IFRS 17

Är du redo för IFRS 17 försäkringskontrakt?

Vad är IFRS 17?

Den nya standarden för redovisning av försäkringskontrakt, IFRS 17 Insurance Contracts, publicerades i maj 2017 av IASB. Genom införandet av IFRS 17 är IASB:s mål att öka transparensen och jämförbarheten i redovisningen av försäkringskontrakt.

Standarden förväntas resultera i stora förändringar i befintliga redovisningssystem, aktuariella beräkningsmodeller och dataflöden. En strukturerad ansats till implementeringen av IFRS 17 kommer att hjälpa er att övervinna utmaningar och maximera möjligheter i samband med införandet.
 

Med oss gör ni rätt strategiska val utifrån IFRS 17

Med vår breda kompetens inom IFRS 17 stöttar vi er i förberedelserna inför den nya standarden som kan påverka många olika områden.

  • Redovisningsfrågor
  • Aktuarietjänster
  • Transformationsprojekt
  • Implikationer på data och system

Våra specialister hjälper er att förstå de stora förändringar som standarden innebär. Vi analyserar hur det påverkar er rapportering, utvärderar olika redovisningsalternativ och tar fram policys och rapportmallar för att implementera IFRS 17.

Standardens innehåll i korthet

IFRS 17 är den nya redovisningsstandarden för redovisning av försäkringsavtal och ersätter den nuvarande standarden IFRS 4 Försäkringsavtal

IFRS 17 inför ett huvudalternativ till värdering av försäkringsavtal. I enlighet med detta ska ett företag initialt värdera sina försäkringsavtal till summan av de framtida kassaflödena (det vill säga de nuvärdesberäknade framtida kassaflödena samt ett explicit påslag för icke-finansiella risker) och en ej intjänad vinst (contractual service margin). Kassaflödena ska därefter löpande värderas om med aktuella antaganden vid varje rapporteringstillfälle. Contractual service margin periodiseras ut i resultaträkningen i takt med att bolaget uppfyller sitt åtagande att stå risken för den försäkrade händelsen.

Vid sidan av denna huvudmodell finns möjlighet att använda en förenklad värderingsmodell med premiereserv. Denna förenklade ansats är tillämplig på vissa typer av kontrakt, bland andra de som har kortare försäkringstid än ett år.

Försäkringsavtal med inslag av vinstdelning redovisas enligt en variant av huvudmodellen. För kontrakt med inslag av vinstdelning innebär detta förändringar i redovisningen av contractual service margin jämfört med huvudalternativet till värdering av försäkringsavtal. Bland annat redovisas förändringar i verkligt värde på de underliggande tillgångarna som en justering av contractual service margin.
 

Intressant läsning - försäkringsspecifik rapport med fokus på IFRS, men relevant för informationsförsörjning och finance inom försäkring i stort.

Ladda ner och läs den här:
The finance function of the future: Use IFRS 17 to build your competitive advantage >>

Kontakta oss

Sofia Sköld

Sofia Sköld

Partner, Business Unit Leader Financial Reporting & Risk Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 65

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide