Minimum Safeguards säkerställer ditt arbete med de mänskliga rättigheterna

sömmerskor i syatelje

Direktivet Minimum Safeguards trädde i kraft den 1 januari 2022 och är en komplettering av EU:s befintliga taxonomiförordning. Syftet är att säkerställa att företagens hållbarhetsarbete uppfyller vissa standarder när det gäller mänskliga rättigheter samt arbetsrätt, beskattning och rättvis konkurrens.

Vad är Minimum Safeguards?

Minimum Safeguards-direktivet är en del av EU:s taxonomiförordning och ska fungera som en garanti för att förhindra att företagens hållbarhetsarbete kränker mänskliga rättigheter eller arbetstagares rättigheter samt att företag ägnar sig åt korruption, konkurrensbegränsning eller kontroversiella skattestrategier. 

Det viktigaste elementet i Minimum Safeguards är bestämmelsen att företag måste ha processer för due diligence (DD), en gedigen och löpande genomlysning för att undvika negativa effekter och följa de mänskliga och arbetsrättsliga standarderna som presenteras i OECD:s riktlinjer samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Arbetet för att stärka mänskliga rättigheter och antikorruptionspolicies ska kommuniceras i företagens årliga hållbarhetsrapportering. Minimum Safeguards gäller för samtliga EU-länder.

Minimum Safeguards fokuserar på efterlevnaden av fyra grundområden:

  • Mänskliga rättigheter, inklusive arbetstagares rättigheter
  • Mutor/korruption
  • Beskattning
  • Rättvis konkurrens

Så ska du arbeta med Minimum Safeguards

Minimum Safeguards ingår som en del av EU-taxonomin. Efterlevnad av Minimum Safeguards sker främst genom due diligence-processer (DD) och genom att följa europeisk lagstiftning och internationella standarder.

I princip gäller följande: Minimum Safeguards överträds om

-  det finns en avsaknad av relevant implementering av Due Diligence-processer enligt OECD och UN Guiding principles. 

- det föreligger rättsligt bindande domstolsbeslut mot företaget i de fyra huvudområdena mänskliga rättigheter, mutor/korruption, beskattning och rättvis konkurrens

Arbetet med minimum safeguards kännetecknas av en ständigt pågående process som innebär att företag kontinuerligt måste identifiera och agera på risker som uppkommer i samband med investeringar, externa händelser, företagsövergripande initiativ, politiska händelseförlopp och under påverkan av aktuella megatrender.

Vi hjälper dig med ditt ESG-arbete kring mänskliga rättigheter

Att området mänskliga rättigheter får allt högre prioritet märks inte minst genom alla internationella lagar och regelverk som implementeras. Men mänskliga rättigheter handlar bara delvis om regelefterlevnad eller minimiåtgärder. Med ett effektivt arbete med mänskliga rättigheter kan du uppnå starka konkurrensfördelar då dina kunder, investerare och allmänheten förväntar sig att du tar dessa frågor på allvar. 

Vi stödjer kunder med konsekvensbedömningar och strategier för mänskliga rättigheter samt full due diligence-implementering. Kontakta oss om du vill veta mer.

Kontakta oss

Jeanette Ulfshög Martinie

Jeanette Ulfshög Martinie

ESG | Strategy & Transformation | Social & Sustainable Supply Chains, PwC Sverige

Tel 0709-29 15 47

Theodora Frisk

Theodora Frisk

ESG | Social and Sustainable Supply Chain, PwC Sverige

Tel 0738-60 18 74

Följ oss i sociala medier