Så påverkas svenska företag av den nya tyska hållbarhetslagen LkSG

riksdagshuset i Berlin

Företagens ESG-arbete pågår för fullt över hela världen och några länder har kommit en bra bit väg genom lagstiftning som tvingar företag och organisationer att arbeta mer effektivt med hållbarhetsfrågorna med mänskliga rättigheter som huvudfokus. Ett av dessa länder är Tyskland, Sveriges största exportmarknad. Svenska leverantörer till tyska företag påverkas nu indirekt av en ny tysk lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2023.

Vad avser lagen?

Lagen heter Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) och syftet är att effektivisera företagens arbete med främst mänskliga rättigheter. Tyska företag måste nu aktivt ta itu med detta arbete och rent konkret kräver LkSG att företag (se nedan för kriterierna som definierar vilka företag som berörs) införlivar processer för att identifiera och förhindra eventuella brott mot de mänskliga rättigheterna.

 LkSG kretsar till stor del runt företagens due diligence-processer kring den egna verksamheten, men stor vikt läggs även på leverantörer och här kan svenska företag komma in i bilden då lagen påverkar indirekt flera led i leverantörskedjan. Företag som direkt omfattas av lagen har nämligen en skyldighet att säkerställa efterlevnad bland sina leverantörer. 

Du som arbetar aktivt med att leva upp till LkSG genom att tillhandahålla transparent information kan få betydande konkurrensfördelar.

Dessa företag berörs av LkSG:

Från 1 januari 2023: Tyska företag med över 3 000 anställda, eller utländska företag med kontor i Tyskland med 3 000 eller fler anställda

Från 1 januari 2024:  Tyska företag med över 1 000 anställda, eller utländska företag verksamma i Tyskland med minst 1 000 anställda.


"Syftet med den nya tyska hållbarhetslagen LkSG är att effektivisera företagens arbete med främst mänskliga rättigheter."

Vad ska företagen rapportera på?

Enligt lagen ska företag identifiera risker kopplade till mänskliga rättigheter och miljö. 

Begreppet mänskliga rättigheter kan tolkas på olika sätt av olika företag. I lagen nämner man specifikt ett antal områden som till exempel barnarbete, fackföreningsfrihet, hälsa, säkerhet, tvångsarbete och slaveri. Vidare ska man rapportera och utvärdera kring de åtgärder man vidtagit och presentera slutsatser för framtida handlingsplaner.

Vi hjälper dig med ditt ESG-arbete kring mänskliga rättigheter

Att området mänskliga rättigheter prioriteras allt högre märks inte minst genom alla internationella lagar och regelverk som implementeras. Men mänskliga rättigheter handlar i grunden inte bara om regelefterlevnad. Med ett effektivt arbete med mänskliga rättigheter kan du uppnå starka konkurrensfördelar då dina kunder, investerare och allmänheten både förväntar sig och kräver att du tar dessa frågor på allvar och har ansvarsfulla processer på plats.

Vi stöttar kunder med gapanalyser, impact- och konsekvensbedömningar och strategier för mänskliga rättigheter samt full due diligence-implementering. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Kontakta oss

Jeanette Ulfshög Martinie

Jeanette Ulfshög Martinie

ESG | Strategy & Transformation | Social & Sustainable Supply Chains, PwC Sverige

Tel 0709-29 15 47

Theodora Frisk

Theodora Frisk

ESG | Social and Sustainable Supply Chain, PwC Sverige

Tel 0738-60 18 74

Följ oss i sociala medier