IFRS 17

Är du redo för IFRS 17 försäkringskontrakt?

Vad är IFRS 17?

Den nya standarden för redovisning av försäkringskontrakt, IFRS 17 Insurance Contracts, publicerades i maj 2017 av IASB. Genom införandet av IFRS 17 är IASB:s mål att öka transparensen och jämförbarheten i redovisningen av försäkringskontrakt.

Standarden förväntas resultera i stora förändringar i befintliga redovisningssystem, aktuariella beräkningsmodeller och dataflöden. En strukturerad ansats till implementeringen av IFRS 17 kommer att hjälpa er att övervinna utmaningar och maximera möjligheter i samband med införandet.
 

IASB föreslår att skjuta upp införandet av IFRS 17 ett år: PwC kommenterar

International Accounting Standards Board beslöt, vid deras möte den 14 november 2018, att föreslå en uppskjutning av införandedatum för IFRS 17 med ett år, till den 1 januari 2022. Formellt är detta, än så länge, ett förslag, som kommer att ingå i en Exposure Draft avseende ändringar till nuvarande IFRS 17. I förslaget ingår även att uppskjutningen av IFRS 9 förlängs till samma datum. Alexander Dollhopf, expert avseende IFRS 17 på PwC Sverige, kommenterar:

"Beskedet om att implementeringen av IFRS 17 samt det tillfälliga undantaget från IFRS 9 skjuts upp ett år kommer att välkomnas av många i försäkringsbranschen. Den förlängda tidsfristen kommer att vara till hjälp för många bolag att minska riskerna i deras befintliga implementeringsplaner och få mer tid för testa den framtagna rapporteringen.

En fullständig bedömning av rimligheten av en ettårig förskjutning går däremot inte att göra förrän vi vet vilka ändringar IASB kommer att föreslå avseende innehållsmässiga ändringar i IFRS 17, som en följd av kommentarerna från industrin och EFRAG. IASB påbörjar detta arbete i december."

Med oss gör ni rätt strategiska val utifrån IFRS 17

Med vår breda kompetens inom IFRS 17 stöttar vi er i förberedelserna inför den nya standarden som kan påverka många olika områden.

  • Redovisningsfrågor
  • Aktuarietjänster
  • Transformationsprojekt
  • Implikationer på data och system

Våra specialister hjälper er att förstå de stora förändringar som standarden innebär. Vi analyserar hur det påverkar er rapportering, utvärderar olika redovisningsalternativ och tar fram policys och rapportmallar för att implementera IFRS 17.

"Den förlängda tidsfristen kommer att vara till hjälp för många bolag att minska riskerna i deras befintliga implementeringsplaner och få mer tid för testa den framtagna rapporteringen."

Alexander Dollhopf, aktuarie, PwC

E-learning

Har ni kompetens om IFRS 17 på plats i ditt företag?

Vi har e-learning kurser (på engelska) som hjälper er med allt ni behöver veta. Se nedanstående film. Ta kontakt med Gunilla Stenbeck om ni är intresserade av att höra mer: gunilla stenbeck@pwc.com

loading-player

Playback of this video is not currently available

loading-player

Playback of this video is not currently available

loading-player

Playback of this video is not currently available

Efter två decennier – IFRS 17 Insurance Contracts har publicerats

Efter 20 års arbete publicerade International Accounting Standards Board (IASB, www.ifrs.org) den 18 maj 2017 en ny redovisningsstandard IFRS 17 Insurance Contracts avseende redovisning av försäkringskontrakt.

Alexander Dollhopf, IFRS 17 leader och aktuarie på PwC Sverige, kommenterar:

– Standarden berör alla bolag med försäkringskontrakt som redovisar under IFRS. I Sverige är det främst bolag med noterade aktier eller skuldebrev, som tar fram en koncernredovisning enligt IFRS. Tillämpningen av standarden i andra bolag, i både sin koncernredovisning och redovisning i juridisk person, behöver bekräftas av myndigheterna.

Genom införandet av IFRS 17 är IASB:s mål att öka transparensen och jämförbarheten i redovisningen av försäkringskontrakt. För första gången kommer försäkringskontrakt globalt att redovisas på samma sätt. Det är ett paradigmskifte mot idag, där det kan finnas betydande skillnader i redovisningsregler och aktuariella metoder olika länder sinsemellan.

I Sverige kommer vi att se förändrade intäktsmönster, särskilt för långvariga livförsäkringskontrakt. Resultaträkningens uppställningsform kommer ge en tydligare bild av hur periodens resultat har uppstått, och det tillkommer även omfattande upplysningskrav.

Den ökade transparensen och jämförbarheten kommer dock med en baksida i form av ökad operationell komplexitet i framtagandet av den finansiella informationen. Vi förväntar oss stora förändringar i befintliga redovisningssystem, aktuariella beräkningsmodeller och dataflöden, särskilt om dagens korta rapporteringstider skall bibehållas.

IFRS 17 kommer att träda i kraft den 1 januari 2022. Tidigare tillämpning är möjlig för bolag som samtidigt applicerar IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.

Våra IFRS-specialister inom försäkringsområdet bistår dig med rådgivning för att du ska kunna fatta korrekta och genomtänkta beslut. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.
 

Fördjupande material om IFRS 17

YouTube-videor (engelska)

Se redovisningsspecialister från PwC diskutera olika ämnen inom standarden.

Webcast (engelska)

Se webcast om den nya försäkringsstandarden IFRS 17 Insurance Contracts där det globala PwC-teamet tillsammans med IASB-ledamoten Darrell Scott diskuterar IFRS 17.

Klicka här för att se den inspelade webcasten
Du måste registrera dig för att få tillgång till den.

Standardens innehåll i korthet

IFRS 17 är den nya redovisningsstandarden för redovisning av försäkringsavtal och ersätter den nuvarande standarden IFRS 4 Försäkringsavtal

IFRS 17 inför ett huvudalternativ till värdering av försäkringsavtal. I enlighet med detta ska ett företag initialt värdera sina försäkringsavtal till summan av de framtida kassaflödena (det vill säga de nuvärdesberäknade framtida kassaflödena samt ett explicit påslag för icke-finansiella risker) och en ej intjänad vinst (contractual service margin). Kassaflödena ska därefter löpande värderas om med aktuella antaganden vid varje rapporteringstillfälle. Contractual service margin periodiseras ut i resultaträkningen i takt med att bolaget uppfyller sitt åtagande att stå risken för den försäkrade händelsen.

Vid sidan av denna huvudmodell finns möjlighet att använda en förenklad värderingsmodell med premiereserv. Denna förenklade ansats är tillämplig på vissa typer av kontrakt, bland andra de som har kortare försäkringstid än ett år.

Försäkringsavtal med inslag av vinstdelning redovisas enligt en variant av huvudmodellen. För kontrakt med inslag av vinstdelning innebär detta förändringar i redovisningen av contractual service margin jämfört med huvudalternativet till värdering av försäkringsavtal. Bland annat redovisas förändringar i verkligt värde på de underliggande tillgångarna som en justering av contractual service margin.
 

Intressant läsning - försäkringsspecifik rapport med fokus på IFRS, men relevant för informationsförsörjning och finance inom försäkring i stort.

Ladda ner och läs den här:
The finance function of the future: Use IFRS 17 to build your competitive advantage >>

Kontakta oss

Erica Ulfgrim

Erica Ulfgrim

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 10

Sofia Sköld

Sofia Sköld

Capital Markets & Accounting Advisory Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 65

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide