 7.965367965 3 81.78 33 1 7.8 30 4 65% 19 15 5.3 20 14 99 24 10 10 31 3 37% 27 7 7.878787879 1 92% 23 11 125 21 13 43.51 28 6 86.8 26 8 97.05 24 10 91.6 30 4 0.375 33 1 55 23 11 13.18181818 7 1998 27 7 216 29 5 5 29 5 58 30 4 4 6 28 4.915824916 21 32% 6 28 9.12531E-06 4 30 7% 15 19 38 13 21 0.007055165 33 1 14 27 7 6.94317E-06 11 23 -0.283333333 8 26 5 29 6 5.136363636 9 80 28 6 13% 13 21 87 28 6 47.23 20 14 40.66666667 24 10
Nigeria 30.08766234 33 5.909090909 20 3% 15 19 3% 30 4 23% 1 33 18% 33 1 2140 1 33 33 0 9 25 0.047 33 1 10 1 33 23.2 33 1 2.987012987 33 661 13 21 0% 2 32 1650% 1 33 34 5 29 0% 20 14 -186.79 4 30 14 1 33 7.26010101 12 50% 1 33 24% 25 9 8% 33 1 15.9 1 33 14.4 30 4 7.5 25 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.376623377 23 71 1 33 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 53 1 33 3% 1 33 110.4 33 1 2.380007155 33 1 3.95 2 32 0.5 1 33 1.125541126 33 33 13.4 17 17 59% 1 33 0.5 1 33 62 1 33 33 17% 6 28 1.136363636 33 55% 2 32 91 1 33 0.03 1 33 52.1 2 32 84.76 8 26 34.5 1 33 33 83 15 19 6.090909091 17 352 15 19 73 19 15 1 20 14 16.9 1 33 334 33 1 2.02020202 33 22% 5 29 4.6229E-07 32 2 -21% 2 32 171 1 33 7.79711E-07 1 33 33 1.01501E-07 1 33 -33.5 1 33 17 17 17 0.181818182 33 24 1 33 43% 1 33 49.56 1 33 33 3.611111111 1 33
Norway 65.89069264 10 5.757575758 23 3% 15 19 2% 26 8 5% 23 11 4% 20 14 95510 33 1 33 -0.521 6 28 0.2 26 8 10 1 33 82.2 2 32 9.480519481 12 3248 25 9 0% 27 7 364% 15 19 627 26 8 0% 18 16 4777.33 13 21 96 22 12 6.502525253 19 22% 16 18 22% 28 6 25% 5 29 95.2 27 7 23.5 23 11 26 4 30 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.227272727 4 1.9 30 4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 83 32 2 10% 21 13 327.5 7 27 0.898395221 23 11 51.68 25 9 3.4 12 22 8.008658009 2 77.72 30 4 9.6 24 10 65% 21 13 5.95 25 9 100 33 1 1 22 12 39% 30 4 7.424242424 5 99% 33 1 108 6 28 44.19 29 5 90.5 31 3 96.89 23 11 86.8 24 10 0.354609929 30 4 67 20 14 9.363636364 13 1042 24 10 82 20 14 1 20 14 48.8 21 13 7 15 19 7.171717172 4 99% 31 3 8.76386E-06 6 28 13% 25 9 24 22 12 0.004402341 32 2 1 33 1 2.3785E-06 4 30 0.123333333 31 3 5 29 1 6.954545455 1 84 31 3 5% 30 4 95.18 33 1 63.61 29 5 44.9704142 30 4
Poland 49.22186147 22 7.272727273 11 5% 24 10 1% 17 17 12% 4 30 2% 7 27 18350 6 28 101.08 32 2 5.469 32 2 0.412 12 22 0.0549 30 4 44.7 28 6 6.428571429 18 2026 19 15 0% 7 27 556% 6 28 374 20 14 0% 10 24 34995 28 6 46 9 25 7.828282828 7 19% 24 10 32% 20 14 23% 10 24 76 14 20 1.2 33 1 7.7 23 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.272727273 29 3.9 9 25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 76 11 23 7% 5 29 267.3 23 11 -0.492706204 5 29 37.14 12 22 6.27 26 8 5.800865801 13 71.35 15 19 8.7 28 6 66% 26 8 5.2 18 16 100 33 1 33 28% 14 20 4.962121212 20 85% 11 23 132 27 7 22.66 4 30 80.1 10 24 93.86 16 18 70.1 16 18 0.272058824 19 15 32 28 6 8.090909091 19 666 18 16 70 18 16 1 20 14 37.6 10 24 6 12 22 3.838383838 24 20% 4 30 8.40278E-06 7 27 -1% 5 29 18 27 7 0.000124311 7 27 29 22 12 1.31492E-05 17 17 -0.046666667 25 9 33 2.727272727 26 55 12 22 9% 20 14 67.66 7 27 34.16 8 26 28.26086957 13 21
Portugal 53.81517557 16 9.431818182 1 7% 31 3 1% 20 14 3% 29 5 5% 26 8 25800 13 21 98.61 24 10 5.406 31 3 0.212 24 10 0.0966 24 10 46.1 27 7 8.506493506 16 1167 16 18 0% 18 16 323% 19 15 188 19 15 0% 17 17 7850.97 17 17 100 25 9 3.409090909 33 30% 4 30 48% 7 27 23% 10 24 73.6 10 24 89 7 27 9.9 16 18 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.194805195 6 2.6 23 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 81 22 12 11% 27 7 261.8 26 8 0.520283239 16 18 56.15 30 4 3.5 13 21 3.16017316 28 71.7 16 18 17.8 11 23 64% 18 16 5 14 20 97 5 29 33 23% 9 25 5.833333333 13 82% 8 26 121 14 20 41.92 24 10 80.8 11 23 97.32 26 8 74.1 18 16 0.319148936 28 6 38 25 9 7.727272727 18 428 16 18 48 15 19 1 20 14 42.1 14 20 38 25 9 5.824915825 12 61% 14 20 4.69985E-06 26 8 25% 33 1 56 8 26 0.000546469 16 18 24 24 10 1.47599E-05 19 15 -0.51 4 30 5 29 6 4.727272727 10 62 19 15 12% 15 19 84.6 25 9 58.92 24 10 36.95652174 21 13
Romania 37.82816258 32 7.613636364 9 5% 23 11 3% 29 5 14% 3 31 4% 19 15 15660 5 29 97.95 20 14 4.41 30 4 0.221 22 12 0.1063 20 14 38.4 30 4 4.350649351 28 656 12 22 0% 5 29 700% 5 29 131 16 18 0% 5 29 11882.53 22 12 25 2 32 7.575757576 8 16% 26 8 10% 33 1 19% 27 7 63 4 30 21.9 24 10 20.1 6 28 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.590909091 33 5.2 5 29 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 73 7 28 6% 4 30 263.1 25 9 -0.857299397 2 32 29.74 4 30 7.21 31 3 2.857142857 29 68.5 11 23 22 5 29 65% 20 14 3.7 3 31 99 24 10 33 15% 3 31 3.409090909 26 84% 10 24 119 12 22 31.55 10 24 76.5 5 29 76.29 4 30 59.3 8 26 0.211764706 11 23 27 30 4 3.909090909 32 216 10 24 37 14 20 33 34.1 4 30 1 3 31 3.703703704 27 68% 22 12 4.09669E-06 30 4 0% 8 26 122 3 31 0.000104242 5 29 33 8.39145E-06 12 22 -0.166666667 14 20 18 16 18 2.818181818 24 46 6 28 6% 27 7 69.04 9 25 43.3 16 18 19.09090909 4 30
Slovakia 36.01130351 27 5.265151515 28 2% 3 31 0% 9 25 11% 5 29 3% 10 24 22060 11 23 97.95 20 14 0.73 18 16 0.569 6 28 0.0416 32 2 47.5 25 9 4.415584416 27 297 4 30 0% 14 20 369% 14 20 29 3 31 0% 6 28 4052.34 12 22 66 15 19 7.007575758 16 21% 17 17 25% 24 10 20% 24 10 77.9 16 18 23.5 23 11 16.5 7 27 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.37012987 28 4.9 7 27 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 75 9 25 7% 7 27 296.8 13 21 -0.28486096 7 27 46.29 23 11 5.67 25 9 4.545454545 24 71.35 15 19 19.3 8 26 67% 30 4 4.6 9 25 100 33 1 33 23% 10 24 5 19 89% 18 16 135 29 5 32.58 13 21 82 13 21 92.36 13 21 55.3 6 28 0.163043478 8 26 20 32 2 1.363636364 31 103 3 31 5 3 31 33 34.3 5 29 69 29 5 3.771043771 26 80% 24 10 6.57145E-06 14 20 -4% 4 30 121 4 30 0.000237963 10 24 33 1.04338E-05 14 20 -0.04 26 8 18 16 18 2.272727273 28 53 11 23 14% 9 25 83.22 21 13 21.58 3 31 21.33333333 6 28
Slovenia 40.23953824 20 8.257575758 4 5% 26 8 2% 24 10 6% 19 15 7% 30 4 30600 17 17 96.45 7 27 1.238 21 13 0.188 28 6 0.0821 26 8 51.6 20 14 4.350649351 28 241 1 33 0% 12 22 340% 18 16 38 7 27 0% 12 22 1760.26 9 25 41 8 26 5.618686869 23 19% 24 10 50% 5 29 22% 12 22 75.5 13 21 78.5 10 24 7.5 25 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.603896104 21 1.8 33 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 81 22 12 9% 16 18 309 11 23 0.030971272 11 23 32.79 7 27 4.25 16 18 5.411255411 17 73.13 17 17 11.1 20 14 64% 16 18 5.8 24 10 100 33 1 33 29% 15 19 3.522727273 25 89% 18 16 123 19 15 31.68 12 22 83 17 17 74.93 3 31 68.4 14 20 0.203252033 10 24 33 1.636363636 33 59 1 33 3 1 33 33 40.6 13 21 7 15 19 3.838383838 24 73% 23 11 7.28528E-06 12 22 9% 17 17 46 9 25 0.000632343 18 16 33 2.38081E-06 5 29 -0.166666667 14 20 18 16 18 4 15 56 15 19 8% 21 13 70.59 10 24 45.07 19 15 40 23 11
South Africa 40.66786917 25 5.757575758 24 2% 7 27 0% 10 24 5% 23 11 2% 7 27 6780 3 31 96.3 5 29 11.772 33 1 0.069 32 2 10 1 33 34.5 31 3 5.12987013 23 2281 20 14 0% 4 30 1172% 2 32 136 17 17 0% 4 30 8802.7 18 16 59 14 20 6.123737374 21 27% 5 29 45% 12 22 15% 31 3 50 3 31 14.5 29 5 9.7 17 17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.214285714 25 26.4 3 31 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 62 3 31 9% 15 19 209.5 31 3 0.841058244 22 12 8.09 3 31 2.8 7 27 3.896103896 25 38.62 3 31 51.5 1 33 66% 25 9 6.6 31 3 95 4 30 1 22 12 16% 4 30 4.431818182 23 72% 3 31 169 33 1 2.85 3 31 66.7 3 31 78.46 5 29 64.7 12 22 0.3 25 9 17 33 1 5.818181818 21 630 17 17 140 24 10 1 20 14 29.8 3 31 16 18 16 2.65993266 32 12% 2 32 8.2409E-06 9 25 14% 26 8 39 12 22 4.95009E-06 3 31 72 14 20 6.9951E-07 3 31 -0.333333333 6 28 30 4 31 3.636363636 19 43 5 29 29% 3 31 78.6 17 17 50.9 22 12 46.5 33 1
Spain 61.69240019 12 8.522727273 2 6% 27 7 2% 23 11 2% 31 3 3% 11 23 31680 18 16 100.15 30 4 1.346 22 12 0.214 23 11 0.1258 17 17 49.9 23 11 10.71428571 8 5945 28 6 0% 17 17 350% 17 17 1139 29 5 0% 19 15 38487.59 29 5 101 26 8 4.22979798 32 25% 10 24 47% 8 26 21% 18 16 74 11 23 78.5 10 24 13.4 10 24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.902597403 8 2.5 24 10 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 83 32 2 11% 22 12 277.2 21 13 0.419409972 15 19 45.77 22 12 2.96 10 24 5.021645022 21 64.38 7 27 28.3 3 31 66% 27 7 4.6 9 25 99 24 10 3 26 8 33% 20 14 6.590909091 8 94% 27 7 120 13 21 35.19 17 17 84.5 21 13 98.52 31 3 82.1 22 12 0.282442748 21 13 58 22 12 11.72727273 8 2242 30 4 204 28 6 3 26 8 44.6 16 18 25 21 13 5.892255892 11 68% 21 13 5.54596E-06 20 14 12% 23 11 41 11 23 0.000322499 13 21 38 18 16 2.9259E-05 29 5 -0.21 11 23 5 29 6 4.090909091 14 60 17 17 8% 22 12 75.37 13 21 37.17 10 24 42.97994269 28 6
Sweden 72.05940356 3 3.825757576 33 3% 12 22 -1% 3 31 9% 6 28 1% 4 30 62990 28 6 96.38 6 28 0.297 10 24 0.427 10 24 0.1924 8 26 60.9 14 20 12.53246753 3 6090 29 5 0% 24 10 252% 29 5 883 27 7 0% 22 12 49280.9 32 2 136 30 4 8.143939394 6 21% 18 16 20% 30 4 25% 5 29 96.2 29 5 34.4 15 19 4.4 32 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.941558442 1 1.8 33 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 83 32 2 11% 28 6 288.6 19 15 0.680582868 19 15 70.62 33 1 2 3 31 6.406926407 7 77.13 29 5 20.7 6 28 62% 5 29 7.2 33 1 99 24 10 5 29 5 34% 22 12 6.287878788 9 88% 15 19 124 20 14 40.64 22 12 87.8 27 7 94.55 19 15 90 28 6 0.28358209 22 12 88 13 21 13.18181818 5 2230 29 5 272 30 4 3 26 8 61.6 32 2 29 22 12 9.057239057 1 99% 32 2 4.24979E-06 29 5 15% 28 6 15 29 5 0.00166304 28 6 3 31 3 5.43821E-05 31 3 0.093333333 30 4 3 31 4 6.681818182 3 83 30 4 7% 25 9 88.15 30 4 68.79 30 4 46.41833811 32 2
Switzerland 73.12457912 1 5.946969697 20 2% 9 25 1% 18 16 2% 32 2 3% 13 21 89450 31 3 97.07 9 25 0.516 14 20 0.265 21 13 0.171 9 25 117.3 1 33 12.85714286 1 5513 26 8 0% 28 6 98% 33 1 464 23 11 0% 31 3 27707.33 25 9 170 32 2 9.28030303 2 9% 33 1 22% 27 7 8% 32 2 95.7 28 6 23.5 23 11 26 4 30 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.61038961 11 3.8 11 23 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 84 33 1 12% 29 5 317.6 9 25 0.759294505 20 14 44.43 20 14 4.43 17 17 8.441558442 1 79.45 32 2 7.4 31 3 66% 28 6 5.2 18 16 99 24 10 6 30 4 40% 32 2 6.136363636 10 96% 29 5 122 16 18 47.99 32 2 91.2 33 1 86.97 10 24 88.9 26 8 0 1 33 83 15 19 13 2 2204 28 6 175 26 8 8 30 4 64.6 33 1 23 19 15 7.306397306 3 99% 33 1 4.50815E-06 27 7 12% 24 10 35 15 19 0.001397259 24 10 33 20 14 1.68625E-05 24 10 -0.093333333 21 13 5 29 6 5.545454545 6 82 29 5 14% 10 24 84.4 24 10 83.78 33 1 41.5 26 8
United Kingdom 65.87590188 2 5.757575758 24 4% 19 15 0% 5 29 8% 10 24 5% 23 11 48890 23 11 97.28 10 24 0.771 19 15 0.447 9 25 0.099 22 12 63.6 12 22 12.4025974 4 32036 33 1 0% 31 3 444% 8 26 2894 33 1 0% 27 7 44126.9 30 4 131 29 5 6.060606061 22 25% 10 24 45% 12 22 20% 24 10 90.9 23 11 23.5 23 11 26 4 30 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.75974026 26 4 8 26 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 81 15 12 12% 30 4 319.9 8 26 -0.081925285 9 25 31.71 6 28 2.44 4 30 7.445887446 5 75.58 25 9 9.9 23 11 63% 11 23 5.5 23 11 99 24 10 28 33 1 47% 33 1 7.575757576 3 97% 30 4 119 12 22 41.23 23 11 87.9 28 6 99.54 33 1 92.3 31 3 0.368932039 31 3 182 12 22 14.81818182 4 10188 33 1 2209 33 1 43 33 1 59.7 31 3 35 24 10 5.555555556 13 62% 16 18 5.31952E-06 22 12 9% 18 16 27 20 14 0.000754309 20 14 6 28 6 6.28313E-06 10 24 -2.75 2 32 5 29 6 3.5 20 73 23 11 14% 8 26 78.51 16 18 39.48 11 23 34.56790123 19 15
Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills, talent Education, skills, talent Education, skills, talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance
Country New overall Old overall Macroeconomics Macroeconomic rank GDP growth GDP growth ranks GDP growth ranks (1 is best) 2021 GDP forecast 2021 GDP forecast ranks 2021 GDP forecast ranks (1 is best) Inflation rate Inflation rate ranks Inflation rate ranks (1 is best) Final consumption expenditure (annual % growth) Final consumption expenditure (annual % growth) ranks Final consumption expenditure (annual % growth) ranks (1 is best) GNI per capita GNI per capita ranks GNI per capita ranks (1 is best) Consumer confidence Consumer confidence (ranks) Consumer confidence ranks (1 is best) Productivity growth Productivity growth (ranks) Productivity growth ranks (1 is best) Electricity prices for businesses Electricity prices for businesses ranks Electricity prices for businesses ranks (1 is best) Gas prices  Gas prices ranks  Gas prices ranks (1 is best) Cost of living index Cost of living index ranks  Cost of living index ranks (1 is best) Private business landscape Private business landscape rank Number of investors Number of investors ranks Number of investors ranks (1 is best) % of global MNC registered % of global MNC registered ranks % of global MNC registered ranks (1 is best) Central bank lending rates Central bank lending rates ranks Central bank lending rates ranks (1 is best) Number of deals recorded Number of deals recorded ranks Number of deals recorded ranks (1 is best) % of "large" private businesses compared to overall large landscape % of "large" private businesses compared to overall large landscape ranks % of "large" private businesses compared to overall large landscape ranks (1 is best) Foreign Direct Investment, Net inflows Foreign Direct Investment, Net inflows ranks Foreign Direct Investment, Net inflows ranks (1 is best) Monetary sector credit to private sector (% GDP) Monetary sector credit to private sector (% GDP) rankings Monetary sector credit to private sector (% GDP) rankings (1 is best) Tax and regulatory environment Tax and regulatory regime rank Corporate tax rate Corporate tax rate rank Corporate tax rate rank (1 is best) Income tax rate Income tax rate ranks Income tax rate ranks (1 is best) Indirect tax rate Indirect tax rate rank Indirect tax rate rank (1 is best) Regulatory quality Regulatory quality ranks Regulatory quality ranks (1 is best) Days to obtain an operating licence Days to obtain an operating licence ranks Days to obtain an operating licence ranks (1 is best) Senior management time spent dealing with regulation Senior management time spent dealing with regulation ranks Senior management time spent dealing with regulation ranks (1 is best) Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance Metrics rank Global Corruption Index Global Corruption Index ranks Global Corruption Index ranks (1 is best) % of energy from non fossil fuel sources Energy from non fossil fuel sources ranks Energy from non fossil fuel sources ranks (1 is best) Global gender pay gap index Global gender pay gap ranks Global gender pay gap ranks (1 is best) CO2 emissions (metric tons per capita) CO2 emissions (metric tons per capita) ranks CO2 emissions (metric tons per capita) ranks (1 is best) Free press rating Free press rating ranks Free press rating ranks (1 is best) % CO2 emissions reduction % CO2 emissions reduction ranks % CO2 emissions reduction ranks (1 is best) Trust in government Trust in government ranks Trust in government ranks (1 is best) Public health Public health rank Infant Mortality Rate  Infant Mortality Rate  ranks Infant Mortality Rate  ranks (1 is best) % of population vaccinated % of population vaccinated ranks % of population vaccinated ranks (1 is best) Number of COVID-19 cases reported (7 day rolling avg per 1m people) Number of COVID-19 cases reported (7 day rolling avg per 1m people) ranks Number of COVID-19 cases reported (7 day rolling avg per 1m people) ranks (1 is best) Cumulative case fatality rate Cumulative case fatality rate ranks Cumulative case fatality rate ranks (1 is best) Life expectancy Life expectancy ranks Life expectancy ranks (1 is best) Health spending Health spending ranks Health spending ranks (1 is best) Age standardised cancer death rate by country Age standardised cancer death rate by country ranks Age standardised cancer death rate by country ranks (1 is best) Population growth Population growth ranks Population growth ranks (1 is the best) Medical doctors per capita  Medical doctors per capita ranks Medical doctors per capita ranks (1 is the best) Hospital beds per capita Hospital beds per capita ranks Hospital beds per capita ranks (1 is the best) Education, skills, talent Education, skills, talent rank Employment rate Employment rate ranks Employment rate ranks (1 is best) Youth unemployment Youth unemployment ranks Youth unemployment ranks (1 is best) Working age population (% 15-64) Working age population (% 15-64) ranks Working age population (% 15-64) ranks (1 is best) Government expenditure on education (%GDP) Government expenditure on education (%GDP) ranks Government expenditure on education (%GDP) ranks (1 is best) Literacy rate Literacy rate ranks Literacy rate ranks (1 is best) Number of universities in top 200 THE Rankings Number of universities in top 200 THE Rankings ranks Number of universities in top 200 THE Rankings ranks (1 is best) Educational attainment, completed at least short cycle tertiary Educational attainment, completed at least short cycle tertiary ranks Educational attainment, completed at least short cycle tertiary ranks (1 is best) Technology and infrastructure Technology and infrastructure rank Internet usage Internet usage ranks Internet usage ranks (1 is best) Cellphone access (subscriptions per 100 inhabitants) Cellphone access (subscriptions per 100 inhabitants) ranks Cellphone access (subscriptions per 100 inhabitants) ranks (1 is best) Broadband access (subscriptions per 100 inhabitants) Broadband access (subscriptions per 100 inhabitants) ranks Broadband access (subscriptions per 100 inhabitants) ranks (1 is best) Mobile Connectivity Index  Mobile Connectivity Index Ranks Mobile Connectivity Index Ranks (1 is best) Cyber security Cyber security ranks Cyber security ranks (1 is best) Supply chain resilience Supply chain resilience ranks Supply chain resilience ranks (1 is best) AI talent concentration AI talent concentration ranks AI talent concentration ranks (1 is the best) Occupation cost premium office space (USD) Occupation cost premium office space ranks Occupation cost premium office space ranks (1 is the best) Startup ecosystem Startup ecosystem rank Number of start ups Number of start ups ranks Number of start ups ranks Number of women founders Number of women founders ranks Number of women founders ranks Number of unicorns  Number of unicorns ranks  Number of unicorns ranks  Innovation Index Innovation Index ranks  Innovation Index Start-up investment success rate Start-up investment success rate ranks Start-up investment success rate ranks (1 is the best) Sustainability and Climate Sustainability and Climate rank % of energy from non fossil fuel sources Energy from non fossil fuel sources ranks Energy from non fossil fuel sources ranks (1 is best) CO2 emissions (in metric tons) CO2 emissions (in metric tons) ranks CO2 emissions (in metric tons) ranks (1 is best) % CO2 emissions change % CO2 emissions change ranks % CO2 emissions change ranks (1 is best) Recycling rates (lower score = better performance) Recycling rates ranks  Recycling rates ranks (1 is the best) EV infrastructure (chargers per capita)  EV infrastructure ranks  EV infrastructure ranks (1 is the best) Sustainability rating for capital city (lower score = better performance) Sustainability rating for capital city ranks Sustainability rating for capital city ranks (1 is the best) Number of certified green buildings Number of certified green buildings ranks Number of certified green buildings ranks (1 is the best) Overall physical risk Overall physical risk ranks  Overall physical risk ranks (1 is the best) Net zero pledge  Net zero pledge ranks Net zero pledge ranks (1 is the best) Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance rank Global Corruption Index Global Corruption Index ranks Global Corruption Index ranks (1 is best) Global gender pay gap index  Global gender pay gap ranks Global gender pay gap ranks (1 is best) Free press rating Free press rating ranks Free press rating ranks (1 is best) Trust in government Trust in government ranks Trust in government ranks (1 is best) Proportion of seats held by women in national parliament press rating Proportion of seats held by women in national parliament press rating ranks Proportion of seats held by women in national parliament press rating ranks (1 is the best)
Austria 55.66017316 15 7.5 8 4.50% 10 24 3.70% 20 14 8.70% 22 12 4.40% 13 21 52,210 25 9 96 23 11 2 26 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.597402597 16 790 16 18 0.00% 1 13 0.50% 30 5 117 18 16 0.25% 27 7 -1.80E+10 4 30 93.26 21 13 5.744949495 24 25.00% 10 24 55.00% 3 31 20.00% 24 10 90.87 22 12 6 20 14 10.7 12 22 9.220779221 10 74 24 10 37.50% 26 8 0.78 23 11 7.3 10 24 76.74 15 19 -10.80% 19 15 62.6 25 9 4.632034632 20 3 20 14 n/a n/a 33 643.5 5 29 0.13% 28 6 81.2 21 13 10.40% 27 7 241.6 6 28 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.536796537 7 71.7 24 10 11.4 27 7 66.30% 29 5 5.2 23 11 98 7 27 1 23 11 29.90% 18 16 6.565656566 7 87.50% 17 17 119 15 19 28.93 27 n/a 88.2 25 9 93.89 17 17 90.7 29 5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.840909091 16 19 19 15 40 15 19 0.222 10 24 50.9 25 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Belgium 57.62265512 13 8.4 6 6.20% 21 13 2.30% 10 24 9.60% 17 17 5.70% 23 11 50,510 23 11 98 32 2 3 29 4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.922077922 15 1118 22 12 0.20% 22 12 0.50% 30 5 270 22 12 0.05% 5 29 -1.80E+10 5 29 75.79 16 18 5.681818182 25 25.00% 10 24 53.50% 6 28 21.00% 18 16 88.94 21 13 5.5 21 13 10.5 14 20 8.441558442 16 73 21 13 26.10% 20 14 0.79 26 8 8.1 4 30 78.86 20 14 -16.00% 30 4 29.5 9 25 5.974025974 11 3.4 17 17 79.68% 23 11 348 12 22 0.73% 11 23 80.8 15 19 10.70% 29 5 322.8 31 3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.19047619 10 64.5 15 19 19.6 12 22 63.90% 14 20 6.4 30 4 99 21 13 4 27 7 35.80% 24 10 5.252525253 17 91.50% 24 10 99.48 2 32 40.85 9 n/a 87 22 12 96.25 22 12 88.3 25 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.772727273 11 35 25 9 93 22 12 0.777 18 16 49.2 21 13 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Bulgaria 36.08225108 29 4.2 31 4.20% 8 26 2.60% 13 21 16.90% 7 27 7.00% 29 5 10,720 4 30 n/a n/a 25 0 16 17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.12987013 27 270 7 27 0.00% 1 13 0.00% 32 2 45 8 26 0.06% 8 26 1.20E+09 13 21 51.74 10 24 8.207070707 4 10.00% 31 3 10.00% 33 1 20.00% 24 10 69.71 8 26 6 20 16 10.5 14 20 5.324675325 26 42 3 31 30.50% 23 11 0.74 16 18 5.6 17 17 59.12 3 31 -11.30% 20 14 n/a n/a 33 2.727272727 31 5.1 6 28 n/a n/a 33 183.7 20 14 0.50% 14 20 73.6 4 30 7.10% 14 20 238.5 5 29 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.597402597 28 n/a n/a 24 14.2 19 15 63.80% 13 21 4.1 9 25 98.4 9 25 n/a n/a 16 24.71% 10 24 2.474747475 32 70.20% 4 30 114.35 11 23 30.44 23 n/a 76.4 5 29 67.38 1 33 54.7 5 29 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.454545455 23 15 15 19 10 6 28 0.576 16 18 42.4 11 23 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Croatia 37.37193362 28 5.8 21 10.40% 32 2 3.80% 21 13 12.10% 11 23 7.90% 30 4 17,150 7 27 n/a n/a 25 -7 6 29 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.493506494 20 221 6 28 0.00% 1 13 0.05% 31 3 55 9 25 0.10% 21 13 3.60E+09 20 14 59.77 12 22 5.997474747 22 18.00% 25 9 20.00% 29 5 25.00% 5 29 65.87 5 29 4.3 23 11 15 8 26 5.649350649 24 47 7 27 28.30% 21 13 0.73 13 21 4.1 27 7 70.42 12 22 -4.50% 7 27 n/a n/a 33 3.722943723 28 3.9 8 26 57.06% 11 23 261.9 17 17 1.15% 5 29 77.7 11 23 7.00% 13 21 284.1 21 13 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.597402597 28 n/a n/a 24 23.6 6 28 64.20% 18 16 3.9 7 27 99.3 23 11 n/a n/a 16 18.30% 6 28 3.939393939 26 78.30% 8 26 106.59 4 30 25.11 29 n/a 81.9 14 20 92.53 14 20 59.3 9 25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.181818182 30 4 5 29 10 6 28 0.244 11 23 37.3 6 28 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Cyprus 42.61183261 23 5.4 26 5.50% 18 16 3.20% 18 16 10.90% 14 20 4.80% 18 16 28,130 16 18 n/a n/a 25 0 16 17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.74025974 30 136 3 31 0.00% 1 13 0.50% 30 5 34 2 32 0.03% 1 33 -3.30E+08 9 25 110.23 27 7 8.45959596 3 12.50% 30 4 35.00% 21 13 19.00% 27 7 80.77 15 19 14.5 10 24 5.5 31 3 4.350649351 30 53 10 24 5.70% 5 29 0.71 8 26 6 14 20 65.97 8 26 -11.50% 22 12 n/a n/a 33 5.151515152 18 2.3 28 6 74.69% 19 15 1448.2 1 33 0.09% 31 3 81.1 20 14 7.00% 13 21 248 7 27 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.887445887 11 n/a n/a 24 11.8 26 8 67.50% 32 2 5.7 27 7 99.1 22 12 n/a n/a 16 38.60% 29 5 5.202020202 18 90.80% 22 12 139.64 29 5 37.4 14 n/a 83.5 17 17 88.82 11 23 62.8 10 24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.409090909 29 10 11 23 2 2 32 n/a n/a 33 46.7 17 17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Czech Republic 44.31637807 21 4 32 3.30% 5 29 2.30% 10 24 17.20% 6 28 3.90% 5 29 24,070 14 20 95 17 17 0 16 17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.974025974 23 427 13 21 0.00% 1 13 7.00% 5 30 97 17 17 0.10% 21 13 8.50E+09 24 10 53.21 11 23 8.017676768 6 19.00% 23 11 15.00% 31 3 21.00% 18 16 86.54 20 14 4.2 24 10 13.2 11 23 5.909090909 23 54 12 22 23.10% 15 19 0.63 1 33 9 2 32 80.54 23 11 -12.70% 26 8 31.9 12 22 5.367965368 17 2.3 28 6 66.32% 15 19 171.2 21 13 0.53% 13 21 78.2 12 22 7.80% 16 18 281.2 19 15 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.718614719 19 74.4 27 7 7.6 32 2 63.40% 9 25 4.3 13 21 99 21 13 n/a n/a 16 21.00% 7 27 4.242424242 25 81.30% 10 24 121.39 17 17 35.91 15 n/a 84.5 21 13 74.37 2 32 74.6 19 15 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.136363636 21 7 8 26 21 13 21 0.467 13 21 49 20 14 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Denmark 69.04761905 5 7.1 13 4.70% 11 23 3.00% 16 18 8.20% 24 10 4.00% 7 27 68,110 29 5 96 23 11 1 22 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10.97402597 7 1237 24 10 2.80% 31 3 0.05% 31 3 426 26 8 0.07% 11 23 1.60E+09 14 20 163.33 32 2 6.691919192 16 22.00% 14 20 55.90% 1 33 25.00% 5 29 97.6 31 3 3.8 25 9 5.8 30 4 12.14285714 3 88 33 1 39.20% 28 6 0.76 17 17 5.1 21 14 90.27 32 2 -15.20% 28 6 71.6 28 6 6.45021645 8 3.1 19 15 82.38% 29 5 283.9 15 19 0.85% 6 28 81.6 23 11 10.00% 24 10 334.9 33 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.489177489 5 74.4 27 7 10.1 28 6 63.50% 12 22 6.8 31 3 99 21 13 3 26 8 37.70% 28 6 6.565656566 7 96.50% 31 3 125.21 20 14 44.72 4 n/a 88.5 27 7 92.6 15 19 94.6 33 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11.59090909 8 32 23 11 101 23 11 2.244 28 6 57.3 28 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Estonia 56.70454545 14 6 19 8.30% 30 4 1.60% 3 31 22.90% 2 32 5.60% 21 13 25,970 15 19 91 10 24 3 29 4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.233766234 22 666 15 19 0.00% 1 13 0.50% 30 5 57 10 24 0.06% 8 26 3.50E+09 18 16 64.85 14 20 10.1010101 1 20.00% 19 15 20.00% 29 5 20.00% 24 10 92.79 25 9 2.4 30 4 3.9 33 1 8.636363636 13 74 24 10 14.30% 10 24 0.73 13 21 7.7 7 27 88.83 30 4 -15.60% 29 5 46.5 20 14 5.714285714 16 1.7 33 1 65.09% 13 21 235.9 18 16 0.12% 29 5 78.3 13 21 6.70% 9 25 274.2 17 17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.675324675 20 n/a n/a 24 17.1 16 18 63.20% 8 26 5.3 24 10 99.8 29 5 n/a n/a 16 39.50% 31 3 6.868686869 4 89.10% 19 15 145.17 32 2 31.33 20 n/a 83.8 18 16 99.48 32 2 70.1 15 19 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.522727273 14 13 14 20 13 9 25 5.277 30 4 49.9 22 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Finland 64.92604618 8 5.1 29 1.00% 1 33 1.80% 4 30 7.80% 26 8 3.20% 4 30 53,660 26 8 95 17 17 0 16 17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.155844156 11 1131 23 11 0.40% 23 11 0.50% 30 5 256 21 13 0.08% 15 19 -2.40E+09 7 27 100.2 22 12 7.765151515 8 20.00% 19 15 51.20% 9 25 24.00% 7 27 99.04 33 1 2.5 29 5 7.1 26 8 11.49350649 4 88 33 1 53.20% 31 3 0.86 33 1 7.4 9 25 88.42 29 5 -7.70% 11 23 80.9 31 3 5.974025974 11 1.9 30 4 81.65% 27 7 536.3 6 28 0.43% 16 18 82.1 25 9 9.20% 22 12 260.9 12 22 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.536796537 7 71.2 23 11 18 14 20 61.70% 4 30 6.3 29 5 100 33 1 1 23 11 36.50% 25 9 7.777777778 1 92.20% 26 8 128.5 25 9 33.32 18 n/a 90.2 33 1 95.78 20 14 92.6 32 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11.13636364 9 28 22 12 87 21 13 1.985 26 8 58.4 29 5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
France 63.86904762 9 7.5 9 7.00% 24 10 2.40% 11 23 6.10% 31 3 5.20% 19 15 43,880 21 13 96 23 11 -1 9 24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11.88311688 4 4470 31 3 4.00% 33 1 0.50% 30 5 1070 31 3 0.05% 5 29 1.30E+10 25 9 122.45 28 6 4.482323232 29 25.83% 6 28 55.40% 2 32 20.00% 24 10 85.58 18 16 7.6 16 18 20.7 5 29 10.25974026 7 71 20 14 50.10% 29 5 0.79 26 8 4.5 23 11 78.53 18 16 -12.40% 25 9 41 17 17 7.186147186 2 3.4 17 17 80.88% 26 8 354.7 11 23 0.18% 26 8 82.2 26 8 11.10% 31 3 320.1 29 5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.367965368 15 66.1 16 18 20.1 10 24 61.60% 3 31 5.4 26 8 99 21 13 5 29 5 32.20% 19 15 4.949494949 20 84.80% 14 20 111.46 9 25 46.92 2 n/a 84.5 21 13 97.6 29 5 85.1 23 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12.27272727 6 103 31 3 579 32 2 0.781 19 15 55 26 8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Germany 69.12878788 4 5.7 23 2.90% 3 31 1.40% 2 32 7.50% 27 7 1.10% 1 33 51,040 24 10 97 27 7 1 22 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 13.44155844 1 5856 32 2 2.80% 31 3 0.50% 30 5 1165 32 2 0.33% 30 4 1.40E+11 32 2 85.71 20 14 7.828282828 7 15.83% 27 7 47.50% 13 21 19.00% 27 7 93.27 26 8 10.5 12 22 9.2 19 15 9.220779221 10 80 26 8 24.40% 18 16 0.8 30 4 7.9 5 29 82.04 24 10 -9.40% 13 21 65.4 26 8 6.19047619 10 3.1 19 15 77.62% 22 12 525.9 7 27 0.19% 25 9 80.9 17 17 11.70% 33 1 282.9 20 14 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.229437229 6 76.2 31 3 6.9 33 1 64.00% 16 18 5 21 13 99 21 13 21 32 2 25.70% 13 21 6.868686869 4 89.80% 20 14 128.19 23 11 43.22 7 n/a 89 30 4 97.41 28 6 90.6 28 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12.61363636 5 168 32 2 286 31 3 0.967 20 14 57.3 28 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Greece 35.88383838 30 8.6 4 8.30% 30 4 4.00% 26 8 11.60% 12 22 6.80% 28 6 20,140 10 24 97 27 7 2 26 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.909090909 24 314 9 25 0.00% 1 13 0.50% 30 5 59 11 23 0.05% 5 29 3.30E+09 17 17 82.34 18 16 4.356060606 30 22.00% 14 20 54.00% 5 29 24.00% 7 27 72.12 9 25 27.9 5 29 6.1 29 5 5.974025974 22 49 8 26 19.40% 13 21 0.69 3 31 5.6 17 17 55.52 2 32 -20.60% 33 1 39.7 16 18 4.069264069 24 3.6 12 22 75.87% 21 13 1409.5 2 32 0.69% 12 22 81.1 20 14 7.80% 16 18 260.4 11 23 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.034632035 30 53.7 12 22 36.9 3 31 63.20% 8 26 3.6 5 29 95.3 5 29 n/a n/a 16 26.80% 14 20 2.777777778 30 78.10% 6 28 109.5 8 26 40.84 10 n/a 78 6 28 93.98 18 16 59 7 27 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.159090909 33 5 6 28 12 8 26 n/a n/a 32 36.3 5 29 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Hungary 41.19949495 26 7 15 7.10% 25 9 5.20% 29 5 13.70% 9 25 4.30% 10 24 17,740 8 26 98 32 2 0 16 17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.064935065 28 216 5 29 0.00% 1 13 10.75% 3 32 60 12 22 0.09% 17 17 1.70E+11 33 1 38.04 7 27 7.070707071 13 9.00% 32 2 15.00% 31 3 27.00% 1 33 67.79 6 28 2.7 27 7 10.4 15 19 4.545454545 29 43 4 30 21.00% 14 20 0.7 6 28 4.7 22 12 59.8 4 30 -1.70% 2 32 42.9 18 16 3.939393939 26 3.4 17 17 66.06% 14 20 266 16 18 2.34% 1 33 75.6 8 26 6.40% 5 29 321.6 30 4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.151515152 17 72 25 9 13.5 22 12 65.00% 22 12 4.6 15 19 99.4 24 10 n/a n/a 16 25.00% 11 23 3.787878788 27 84.80% 14 20 106.96 5 29 33.8 17 n/a 82.5 15 19 91.28 12 22 64.8 12 22 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.659090909 25 12 13 21 16 11 23 0.104 5 29 42.7 12 22 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Ireland 67.37193362 7 10.2 1 13.50% 33 1 5.30% 30 4 9.10% 19 15 5.60% 21 13 74,520 30 4 96 23 11 7 33 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10.77922078 8 1493 25 9 1.40% 27 7 0.50% 30 5 276 23 11 0.26% 28 6 3.20E+10 29 5 32.44 4 30 7.26010101 11 12.50% 30 4 48.00% 12 22 23.00% 10 24 91.83 23 11 1.9 31 3 13.9 9 25 9.285714286 9 74 24 10 17.60% 11 23 0.8 30 4 7.2 11 23 88.3 28 6 -10.50% 16 18 58.8 23 11 6.96969697 4 2.6 24 10 82.09% 28 6 91.3 26 8 0.47% 15 19 82.2 27 7 6.70% 9 25 326.6 32 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.627705628 12 66.6 17 17 17.4 15 19 65.30% 24 10 3.4 3 31 99 21 13 1 23 11 36.70% 27 7 5.404040404 15 92.00% 25 9 106 3 31 30.71 22 n/a 88.6 28 6 85.86 9 25 78.1 20 14 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11.81818182 7 34 24 10 138 25 9 5.468 31 3 50.7 24 10 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Italy 50.93975469 18 6.7 16 6.60% 22 12 2.90% 14 20 7.90% 25 9 4.00% 7 27 35,710 20 14 97 27 7 -1 9 24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.766233766 12 2020 26 8 0.80% 26 8 0.50% 30 5 760 29 5 0.04% 2 32 -2.20E+10 3 31 83.31 19 15 4.608585859 28 24.00% 11 23 47.20% 14 20 22.00% 12 22 68.27 7 27 14.9 9 25 8.9 20 14 6.168831169 21 56 14 20 18.40% 12 22 0.72 10 24 5.3 18 16 68.16 9 25 -10.60% 18 16 37.5 14 20 6.493506494 6 2.5 25 9 85.80% 30 4 448.8 8 26 0.29% 21 13 82.3 29 5 8.70% 19 15 278.3 18 16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.025974026 23 57.5 13 21 30.9 4 30 63.50% 12 22 4.3 13 21 99 21 13 3 26 8 16.60% 4 30 5.303030303 16 70.50% 5 29 128.31 24 10 29.98 24 n/a 81.5 13 21 96.13 21 13 73.9 18 16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.863636364 13 38 26 8 148 27 7 0.215 9 25 45.7 16 18 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Kenya 31.40873016 31 5.8 20 7.50% 27 7 5.50% 32 2 8.30% 23 11 6.10% 25 9 2,010 1 33 n/a n/a 25 n/a n/a 30 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.285714286 32 606 14 20 0.00% 1 13 12.27% 2 33 41 5 29 0.34% 31 3 4.30E+08 10 24 32.15 3 31 5.681818182 25 30.00% 4 30 30.00% 25 9 16.00% 30 4 35.58 2 32 15.4 8 26 8.6 21 13 5 27 30 2 32 n/a n/a 33 0.73 13 21 0.4 33 1 64.59 6 28 -12.00% 23 11 n/a n/a 33 1.948051948 33 31.2 2 32 n/a n/a 33 0.3 33 1 1.68% 3 31 67 3 31 4.60% 2 32 147.1 2 32 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.818181818 32 n/a n/a 24 13.8 21 13 n/a n/a 32 4.8 18 16 78 2 32 n/a n/a 16 2.20% 1 33 2.626262626 31 29.50% 1 33 114.2 10 24 1.25 32 n/a 53.2 1 33 81.7 6 28 47.1 2 32 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.204545455 27 11 12 22 46 19 15 0.037 4 30 27.5 2 32 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Latvia 42.59559885 24 5.3 27 4.50% 10 24 3.90% 23 11 21.50% 4 30 4.70% 16 18 19,370 9 25 91 10 24 2 26 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 29 139 4 30 0.00% 1 13 0.50% 30 5 40 4 30 0.10% 21 13 9.40E+08 12 22 34.42 5 29 6.439393939 18 20.00% 19 15 31.00% 24 10 21.00% 18 16 85.1 17 17 6 20 15 26.8 4 30 8.766233766 12 59 16 18 23.90% 17 17 0.77 20 14 4 28 6 79.17 21 13 -11.50% 22 12 30.7 11 23 3.896103896 27 3.4 17 17 n/a n/a 33 750.1 3 31 0.09% 31 3 75.4 7 27 6.60% 7 27 296.1 25 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.80952381 26 n/a n/a 24 15.5 17 17 63.20% 8 26 4.2 11 23 99.9 30 4 n/a n/a 16 34.00% 22 12 4.494949495 21 88.90% 18 16 108.76 7 27 26.01 28 n/a 80.1 8 26 97.28 25 9 54 3 31 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.886363636 24 6 7 27 17 12 22 0.53 15 19 40 9 25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Lithuania 51.19408369 17 6.7 17 5.00% 16 18 1.90% 6 28 21.60% 3 31 5.70% 23 11 21,610 12 22 98 32 2 6 31 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.207792208 17 424 12 22 0.00% 1 13 0.50% 30 5 62 13 21 0.19% 26 8 4.50E+09 23 11 37.64 6 28 8.207070707 4 15.00% 28 6 32.00% 23 11 21.00% 18 16 83.17 16 18 6.3 17 17 6.2 28 6 8.246753247 17 61 18 16 9.50% 8 26 0.8 27 7 4.2 26 8 84.14 26 8 -0.90% 1 33 47.4 21 13 4.329004329 23 2.7 23 11 70.12% 17 17 440.3 9 25 0.77% 10 25 74.9 6 28 7.00% 13 21 287.5 22 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.896103896 25 n/a n/a 24 19 13 21 65.10% 23 11 3.9 7 27 99.8 29 5 n/a n/a 16 29.90% 18 16 6.060606061 12 83.10% 11 23 134.89 28 6 29.27 26 n/a 81.3 12 22 97.93 30 4 66.4 13 21 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.590909091 18 16 16 18 15 10 24 1.469 24 10 39.9 8 26 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Luxembourg 63.14393939 11 9.2 2 6.90% 23 11 2.60% 13 21 6.80% 29 5 6.40% 27 7 81,110 31 3 94 14 20 7 33 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10.19480519 10 370 10 24 0.20% 22 12 0.50% 30 5 65 14 20 0.18% 25 9 6.20E+10 31 3 105.78 25 9 9.532828283 2 18.19% 24 10 45.80% 15 19 17.00% 29 5 98.56 32 2 1.5 33 1 9.6 18 16 8.571428571 15 81 27 7 7.10% 6 28 0.74 16 18 15.3 1 33 79.81 22 12 -16.20% 31 3 78 29 5 4.588744589 21 2.3 28 6 n/a n/a 33 290.5 14 20 0.24% 24 10 81.7 24 10 5.40% 3 31 264.6 13 21 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.627705628 12 67.3 18 16 15.2 18 16 69.40% 33 1 3.6 5 29 100 33 1 n/a n/a 16 34.30% 23 11 7.474747475 3 98.80% 33 1 142.18 30 4 37.57 13 n/a 87.4 23 11 97.41 28 6 79 21 13 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.954545455 15 9 10 24 11 7 27 11.183 33 1 49 20 14 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Malta 45.20743146 19 7.3 12 9.40% 31 3 4.90% 27 7 5.70% 32 2 6.20% 26 8 30,560 19 15 n/a n/a 25 n/a n/a 30 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.012987013 18 283 8 26 0.00% 1 13 0.50% 30 5 32 1 33 0.32% 29 5 4.40E+09 22 12 82.14 17 17 7.133838384 12 35.00% 1 33 35.00% 21 13 18.00% 28 6 86.06 19 15 5.3 22 12 8.3 22 12 3.961038961 31 54 12 22 n/a n/a 33 0.7 6 28 3.3 31 3 61.55 5 29 -4.50% 7 28 n/a n/a 33 5.844155844 14 5.6 5 29 90.66% 32 2 78.1 29 5 0.41% 17 17 82.7 31 3 8.20% 17 17 238 4 30 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.025974026 23 n/a n/a 24 9.8 29 5 67.50% 32 2 4.7 17 17 94.1 3 31 n/a n/a 16 25.30% 12 22 3.333333333 28 86.90% 16 18 143.39 31 3 48.33 1 n/a 79.5 7 27 83.65 7 27 54.2 4 30 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.590909091 18 3 4 30 4 4 30 6.794 32 2 47.1 18 16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Netherlands 67.6461039 6 7.5 9 5.00% 16 18 3.00% 16 18 10.30% 16 18 4.30% 10 24 56,370 27 7 97 27 7 2 26 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10.64935065 9 3011 30 4 1.80% 28 6 0.50% 30 5 678 28 6 0.17% 23 11 -1.50E+11 2 32 100.88 23 11 7.512626263 9 25.80% 7 27 49.50% 11 23 21.00% 18 16 96.63 30 4 3.1 26 8 6.3 27 7 7.792207792 18 82 28 6 13.40% 9 25 0.77 20 14 8.4 3 31 77.93 16 18 -10.10% 14 20 78.1 30 4 6.753246753 5 3.6 12 22 73.07% 18 16 104.7 24 10 0.16% 27 7 81.4 22 12 10.10% 25 9 315.1 28 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.051948052 3 79.3 32 2 9.6 30 4 64.60% 19 15 5.4 26 8 99 21 13 11 31 3 36.70% 27 7 6.464646465 9 91.30% 23 11 124.98 19 15 43.92 6 n/a 88.4 26 8 97.05 24 10 91.7 30 4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12.95454545 2 63 28 6 183 29 5 2.218 27 7 58.6 30 4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Nigeria 30.16955267 33 3.3 33 1.40% 2 32 3.40% 19 15 18.60% 5 29 17.50% 33 1 2,100 2 32 n/a n/a 25 n/a n/a 30 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.688311688 19 844 17 17 0.00% 1 13 0.50% 30 5 42 6 28 2.35% 33 1 2.40E+09 15 19 12.13 1 33 6.502525253 17 30.00% 4 30 24.00% 27 7 7.50% 33 1 13.94 1 33 9.3 13 21 7.5 25 9 2.532467532 33 24 1 33 n/a n/a 33 0.64 2 32 0.6 32 2 46.79 1 33 -3.60% 3 31 n/a n/a 33 3.333333333 29 72.2 1 33 17.12% 8 26 0.7 32 2 0.00% 33 1 55 1 33 3.00% 1 33 108.1 1 33 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.779220779 33 n/a n/a 24 19.6 12 22 n/a n/a 32 n/a n/a 33 59.6 1 33 n/a n/a 16 17.30% 5 29 2.373737374 33 35.50% 2 32 99.07 1 33 0.03 33 n/a 54.4 2 32 84.76 8 26 34 1 33 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.659090909 25 20 20 14 44 17 17 0.015 3 31 20.1 1 33 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Norway 63.40728716 10 7.1 14 3.90% 7 27 4.00% 26 8 6.30% 30 4 4.50% 14 20 84,090 32 2 n/a n/a 25 1 22 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.246753247 14 1098 20 14 0.20% 22 12 1.25% 9 26 398 25 9 0.08% 15 19 -4.10E+09 6 28 140.46 30 4 4.166666667 31 22.00% 14 20 39.40% 18 16 25.00% 5 29 95.67 29 5 n/a n/a 33 n/a n/a 33 11.42857143 5 85 31 3 71.60% 32 2 0.85 32 2 6.7 12 22 92.65 33 1 -3.70% 4 30 82.9 32 2 8.528138528 1 1.8 32 2 80.40% 25 9 29.9 30 4 0.26% 22 12 83.2 33 1 10.50% 28 6 312.3 27 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.354978355 2 74.7 28 6 13 25 9 64.90% 21 13 7.6 33 1 100 33 1 1 23 11 39.20% 30 4 6.161616162 11 97.00% 32 2 107.46 6 28 44.04 5 n/a 89.9 32 2 96.89 23 11 86.6 24 10 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.431818182 12 18 18 16 54 20 14 1.291 22 12 50.4 23 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Poland 43.4992785 22 6.5 18 5.70% 19 15 5.20% 29 5 15.60% 8 26 4.80% 18 16 16,670 6 28 99 33 1 -2 7 26 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.428571429 21 1100 21 13 0.00% 1 13 6.50% 7 28 201 20 14 0.08% 15 19 1.70E+10 26 8 50.03 9 25 5.997474747 22 19.00% 23 11 36.00% 19 15 23.00% 10 24 76.44 13 21 20.3 7 27 7.7 23 11 3.896103896 32 56 14 20 7.80% 7 27 0.71 8 26 7.8 6 28 65.64 7 27 -6.20% 10 24 27.3 8 26 3.203463203 30 3.7 9 25 59.41% 12 22 93.2 25 9 1.91% 2 32 76.6 9 25 6.50% 6 28 260.4 11 23 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.497835498 14 67.8 19 15 13.4 23 11 65.90% 26 8 4.6 15 19 99.8 29 5 n/a n/a 16 28.20% 15 19 5.505050505 14 83.20% 12 22 130.4 26 8 22.11 30 n/a 80.8 9 25 93.86 16 18 70.4 16 18 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.477272727 20 22 21 13 42 16 18 0.423 12 22 39.9 8 26 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Portugal 51.97150072 16 7.6 7 4.90% 14 20 6.50% 33 1 8.70% 22 12 4.40% 13 21 23,730 13 21 96 23 11 1 22 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.766233766 12 877 18 16 0.00% 1 13 0.50% 30 5 128 19 15 0.12% 22 12 3.80E+09 21 13 101.22 24 10 3.787878788 32 30.00% 4 30 53.00% 7 27 23.00% 10 24 75.48 12 22 11.5 11 23 9.9 16 18 10.90909091 6 62 19 15 32.70% 25 9 0.77 20 14 4.3 25 9 87.07 27 7 -15.20% 28 6 61.5 24 10 6.233766234 9 2.7 23 11 94.70% 33 1 233.4 19 15 0.30% 20 14 81 18 16 9.50% 23 11 255 8 26 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.246753247 27 68.5 20 14 23.1 7 27 64.10% 17 17 4.7 17 17 95.4 6 28 n/a n/a 16 22.50% 8 26 4.292929293 23 78.30% 8 26 116.26 12 22 40.81 11 n/a 80.9 11 23 97.32 26 8 73.9 17 17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.159090909 17 9 10 24 45 18 16 1.079 21 13 44.2 14 20 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Romania 30.47077922 32 4.3 30 5.90% 20 14 3.90% 23 11 n/a n/a 33 6.10% 25 9 14,170 5 29 n/a n/a 25 -2 7 26 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.285714286 32 400 11 23 0.00% 1 13 6.50% 7 28 81 15 19 0.07% 11 23 3.60E+09 19 15 25.97 2 32 6.313131313 19 16.00% 26 8 10.00% 33 1 19.00% 27 7 64.42 4 30 31.2 4 30 20.1 6 28 5 27 45 6 28 24.70% 19 15 0.7 6 28 3.8 29 5 68.46 10 24 -4.50% 7 28 n/a n/a 33 2.380952381 32 5.6 5 29 n/a n/a 33 305.8 13 21 0.31% 19 15 74.4 5 29 5.70% 4 30 255.9 9 25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.861471861 31 n/a n/a 24 20.6 9 25 64.80% 20 14 3.3 2 32 98.8 10 24 n/a n/a 16 15.30% 2 32 3.232323232 29 78.50% 9 25 117.44 14 20 29.55 25 n/a 74.9 4 30 76.29 4 30 59.1 8 26 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.068181818 31 2 2 32 25 14 20 0.156 7 27 35.6 4 30 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Slovakia 38.76803752 27 5.1 28 3.00% 4 30 1.90% 6 28 13.30% 10 24 1.40% 2 32 20,250 11 23 98 32 2 5 30 3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.194805195 26 115 2 32 0.00% 1 13 0.50% 30 5 36 3 31 0.10% 21 13 -3.30E+08 8 26 67.21 15 19 6.186868687 20 21.00% 15 19 25.00% 26 8 20.00% 24 10 74.52 11 23 8.2 15 19 16.5 7 27 6.233766234 20 52 9 25 29.90% 22 12 0.72 10 24 5.7 15 19 78.37 17 17 -9.00% 12 22 30.7 11 23 4.025974026 25 4.7 7 27 51.82% 10 24 129.5 22 12 0.78% 8 26 76.9 10 24 7.00% 13 21 290.4 23 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.372294372 21 69.5 21 13 21.5 8 26 66.80% 30 4 4 8 26 99.6 25 9 n/a n/a 16 23.00% 9 25 5 19 89.90% 21 13 133.52 27 7 31.17 21 n/a 80.9 11 23 92.36 13 21 56.2 6 28 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.613636364 32 3 4 30 0 1 33 0.183 8 26 40.2 10 24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Slovenia 44.97655123 20 8.7 3 8.10% 28 6 5.40% 31 3 11.00% 13 21 9.40% 32 2 28,240 17 17 95 17 17 1 22 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.480519481 31 82 1 33 0.00% 1 13 0.50% 30 5 43 7 27 0.07% 11 23 4.90E+08 11 23 43.37 8 26 6.186868687 20 19.00% 23 11 50.00% 10 24 22.00% 12 22 77.4 14 20 8.6 14 20 7.5 25 9 7.532467532 19 57 15 19 37.90% 27 7 0.74 16 18 6.5 13 21 68.54 11 23 -10.30% 15 19 45.3 19 15 5.108225108 19 1.8 32 2 n/a n/a 33 666.1 4 30 0.24% 24 10 80.5 14 20 8.50% 18 16 300.2 26 8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.194805195 16 70.1 22 12 13.9 20 14 64.00% 16 18 4.9 20 14 99.7 26 8 n/a n/a 16 28.50% 16 18 4.292929293 23 86.60% 15 19 122.7 18 16 31.34 19 n/a 83 16 18 74.93 3 31 68.8 14 20 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.522727273 28 0 1 33 3 3 31 0.481 14 20 44.1 13 21 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
South Africa 42.1482684 25 5.6 24 4.90% 14 21 2.10% 7 27 7.40% 28 6 4.40% 13 21 6,440 3 31 96 23 11 0 16 17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.519480519 25 919 19 15 0.00% 1 13 9.00% 4 31 97 17 17 0.08% 15 19 3.20E+09 16 18 62.41 13 21 6.944444444 14 27.00% 5 29 33.30% 22 12 15.00% 31 3 59.62 3 31 1.6 32 2 9.7 17 17 5.38961039 25 44 5 29 5.30% 4 30 0.78 23 11 7.5 8 26 75.56 13 21 -5.00% 8 26 51.8 22 12 4.415584416 22 25.8 3 31 37.38% 9 25 4.7 31 3 0.00% 33 1 64.4 2 32 9.10% 21 13 193.2 3 31 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.112554113 22 38.5 11 23 64.2 1 33 65.50% 25 9 6.2 28 6 94.6 4 30 1 23 11 16.30% 3 31 4.343434343 22 70.00% 3 31 161.8 33 1 2.2 31 n/a 64.5 3 31 78.46 5 29 64.7 11 23 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.795454545 22 18 18 16 107 24 10 0.118 6 28 32.7 3 31 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Spain 59.16125541 12 5.5 25 5.10% 17 17 4.00% 26 8 10.80% 15 19 4.20% 8 26 29,740 18 16 92 11 23 -2 7 26 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12.07792208 3 2824 29 5 0.60% 24 10 0.50% 30 5 776 30 4 0.09% 17 17 3.40E+10 30 4 108.52 26 8 3.724747475 33 25.00% 10 24 54.00% 5 29 21.00% 18 16 73.56 10 24 24 6 28 13.4 10 24 9.74025974 8 61 18 16 31.50% 24 10 0.79 26 8 5.1 21 13 76.71 14 20 -16.90% 32 2 38.2 15 19 6.493506494 6 2.7 23 11 86.94% 31 3 84.1 28 6 1.34% 4 30 82.3 29 5 9.10% 21 13 264.6 14 20 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.761904762 18 61 14 20 36.9 3 31 66.00% 28 6 4.2 11 23 98.1 8 26 3 26 8 33.40% 20 14 6.616161616 6 93.20% 27 7 119.02 16 18 34.62 16 n/a 84 19 15 98.52 31 3 82 22 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10.22727273 10 83 30 4 166 28 6 0.749 17 17 45.4 15 19 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Sweden 69.57431457 3 5.8 21 4.80% 12 22 1.30% 1 33 8.70% 22 12 4.60% 15 19 58,890 28 6 93 13 21 0 16 17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11.2987013 6 2158 27 7 0.80% 26 8 0.50% 30 5 582 27 7 0.06% 8 26 1.80E+10 27 7 139.17 29 5 7.449494949 10 20.60% 16 18 52.30% 8 26 25.00% 5 29 95.19 28 6 2.5 29 6 4.4 32 2 12.46753247 2 85 31 3 71.90% 33 1 0.82 31 3 3.4 30 4 88.84 31 3 -5.60% 9 25 67.1 27 7 7.012987013 3 2.1 29 5 74.94% 20 14 86.3 27 7 0.77% 10 25 82.4 30 4 10.90% 30 4 271 16 18 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.363636364 9 74.9 29 5 24.5 5 29 62.20% 8 26 7.6 33 2 99 21 13 5 29 5 34.00% 22 12 6.464646465 9 94.50% 29 5 126.66 21 13 41.38 8 n/a 88 24 10 94.55 19 15 90 27 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12.72727273 4 58 27 7 232 30 4 1.386 23 11 63.1 32 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Switzerland 71.87590188 1 7.4 11 3.70% 6 28 2.20% 8 26 3.40% 33 1 2.60% 3 31 90,360 33 1 98 32 2 1 22 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11.68831169 5 2332 28 6 2.60% 29 5 -0.25% 33 1 327 24 10 0.39% 32 2 -2.60E+11 1 33 168.5 33 1 6.881313131 15 8.50% 33 1 44.80% 17 17 7.70% 32 2 93.75 27 7 n/a n/a 33 n/a n/a 33 12.66233766 1 84 29 5 52.30% 30 4 0.8 30 4 4.4 24 10 82.72 25 9 -12.10% 24 10 84.6 33 1 5.887445887 13 3.5 13 21 70.09% 16 18 357.9 10 24 0.35% 18 16 83.1 32 2 11.30% 32 2 268.2 15 19 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.441558442 1 79.9 33 1 9.1 31 3 66.00% 28 6 4.9 20 14 99 21 13 7 30 4 39.70% 32 2 6.060606061 12 94.20% 28 6 127.31 22 12 46.54 3 n/a 89.6 31 3 86.97 10 24 89.4 26 8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12.84090909 3 69 29 5 144 26 8 1.964 25 9 65.5 33 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
United Kingdom 70.47979798 2 8.5 5 7.40% 26 8 3.20% 18 16 9.40% 18 16 8.10% 31 3 45,380 22 12 93 13 21 3 29 4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12.4025974 2 11325 33 1 4.00% 33 1 1.75% 8 27 1780 33 1 0.18% 25 9 3.10E+10 28 6 143.83 31 3 5.681818182 25 19.00% 23 11 45.00% 16 18 20.00% 24 10 92.31 24 10 112 3 31 n/a n/a 33 8.636363636 13 78 25 9 23.70% 16 18 0.78 23 11 5.2 19 15 78.71 19 15 -10.60% 18 16 34.7 13 21 5.800865801 15 3.6 12 22 79.86% 24 10 111.1 23 11 0.79% 7 27 80.9 17 17 10.20% 26 8 296.1 25 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.619047619 4 75.4 30 4 13.2 24 10 63.50% 12 22 5.2 23 11 99 21 13 27 33 1 47.20% 33 1 7.525252525 2 94.80% 30 4 116.38 13 21 40.26 12 n/a 89 30 4 99.54 33 1 92.4 31 3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 14.31818182 1 388 33 1 1886 33 1 2.269 29 5 59.8 31 3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Macroeconomic indicators Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape / peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Business landscape/peer group Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Tax and regulatory regime Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics ESG metrics Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Public health Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills, talent Education, skills, talent Education, skills, talent Education, skills and talent Education, skills and talent Education, skills and talent Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Technology and infrastructure Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Startup ecosystem Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Sustainability and Climate Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance
Country New overall Old overall Macroeconomics Macroeconomic rank GDP growth GDP growth ranks GDP growth ranks (1 is best) 2021 GDP forecast 2021 GDP forecast ranks 2021 GDP forecast ranks (1 is best) Inflation rate Inflation rate ranks Inflation rate ranks (1 is best) Final consumption expenditure (annual % growth) Final consumption expenditure (annual % growth) ranks Final consumption expenditure (annual % growth) ranks (1 is best) GNI per capita GNI per capita ranks GNI per capita ranks (1 is best) Consumer confidence Consumer confidence (ranks) Consumer confidence ranks (1 is best) Productivity growth Productivity growth (ranks) Productivity growth ranks (1 is best) Electricity prices for businesses Electricity prices for businesses ranks Electricity prices for businesses ranks (1 is best) Gas prices  Gas prices ranks  Gas prices ranks (1 is best) Cost of living index Cost of living index ranks  Cost of living index ranks (1 is best) Private business landscape Private business landscape rank Number of investors Number of investors ranks Number of investors ranks (1 is best) % of global MNC registered % of global MNC registered ranks % of global MNC registered ranks (1 is best) Central bank lending rates Central bank lending rates ranks Central bank lending rates ranks (1 is best) Number of deals recorded Number of deals recorded ranks Number of deals recorded ranks (1 is best) % of "large" private businesses compared to overall large landscape % of "large" private businesses compared to overall large landscape ranks % of "large" private businesses compared to overall large landscape ranks (1 is best) Foreign Direct Investment, Net inflows Foreign Direct Investment, Net inflows ranks Foreign Direct Investment, Net inflows ranks (1 is best) Monetary sector credit to private sector (% GDP) Monetary sector credit to private sector (% GDP) rankings Monetary sector credit to private sector (% GDP) rankings (1 is best) Tax and regulatory environment Tax and regulatory regime rank Corporate tax rate Corporate tax rate rank Corporate tax rate rank (1 is best) Income tax rate Income tax rate ranks Income tax rate ranks (1 is best) Indirect tax rate Indirect tax rate rank Indirect tax rate rank (1 is best) Regulatory quality Regulatory quality ranks Regulatory quality ranks (1 is best) Days to obtain an operating licence Days to obtain an operating licence ranks Days to obtain an operating licence ranks (1 is best) Senior management time spent dealing with regulation Senior management time spent dealing with regulation ranks Senior management time spent dealing with regulation ranks (1 is best) Environmental, Social and Governance metrics Environmental, Social and Governance Metrics rank Global Corruption Index Global Corruption Index ranks Global Corruption Index ranks (1 is best) % of energy from non fossil fuel sources Energy from non fossil fuel sources ranks Energy from non fossil fuel sources ranks (1 is best) Global gender pay gap index Global gender pay gap ranks Global gender pay gap ranks (1 is best) CO2 emissions (metric tons per capita) CO2 emissions (metric tons per capita) ranks CO2 emissions (metric tons per capita) ranks (1 is best) Free press rating Free press rating ranks Free press rating ranks (1 is best) % CO2 emissions reduction % CO2 emissions reduction ranks % CO2 emissions reduction ranks (1 is best) Trust in government Trust in government ranks Trust in government ranks (1 is best) Public health Public health rank Infant Mortality Rate  Infant Mortality Rate  ranks Infant Mortality Rate  ranks (1 is best) % of population vaccinated % of population vaccinated ranks % of population vaccinated ranks (1 is best) Number of COVID-19 cases reported (7 day rolling avg per 1m people) Number of COVID-19 cases reported (7 day rolling avg per 1m people) ranks Number of COVID-19 cases reported (7 day rolling avg per 1m people) ranks (1 is best) Cumulative case fatality rate Cumulative case fatality rate ranks Cumulative case fatality rate ranks (1 is best) Life expectancy Life expectancy ranks Life expectancy ranks (1 is best) Health spending Health spending ranks Health spending ranks (1 is best) Age standardised cancer death rate by country Age standardised cancer death rate by country ranks Age standardised cancer death rate by country ranks (1 is best) Population growth Population growth ranks Population growth ranks (1 is the best) Medical doctors per capita  Medical doctors per capita ranks Medical doctors per capita ranks (1 is the best) Hospital beds per capita Hospital beds per capita ranks Hospital beds per capita ranks (1 is the best) Education, skills, talent Education, skills, talent rank Employment rate Employment rate ranks Employment rate ranks (1 is best) Youth unemployment Youth unemployment ranks Youth unemployment ranks (1 is best) Working age population (% 15-64) Working age population (% 15-64) ranks Working age population (% 15-64) ranks (1 is best) Government expenditure on education (%GDP) Government expenditure on education (%GDP) ranks Government expenditure on education (%GDP) ranks (1 is best) Literacy rate Literacy rate ranks Literacy rate ranks (1 is best) Number of universities in top 200 THE Rankings Number of universities in top 200 THE Rankings ranks Number of universities in top 200 THE Rankings ranks (1 is best) Educational attainment, completed at least short cycle tertiary Educational attainment, completed at least short cycle tertiary ranks Educational attainment, completed at least short cycle tertiary ranks (1 is best) Technology and infrastructure Technology and infrastructure rank Internet usage Internet usage ranks Internet usage ranks (1 is best) Cellphone access (subscriptions per 100 inhabitants) Cellphone access (subscriptions per 100 inhabitants) ranks Cellphone access (subscriptions per 100 inhabitants) ranks (1 is best) Broadband access (subscriptions per 100 inhabitants) Broadband access (subscriptions per 100 inhabitants) ranks Broadband access (subscriptions per 100 inhabitants) ranks (1 is best) Mobile Connectivity Index  Mobile Connectivity Index Ranks Mobile Connectivity Index Ranks (1 is best) Cyber security Cyber security ranks Cyber security ranks (1 is best) Supply chain resilience Supply chain resilience ranks Supply chain resilience ranks (1 is best) AI talent concentration AI talent concentration ranks AI talent concentration ranks (1 is the best) Occupation cost premium office space (USD) Occupation cost premium office space ranks Occupation cost premium office space ranks (1 is the best) Startup ecosystem Startup ecosystem rank Number of start ups Number of start ups ranks Number of start ups ranks Number of women founders Number of women founders ranks Number of women founders ranks Number of unicorns  Number of unicorns ranks  Number of unicorns ranks  Innovation Index Innovation Index ranks  Innovation Index Start-up investment success rate Start-up investment success rate ranks Start-up investment success rate ranks (1 is the best) Sustainability and Climate Sustainability and Climate rank % of energy from non fossil fuel sources Energy from non fossil fuel sources ranks Energy from non fossil fuel sources ranks (1 is best) CO2 emissions (in metric tons) CO2 emissions (in metric tons) ranks CO2 emissions (in metric tons) ranks (1 is best) % CO2 emissions change % CO2 emissions change ranks % CO2 emissions change ranks (1 is best) Recycling rates (lower score = better performance) Recycling rates ranks  Recycling rates ranks (1 is the best) EV infrastructure (chargers per capita)  EV infrastructure ranks  EV infrastructure ranks (1 is the best) Sustainability rating for capital city (lower score = better performance) Sustainability rating for capital city ranks Sustainability rating for capital city ranks (1 is the best) Number of certified green buildings Number of certified green buildings ranks Number of certified green buildings ranks (1 is the best) Overall physical risk Overall physical risk ranks  Overall physical risk ranks (1 is the best) Net zero pledge  Net zero pledge ranks Net zero pledge ranks (1 is the best) Social Responsibility and Governance Social Responsibility and Governance rank Global Corruption Index Global Corruption Index ranks Global Corruption Index ranks (1 is best) Global gender pay gap index  Global gender pay gap ranks Global gender pay gap ranks (1 is best) Free press rating Free press rating ranks Free press rating ranks (1 is best) Trust in government Trust in government ranks Trust in government ranks (1 is best) Proportion of seats held by women in national parliament press rating Proportion of seats held by women in national parliament press rating ranks Proportion of seats held by women in national parliament press rating ranks (1 is the best)
Austria 51.2 15 6.5 27 1.42% 12 22 3.50% 9 16 1.50% 21 9 1.02% 5 30 51440 27 8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.3 19 437 21 14 0.00% 1 13 0.00% 11 2 87 16 18 93% 25 6 -8100 4 31 94 22 11 4.3 29 25.00% 7 16 55% 3 23 20% 19 8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.6 8 76 24 7 74% 29 6 0.777 22 13 7.1 12 19 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.4 11 3.29 22 11 60.61% 18 17 206 11 24 1.47% 22 13 82.07 26 9 10.30% 29 5 120.75 25 10 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.3 8 72.40% 23 11 8.50% 28 7 66.12% 27 8 5.35% 25 10 98% 7 17 1 20 8 28.43% 17 18 8.8 12 87.71% 23 12 119.78 16 20 29 15 13 84.21 26 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Belgium 50.6 17 7.9 17 1.41% 11 23 4.00% 20 11 1.40% 22 8 1.54% 13 22 47950 24 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.2 14 568 25 10 0.40% 23 11 0.00% 11 2 233 22 12 84% 14 17 -28966 2 33 77 17 15 3.7 32 25.00% 7 16 50% 5 21 21% 13 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.4 9 76 24 7 65% 27 8 0.789 27 8 8.2 7 23 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.2 13 3.24 23 10 72.50% 29 6 166 13 22 2.05% 13 22 81.65 24 11 10.30% 29 6 132.25 16 19 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.1 13 64.70% 7 26 14.20% 16 19 63.75% 11 22 6.41% 30 5 99% 11 13 4 28 6 35.12% 25 10 8.2 16 88.66% 24 11 99.74 2 34 39 25 8 82.56 23 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Bulgaria 43 25 8.3 13 3.39% 26 9 4.40% 26 7 3.10% 7 17 4.71% 31 4 9570 4 31 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.3 30 99 10 25 0.00% 1 13 0.00% 11 2 24 5 29 66% 5 26 2076 11 24 52 10 22 12.6 2 10.00% 33 2 10% 34 1 20% 19 8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.9 20 44 4 21 62% 24 11 0.746 17 17 5.9 18 15 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.4 32 8.14 7 26 19.40% 4 31 228 9 26 4.17% 1 34 75.3 5 28 7.40% 15 14 132.89 15 20 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.3 22 70.10% 16 17 8.90% 27 8 65.42% 23 12 4.09% 11 24 98.39% 9 15 0 1 9 24.71% 13 22 3.1 31 64.78% 4 31 116.21 11 25 27 9 15 70.37 4 31 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Croatia 38.5 29 9.7 4 2.94% 24 11 4.70% 27 6 0.70% 27 4 3.47% 25 10 14990 7 28 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 32 31 3 32 0.00% 1 13 2.50% 5 7 37 10 24 77% 9 22 1170 7 28 61 13 19 7.8 15 18.00% 27 8 30% 24 8 25% 2 13 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.5 19 47 8 20 56% 19 15 0.733 14 19 4.1 27 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.4 32 8.91 5 28 42.10% 8 27 308 7 28 2.12% 11 24 76.97 10 23 6.80% 12 17 153.43 3 32 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.7 31 62.10% 6 27 16.60% 12 22 64.77% 20 14 3.92% 7 28 99.27% 23 10 0 1 9 18.29% 6 29 3.4 29 72.69% 6 29 106.64 6 30 26 8 16 75.29 11 24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Cyprus 54.5 12 9.6 5 3.08% 25 10 3.00% 4 20 0.20% 34 1 4.22% 28 7 27710 18 17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.3 13 79 8 27 0.00% 1 13 0.00% 11 2 33 7 27 100% 34 1 25930 27 8 114 28 6 11.3 4 12.50% 31 3 35% 20 11 19% 26 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.2 31 57 15 14 15% 1 31 0.707 7 26 6.1 15 16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.6 15 8.61 6 27 62.10% 19 16 117 17 18 0.46% 33 2 79.51 15 18 6.80% 12 16 108.49 31 4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 10 70.50% 17 16 16.60% 12 22 71.33% 34 1 5.78% 28 7 99.06% 22 11 0 1 9 37.79% 29 6 7.5 18 84.43% 20 15 143.85 29 7 25 7 17 75.54 12 23 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Czech Republic 47.2 21 7.4 21 2.27% 19 15 4.20% 22 9 2.80% 8 16 2.84% 21 14 21930 14 21 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.7 16 186 16 19 0.00% 1 13 0.25% 8 4 126 19 15 99% 31 2 10752 21 14 54 11 21 9.4 9 19.00% 23 9 23% 28 5 21% 13 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.2 31 54 13 16 40% 12 21 0.711 9 24 9.6 4 26 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.2 19 2.42 31 4 55.70% 13 22 60 24 11 1.80% 14 21 79.5 14 19 7.70% 16 13 139.18 11 24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.7 17 74.40% 27 8 5.60% 34 1 64.61% 18 15 3.85% 6 29 99% 11 13 0 1 9 20.95% 9 26 7.6 17 80.69% 15 20 123.54 18 18 30 17 12 78.4 19 16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Denmark 57.1 7 8.2 14 2.85% 23 12 2.80% 3 21 0.70% 27 4 1.34% 10 25 64000 30 5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.8 15 586 27 8 0.00% 1 13 0.00% 11 2 246 23 11 74% 8 23 -7499 5 30 164 33 2 2.6 34 22.00% 14 13 57% 2 24 25% 2 13 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.8 7 88 34 1 54% 17 16 0.768 19 15 5.8 19 14 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.9 9 3.09 28 7 75.30% 31 4 78 22 13 0.74% 32 3 81.45 20 14 10.10% 27 7 151.67 5 30 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10 6 74.50% 28 7 10.10% 23 12 63.67% 10 23 7.82% 33 2 99% 11 13 3 25 7 37.12% 28 7 12.7 2 97.64% 34 1 125.5 19 17 44 33 2 85.39 29 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Estonia 52.4 13 8.1 15 5% 32 3 3.40% 8 17 2.20% 13 13 3.18% 23 12 23250 16 19 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.4 22 181 15 20 0.00% 1 13 0.00% 11 2 65 13 21 87% 17 14 2963 15 20 64 14 18 9.9 7 20.00% 19 10 20% 29 4 20% 19 8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.2 26 75 23 8 28% 8 25 0.733 14 19 12.1 2 28 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.3 22 3.47 19 14 46.50% 10 25 536 4 31 0.86% 30 5 77.63 11 22 6.70% 9 18 130.11 19 16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.7 11 73.80% 26 9 11.10% 22 13 62.78% 7 26 5% 20 15 99.82% 30 3 0 1 9 40.29% 32 3 10.8 9 89.36% 26 9 147.18 31 4 35 21 10 79.96 20 15 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Finland 55.9 8 5.6 30 1.15% 7 27 2.30% 1 23 1% 25 6 0.92% 4 31 50000 26 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.4 9 583 26 9 0.40% 23 11 0.00% 11 2 218 20 14 73% 7 24 15768 24 11 100 23 10 3.8 31 20.00% 19 10 57% 1 25 24% 6 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10.5 5 85 31 2 60% 21 13 0.861 34 1 8 9 22 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.5 4 2.15 33 2 63.50% 21 14 96 19 16 0.76% 31 4 81.55 22 13 9% 21 10 106.96 32 3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.1 9 72.20% 22 12 17.20% 9 25 61.34% 4 29 6.38% 29 6 100% 34 1 1 20 8 35.25% 26 9 11 8 88.89% 25 10 129.24 24 12 31 18 11 86.78 33 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
France 59.7 6 9.4 6 1.49% 13 21 5.80% 31 4 1.10% 24 7 1.56% 15 20 42460 23 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11.3 3 2708 32 3 4.40% 33 2 0.00% 11 2 1395 32 2 81% 11 20 51039 32 3 124 29 5 5.4 24 26.50% 6 17 45% 12 16 20% 19 8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11.3 4 69 21 10 84% 31 4 0.784 25 10 4.6 25 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.1 7 3.19 25 9 66.10% 25 10 73 23 12 1.65% 19 16 82.39 29 6 11.30% 32 3 131.86 17 18 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.4 20 65.30% 8 25 19.60% 6 27 61.18% 3 30 5.45% 27 8 99% 11 13 5 29 5 30.13% 18 17 8.7 13 82.04% 18 17 110.62 9 27 43 30 4 80.71 22 13 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Germany 60.8 4 7 24 0.59% 3 31 3.60% 13 15 1.40% 22 8 1.88% 16 19 48600 25 10 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11.7 2 3614 33 2 3.20% 32 3 0.00% 11 2 1112 31 3 92% 24 7 67619 33 2 87 21 12 5.9 21 30.00% 2 19 45% 12 16 19% 26 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.9 14 80 27 5 59% 20 14 0.796 28 7 8.6 6 24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.9 14 3.24 23 10 64.20% 22 13 95 20 15 2.20% 10 25 81.3 18 15 11.40% 33 2 133.59 14 21 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10 6 76.70% 32 3 5.80% 33 2 64.13% 15 18 4.91% 19 16 99% 11 13 21 33 2 25.74% 15 20 11.5 5 89.74% 28 7 128.36 23 13 42 29 5 83.06 24 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Greece 32.8 32 7.4 21 1.87% 15 19 3.80% 15 13 0.20% 34 1 1.09% 7 28 19750 13 22 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.2 27 86 9 26 0.00% 1 13 0.00% 11 2 35 9 25 38% 2 29 5000 17 18 82 18 14 5 26 24.00% 12 14 44% 16 15 24% 6 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.5 27 50 10 18 43% 13 20 0.689 3 30 6.1 15 16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.4 21 3.61 17 16 59.50% 16 19 211 10 25 2.25% 9 26 81.28 16 17 7.70% 16 13 128.97 20 15 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.4 33 56.30% 3 30 35.20% 2 31 63.04% 8 25 3.96% 9 26 95.29% 5 19 0 1 9 21.20% 10 25 4.9 27 72.95% 7 28 113.45 10 26 37 22 9 70.56 5 30 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Hungary 44.5 23 8.7 10 4.58% 30 5 4.30% 25 8 3.30% 6 18 4.25% 29 6 16500 9 26 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.3 19 150 13 22 0.00% 1 13 0.60% 7 5 48 11 23 95% 28 3 92165 34 1 38 6 25 9.7 8 9.00% 34 1 15% 31 3 27% 1 14 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.5 27 44 4 21 36% 11 22 0.688 2 31 4.7 24 10 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.1 28 4.69 11 22 58.80% 15 20 54 27 8 3.67% 2 33 76.95 9 24 6.70% 9 18 169.86 1 34 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.7 17 69.70% 15 18 11.40% 20 15 64.77% 20 14 4.67% 15 20 99.38% 24 9 0 1 9 21.40% 11 24 5.4 26 76.07% 10 25 106.07 5 31 31 18 11 76.57 16 19 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Ireland 52.3 14 12.1 1 5.86% 34 1 4.20% 22 9 0.90% 26 5 3.43% 24 11 64100 31 4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.6 17 468 23 12 1.60% 29 5 0.00% 11 2 219 21 13 85% 15 16 -46633 1 34 33 4 27 6.9 20 12.50% 31 4 48% 8 19 23% 8 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.9 15 72 22 9 35% 10 23 0.8 30 5 7.6 10 21 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.5 17 3.52 18 15 74.20% 30 5 253 8 27 1.33% 23 12 81.45 20 14 6.90% 14 15 131.15 18 17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.9 26 68.10% 12 21 12.50% 17 18 65.04% 22 13 3.51% 3 32 99% 11 13 0 1 9 36.66% 27 8 7.4 20 84.52% 21 14 105.38 4 32 28 12 14 85.41 30 5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Italy 47.5 20 6.8 26 0.34% 2 32 4.20% 22 9 0.60% 30 3 0.30% 2 33 34530 21 14 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10.1 5 962 28 7 1.20% 26 9 0.00% 11 2 756 29 5 88% 19 12 31185 28 7 84 19 13 5.9 21 24.00% 12 14 43% 17 14 22% 11 10 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.4 22 53 11 17 46% 14 19 0.721 12 21 5.4 21 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.8 10 3.14 26 8 68.40% 28 7 51 28 7 2.80% 6 29 82.67 31 4 8.70% 20 11 121.17 24 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.3 28 58.10% 4 29 29.20% 4 29 64.47% 17 16 4% 10 25 99.02% 21 12 3 25 7 14.35% 3 32 6.2 24 74.39% 8 27 133.08 25 11 27 9 15 76.15 14 21 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Kenya 36.6 30 9 9 5.39% 33 2 7.60% 34 1 5.10% 2 22 5.00% 32 3 1750 1 34 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.9 34 137 12 23 0.00% 1 13 7.00% 2 10 23 4 30 1332 8 27 32 3 28 8.4 12 30.00% 2 19 30% 24 8 16% 31 4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.6 18 31 3 22 67% 28 7 0.692 4 29 0.4 34 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.7 25 28.81 2 31 1.70% 2 33 4 33 2 2.06% 12 23 69.32 3 30 5.20% 2 25 99.19 34 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.3 28 72.40% 23 11 7.40% 31 4 58.21% 2 31 5.31% 24 11 78.02% 2 22 0 1 9 2.18% 1 34 0.8 33 17.83% 1 34 103.77 3 33 <1 1 22 49.62 2 33 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Latvia 42.6 26 6.2 29 2.08% 17 17 3.90% 17 12 2.80% 8 16 2.29% 18 17 17730 10 25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.4 29 76 7 28 0.00% 1 13 0.00% 11 2 27 6 28 88% 18 13 1059 6 39 35 5 26 8.1 13 20.00% 19 10 31% 23 9 21% 13 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.9 6 57 15 14 61% 23 12 0.778 23 12 4 29 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.5 30 4.93 9 24 46.40% 9 26 539 3 32 1.69% 17 18 75.65 7 26 6.20% 6 21 141.03 9 26 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.6 14 71.60% 20 13 12.40% 18 17 64.18% 16 17 4.40% 13 22 99.89% 31 2 0 1 9 33.07% 22 13 4.9 27 83.58% 19 16 108.66 8 28 27 9 15 74.78 8 27 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Lithuania 49.1 18 6.9 25 4.33% 28 7 3.20% 7 18 2.30% 12 14 2.70% 20 15 19030 11 24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.6 25 100 11 24 0.00% 1 13 0.00% 11 2 70 14 20 90% 21 10 1574 9 26 38 6 25 10.4 5 15.00% 29 6 20% 29 4 21% 13 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 11 60 17 13 27% 7 26 0.804 31 4 4.1 27 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.2 27 3.66 15 18 60.40% 17 18 631 1 34 1.50% 21 14 75.61 6 27 6.60% 8 19 141.71 8 27 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.6 19 71.60% 20 13 11.90% 19 16 62.29% 6 27 3.81% 5 30 99.82% 29 4 0 1 9 34.54% 24 11 8.4 14 79.72% 12 23 168.82 34 1 28 12 14 77.53 18 17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Luxembourg 54.9 10 10.1 3 2.31% 20 14 4.10% 21 10 1.70% 16 11 3.52% 26 9 73900 32 3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.7 24 207 17 18 0.00% 1 13 0.00% 11 2 51 12 22 63% 4 27 -11421 3 32 106 26 8 7.6 17 24.94% 11 15 46% 11 17 17% 30 5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.8 17 80 27 5 75% 30 5 0.726 13 20 15.3 1 29 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.5 16 3.3 21 12 62.90% 20 15 133 15 20 1.06% 28 7 82.78 32 3 5.30% 3 23 133.89 13 22 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.2 16 67.90% 11 22 17% 10 24 67.90% 32 3 3.57% 4 31 100% 34 1 0 1 9 34.28% 23 12 11.8 4 97.06% 33 2 135.76 27 9 37 22 9 83.3 25 10 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Malta 51.1 16 11.5 2 4.94% 31 4 4.70% 27 6 1.60% 19 10 6.82% 34 1 27950 19 16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.5 28 36 4 31 0.00% 1 13 0.00% 11 2 11 1 33 42% 3 28 4256 16 19 84 19 13 7.4 18 35.00% 1 20 35% 20 11 18% 29 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.7 25 53 11 17 18% 3 30 0.703 6 27 3.2 32 3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.6 3 4.62 12 21 81.70% 33 2 33 30 5 1.23% 27 8 83 33 2 9% 21 10 117.83 26 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.9 25 73.40% 25 10 9.10% 26 9 63.31% 9 24 4.82% 18 17 94.07% 3 21 0 1 9 22.12% 12 23 9.5 11 81.40% 17 18 144.14 30 5 43 30 3 74.86 9 26 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Netherlands 54.8 11 6.4 28 1.63% 14 20 3.50% 9 16 2.60% 10 15 1.52% 12 23 53060 28 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.2 8 21 2 33 1.60% 29 6 0.00% 11 2 632 27 7 91% 22 9 35689 30 5 101 25 9 4 30 25.00% 7 16 50% 7 20 21% 13 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.4 22 82 29 4 24% 6 27 0.762 18 16 8.8 5 25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.2 12 3.45 20 13 67.10% 27 8 103 18 17 0.91% 29 6 81.95 25 10 10% 25 8 152.84 4 31 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10.5 4 77.80% 33 2 6.70% 32 3 64.07% 14 19 5.18% 23 12 99% 11 13 11 32 3 33.04% 21 14 12.1 3 94.71% 30 5 127.92 22 14 43 30 4 85.03 28 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Nigeria 22.7 33 0.9 34 0.80% 4 30 2.50% 2 22 11.30% 1 23 -0.99% 1 34 2030 2 33 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.6 33 277 18 17 0.00% 1 13 11.50% 1 11 34 8 26 2305 13 22 11 1 30 9.3 10 30.00% 2 19 24% 27 6 8% 34 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.3 30 25 1 24 19% 4 29 0.627 1 32 0.7 33 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.8 23 58.23 1 32 0.90% 1 34 1 34 1 1.32% 24 11 60.87 1 32 3.90% 1 26 113.68 29 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.2 34 50.20% 2 31 18.30% 7 26 55% 1 32 3.10% 2 33 60% 1 23 0 1 9 17.35% 5 30 0.6 34 42% 2 33 88.18 1 35 <1 1 22 49.12 1 34 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Norway 63.7 2 7.3 23 0.86% 5 29 3.90% 17 12 2.10% 14 12 1.56% 14 21 82500 33 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.4 9 459 22 13 0.20% 21 12 0.00% 11 2 264 24 10 17056 26 9 141 30 4 5.1 25 22.00% 14 13 38% 19 12 25% 2 13 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12 3 84 30 3 97% 33 2 0.849 33 2 7 13 18 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8 2 2.34 32 3 67.00% 26 9 89 21 14 0.45% 34 1 82.35 28 7 10.10% 27 7 121.4 23 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11.9 1 74.70% 29 6 10% 24 11 64.61% 18 15 7.91% 34 1 100% 34 1 1 20 8 38.03% 30 5 10.8 9 96.49% 32 3 107.17 7 29 41 27 6 86.67 32 3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Poland 41.6 28 7.9 17 4.55% 29 6 3.50% 9 16 2.10% 14 12 4.44% 30 5 15350 8 27 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.9 21 398 20 15 0.00% 1 13 0.10% 9 3 246 23 11 78% 10 21 14399 22 13 50 9 23 7.8 15 19.00% 23 9 32% 22 10 23% 8 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.1 33 56 14 15 21% 5 28 0.713 11 22 8.2 7 23 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.7 26 4.22 14 19 51.70% 12 23 30 31 4 2.60% 8 27 78.53 13 20 6.30% 7 20 157.74 2 33 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6 24 68.70% 13 20 9.90% 25 10 66.45% 28 7 4.56% 14 21 99.79% 28 5 0 1 9 25.03% 14 21 6.2 24 77.54% 11 24 137.96 28 8 16 4 20 76.09 13 22 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Portugal 48.5 19 8.6 11 2.24% 18 16 3.90% 17 12 0.30% 31 2 2.09% 17 18 23160 15 20 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.4 11 291 19 16 0.00% 1 13 0.00% 11 2 96 17 17 94% 26 5 10332 20 15 100 23 10 4.7 27 21.00% 16 12 48% 8 19 23% 8 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.2 10 61 19 12 60% 21 13 0.775 20 14 4.8 23 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.1 7 2.53 29 6 85.20% 34 1 58 26 9 1.68% 18 17 81.29 17 16 9.40% 24 9 124.35 22 13 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 30 69.00% 14 19 18.30% 7 26 65.51% 24 11 5.02% 21 14 95.43% 6 18 0 1 9 18.69% 7 28 6.4 23 74.66% 9 26 116.46 12 24 37 22 9 76.55 15 20 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Romania 41.7 27 9.1 8 4.20% 27 8 6.00% 32 3 3.80% 5 19 5.59% 33 2 12620 6 29 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.3 26 157 14 21 0.00% 1 13 1.25% 6 6 78 15 19 82% 12 19 7365 19 16 26 2 29 12.9 1 16.00% 28 7 10% 34 1 19% 26 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.2 24 44 4 21 54% 17 16 0.7 5 28 3.8 30 5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.5 34 9.41 4 29 28.30% 5 30 555 2 33 2.96% 5 30 76.3 8 25 5.60% 5 22 143.62 7 28 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.3 32 65.80% 9 24 16.80% 11 23 68.30% 33 2 3.10% 1 34 98.76% 10 14 0 1 9 14.68% 4 31 3.3 30 70.68% 5 30 117.08 13 23 24 6 18 72.45 6 29 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Slovakia 43.7 24 8.1 15 2.40% 21 13 4.70% 27 6 2.60% 10 15 2.90% 22 13 19210 12 23 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.9 23 61 6 29 0.00% 1 13 0.00% 11 2 18 3 31 94% 27 4 2313 14 21 68 15 17 9 11 21.00% 16 12 25% 26 7 20% 19 8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.6 21 49 9 19 64% 26 9 0.712 10 23 6.1 15 16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.5 31 4.9 10 23 41.40% 7 28 200 12 23 3.04% 3 32 78.07 12 21 6.70% 9 18 147.47 6 29 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.1 23 67.50% 10 23 16.10% 14 21 67.82% 31 4 3.94% 8 27 99.60% 25 8 0 1 9 20.89% 8 27 6.5 22 80.66% 14 21 135.6 26 10 28 12 14 74.75 7 28 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Slovenia 45.3 22 8.6 11 2.40% 21 13 3.70% 14 14 1.60% 19 10 3.99% 27 8 25940 17 18 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.3 30 51 5 30 0.00% 1 13 0.00% 11 2 15 2 32 86% 16 15 1710 10 25 44 8 24 5.7 23 19.00% 23 9 50% 5 21 22% 11 10 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.9 15 60 17 13 63% 25 10 0.741 16 18 6.8 14 17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.2 18 1.53 34 1 48.70% 11 24 421 6 29 1.55% 20 15 81.61 23 12 8.30% 18 12 137.37 12 23 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.6 14 70.90% 19 14 8.10% 29 6 63.93% 13 20 4.78% 17 18 99.71% 26 7 0 1 9 28.18% 16 19 6.8 32 79.75% 13 22 120.85 17 19 29 15 13 76.88 17 18 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
South Africa 33.6 31 1.9 33 0.06% 1 33 3.10% 5 19 4.10% 4 20 1.16% 8 27 6040 3 32 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.4 18 528 24 11 0.20% 21 12 3.50% 4 8 113 18 16 5116 18 17 69 16 16 7.2 19 28.00% 5 18 45% 12 16 15% 32 3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.4 29 44 4 21 15% 1 31 0.781 24 11 7.5 11 20 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.8 24 26.82 3 30 15.10% 3 32 22 32 3 3.02% 4 31 65.04 2 31 8.30% 18 12 113.94 28 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.4 27 42.50% 1 32 57% 1 32 65.97% 26 9 6.51% 31 4 95% 4 20 1 20 8 11.83% 2 33 4.6 29 56.17% 3 32 165.6 33 2 2 3 21 60.14 3 32 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Spain 55.7 9 9.3 7 1.95% 16 18 6.40% 33 2 0.70% 27 4 1.27% 9 26 30360 20 15 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10.8 4 1728 31 4 1.20% 26 8 0.00% 11 2 816 30 4 92% 23 8 14813 23 12 108 27 7 4.4 28 25.00% 7 16 47% 10 18 21% 13 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 11 62 20 11 53% 16 17 0.788 26 9 5.5 20 13 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.4 5 3.14 26 8 78.60% 32 3 42 29 6 1.74% 15 20 82.21 27 8 9% 21 10 117.76 27 8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.4 21 61.90% 5 28 32.50% 3 30 66.50% 29 6 4.21% 12 23 98.11% 8 16 3 25 7 31.11% 19 16 8.4 14 86.11% 22 13 118.25 15 21 31 18 11 80.26 21 14 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Sweden 60.1 5 5.5 31 1.29% 9 25 3.10% 5 19 1.70% 16 11 0.85% 3 32 55820 29 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.4 7 1340 29 6 0.80% 25 10 0.00% 11 2 646 28 6 18% 1 30 16612 25 10 141 30 4 3.5 33 20.60% 18 11 53% 4 22 25% 2 13 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 13.9 1 85 31 2 96% 32 3 0.823 32 3 3.5 31 4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.2 1 2.45 30 5 64.90% 23 12 60 25 10 1.29% 26 9 82.6 30 5 10.90% 31 4 112.68 30 5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.4 12 75.50% 31 4 20.10% 5 28 61.71% 5 28 7.57% 32 3 99% 11 13 5 29 5 32.82% 20 15 11.3 7 92.14% 29 6 126.32 20 16 40 26 7 84.34 27 8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Switzerland 76.8 1 7.6 20 1.11% 6 28 3.50% 9 16 0.30% 31 2 1.07% 6 29 85490 34 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12.5 1 1466 30 5 2.60% 31 4 -0.75% 34 1 265 25 9 82% 13 18 37313 31 4 168 34 1 11.9 3 14.93% 30 5 40% 18 13 8% 33 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 13.2 2 85 31 2 98% 34 1 0.798 29 6 4.4 26 8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.2 6 3.64 16 17 58.10% 14 21 127 16 19 1.31% 25 10 83.03 34 1 11.90% 34 1 102.82 33 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11.6 2 79.70% 34 1 8% 30 5 65.92% 25 10 5.13% 22 13 99% 11 13 7 31 4 38.98% 31 4 12.8 1 89.69% 27 8 127.19 21 15 48 34 1 87.12 34 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
United Kingdom 61.4 3 7.7 19 1.26% 8 26 5.30% 30 5 1.70% 16 11 1.51% 11 24 42220 22 13 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10.1 5 9936 34 1 4.80% 34 1 0.10% 9 3 3089 34 1 69% 6 25 2237 12 23 146 32 3 7.9 14 19.00% 23 9 45% 12 16 20% 19 8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 11 77 26 6 50% 15 18 0.775 20 14 5.4 21 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.7 20 4.27 13 20 66.00% 24 11 491 5 30 1.72% 16 19 81.3 18 15 10% 25 8 139.34 10 25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10.5 3 75.30% 30 5 11.20% 21 14 63.89% 12 21 5.44% 26 9 99% 11 13 29 34 1 44.09% 33 2 11.4 6 94.90% 31 4 117.55 14 22 41 27 6 85.87 31 4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Disclaimer

This content is for general information purposes only and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

Kontakta oss

My Lidén

My Lidén

Entrepreneurial & Private Business Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 92

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Entrepreneurial & Private Business Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 47

Följ oss i sociala medier