Accounting & Capital Markets Day 2023

PwC:s Accounting & Capital Markets Day – den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med redovisning, finansiell rapportering och kapitalmarknadsfrågor i ett noterat bolag.

Denna dag tar du del av högintressanta insikter där PwC:s redovisnings- och kapitalmarknadsspecialister och namnkunniga gästföreläsare delar med sig av sin kunskap och erfarenhet inom aktuella frågeställningar, nyheter och praktiska tips.

Nedan kan du ta del av årets och föregående års inspelningar. 

Vi hoppas vi syns igen nästa år!

Anna Lindén, PwC

Anna Lindén
Partner Accounting Advisory Services
Tel 0725-84 94 19
E-post

Jon Widefjäll, PwC

Jon Widefjäll
Partner, Capital Markets
Tel 0709-29 31 49
E-post

Återupplev Accounting & Capital Markets Day 2023

Nyheter och aktuella frågor i den finansiella rapporteringen 2023 och 2024

PwC:s redovisningsspecialister delar med sig av högaktuella ämnen att beakta inför upprättande av årsredovisningen 2023 samt ger en utblick över kommande frågeställningar under 2024.

Talare: Cecilia Nordenadler och Claes Janzon, redovisningsspecialister, PwC

Global minimiskatt (Pillar II) – är din ekonomifunktion redo?

PwC:s specialister och rådgivare inom redovisning och skatt redogör för hur de nya reglerna för global minimiskatt (Pillar II) påverkar ekonomifunktionen och delar med sig av frågor bolagen ställs inför och hur dessa kan kan angripas.

Talare: Christoffer Svärd, redovisningsspecialist, och Eva Jigvall, skattespecialist, PwC

PwC:s podcast “Mellan debit och kredit”

Talare: Emelie Söderlund, redovisningsspecialist, PwC

Den hållbara affären är den enda affären

Gästföreläsare Chris Österlund, vd för det allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrkabyggen, delar med sig av sina erfarenheter. Chris har fått flera priser för sitt och bolagets arbete med att integrera social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i den dagliga verksamheten. Resultatet syns bland annat i markant ökade fastighetsvärden.

Talare: Chris Österlund, vd, Botkyrkabyggen

ESEF – reflektioner från det andra rapporteringsåret och tips inför kommande rapportering

PwC:s specialister och rådgivare inom finansiell rapportering och intern kontroll delar med sig av erfarenheter från det andra året av ESEF-rapportering med stort fokus på årets nyhet – blocktaggningen av noterna. De går igenom iakttagelser och lärdomar från utförda revisioner, tekniska granskningar och uppmärkningar samt blickar framåt avseende hur bolagen på bästa sätt kan förbereda sig för ESEF-rapporteringen 2023 avseende bland annat den uppdaterade taxonomin och intern kontroll.

Talare: Maria Liljegren och Mian Heldesten, redovisningsspecialister, samt Scott Enerson och Yazan Borhan, risk- och internkontrollspecialister, PwC

Smart close – vad kännetecknar en effektiv bokslutsprocess med hög kvalitet?

PwC:s specialister och rådgivare inom CFO Services delar med sig av sina erfarenheter kring hur bokslutsprocessen kan bli mer effektiv och hur kvaliteten på bokslutet kan förbättras. De diskuterar vilka förbättringsområden som de ofta identifierar, hur ekonomifunktionen kan frigöra tid till andra värdeskapande aktiviteter utanför bokslutsprocessen samt hur arbetsbelastningen kan minskas i boksluten.

Talare: Rebecka Freij, Strategi-, process och organisationsspecialist inom ekonomifunktionen och Cecilia Sjögren, risk- och internkontrollspecialist, PwC

Hållbarhetsrapportering – nyheter och uppdateringar samt implementering av CSRD

PwC:s specialister och rådgivare inom redovisning och hållbarhet går igenom vad som är viktigt att tänka på med de nya rapporteringsstandarderna som börjar gälla från och med 2024 i samband med ikraftträdandet av EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering – CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). De går igenom aktuella nyheter och frågeställningar gällande EU-taxonomin för verksamhetsåret 2023 samt redogör för hur bolagen praktiskt kan arbeta med implementeringen av CSRD. Se inspelningarna per ämne.

Moderator: Mikael Scheja, redovisningsspecialist, PwC

Nyheter och uppdateringar – CSRD

Talare: Amanda Munther, redovisningspecialist för hållbarhetsrapportering, Catrine Engström, regelverksspecialist inom hållbarhetsrelaterade regelverk

Nyheter och uppdateringar – EU-taxonomin

Talare: Johanna Strahl och Emelie Söderlund, redovisningsspecialister, PwC

Implementering av CSRD

Talare: Maral Keyvani Myhr, rapporteringsspecialist – hållbarhetsrapportering, Evelina Johansson, implementeringspecialist – hållbarhetsrapportering, PwC

Hållbarhetschefens utmaningar och samspel med styrelse och företagsledning

I skuggan av EU:s regleringsflod på hållbarhetsområdet är hållbarhetschefens roll viktigare än någonsin, inte minst då det kommer till att skapa förståelse för och integrera hållbarhetsaspekter i verksamheten. Gästföreläsare Ida Ljungkvist, hållbarhetschef på kycklingproducenten Scandi Standard, berättar om fem stora utmaningar som hållbarhetschefen står inför de närmaste åren, och hur man kan samarbeta med styrelse och övriga företagsledningen för att överbrygga dem och vända dem till sin fördel.

Talare: Ida Ljungkvist, hållbarhetschef, Scandi Standard

Panel: Aktuella frågor inom kapitalmarknaden

PwC:s specialister och rådgivare inom värdering och kapitalmarknad reflekterar och resonerar om det rådande marknadsläget och dess påverkan på kapitalmarknaden ur investerarnas, bolagens och de anställdas perspektiv. Moderator: Måns Liljenlov, PwC

Talare: Johan Ericsson, kapitalmarknads- och redovisningsspecialist, Jon Walberg, värderingsspecialist, och Elisabet Brodin, hållbarhetsspecialist, PwC

Återupplev Accounting & Capital Markets Day 2022

Aktuella frågor i den finansiella rapporteringen 2022 och 2023

PwC:s redovisningsspecialister delar med sig av högaktuella ämnen att beakta inför upprättande av årsredovisningen 2022 samt ger en utblick över kommande frågeställningar under 2023.

Talare:
 Claes Janzon, redovisningsspecialist. 
Daniela Casadei, redovisningsspecialist. 
Per-Ove Zetterlund, redovisningsspecialist. 
Taina Rauma, redovisningsspecialist.

Värdeskapande bolagsstyrning och rapportering

Det senaste inom bolagsstyrningsrapportering, trender samt möjligheterna att skapa förtroende och trygghet i marknaden genom en värdeskapande bolagsstyrning.

Talare:
 Madeleine Sundqvist, kapitalmarknads- och bolagsstyrningsspecialist
. Philip Tryselius, kapitalmarknads- och bolagsstyrningsspecialist.

Hållbarhetsrapportering - senaste nytt

Vilka regelverk gäller nu och i framtiden och för vilka företag? När träder EU:s direktiv för hållbarhetsrapportering inklusive rapporteringsstandarder i kraft? Hur sker tillämpningen?


Talare:
 Karin Juslin, hållbarhetsspecialist. 
Isabelle Hammarström, hållbarhetsspecialist

Panel: Taxonomirapporteringen

Moderator:
Mikael Scheja, ansvarig för Sustainability Reporting & Assurance på PwC
. Panel:
T herese Gardtman, SEB
. Cecilia Sjögren, SEB. 
Ulrika Danielsson, Atrium Ljungberg. 
Eric Lindholm, Ericsson. 
Bror Frid, Nämnden för svensk redovisningstillsyn.

Räntornas påverkan på impairment test

Talare:
 Gustav Granqvist, värderingsspecialist

PwC:s podcast "Mellan debet och kredit"

Talare:
 Mikael Scheja, ansvarig för Sustainability Reporting & Assurance på PwC.

PwC Business Insight

PwC:s Data Analytics team berättar om hur företag kan nå en automatiserad och förbättrad internrapportering (Business Insight) och hur det bland annat kopplar an till bokföringsprocesserna.

Talare:
 Karl Appelqvist, rapporteringsspecialist. 
Emelie Bonow, modelleringsspecialist.

Cyber Security: The Good, the Bad, the Ugly

Cyber security – the good, the bad, the ugly. PwC:s Cyber Security-team delar med sig av viktiga insikter i vad bolag bör tänka på just nu och vilka trender vi ser i dagens samhälle.


Talare:
 Magnus Lindkvist, specialist inom Cyber Security

Digital rapportering (ESEF)

Lärdomar från första året med digital rapportering av årsredovisningen. Utvärdering och genomgång av valda element 2021 och 2022, tillämpning av blocktaggningskrav, uppdatering av ESEF-taxonomin samt hur den interna kontrollen kring framtagande av ESEF årsredovisningen kan förstärkas.


Talare:
 Anna Lindén och 
Maria Liljegren, redovisningsspecialister. 
Scott Enerson, risk- och internkontrollspecialist.

Panel: Aktuella frågor inom kapitalmarknaden

Paneldiskussion om det rådande marknadsläget och dess påverkan på kapitalmarknaden ur investerarnas, bolagens och de anställdas perspektiv.

Panel:
 Erika Söderberg Johnson, CFO, Kinnevik
. Johan Ericsson, kapitalmarknads- och redovisningsspecialist, PwC
. Jon Walberg, värderingsspecialist, PwC
. Johan Flintull, Carnegie Investment Banking

Återupplev Accounting & Capital Markets Day 2021

Inledning

Anna Lindén, redovisningsspecialist och Jon Widefjäll, kapitalmarknadsspecialst, välkomnar till den 11.e upplagan av PwC:s Accounting & Capital Markets Day.

IASB och IFRS Interpretations Committee beslutade nyheter

Claes Janzon, Cecilia Nordenadler och Per-Ove Zetterlund, redovisningsspecialister, diskuterar förändringar i IFRS- och IAS standarder under år 2021 fram till år 2024. Här igår IBOR reformen, ändringen av IAS 12 (Inkomstskatt), IAS 16 (Materiella anläggningstillgångar) och IAS 37 (förlustkontrakt), supply chain financing arrangements (reverse factoring), redovisning av konfigurering/kundanpassning i cloud computing arrangement och beslut fattade av NIFRIC.

Paneldiskussion: Nyttan och användandet av de finansiella rapporterna

Upprättarna Andreas Uddman, CFO Stillfront, och Håkan Folin, CFO SSAB, diskuterar kommunikation i kvartalsrapporter, segmentsredovisning och goodwill tillsammans med användaren Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker och Bror Frid från Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Diskussionen leds av Mikael Scheja, redovisningsspecialist på PwC.

Bolagsstyrningsfrågor – Erfarenheter och aktuella frågeställningar

Jon Widefjäll och Amanda Bengtsson, kapitalmarknadsspecialister, beskriver hur PwC arbetar med bolagsstyrning i noterade och onoterade bolag. De diskuterar vilka frågor inom bolagsstyrning som aktualiseras under en börsnoteringsprocess, både på den svenska och amerikanska marknaden, vikten av bolagsstyrning för växande bolag med en M&A agenda, SPAC-trenden och utvecklingen inom ESG-området.

Incitamentsprogram – Trender och aktuella frågeställningar

Anna Lindén, redovisningsspecialist, diskuterar erfarenheter från första året med den nya ersättningsrapporten och några av de vanligaste frågorna som dykt upp under året kring rapporten. Michal Herink, skattejurist och Jon Walberg, värderingsspecialist, diskuterar trender och erfarenheter kopplade till incitamentsprogram bland både noterade bolag och onoterade bolag samt hur amerikanska incitamentsprogram påverkar de svenska programmen.

PwC:s podcast "Mellan debet och kredit"

Emelie Söderlund, redovisningsspecialist, presenterar PwC:s podcast “Mellan debet och kredit” som varje månad släpper ett nytt avsnitt tillsammans med kollegan Mikael Scheja, redovisningsspecialist. Till varje avsnitt bjuds även en eller flera kollegor från PwC in till podcasten för att diskutera olika ämnen och frågeställningar kopplade till redovisning och kapitalmarknaden.

Taxonomiförordningen och de nya kraven på hållbarhetsrapportering

Karin Juslin, hållbarhetsrevisor, och Mikael Scheja, redovisningsspecialist, beskriver drivkrafterna bakom EU:s regelverk, utkastet till EU:s nya Hållbarhetsrapporteringsdirektiv (CSRD) och förklarar hur taxonomiförordningen kan implementeras.

Väsentlighet i redovisningen

Karin Hulten och Mikael Scheja, redovisningsspecialister, diskuterar vilka redovisningsprinciper som utgör väsentlig information och därför ska finnas med i en årsredovisning. En viktig fråga är om inte en hel del av dagens texter kan tas bort eftersom de inte fyller ett sådant behov.

Digital rapportering – erfarenheter från arbetet med ESEF under 2020

Anna Lindén, redovisningsspecialist, diskuterar erfarenheter och vanliga frågor kopplat till förberedelsearbetet kring ESEF. Linda Corneliusson, auktoriserad revisor, talar om hur ESEF-rapporten kommer att revideras.

Panel: Det höga trycket på noterings- och kapitalmarknaden

Panelen diskuterar bland annat; vad som påverkar valet av marknad, de höga värderingarna på marknaden, reflektioner från ledningsgrupper efter en börsintroduktion, det ökade fokuset på ESG, SPAC-trenden och mycket mer. Panelen består av Tony Elofsson, Head of ECM och Investment Banking på Carnegie, Michal Herink, skattejurist, Jon Walberg, värderingsspecialist, Johan Ericsson, redovisnings- och kapitalmarknadsspecialist och Karin Juslin, hållbarhetsspecialist. Diskussionen leds av Jon Widefjäll, kapitalmarknadsspecialist.

Kontakta oss

Anna Lindén

Anna Lindén

Partner Accounting Advisory Services, PwC Sverige

Tel 0725-84 94 19

Jon Widefjäll

Jon Widefjäll

Partner, Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 49

Följ oss i sociala medier