Vanliga frågor vid en IPO

Vanliga frågor i samband med en börsnotering

1. Vad innebär det att notera sig?

Att notera aktier på en börs eller annan marknadsplats innebär att bolaget går från att vara privat till publikt. Det blir möjligt att handla med aktierna i bolaget på ett friare sätt och aktierna blir tillgängligt för allmänheten. Att vara ett publikt bolag ställer andra krav på dokumentation, system och processer än om man är ett privat bolag eftersom aktieägarkretsen kan vara mer spridd än i ett privat. Plötsligt sitter inte alla ägare på samma information men alla aktieägare är utsatta för samma upp- och nergångar i aktiens pris. 

Vissa av de krav som ställs på noterade bolag kan även gälla om bolaget noterar annat än aktier, exempelvis värdepapper exempelvis obligationer. 
 

2. Vad innebär en börsgranskning? Vem är börsrevisorn?

Alla bolag som ska noteras ska genomgå en så kallad börsgranskning. Börsen utser en oberoende revisor, en sk börsrevisor, som utför en granskning av en mängd områden och tittar på bolagets dokumentation, system och processer. Syftet med granskningen är att bedöma om bolaget "lever som" eller kan börja "leva som" ett noterat bolag, det vill säga är börsfähigt, utifrån de krav som börsen ställer på noterade bolag. Granskningen mynnar ut i en rapport till bolagskommittén på börsen, som utifrån rapporten tar det slutliga beslutet om bolaget är redo för notering. Utkastet till rapport till bolagskommittén ska representanter från bolaget få möjlighet att läsa innan den går till kommittén. 
 

3. Vad är en Pre-IPO?

En sk pre-IPO är en granskning som utförs inför en noteringsprocess. Granskning går ut på att undersöka hur bolaget ligger till utifrån börsens krav på noterade bolag, om en börsgranskning skulle skett idag. Kort sagt, att göra en bedömning av om bolaget är börsfähigt. Granskningen mynnar ut i en rapport med vilka gap och brister som finns och vad som behöver åtgärdas för att leva upp till börsens krav. Detta kan sedan följas upp av ett separat projekt som går ut på att åtgärda de noterade gapen och bristerna för att bolaget ska vara börsfähigt. 
 

4. Vad är börsfähig?

Att vara redo för att noteras och leva upp till de krav som börsen/marknadsplatsen ställer på noterade bolag. Att kunna visa att man "lever som" eller kan börja "leva som" ett noterat bolag per omgående. Exakt vad som kraven är skiljer sig från olika börser, marknadsplatser och listor. 
 

5. Vad behöver bolaget förbereda inför en IPO?

För att bli börsfähig behöver bolag vanligtvis förbereda sig inför sin IPO, vilket innebär att arbeta igenom ett antal områden. Exempel på dessa är att se över sin organisation och kompetenser, att gå igenom och komplettera sin portfölj av styrande dokument och att se över sina processer för strategisk och affärsmässig planering. Andra områden är processer för riskbedömning och riskhantering inklusive informationssäkerhet och informationsgivning, IT och intern kontroll i affärsprocesserna. 
 

6. Vad är styrande dokument?

Styrande dokument är ett paraplybegrepp som syftar på de dokument som styrelsen och företagsledningen tagit fram för att bolaget ska styras på ett strukturerat sätt och i enlighet med bolagets syfte och mål. Dessa dokument består ofta av en hierarki av dokument som på olika sätt och med olika detaljrikedom beskriver hur bolaget styrs och fungerar. I börsens krav på ett noterat bolag finns ett antal förbestämda dokument som måste finnas och dessa bör kompletteras beroende på bolagets verksamhet, riskbild och styrning. 
 

7. Vad är en finanspolicy?

En finanspolicy är ett exempel på ett styrande dokument och kan utformas på olika sätt beroende på bolagets verksamhet, risker och sätt att strukturera sin styrning på. Den kan exempelvis göras antingen bred eller smal. Antingen kan den beskriva hur bolaget ska jobba för att hantera finansiella risker så som fluktuationer i ränta, valuta etc. Dokumentet kan även göras till ett bredare dokument som mer riktar in sig på hur de ansvarsområden som ligger under CFO hanteras och regleras. 
 

8. Vad är en ekonomihandbok?

En ekonomihandbok är ett exempel på ett styrande dokument. Den kan ha många olika namn men den sammanfattar hur bolaget styrs och hur bolaget jobbar för att ta fram en ekonomisk rapportering i tid och av god kvalitet. Den innehåller många fler saker och avsnitt än "bara" redovisningsregler och syftar till att visa både medarbetare och externa intressenter hur processerna fungerar. 
 

9. Vad är en due dilligence/DD?

En due dilligence (DD) är en granskning som går ut på att följa upp och "gräva i" bolagets miljö och situation på ett antal områden. Det finns olika typer av DD’s men i noteringssammanhang brukar vi prata om legal DD eller skatte-DD. 

En legal DD utförs av jurister och går ut på att man se över ett antal legala områden för att se om det finns viktiga förhållanden och risker som borde lyftas fram, hanteras och värderas. En del av en noteringsprocess är att utforma det bästa sättet att presentera bolaget, dess verksamhet och åtaganden. Vid en legal DD inför en notering behöver det företag som utför granskningen vara oberoende från bolaget. 

En skatte-DD går ut på att gå igenom hela koncernens skattesituation, inklusive risker och rapporteringar, för att säkerställa att det inte finns några skatteexponeringar som är okända och inte har hanterats. 
 

10. Vad menas med intern kontroll?

Enligt Aktiebolagslagen (ABL) behöver ett publikt bolag ha en strukturerad process för riskbedömning av sin verksamhet inklusive risker i den finansiella rapporteringen. Risker för fel i den finansiella rapporteringen innefattar alla risker som medför att bolaget inte kan rapportera bokslut och externa rapporter till marknaden i tid med rätt kvalitet utifrån ramverk och regler. För att möta identifierade risker behöver bolaget utforma en ändamålsenlig intern kontroll. Arbetet med riskbedömning och intern kontroll sträcker sig från styrelsenivå ner till processer och kontroller i bolagets verksamhet. Inte sällan sträcker sig enskilda kontroller ner till specifika medarbetare. 
 

11. Vad är svensk kod för bolagsstyrning?

Svensk kod för bolagsstyrning är en regelsamling för bolagsstyrning som från och med 2008 gäller för alla svenska bolag, vars aktier är upptagna till handel på svensk reglerad marknad. Koden bygger i grunden på aktiebolagslagen och svenska traditioner för bolagsstyrning men ansluter även till EU och flertal andra länders koder. Kodens främsta syfte är att säkerställa att bolag sköts med ägarnas intresse men även för att bidra till förbättrad styrning, höja förtroende för svensk bolagsstyrning på den internationella kapitalmarknaden och därmed främja det svenska näringslivet. 
 

12. Vad är bolagskommittén?

Bolagskommittén är den gruppering hos börsen som tar upp och tar beslut i vilka bolag som noteras på Nasdaq Stockholm. Underlag till kommittén är börsrevisorns rapport men man gör även egna överväganden. 
 

13. Vad är ettårsuppföljning?

Ett år efter att ett bolag noterats gör börsrevisorn, på uppdrag av börsen, en uppföljning av hur bolaget arbetar och fungerar utifrån noteringskraven. Börsrevisorn tar avstamp i den rapport hen utfärdade inför noteringen och uppföljning sker framför allt av de  områden där brister fanns eller bolaget "var på gränsen" men även andra områden och frågeställningar följs upp. 
 

Inför 1 årsuppföljningen kan bolaget välja att låta genomföra en post-IPO-review vilket är likt en pre-IPO. Granskningen går ut på att förbereda inför börsens 1 årsuppföljning och tydliggöra och illustrera eventuella brister och gap. 
 

14. Vad är post-IPO?

Efter en notering behöver bolaget fortsätta att utveckla sin styrning kontinuerligt. Det är inte ovanligt att det finns några områden från börsrevisorns rapport där ytterligare arbete krävs. Det kan även finnas områden där bolaget vill utveckla sin styrning efter att det största trycket från själva noteringen är över. 

Kontakta oss

Jon Widefjäll

Jon Widefjäll

Partner, rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 49

Följ oss i sociala medier