Disclosureförordningen

EU lanserade år 2018 en handlingsplan för att uppnå klimatmålen i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen. Här ingår disclosureförordningen. Målet från EU:s sida är styra om det privata kapitalet till mer hållbara investeringar. I detta arbete är disclosureförordningen en viktig pusselbit.

Disclosureförordningen ställer krav på finansbranschen att informera om hur de tar hänsyn till hållbarhetsfrågor i sina investeringsbeslut. Företag som vill göra sig attraktiva för finansiellt kapital får riktlinjer för hur finansbranschen bedömer deras hållbarhetsarbete, samt vilken information och vilka resultat som kommer att efterfrågas. Disclosureförordningen går hand i hand med uppdateringar i de befintliga regelverken MiFID II och IDD. Dessa uppdateras med krav på att hållbarhet ska vägas in i samband med rådgivning och framtagande av nya produkter.

Disclosureförordningen har tillkommit mot bakgrund av att det saknats harmoniserade krav för vilken hållbarhetsrelaterad information som ska lämnas till slutinvesterare. Syftet med förordningen är att stärka skyddet för slutinvesterare och förbättra den information de får genom att föreskriva krav på finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare att informera om sina metoder för integrering av hållbarhetsrisker och om hur de beaktar negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Aktörer som träffas av förordningen ska i policys och produktinformation ange hur de integrerar relevanta hållbarhetsrisker som kan ha en betydande negativ inverkan på den finansiella avkastningen av en investering respektive rådgivning. 

Informationen ska ingå i de handlingar som lämnas innan avtal ingås, i företagens regelbundna årsrapporter och på webbplatser. Finansinspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet.
 

Vad du måste göra

Disclosureförordningens krav kommer att innebära du behöver göra en grundlig analys för att bland annat se över det interna riskarbetet, styrningsmodeller, policys och produkterbjudande, samt hur dessa kommuniceras externt. Klargör vilken information som din verksamhet behöver kommunicera. Lämpar sig era policies, metoder för riskbedömningar och hållbarhetsprestanda för extern kommunikation?

Enligt Disclosureförordningen ska informationen finnas på företagets hemsida eller lämnas till kunden innan avtal ingås. Det kräver att du har policies och information som lämpar sig för extern kommunikation. Vilken information som ska lämnas beror delvis på inriktningen på de produkter som erbjuds. Fastställ om respektive produkt har miljörelaterade eller sociala egenskaper samt hur de uppnås.

Vad gäller investerings- eller försäkringsrådgivning behöver du fastställa hur hållbarhetsrisker kan integreras i rådgivningen eller komma fram till varför det inte är relevant för den rådgivning du bedriver.
 

Kontakta oss

Catrine Engström

Catrine Engström

Rådgivare Sustainable Finance, PwC Sverige

Tel 0725-80 06 44

Isabelle  Hammarström

Isabelle Hammarström

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 37

Följ oss i sociala medier