Så ska du arbeta med Science Based Targets Initiative (SBTi)

natur höst

Därför ska du arbeta med SBTi

Med SBTi kan organisationer fastställa klimatmål som valideras av en oberoende tredje part. När du väljer att validera klimatmål genom SBTi, påbörjar du en tydlig väg mot en utsläppsreduktion, samtidigt som du kan uppnå ökad konkurrenskraft under övergången till en nettonoll-ekonomi.

Förutom att bidra till det globala svaret på hotet om klimatförändringar finns det många fördelar för organisationer att arbeta med SBTi:

 • Stärka konkurrenskraften

 • Förstärka investerares förtroende och behålla tillgång till kapital

 • Förbereda dig inför kommande regleringar såsom CSRD

 • Driva affärsinnovationer

 • Signalera trovärdiga hållbarhetsåtaganden till nyckelintressenter

 • Varumärkesbyggande

Vad är SBTi?

Science Based Targets-initiative (SBTi) är ett globalt initiativ som grundades 2015 genom ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Initiativet främjar ambitiösa klimatåtgärder och stödjer organisationer och företag att sätta vetenskapsbaserade klimatmål.

Hallå där,  Majken Tottenhammar och Thea Brorson, varför ska företag arbeta med Science Based Targets och på vilket sätt påverkas implementeringen av CSRD och Net Zero-arbetet?

Klimatneutral vs nettonoll (Net Zero)

I diskussionen kring klimatmål förekommer en mångfald av målformuleringar som kan skilja sig avsevärt åt.  "Klimatneutralitet" innebär att företag kompenserar sina utsläpp av koldioxid, men medför inte nödvändigtvis en minskning av utsläppen år för år. "Net Zero" däremot har en tydligare koppling till att även minska utsläppen. För att valideras som ett “Net Zero”-mål inom ramarna för SBTi krävs en minskning av utsläpp på minst 90% jämfört med basåret.

Olika typer av mål

SBTi sätter upp två typer av mål för organisationer: kortsiktiga mål (near-term)och nettonoll-mål (Net Zero). Kortsiktiga mål fokuserar på de omedelbara insatserna och åtgärderna som en organisation behöver vidta för att snabbt minska sina koldioxidutsläpp. Dessa mål är inriktade på de kommande åren och syftar till att skapa omedelbara positiva effekter för att begränsa klimatpåverkan.

Net Zero-mål handlar om att eliminera organisationens nettoutsläpp av växthusgaser. Detta innebär att de totala utsläppen minskas till noll eller att eventuella kvarvarande utsläpp kompenseras genom kolsänkor (processen där koldioxid tas upp ur luften och lagras) eller andra neutraliserande åtgärder. Net Zero-målen sträcker sig över en längre tidshorisont, ofta till 2050, och representerar en vision om att uppnå klimatneutralitet på lång sikt.

grusväg genom åkrar i morgondimma

Fem steg du måste följa

SBTi har en standardiserad process i fem steg som organisationer måste följa för att sätta vetenskapsbaserade mål på kort sikt (near term targets) och netto-nollmål (net zero):

1. Skicka åtagande

Inledningsvis ska du formellt meddela din avsikt att etablera ett vetenskapsbaserat mål. Åtagandet inkluderar specificeringen av vilken typ av mål du planerar att sätta upp.

2. Utveckla vetenskapsbaserade mål

Efter att ha förbundit dig, går du vidare till att utveckla dina mål. Detta innebär att utföra beräkningar av utsläpp, fastställa en tidsram och bestämma ambitionsnivån för ditt mål.

3. Skicka in mål för officiell validering från SBTi

När dina mål är utarbetade skickar du in dem till SBTi för officiell validering. Du fyller i ett inlämningsformulär där du delger information om dina utsläpp och de föreslagna målen. Formuläret granskas och kan utsättas för verifieringsfrågor i flera omgångar. Processen anses slutförd när alla instanser har godkänt din inlämning.

4. Kommunicera mål för att informera dina intressenter

Efter att ditt mål har blivit godkänt, är det dags att kommunicera detta till intressenterna. Målet publiceras på företagets kommunikationsplattform och även på SBTi:s officiella hemsida.

5. Rapportera utsläpp och framsteg mot målet årligen

Efter att målet har fastställts och kommunicerats förväntas du regelbundet rapportera dina utsläpp och framsteg mot målet på årsbasis. Detta bidrar till öppenhet och möjliggör övervakning av målets genomförande över tiden.

SBTN: med miljöfrågorna i fokus

Som ännu ett erkännande av den pågående transformationen för att minska påverkan på naturen och samhället, släppte SBTN (Science Based Targets Network) det första utkastet till mål för miljöprestanda år 2023. Här får företag vägledning för att utveckla mål som berör centrala teman inom naturen, såsom färskvatten och mark. Ytterligare ämnen (biodiversitet och hav) är under utveckling.

SBTN:s vägledning är anpassad till befintliga och kommande ramverk som rör naturen, såsom Taskforce for Nature-related Financial Disclosures (TNFD), det Globala Biodiversity Framework (GBF, Parisavtalet och FN:s hållbara utvecklingsmål. Efter en femstegsprocess och validering av SBTN kan företag nu sätta genomförbara, tidskänsliga mål relaterade till naturen och som stöds av den senaste forskningen.

sommaräng vid sjö i solljus

Så kan vi hjälpa dig

Våra hållbarhetsspecialister stöttar dig med att sätta klimatmål och få dessa validerade av SBTi. Här ingår:

 • Inventering av utsläpp 

 • Beräkna utsläpp enligt GHG-protokollet för alla scopes (1, 2 och 3) 

 • Definiera en baslinje, sätta basår och målår

 • Ansökan till SBTi

 • Struktur för årlig rapportering av utsläpp 

 • Skapa en färdplan för att minska utsläpp och uppnå dina mål

Kontakta oss

Majken Tottenhammar

Majken Tottenhammar

Sustainability Consultant, PwC Sverige

Johan Jacobsson

Johan Jacobsson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 27

Följ oss i sociala medier