Riskbedömning - så identifierar och motverkar du riskerna för penningtvätt och terrorismfinansiering

2020-05-18

man står vid sjö med berg runt omkring

Alla företag, organisationer och enskilda aktörer som omfattas av penningtvättslagen ska upprätta en så kallad allmän riskbedömning för att kunna identifiera vilka risker som man exponeras för. Riskbedömningen ska beakta risker relaterade till verksamhetens produkter/tjänster, distributionskanaler, geografiska exponering samt verksamhetens kunder. 

Företagets åtgärder som exempelvis kundkännedomsinhämtning, övervakning av transaktioner och beteenden, samt utredningar av misstänkt penningtvätt och terrorismfinansiering ska vara förankrade i den allmänna riskbedömningen.

"Företag som träffas av regelverket bör ha en väl utformad och verksamhetsanpassad riskbedömning på plats."

Cecilia Cederberg, partner Risk Advisory, PwC Sverige

När företag upprättar sin allmänna riskbedömning ska de ta hänsyn till vad som framkommit genom företagets rapportering av misstänkta aktiviteter och transaktioner till Finanspolisen. Företag ska även inkludera information om modus för penningtvätt, finansiering av terrorism och andra relevanta uppgifter från myndigheter.

Riskprofil av varje enskild kund

Baserat på den allmänna riskbedömningen och inhämtad kundkännedom ska man riskbedöma samtliga enskilda kunder så att varje kund får en riskprofil. I många fall behöver företagen utveckla en riskklassificeringsmodell för att säkerställa att ett flertal aktuella riskfaktorer beaktas vid bedömningen av varje enskild kund. Riskprofilen ska ligga till grund för hur omfattande kontroller, bedömningar och utredningar företaget behöver utföra för att hantera den risk för penningtvätt och terrorismfinansiering som kunden bedöms vara förknippad med. 

Enkelt uttryckt innebär låg risk att förenklade åtgärder kan vidtas, och hög risk att skärpta åtgärder kan vidtas. I praktiken är det dock väldigt varierande från företag till företag hur omfattande åtgärder som vidtas och vad som är tillräckligt. 

– För att säkerställa ett riskbaserat förhållningssätt är det därför viktigt att företagen upprättar en genomtänkt allmän riskbedömning där man fångar upp de risker som företaget exponeras för och kan motivera vilka åtgärder som sedan vidtas, säger Cecilia Cederberg.

Kontakta oss

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg

Partner, Forensic services, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 20

Följ oss i sociala medier