Cirkulär elektronik skapar både bättre affärer och klimat

cirkulär elektronik

I en ny rapport har PwC undersökt hur cirkulär elektronik kan påverka näringslivet och samhället. Resultaten visar tydligt att nya cirkulära modeller ger bättre kostnadseffektivitet och betydande minskningar av koldioxidutsläpp. För hela den globala elektronikbranschen handlar det om besparingar på hundratals miljarder dollar fram till 2035.

– Vår kartläggning av den globala elektronikbranschen visar att cirkulära strategier i genomsnitt ger tolv procent lägre kostnader och tio procent koldioxidreducering. Elektronik har en stor negativ påverkan på flera områden. Inte minst på grund av användningen av ändliga resurser, kränkningar av mänskliga rättigheter under utvinningen av råvaror samt stora avfallsmängder från uttjänt elektronik. Dessutom har många produkter allt kortare livslängder. Det här är ohållbart för vårt klimat och samhälle, berättar Natalia Lopez, rådgivare och expert inom cirkulära affärsmodeller på PwC Sverige.   

PwC:s analys visar på stora ekonomiska vinningar för de aktörer som vågar utmana affärsmodellerna. Utan omställning till cirkularitet väntas de operationella kostnaderna inom elektronikbranschen öka med minst cirka 15 procent fram till år 2035. Mest fördelaktig är en så kallad PaaS-modell (produkt-som-tjänst). I korta drag handlar det om att tillhandahålla en produkt som en löpande tjänst, i stället för att sälja dem som fysiska varor.

En övergång till en sådan modell skulle innebära en sänkning av operationella kostnader för den globala elektronikbranschen med i genomsnitt 31 procent fram till 2035, vilket motsvarar hela 566 miljarder dollar. Dessutom reduceras koldioxidpåverkan från branschen med 15 procent. 

Rapporten har tittat närmare på tre olika affärsmodeller för cirkulär ekonomi med fokus på de närmaste tolv åren. Förutom PaaS-modellen har även materialåterbruk och återtillverkning av elektronikdelar analyserats. Samtliga av dessa affärsmodeller ger bättre kostnadseffektivitet och betydande minskningar av koldioxidutsläpp i förhållande till traditionella modeller.

In a new study, PwC has scrutinized the electronics Industry, where circularity as a strategy is constantly gaining ground and becoming an integral part of major electronics companies. Download the report (in English) here.

Ladda ned rapporten/Download the report

Fyll i dina uppgifter och få länk till nedladdning av rapporten/Fill in the form and receive a link to download the report

Möjligheterna med cirkulär ekonomi

Elektronikbranschen är förknippad med en hög efterfrågan på råmaterial och betydande energianvändning under tillverkningsprocessen. Bristande kontroll över materialflöden har lett till omfattande miljöproblem med elektroniskt avfall. En linjär modell, snarare än en cirkulär, dominerar dagens elektronikindustri och är förknippad med ett brett spektrum av miljö-, sociala och ekonomiska problem längs värdekedjan.

Cirkulär ekonomi kan vara en lösning på många av de utmaningar som branschen står inför utan att minska de positiva effekterna av elektronik på företag och konsumenter. Elektroniksektorn är i allra högsta grad ansvarig för utsläpp av växthusgaser i alla stadier av elektronikens livscykel. För närvarande står elektronikindustrin för en betydande del av de globala växthusgasutsläppen, jämförbart med det globala fotavtrycket som modeindustrin skapar.

Följ oss i sociala medier