Så påverkas svenska bolag av den norska Åpenhetsloven

Företagens arbete med att skydda, förstärka och förbättra de mänskliga rättigheterna pågår för fullt runt om i Europa. Detta arbete drivs främst genom nya regelverk som CSRD (till viss del) och CSDDD. I Norge har man sedan 2022 infört Åpenhetsloven (Transparency Act) som ålägger norska företag att aktivt bedöma sina risker samt rapportera sitt arbete med att hantera sin påverkan på mänskliga rättigheter i hela sin värdekedja. Företagen behöver även vara redo att svara på frågor från allmänheten inom tre veckor. Svenska företag påverkas i allra högsta grad då Åpenhetsloven berör företag som gör affärer med norska företag.

Genom skärpta krav på transparens och ansvarsskyldighet ska Åpenhetsloven bidra till att förebygga brott mot mänskliga rättigheter och undermåliga arbetsförhållanden inom företagen, företagens affärsrelationer och i leverantörs- och värdekedjan.

Lagkravet kommer som ett resultat av ökade förväntningar på att företag agerar med större ansvar i sina värdekedjor. Åpenhetsloven ska tillsammans med andra åtgärder bidra till Norges strävan att uppfylla de globala målen (SDG:s) kring anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt mål om ansvarsfull konsumtion och produktion.

Åpenhetsloven – en naturlig del av utvecklingen i EU

Införandet av Åpenhetsloven bör ses i ett sammanhang med vad som händer i övriga EU. Regelverk med fokus på mänskliga rättigheter som CSRD (till viss del), Minimum Safeguards inom EU Taxonomin och CSDDD har nu införts för och sedan tidigare har vi UK Modern Slavery Act (2015) och Frankrikes Plan of Vigilance (2017). Även Tyskland och Nederländerna redan antagit lagar som trätt i kraft. Alla dessa kräver att verksamheterna gör human rights due diligence-bedömningar (HRDD) av sina leverantörer.

Åpenhetsloven gäller alla norska företag som inte definieras som småföretag i bokföringslagen, och som säljer varor och tjänster i eller utanför Norge. Det är främst publika aktiebolag, börsbolag och företag som uppfyller två av följande tre villkor:

  • Försäljningsintäkter: 70 miljoner norska kronor
  • Balansräkning: över 35 miljoner norska kronor
  • I genomsnitt fler än 50 anställda under verksamhetsåret

Lagen gäller även för svenska företag som erbjuder varor och tjänster i Norge, som är skattskyldiga i Norge och som uppfyller villkoren ovan. Observera att även om en verksamhet i sig inte omfattas av lagen så kan vissa av verksamhetens kunder omfattas. Verksamheten ska då vara beredd att lämna information om sin egen värdekedja om kunden begär det för att kunna fullgöra sina egna skyldigheter enligt Åpenhetsloven.

Vi hjälper dig med ditt ESG-arbete kring mänskliga rättigheter

Att området mänskliga rättigheter prioriteras allt högre märks inte minst genom alla internationella lagar och regelverk som implementeras. Men mänskliga rättigheter handlar i grunden inte bara om regelefterlevnad. Med ett effektivt arbete med mänskliga rättigheter kan du uppnå starka konkurrensfördelar då dina kunder, investerare och allmänheten både förväntar sig och kräver att du tar dessa frågor på allvar och har ansvarsfulla processer på plats. 

Vi stöttar kunder med gapanalyser, impact- och konsekvensbedömningar och strategier för mänskliga rättigheter samt full due diligence-implementering. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Kontakta oss

Jeanette Ulfshög Martinie

Jeanette Ulfshög Martinie

ESG | Strategy & Transformation | Social & Sustainable Supply Chains, PwC Sverige

Tel 0709-29 15 47

Theodora Frisk

Theodora Frisk

ESG | Social and Sustainable Supply Chain, PwC Sverige

Tel 0738-60 18 74

Följ oss i sociala medier